intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Báo cáo tổng kết dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đa dạng sinh học ở Việt Nam

Chia sẻ: Ro Ong K Loi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:195

0
52
lượt xem
10
download

Báo cáo tổng kết dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đa dạng sinh học ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung báo cáo trình báy tổng quan về dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đa dạng sinh học ở Việt Nam, khái quát về các kết quả đã đạt được và kết quả các hoạt động của dự án, tình trạng đạt được mục tiêu dự án, các vấn đề và bài học rút ra trong quá trình thực hiện dự án, các đề xuất nhằm đạt được mục tiêu tổng quát.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tổng kết dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đa dạng sinh học ở Việt Nam

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học (BCA)<br /> Tổng Cục Môi trường (VEA)<br /> Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE)<br /> <br /> BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN<br /> XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA<br /> VỀ<br /> ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM<br /> <br /> THÁNG 6 NĂM 2015<br /> CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN (JICA)<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN NHẬT BẢN (JDS)<br /> GE<br /> JR<br /> 15-080<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> 1.  Tổng quan về Dự án......................................................................................................................... 1 <br /> 2.  Khái quát về các kết quả đã đạt được và kết quả các hoạt động của Dự án .................................... 3 <br /> 3.  Tình trạng đạt được mục tiêu dự án ............................................................................................... 32 <br /> 4.  Các vấn đề và bài học rút ra trong quá trình thực hiện dự án: ....................................................... 35 <br /> 5.  Các đề xuất nhằm đạt được mục tiêu tổng quát: ............................................................................ 37 <br /> APPENDIX<br /> PHỤ LỤC<br /> Appendix 1<br /> <br /> Project Design Matrix........................................................................................ A-1<br /> <br /> Phụ lục 1<br /> <br /> Ma trận thiết kế dự án<br /> <br /> Appendix 2<br /> <br /> Overall Work Flow ............................................................................................ A-14<br /> <br /> Phụ lục 2<br /> <br /> Tiến độ thực hiện công việc<br /> <br /> Appendix 3<br /> <br /> Work Plan .......................................................................................................... A-16<br /> <br /> Phụ lục 3<br /> <br /> Kế hoạch công tác<br /> <br /> Appendix 4<br /> <br /> Human Resource Assignment ........................................................................... A-18<br /> <br /> Phụ lục 4<br /> <br /> Kế hoạch phân công công tác đối với Nhóm chuyên gia Nhật Bản<br /> <br /> Appendix 5<br /> <br /> Training in Japan and Malaysia ......................................................................... A-21<br /> <br /> Phụ lục 5<br /> <br /> Đào tào, tập huấn tại Nhật Bản và Malaysia<br /> <br /> Appendix 6<br /> <br /> Procured Equipment list and Handover Documents .......................................... A-27<br /> <br /> Phụ lục 6<br /> <br /> Danh mục thiết bị mua sắm và biên bản bàn giao<br /> <br /> Appendix 7<br /> <br /> Meeting minutes of JCC meetings..................................................................... A-61<br /> <br /> Phụ lục 7<br /> <br /> Biên bản các cuộc họp Ủy ban Điều phối Chung<br /> <br /> Appendix 8<br /> <br /> List of biodiversity data input into the first generation of NBDS ..................... A-98<br /> <br /> Phụ lục 8<br /> <br /> Danh mục dữ liệu đa dạng sinh học được nhập vào NBDS thế hệ đầu tiên<br /> <br /> Appendix 9<br /> <br /> Major achievements of the project in chronological order ................................ A-100<br /> <br /> Phụ lục 9<br /> <br /> Thành tựu đạt được của dự án trình tự thời gian<br /> <br /> Appendix 10 List of organization visited and existing databases related to biodiversity<br /> in Vietnam ......................................................................................................... A-103<br /> P h ụ l ụ c 10 Danh sách các tổ chức đến thăm và cơ sở dữ liệu hiện có liên quan đến<br /> đa dạng sinh học ở Việt Nam<br /> Appendix 11 Capacity / needs assessment report ................................................................... A-111<br /> P h ụ l ụ c 11 Báo cáo đánh giá nhu cầu/năng lực<br /> (* 12,13,14 are submitted by data only.)<br /> (*Phụ lục 12, 13, 14 được đệ trình bằng dữ liệu mềm.)<br /> Appendix 12 Inception report (It is submitted by data only.)<br /> P h ụ l ụ c 12 Báo cáo khởi động (Tài liệu này được đề trình bằng bản mềm.)<br /> i<br /> <br /> Appendix 13 Progress report (Progress reports 1 to 6 are submitted by data only.)<br /> P h ụ l ụ c 13 Báo cáo tiến độ (Báo cáo tiến độ từ 1-6 được đề trình bằng bản mềm.)<br /> Appendix 14 Other activities (The following documents are submitted by data only.)<br /> P h ụ l ụ c 14 Các hoạt động khác (Các tài liệu đệ trình được liệt kê như sau.)<br /> (1) Training list<br /> Các buổi tập huấn, đào tạo chuyên sâu<br /> (2) Collected data of capacity / needs assessment report<br /> Dữ liệu thu thập cho báo cáo đánh giá nhu cầu/năng lực<br /> (3) Species data entered into NBDS by the project<br /> Dữ liệu loài được nhập vào NBDS<br /> (4) Result of Acceptance Test<br /> Kết quả thử nghiệm<br /> (5) Maintenance Record<br /> Biên bản ghi các hoạt động bảo trì<br /> (6) Result of promotion of NBDS (Awareness raising material etc.)<br /> Kết quả cho hoạt động đẩy mạnh NBDS (Tài liệu nâng cao nhận thức, v.v.)<br /> (7) Top page of NBDS<br /> Trang đầu của NBDS<br /> (8) Draft of Research Proposal (Master Scheme)<br /> Dự thảo Đề xuất nghiên cứu (Đề án tổng thể)<br /> (9) System Architecture<br /> Kiến trúc hệ thống<br /> (10) Guideline for biodiversity indicator development and utilization<br /> Hướng dẫn xây dựng và sử dụng chỉ thị đa dạng sinh học<br /> (11) Technical Guideline for basic survey and monitoring of coastal wetlands<br /> Hướng dẫn quan trắc, đánh giá Đa dạng sinh học đất ngập nước ven biển Việt Nam<br /> (12) Circular (Legal Document)<br /> Thông tư (Tài liệu pháp lý)<br /> (13) Administrator’s Manual of NBDS<br /> Sách hướng dẫn cho quản trị viên<br /> (14) User’s Manual of NBDS<br /> Sách hướng dẫn người sử dụng NBDS<br /> (15) Pictures<br /> Hình ảnh<br /> <br /> ii<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG<br /> Bảng-1<br /> <br /> Các hoạt động của dự án ......................................................................................................... 4<br /> <br /> Bảng-2<br /> <br /> Các cuộc họp của TWG .......................................................................................................... 8<br /> <br /> Bảng-3<br /> <br /> Thành viên các nhóm nòng cốt ............................................................................................. 11<br /> <br /> Bảng-4<br /> <br /> Danh sách các cuộc họp (có ghi biên bản) của nhóm nòng cốt về Đề án tổng thể ............... 12<br /> <br /> Bảng-5<br /> <br /> Danh sách các cuộc họp (có ghi biên bản) của nhóm nòng cốt về Kiến trúc hệ thống ......... 13<br /> <br /> Bảng-6<br /> <br /> Danh sách các cuộc họp (có ghi biên bản) của nhóm nòng<br /> cốt về xây dựng Hướng dẫn chỉ thị đa dạng sinh học ........................................................... 14<br /> <br /> Bảng-7<br /> <br /> Danh sách các cuộc họp (có ghi biên bản) của nhóm nòng cốt về xây<br /> dựng Hướng dẫn điều tra, khảo sát ....................................................................................... 15<br /> <br /> Bảng-8<br /> <br /> Danh sách các cuộc họp (có ghi biên bản) của nhóm nòng cốt về xây dựng Tài liệu pháp lý .... 15<br /> <br /> Bảng-9<br /> <br /> Danh sách các cuộc họp liên nhóm (có ghi biên bản) ........................................................... 15<br /> <br /> Bảng-10 Các cuộc họp kỹ thuật được tổ chức trong khuôn khổ dự án và mục tiêu cuộc họp............. 16<br /> Bảng-11 Danh sách các cuộc phỏng vấn và thảo luận về quy trình khảo sát ...................................... 24<br /> Bảng-12 Danh sách các khảo sát sơ bộ................................................................................................ 24<br /> Bảng-13 Danh sách các cuộc đào tạo tại Nhật Bản và nước thứ ba .................................................... 