Barcarolle (Les Saisons) Op.37b-6

Chia sẻ: Tạ Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
105
lượt xem
34
download

Barcarolle (Les Saisons) Op.37b-6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tháng 6 trong tuyển tập 12 tháng của Tchaikovsky, được chuyển soạn cho Guitar bởi MINAMI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Barcarolle (Les Saisons) Op.37b-6

  1. Copyright K.MINAMI 2002.7.14 Barcarolle (Les Saisons) Op.37b-6 1 P.I.Tchaikovsky for Guitar Solo q = 92 « « à« « Andante cantabile « « ˆ « « _ _ _ « ‰ « « Ö« Ö« á« Ö« á ˆ Üá_ à _ #á_ _ á_ Arr. by K.Minami « « « « « ˆ ˆ « « « « « ˙ « « ˆ « « « ‰ Ö_ Ñ « àˆ « « « « « « 2 « « « ˆ « ˆ « «œ « ˆ ˆ 2 Ö « nˆ #ˆ « « « « œ 2 bc ∑Ü ˙ Ó « Ñ« « « « « « ˆ »» »»» Öœ Üá »œ »» _ _ à »» »»˙ »˙ ˆ l _ _ àÜ ˙ « 6a.:Re =================================l & »»» l _ _ »œ Öœ »»» l »»» Ñ œ á œ »»» »»» _ »»» _ _ _ œ _ »»» œ »»» _ _ _ œ »» _ _ _ »»» œ »» Ö_ œ »»» _ » »»» œ _ »» œ » 5 4 « « - « ‰ Œ ‰ « « à« «3 « « « « « « « « « _ _ _ « ‰ « « Ü« « Ñ« Ü« àˆ _ _(n)á_ à_ à _« « « « ˙ ˆ ˆ « « ˆ « « « ˆ « « « ‰ à_ Ö_ _ « « « 2 Ö« « « « « « ˆ Ü« « « ˆ « «« « ˆ ˆ « « _ ˆ _ 1 « « « Ñ « #ˆ à « « « 2 2 j « ˆ à» Ö àœ « #ˆ « ˙ ˆ « « « « nˆ « ˆ ˆ Ö« « « « »» œ Ü 4 ᜠ»» & b _ œ #á œœ »»»» Üá _ ‰ á œ »» »» »»» »» » _ »»œ œ »» ================================== l »»» » l _ á_ Ö_ á _ _ ˆ _ _ »œ #_ œ _ _ »»» œ « œ »»» l á_ _ œ »»» »»» œ Ö »œ »»» »» œ »» l »œ _ Üá œ Ñ œ = »» œ »œ »»» »»» »»œ »»» »»» _ » » » _ œ »»» _ »»» œ » _ » »»»» » »»» »œ »» _ _ _ »œ »»» »»» œ » » » _ œ J »œ »» _ » » 5 5 5 6 Ü« « « à« ‰ à_ á_ _ Ü «2 Œ ‰ à_ « _ à « Ö « « á« á« . « « « « « « « « « « « ‰ Ö«3 á« á« « « « ˆ « àˆ ˆ « « « « « « « « ˆ « Ñ« « ˆ « «2 Œ « « « BV « ˆ « ˆ « ˆ ˆ « « « « « 2 ˙ 2 « Öá œ »»œ ᜠ»» ᜠˆ ˆ ˆ « Ü #œ « à « « « j « ˆ ܈ « « « ˆ ˆ ˆ b »»» Ñœ»_ »»»œ _ ÖÜ œ ================================== l & _ œ » »»œ »» Üœ »» l _ Ü_ œ »»» #œ »»» »»» « » ˆ á »œ »œ _ »» # »»œ »» l »» _ »» _ _»»» _»»» _ # _ n_ œ »»œ œ _ _ »» l_ » » _ _ _ »» »» _ _ _ » » œ _ »»» _ Œ = _œ »»» Ö _ _ 5 »»» œ »œ »» _ _ »œ »» »» » »»» »»» _ » » »» œ »œ »»» » » »»» » Ü 9 « « « « ˆ _ « « « 1 « « « ˆ ˙ « á « à ˆ _ á_ à_ á_ à_ á_ 3 ‰ à« n ˆ # _ à _ « « « « « « « ˆ ˆ « « « « « ˆ « _ _ _ « « á« « « « « « _ _ _ « « ˙ « « « à_ « «2 « ‰ Ö_ à ˆ Ö« # _ « ‰ á« Ö« Ñ« BVIII « _ _ _ _ _ _ _ _ « « « « Öœ _ « « « ˆ « « « « ˙ « « « « Ü˙ « « ˆ « « « 2 « « Üœ ˆ ˆ »»» Ö #œ ˆ « »»» ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « b »»» Üœ »»» Ñœ»» »œ ˙ Ü »»» »˙ »»» Ö œ á˙ »»» » Ö œ Üœ »»» » ================================== l & _ l _ l _ l _ gg _»»» = »œ »» » _ »»» œ » _ 4 »» »»» œ _ »»» œ _ _ »_ Œ g »œ p » » 13 4 5 i 5 5 á « Ü«2 «á «Ü Ö « á«2 Ü« «3 «4 « 2 « « « « « Ü « « « Ö« « Ü« ‰ 3 « « « 2 « à« Ö« á« á « à_ #_ à_ á « « « ሠ« « « « «2 ˆ « «« « « « « « _ __ #ˆ _ _ _ « á« _ _ « ˆˆ « ˆ ˆ ˆ « « ˆ « « « « « ˆ « «Ü« « « « ˙ « « « « Ü« « « « _ _ _ _ _ « « « « ˆ « ˆ « ‰ Ö_ Ñ « à « « 2 2 _ ˆ ˆ « « Ü« · j «« « Ö « « #ˆ ˆ « « ˆ ˆ « « nˆ « Ö œ « ˆ œ « « ˆ ˆ «œ « b « · « ‚ « « « « »»« « « « ‚ ˆ « « »»» »»œ Öœ l Ö œ œ á œ Üá »œ =l »»» Ñ »» »»» ˆ» »»» ================================== & _ _ ˙ + l Ñ _ à »œ # _(b) _ _ à _ _ _ l _ _ »»» »»» _œ »»» _ »»» _ œ »J »» »»» _ »»» à »»»œ Ö »»»œ _ _ Ü _ _ _ _ »»» » »œ œ _ »» œ »œ _ _ _ œ » » » 4 Ö__ »»» œ 17 _ œ »»» Ar.12 , 5 » » » »» »» »» »œ » »» 5 » - « « ˆ « « « « à« « « « ‰ Œ Ö« ‰ « « à« «3 « « « ‰ « « Ü« « Ñ« Ü« à« _ _ (n)á_ à_ à _ « « « _ __ « « ˆ « « ˆ « « « « « « ˆ « « « « « ˙ ˆ « « « « ‰ _ Ö_ _ _ « _ « « « ˆ ˆ ˆ 1 « « « Ü« « Ñ« « à ˆ « ˆ ˆ œ 2 2 j ˆ à »œ Ö à œ « ˆ « « #ˆ ˆ ˙ « « « nˆ #ˆ « « « Ö« « « œ « « »»» & b _ »»»» #᜻»»»œ »»»» Üá _ ‰ á œ œ »» œ ================================== l »_ »»» « œ l _ á_ Ö _ á_ _ ˆ _ l á_ _ »»œ »»» »» »»» ÖÜ œ 4 l á œ _ Üá œ »»œ »»» »»œ »»» œ »»œ »» »» Ñœ = »»œ »»» »œ _ »» »» »»» _ »»» » » »»» _ »»»œ #_ »œ _ _ _ » »œ »»» »»»œ »œ »» »_ »œ _ _ »œ » »»»_ 5 J œ _ » »»» » »»»œ _ »» »»» » 5 » » » 21 6 « « « 2« « « « « « « « « ‰ « « « Poco piu mosso Ü« ‰ à_ á _ à_ Ü « Œ ‰ à_ à ˆ _ à « Ö « « á« á « . « ˆ ˆ «« « « « « « « ˆ ˆ « « « « ˆ « ˆ « « « « Ñ« « ˆ « » « ˆ ˆ « #œ Ü #œ « n # # « àÖ _ àá ˆ _ « « « BV ˆ « ˆ 2 ˙ « « « 2 « Öá œ Ñ »»œ « ˆ ᜠ»» ᜠˆ » j « ˆ « j ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ b »»» »_œ »»»œ _ ÜÖ œ »»œ »»» Üœ »»» l _ Ü_ œ »»» »_ _ »»» nœ _ _ _ _ »» ================================== l & _ œ _ »»» # »»œ l »»» ll = _œ »»» Ö »» »» _ »» _ _ 5 »» œ _ _ »»»œ _ _ »»» _ œ »» #_ n_»»»œ œ »»» _ _ œ _ œ »J œ »œ œ »»J _ _ _ _ _ œ _ »»» _ œ »»» »»œ » »»œ »» 25 » »» _ œ »»» » Ü » »» » »»» » « « « «2 Ö « « « « « « « áÖ _ Ü _ Ü « ˆ á _ á_ « « « «1 Ö « « « Öà _ ‰ Ü _ á «3 Üá _ « « « à « Ü « Ü_ « « « ˆ ## àá _ Ö « á « á ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « Öá _ _ ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « « « àÖ _ ÑÜ « àá « àÖ « à ##ˆ « « á« « 2 2 ˆ « « ˆ ˆ « ˆ ˆ « « ˆ « ˆ « « ˆ « ˆ ˆ « « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ ˆ « « ˆ j « ˆ ˆ « ˆ à« « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « 2 Ü « « ˆ ================================== l & _ _ _ _ _ l _ _ _ _ _ l _ _ 3 _ _ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ »»»J » _ l _ _ ‰ Ö_ _ _ ‰ Ñ œ œ œ œ » »»= »J »»œ _ »»» »_ »_ »œ »œ _ »»» »œ »» »» »»»œ » »œ »» _ »»J »»J _ »œ _ »»J »»J _ »»» _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ œ œ _ »»» » » »» »»œ »»œ _ »»œ œ » »J »»»» _ _ _ _ »» »œ œ »œ _ »J »» _ œ »»» »» » _ 29 »»œ » »»» »» » » »» _»»» »_»» 6 œ »» F.9
  2. Copyright K.MINAMI 2002.7.14 2 -. -. « > «1 « « « « ‰ Ü_ Ü_ Ü « « « « « « « Ü _. à 2œ à« « ˆ « « á« j ˆ « « « « Ñ « « á « à_ à_ « « ˆ « « « ˆ gg 1 « « « ˆ Üà _ à _ á _ á _ « ˆ « « ˆ ## _ ÖÑ « ÖÜ ˆ Ñà « à _ ˆ « « ˆ ˆ « « « Ñ« ˆ Ü _ _ àá _.. á _ ˆ »œ 1 « « ˆ ˆ ˆ ˆ 2 « ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ « « « ggg »J 2 2 ˆ « « « « « « « 2 « « « « ˆ « ˆ « ˆ Ö« ˆ ˆ ˆ ˆ « « « 3 ሠˆ « « « œ » & Ñ« ˆ Ö _ 3 _ _ _ Ö_ l _ Ñ »œ #œ » »» « »œ ================================== œ » ‰ b œ »œ _ ‰ œ »œ » ‰ »J » » ‰ #œ » »» »»» »J »» » Ö »œ Öœ Ö»J l »œ Ü»œ 3 « ˆ Ö l4 « _ _ Ö _ »œ _»_ _ » =l »œ g gg 33 »» J á »»» »» »»»œ »» »» »» » ‰ Üb _ _ Ñ _ ‰ œ œ »œ _ »J »» »œ »» »» »J »» »œ œ »» »» »»» »» __ »»» œ 5 F.9 5 5 6 F.4 6 F.8 F.6 F.7 F.9 F.8 F.8 « « > « « « « Ö _ 3 « á _. « « « á« à « ˆ « ˆ « ˆ. á _ « gg Ü ˆ. « « « àÑ ˆ ˆ « « « « _ Ü« g àÜ _.. ˆ « « « « ˆ j á« ˆ « à« à « « #ˆ Ü « j « ˆ « « « « « Ü_ « ˆ « ˆ « « j « « à « à n _ à _ Ñ « Ü _ ‰ ‰ à « Ñ « à« « « ˆ Ü nˆ á #ˆ « « « j ˆ « « « « « Ü« « 2 « « « ˆ ˆ 2 ˆ ˆ ## « Ü « « « ˆ ˆ áˆ Ö « « j « « œ ˆ « ˆ ˆ gg ˆ« œ _ »_ gg Ö ˆ Ü nœ 2 g á » l œ ‰g _ ================================== l & »_ _ « œ »œ »»» « « « Ö «« »» ˆ ˆ J « Ñ ˆ #œ » _ l b_ »J Ö œ Ñœ á ˙ »»» » l _ »J »»» « ˆ = _ g » œ »J »_ _ »»» œ gg »œ _ »»» _ »»» œ »» g œ »» »» Öœ»»» »» _ œ »»» _ » 4 œ »J »» 3 37 F.5 - > -.3 «. « à« «. gg « « « > « « « « . à _ Ö _ « á _. à « _ « à_. « à _ Üà_. á « á _ á « à ˆ. ˆ « g « 2 « « « « à« à « . Ü« à _ « « « _ Ü_ « « _ « á « #œ Ü_ « n _ b_. ሠˆ « _ « « ˆ j 2 « _ « ˆ ˆ « « ggg « Ü« ˆ « « Ü_ « ˆ ˆ « « ## Ö « Ö ˆ á ˆ ˆ ˆ j « « « ˆ. Ñ « á « « g Ü «. « « ˆ 2 3 « ˆ « « ˆ ggg ˆ « j ˆ « « ˆ #ˆ Ü #œ nœ #_ á œ Ü #œ j _ » ˆ »œ j « » _ œ »» _ »œ 2 « « œ « ˆ « « « « ܈ ˆ » Ü« œ « « « « ˆ ˆ « ˆg ˆ « Ü « »»» »» »»» »»œ »»» « œ »»œ gg »» œ & á_ _ _ _ˆ « »» g gg ================================== l »»œ l _ »»œ _ _ gg l œ ‰ ggg áÖ_ nœ »J g _ »»» »» »œ œ »» »»» lÑ _ _»»œ œ »»œ œ »» Ö_ l _ »_ »»» Ö »» œ »»»œ n_ _ =»»» 41 _ _ »» _ _ œ » _ _ »»»» »»»œ _ œ »»» _ »» œ » _ _ »»œ _ »» _ »»» œ œ » Ö #_ n_ »» »»»» # »œ »»» _ »œ »» »» F.9 F.5 F.6 F.5 F.8 F.7 F.10 F.9 ¡º ¡º « « ««« « « « « «¡º« « « « « « « « « à« « « « « « « « « « à« ˆ « « « « « « « à« « á« Ö« _ « « « Ö« _ Ö_ _ U «««« « « «« « «« «« « «««« « ˆ « « « « à« « « « « « « « « « « #ˆ « « « « « « « « ˆ _ ˆ « « « « « Ö« #ˆ « « nˆ « « « á« « àˆ _ _ ‰ ««« « « ««««« «««« ««««« « « «« « «« «« « «««« ˆ « «« « ««ˆ« « « BI BIV BVII BX àˆ «j ## « « á « « ˆ ˆ ˆ « « « « « á« ˆ nˆ « ˆ ˆ « « « Ü« á« ˆ « « « ˆ ˆ « « ሠˆ « « ˆ « « Ü« ˆ « « « « « ««« «« «« ««« « « ««««« «««« « «« « « «« « «« « « ««« « « « #ˆ « « « « « « « Ü« « « « « « « « « « « « «« «««« ««« « « Ü« nˆ « ««« «««« «« « « «« «« «« «« « nn b c & «« « « __ « «« « ˆ ˆ_ _ˆ ˆ « ««« ««« «« «« ================================== «ˆ« ««ˆ « ˆ _ˆ « « ˆ « « « 4 « #ˆ « «l_ « « « « « « ll = «« _« _ˆ « « « « «_ ˆ_« « «_« « _ « « _ « _ « _ « _ 5 « _ « _ ˆ « _ ˆ « _ ˆ « _ « _ ˆ « _ « _ ˆ « _ « _ ˆ « - i i > 46 i rit. + U « Ö«+ «+ « « « à« « « « « « «_ «_ « « « « á« Ö« à« Ö_ à_ # _ à_ à _ Ar.19 Œ « « « « « _ _ _ « « « « « ˙ « ˆ ˆ ˆ « ‰ Ö_ Ñ « àˆ « « « Arm.Oct. « « « #‚ á« « « « « Tempo 1 n_ « « ‚ « ‚ « Öà «ˆ «ˆ « « « « « « 2 2 ‚ Ü « á #· gg Ü ˆ « Ö « Ñnˆ Ö « Ö « « « « á ˆ Ö + « j »»» g á ˆ ˆ « « « « « « ˆ »œ ˆ « ˆ « ˆ» « Ar.12 bc ‰ « ‚ « « ˆ « « « « ˆ ˆ « « « « ˆ « ˆ l ˆ á »»œ á œ Üá «œ Ar.5 + + l « «ˆ »»» »»» »» »» Ü »œ Ö »J »œ »»» ================================== l & gg _ _ g « _ « « _ ˆ ˆ « « « _ _ _ œ Ö œ Ñ œ l # _ Ñ »»»œ »»»»œ »» »» ‰ Ö _ = _ _ _ œ »»» _ » » Ö »»»_ » » » 4 _ »œ _Ó _ _ œ »» _ _ 5 ˙ »» _ »»» œ »»» Œ Œ » » 48 Ar.9 4 5 « « « à« « « « Ö« -1 « ‰ Œ ‰ « « à« «3 « « « « « « « « _ _ _ « ‰ « « Ü« « á« Ö« à« Ö_ à_(n)Ü_ _ àá _ « « « « « ᜠ« « « « « « « « ˙ « ˆ ˆ ˆ « « « « « « ‰ Ü_ Ü_ à_ « « « _ « _ ˆ « ˆ « ˆ 2 « « ˆ Ü« Ñ« #ˆ Öˆ « « « á « « ˆ ˆ ˆ ˆ 2 j ˆ à »œ Ö à œ « #ˆ « ˙ « ˆ « « « nˆ « « « « »»» »œ »»» àœ ‰ »» »œ « & b _ »»» #á#œ »»»» Üá _ ‰ á œ l _ á _ Ö _ á _ _ ˆ _ œ œ »»» »»» ================================== l Ö« œ « »»« »»»œ Ö »J l _ _ _ Ö »»»œ Ö œ Ñ œ l Ö _ Ñ »œ Ö »œ »œ »» »» » »»œ » »» »»» »»»œ œ _ »»» » » _ »»»œ »»» »» _ _ »œ #_ »œ _ œ »»» »_ »œ _ _ _ œ _ »»» » »» »» »» » » _ = _ »»œ » _ 5»œ »» J _ »»» »œ »»» »œ _»» » »»» » »» _ _ œ »»» _ 5 ˙ »»» _ _ »»» »» 52 4 6 « « « ‰ Ü_ Ü _ à_ Ö « « « ˆ « « « « á« « « « « ˆ « ˆ « « ˆ « ˆ « Œ « ˆ « « « « « « ‰ à_ « à_ à « Ö « « à« á« . « « ˆ « ш « «2 Œ ‰ Ö«3 á« á« « « « BV ˙ « b ‰ Ñ Ü œ Ñ œ »Jàœ ‰ « ‰ ˆ « « « Öœ ‰ œ »»» « »ˆ »» « Ü « ˆ « ˆ #œ Ü #œ ˆ à « « « ˆ j « ˆ « « « ˆ ˆ « « « »»» »» »_ l _ _ »œ Ü »œ »J œ ================================== l & _ œ »»» » # »»œ »» Ü œ ᜠl _»»» »_ »»» »»» « ˆ »» » »_ _ l _ á œ œ _ _ _ » Ö_ » ˙ »» » »» _ _ »»» »»»» »» ˙ _ »œ »_ »» »»˙ á_ _ »œ »»» _ _ »»» »»œ _ #_ n_ »» »»»œ œ »» _ »»» »»» _ _ _ » » œ _ »»» _ Œ = 56 » 4 Ö »» » _ »œ »» » Ü » _ » » » œ œ »» »» » » » »» » « « « « « _ __ « « « ˆ àˆ « « « « ˙ « « à « _ á_ à_ á_ _ á_« « « « ˆ «« « à « ሠá_ à « « « « « « « Ü_ à_ á_ à « « « _ « « « « « « « _ _ _ _ __ _ ˆ « _ _ ˙ « ˆ « « « « ˙ ˆ « ˆ « ‰ « á« à« BVIII « ˆ « ˆ Öˆ « á_ « « « ‰ _ _ _ _ _ « ‰ « _ _ _ 2 2 BII ˆ Üœ « « ˆ « _ « »»» œ « ˆ « « « « « « b »»» »»» œ Ñ ‰ Ö »œ » Ö »œ ‰ Ñ»œ l Ö Öœ Ü œ »»Öœ »»» » ‰ á »œ »»» « « « ˆ ˆ ˆ Üœ »»» œ »»» l _ Ü »œ »»» »» ================================== l & »œ » Ü _ œ »» » 4 Ö _ l _ _ »œ »» _ _ = Ö_ » _ _ »» » _ »œ »» œ » Ö_ » 4 »»» »» œ »»» »J »» œ »» » _ »œ »»» _ »» ˙ »» _ _ œ »»» œ »»» » 3 60 4 5 i 5 6 5 4 6 F.7 F.8 F.10
  3. Copyright K.MINAMI 2002.7.14 3 « « « « ‰ « á« à « _ á_ _ á_ à_ à«1 « _ _ _ « « ˆ àˆ « « « « ˆ « « « « _ _ _ _ « « « _ « _ « « ˆ « « á« « à« n_ # _ à_ « « «« _ « « « #à_ « à« Ü« _ « « Ü _ à« « « « « « « ‰ « ˆ « ˙ ˆ « ˆ « ‰ à_ « « ˙ á ‚ « « « BVIII « « Ü« ˆ « »»» « « 2 ˆ ˆ ˆ Ñœ _ « _ ‰ ˆ ˆ ˆ « 2 _ _ _ « ˙ »»» « œ œ á « « ‰ Ü »œ Ö#œ »œ _ « Öá « « « ˆ ˆ « ˆ b »»» œ Ñœ Ñœ »_ »»» ‰ œ #œ »»» »»»» »œ »œ »»» œ »»œ »»» »»» » œ = »» ================================== l & _ »œ l _ œ » » »»» »»» l _ Ñ »œ Ü »œ »»» Ö »» l _ »» » »» œ » Ü »»» _ œ »» » _ »» »»» œ »» » _ 3 Ar.9 Ü _ œ »»» 4 + _ _ »»» »» œ 64 4 i » » 5 3 5 » F.10 á« «2 « á Ü Ö« « á«2 « «3 «4 «2 « « à« à« « « « « « Ü« « « « Ü« « Ü« Ö« á« Ü« ‰ 3 ˆ « «« « « « « _ __ « _ _ _ « « _ _ ˆ ˆ « ˆ _ « ˆ « #ˆ « ˆ ˆ « « ˆ « á« Ö« à« Ö_ à_ #_ _ à _ « « « « Ö« « « « « ˆ « « « ˙ « « _ _ _ « ˆ « « « ˆ « ‰ Ö_ Ñ « à« « « « ˆ « « Ü« · j « « Ö« « « « « « « « « « nˆ #ˆ « « « ˆ á ˆ Ö « ˆ ˆ « « « ˆ 2 2 b Œ « « · « « « « « ˆ ˆ »œ » Ö Ñ Ü « « ˆ á»»œ á œ Üá «œ =l »» œ « ‚ « « œ _ á _ + l Ñ _ »œ #_ _ _ _ _ _ l _ _ _ œ »»»œ »»œ l # _ Ñ »»œ Ö »»»œ »» »J ‰ Ö _ + ‚ ˆ »» »»» ================================== & _ _»œ »»» _ _ »»» ‚ œ J »»» »»»œ »»œ _ _ _ _ _ _ _ »» _ à »»» à » Ö » »œ à »»œ Ü _ _ _ œ _ » » »œœ » » » »» _ »»_ » » _ »œ »» _ _œ »» ,5 » »»» »» »»»œ œ _ »» »» œ » »»» _ 5 » Ö »_ ˙ »»» »» » »»» » 68 4 Ar.12 Ar.12 5 « « « « « « « ˆ -1 « ‰ Œ Ö« ‰ « « à« « 3 « « « « « ˆ Ü« ‰ « « « Ö« á« Ö« à« Ö_ à_(n)Ü_ à_ á _ « « « « ˆ _ _ _ « « ˆ « « ˙ Ü« « « « « « « á ˆ « à « « « « « « « ‰ Ü_ Ü_ à_ « « « _ « _ ˆ ˆ ˆ « « « 2 Ñ« #ˆ ˆ « « « á « ˆ ˆ ˆ « 2 j « ˆ à »œ Ö à œ « #ˆ « ˙ ˆ « « « « nˆ « « Ö« « « « »»» œ »œ »» àœ ‰ Ö »J & b _ »»»» ##œ »»»» Üá _ ‰ á œ »»»œ »œ œ »» »»» ================================== l ˆ œ l _ á_ Ö_ á_ _ « _ l _ _ _ Ö »»»œ Ö œ Ñ œ l Ö _ »»œ Ö »»»œ »»»»œ »» »»» œ »»» »» » »»»œ œ »»»œ _ = _ »» á »» »» _ »»» œ »_ »J »»» _ »œ #_ œ _ _ »»» œ _ »»» œ » » _ » »»»» » »» »œ »» _ _ _ » »» »» »» » » _ »»» œ _ » _ _ »» » » » _ 5 œ »œ »» _ »» œ » _ 5 »»» ˙ _ »»» œ » 72 4 6 á« « « « « « « « ‰ Ü_ Ü_ à_ Ö « « « « ˆ Œ ‰ à_ « à_ à « Ö « « à« á« « « « « « « « « « « « «. « «2 Œ ‰ Ü « àá _ « « « « « « Ü« « _ «ˆ « ˆ « ˆ « « « « BV « ˙ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « Ñ« « ˆ ˆ « « « Ü #œ « à « ˆ ˆ #œ » ˆ ˆ j « « Ü« ˆ « «ˆ ˆ b ‰ Ü Ñ œ àœ ‰ Ñ œ & _ œ œ »»» »» »J »»» ‰ Öœ ‰ œ Ü »J »»» Üœ»»» »»» »» ˆ « # _ l _ _ »œ »œ »» á _ l _ á _ #_ n_ l _ á »œ »œ _ _ _ = ================================== l _ »»» »»» » œ »» _ _ »»» »»»» ˙ »œ »»» _ »»»œ »_ _ »»œ »»» _ œ œ »»» »»»œ œ _ _ »»» _ »»»» »»» _ _ _ »œ _ œ »»» Ö_»»» ˙ Ö _ »» »˙ »» »» _ » » »»» _ 3 76 4 _ »»» »» _ »»» Ü _ » » » œ »œ »»» » » »»» à« « « « « « « « « « « Ö « « « « áÖ « « Ñ « « « Ö« « Ü« Ö« Ñ« « á« ‰ Ü « àá _ « « « « « « « Ü« « _ « ˆ 3 #_ « à _ « _ « Ü « « « « Ü « « « « « « ˆ « ˆ á« « « « « « « « « ˆ « « « ˆ ˆ Ñ« b ˆ á ˆ Ö « Ö « « « Ü« #ˆ ˆ « « #ˆ nˆ « « _ Ö « « « Ü ˆ à« à « « à « « « « à « « « « « « « Ü « #ˆ ˆ « « « « « # «ˆ « « « « « « « « « « « « « « « ˆ « « ˆ ˆ 1 á « ˆ « « « ˆ Ö « « nˆ ˆ ˆ ˆ « «ˆ « ˆ « Ü « « «ˆ « ˆ« « Ö« « « Ö œ ˆ « « ˆ « « ˆ Öˆ « ˆ à « ˆ « « œ»« ˆ « « « « ˆ b Œ ˆ « « « «« « « « j « ˆ ================================== l & _ _ l_ _ « á ˆ à _ Ñ« l # _ Ñ « g #ˆ « ˆ « à »»» l œ Üœ »»» »œ »»» _ _ = _ _ _ _»»» ˙ »»» ˙ Œ _ _ _ »»» ˙ _»»» ˙ _ ˆ á ˆ ˆg _ _ « _ »»» œ _ _ _ »»» œ _»»» œ Œ Œ _ »»» œ 4 80 à« « « #_ « à _ « Ö _ « Ü « « àÖá « « ÜÑ « « « « « « « Ü« á« Ñ« « « « « « « « 1 « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ « b Œ « ˆ ˆ « ˆ « « « « « ˆ « ˆ « « « « « « « « á_ Ö « Ü « #ˆ Ü ˆ àˆ àÖ « « nˆ Ñ« b# ˆˆ á« Üà « « Ö «ˆ « #ˆ « #ˆ « àÖ « Ü « ˆ ˆ « « ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ ˆ « ˆ Ö « « « ˆ ˆ « « ˆ à « ˆ « á « à « Ñ« l « ˆ « ˆ « « « « « « Œ Ö« ‰ « « l_ ================================== & _ _ « ˆ ˆ _ « _ œ #_ Ü œ Ö »»ˆ »œ l #_ _ Ü _ Ñ »œ _ _àá _ˆ _ l ˆ ˆ »» ˆ »» « « « ˆ « ˆ œ »» » » »» »» à »» » _ _ « _ œ » »œ n œ »œ » j = ˆ _. _ _ _ »» ˙ »» ˙ » _ _ _ Œ »»» ˙ _ _ »» ˙ » _ _ _ »»» œ _»»» œ » »»» á» » » » à » Ö » » » _ _ »J œ œ « _ »»» ˆ« »» _ »J œ »» 4 » 84 « « « « « « « « « « «ˆ _ «ˆ « « ‰ « ‰ « ‰ « ‰ « ‰ « ‰ Ö « ‰ àÖ «_ ‰ àÜá _ ‰ àÖ «_ ‰ ˆ « « ˆ « « ‰ « « « « « « « « ‰ Ö « ‰ Ü « ‰ Ö ˆˆ ‰ ÜÖ ˆ Ö ˆˆ « « « « « « « #ˆ á ˆ ÑÜ ˆ « « « « ˆ « « « ˆ ˆ àÜ « Ü #ˆ « ˆ Ü« « ˆ « « « « Öˆ « ˆ _ #_ _ « _ « _ l à _ _ à « _ ˆ _ à « _ l ÜÖ _ _ ˆ _ « _ ˆ _ l _ _« « b ÖÜ ˆ j à« ‰ Ñ« « « « « « « « « ˆ « ˆ « « « ˆ « ˆ _ » « « ˆ ================================== l & _ « « _ « _ _ Ñ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ˆ œ ˆ « » ˆ œ « ˆ _ _ _ = _ _ _ » _ œ »» _ _ »» _ œ »» _ _ œ »» _ œ »»» _ _ œ »» _ _ _ _ œ »»» _ _ » œ »J »» _ » œ »»» _ _ œ œ »J »J »» »» _ » œ »» _ _ » œ œ »J »J »» »» _ œ »» _ _ » œ œ »J »J »» »» _ œ »»» _ œ »J »» » » 88 « « « àá _ ‰ Ö «_ ‰ « ‰ « ‰ àá _ ‰ Ö « ‰ àá _ ‰ _ ‰ _ ‰ _ ‰ _ ‰ _ ‰ _ ‰ _ ‰ _ ‰ Œ « « à ˆˆ « « ˆ « « « « « « « ˆ « « «ˆ Ü « «_ _ _ « « ˆ « « « ˆg g « « ˆ « « « « _ _ _ ˆ g « « « ˆ gg « « « ˆ gg « « ˆ « « « « ˆ gg « ˆ j «gg gg gg « _ « á« ˆ « Ü « Ü#ˆ Ö ˆ Ö « ˆ « « « « «ˆ « _ àˆ ˆ Ü « Ü #ˆ ˆ « « « ˆ « ˆ « ggg « ˆ « ˆ « ggg « _ ˆ ˆ « ˆ « « « ˆ «ggg « ˆ ggg « ˆ « « ˆ ggg « ˆ « « _ _ ˆ « ˆ « « ˆ ggg « ˆ « _« ˆ ggg « ˆ « ggg ggg b « « « ˆ àˆ« « Ñ « « gg« « gg « « « gg « « « g « « g « « « « g g« « g g ܈ _ « _ l _ _ _ « _ ˆ _ l _ _ ˆ _ « _ « _ l _ _ « _ _ « ==================================” & __ _ _ _ ˆ œ « « ˆ » « « _ « _ _ _ « _ « _ « _ _ _ « _ _ « œ « ˆ œ ˆ œ « œ ˆ œ « ˆ » = __ _ œ _ œ _ » »J œ »» _ »»» _ »» »_ œ »œ »»J »»»J »» œ _ _ _ _ _ _ _p _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ œ »»» »»»œ œ »» »» »» _ »œ »» ˆ « »_ ˙ »»˙ 92 »» _ »»» œ _ _ »J »J œ œ »» »» _ Ö _ Ö œ œ Ö » Ö »» Ö _ Ö _ »J Ö _ Ö _ » »»» œ »»» œ »» »» »»» œ œ œ »œ »J »» »» »» »J œ »» »
Đồng bộ tài khoản