29<br /> <br /> DANH MỤC HÌNH<br /> Hình-1<br /> <br /> Quy trình đánh giá kỹ thuật được thực hiện bởi nhóm nòng cốt .......................................... 11<br /> <br /> Hình-2<br /> <br /> Kế hoạch và sự phụ thuộc giữa các sản phẩm của dự án (tính đến tháng 9/2013)................ 36<br /> <br /> Hình-3<br /> <br /> Kế hoạch và sự phụ thuộc giữa các sản phẩm của dự án (tính đến tháng 01/2014).............. 36<br /> <br /> iii<br /> <br /> BẢNG CHỮ VIẾT TẮT<br /> Chữ viết tắt<br /> ADB<br /> ASEAN<br /> BCA<br /> BD<br /> BDMI<br /> BIP<br /> C/P<br /> CBD<br /> <br /> Tên tiếng Anh<br /> Asian Development Bank<br /> Association of South‐East Asian Nations<br /> Biodiversity Conservation Agency<br /> Biodiversity<br /> Biodiversity Monitoring Indicator<br /> Biodiversity Indicators Partnership<br /> Counterpart Personnel<br /> Convention on Biological Diversity<br /> <br /> CCA<br /> <br /> Canonical Correspondence Analysis<br /> <br /> CEID<br /> CEM<br /> CETAF<br /> CEPF<br /> CI<br /> CITES<br /> CMS<br /> COP<br /> CRES<br /> <br /> Centre for Environmental Information and<br /> Documentation, VEA, MONRE<br /> Centre for Environmental Monitoring, VEA,<br /> MONRE<br /> Consortium of European Taxonomic Facilities<br /> Critical Ecosystem Partnership Fund<br /> Cooperazione Italiana<br /> Convention on International Trade in Endangered<br /> Species of Wild Fauna and Flora<br /> Convention on the Conservation of Migratory<br /> Species of Wild Animals /Bonn Convention<br /> Conference of the Parties<br /> Center for Natural Resources and Environmental<br /> Studies – Hanoi National University<br /> <br /> DARD<br /> <br /> Department of Agriculture and Rural Development<br /> <br /> DINTE<br /> DoF<br /> DONRE<br /> DOST<br /> EIA<br /> EPA<br /> FAO<br /> FIPI<br /> FOB<br /> <br /> FSSP<br /> <br /> Department of Information Technology, MONRE<br /> Department of Forestry<br /> Department of Natural Resources and Environment<br /> Department of Science and Technology<br /> Environmental Impact Assessment<br /> Environment Protection Agency<br /> Food and Agriculture Organization<br /> Forest Inventory Planning Institute<br /> Free on Board<br /> Development of Management Information Systems<br /> for Forestry Sector Project<br /> Forest Sector Support Partnership<br /> <br /> GBIF<br /> <br /> Global Biodiversity Information Facility<br /> <br /> GDP<br /> GEF<br /> GIS<br /> <br /> Gross Domestic Product<br /> Global Environment Facility<br /> Geographic Information System<br /> Deutsche Gesellschaft fur Internationale<br /> Zusammenarbeit<br /> Global Positioning System<br /> <br /> FORMIS<br /> <br /> GIZ<br /> GPS<br /> <br /> iv<br /> <br /> Tên tiếng Việt<br /> Ngân hàng Phát triển Châu Á<br /> Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á<br /> Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học<br /> Đa dạng sinh học<br /> Chỉ thị quan trắc đa dạng sinh học<br /> Hiệp hội Chỉ thị Đa dạng sinh học<br /> Nhân sự Đối tác<br /> Công ước Đa dạng sinh học<br /> Phân tích Tương quan Chính tắc<br /> (Phương pháp định vị trực tiếp)<br /> Trung tâm Thông tin và Tư liệu Môi<br /> trường, TCMT, Bộ TNMT<br /> Trung tâm Quan trắc Môi trường,<br /> TCMT, Bộ TNMT<br /> Hội các công cụ phân loại của Châu Âu<br /> Quỹ đối tác các hệ sinh thái trọng yếu<br /> Cooperazione Italiana<br /> Công ước về Buôn bán quốc tế các<br /> loài động thực vật hoang dã<br /> Công ước về Bảo tồn các loài động vật<br /> hoang dã di cư /Công ước Bonn<br /> Hội nghị các Bên tham gia<br /> Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và<br /> Môi trường – Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông<br /> thôn<br /> Cục Công nghệ Thông tin, Bộ TNMT<br /> Cục Lâm nghiệp<br /> Sở Tài nguyên và Môi trường<br /> Sở Khoa học và Công nghệ<br /> Đánh giá tác động môi trường<br /> Vụ Bảo vệ Môi trường<br /> Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc<br /> Viện Điều tra, Quy hoạch rừng<br /> Miễn trách nhiệm lên tàu nơi đi<br /> Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin<br /> quản lý ngành Lâm nghiệp<br /> Đối tác hỗ trợ ngành Lâm nghiệp<br /> Cơ sở thông tin đa dạng sinh học toàn<br /> cầu<br /> Tổng sản phẩm quốc nội<br /> Quỹ môi trường toàn cầu<br /> Hệ thống Thông tin Địa lý<br /> Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế<br /> CHLB Đức<br /> Hệ thống định vị toàn cầu<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản