Basic Studio Lighting và Artificial Light

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
91
lượt xem
38
download

Basic Studio Lighting và Artificial Light

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Key light: Là nguồn ánh sáng chính quyết định phần nào của chủ đề được "chiếu sáng" (illuminate). Đây là nguồn sáng chính quyết định sự khác nhau giữa các thể loại ánh sáng setting trong studio. 2. Fill light: Mục đích chính của Fill Light là làm nhẹ đi phần shadow tạo bởi Key Light. Vì vậy, Fill Light luôn luôn "nhẹ" hơn (less powerful) Key light, còn nhẹ hơn như thế nào quyết định cái "mood" của ảnh. Tỉ lệ thông thường giữa Key và Fill là 3:1. Tỉ lệ càng lớn (4:1, 5:1, và ngay cả no fill...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Basic Studio Lighting và Artificial Light

  1. Basic Studio Lighting và Artificial Light 1. Key light: Là ngu n ánh sáng chính quy t nh ph n nào c a ch ư c "chi u sáng" (illuminate). ây là ngu n sáng chính quy t nh s khác nhau gi a các th lo i ánh sáng setting trong studio. 2. Fill light: M c ích chính c a Fill Light là làm nh i ph n shadow t o b i Key Light. Vì v y, Fill Light luôn luôn "nh " hơn (less powerful) Key light, còn nh hơn như th nào quy t nh cái "mood" c a nh. T l thông thư ng gi a Key và Fill là 3:1. T l càng l n (4:1, 5:1, và ngay c no fill light) thì nhìn k ch tính hơn (more dramatic). Nh ng t l này thu c v nhóm "high contrast" (chênh l ch cao gi a highlight và shadow). T l càng nh thì nhìn "d u" hơn (pleasing). Ví d như: 3:2. 3. Hair Light: úng theo tên g i c a nó, Ánh sáng này "illuminate" ph n tóc c a ch . èn nay thư ng ư c t hơi ch ch ra phía sau ánh sáng không "l t" vào m t ch và làm cho tóc n i b t lên n n background.
  2. 4. Background Light: Là lo i ánh sáng r i th ng vào trung tâm c a background t o thành "Vignette effect" (trung tâm sáng trong khi 4 góc t i i) nh m m c ích hư ng m t ngư i nhìn vào ch . 5. Kicker: Ngoài 4 lo i chính k trên, kicker là lo i ánh sáng m nh tương ương Key Light và t i l i Key Light làm n i b t cái "contour" và "roundness" (t m d ch là " ư ng vi n không gian 3 chi uTính a d ng c a Studio Lighting là do s k t h p c a các lo i ánh sáng trên. Ngo i tr Key Light b t bu c ph i có, nh ng ngu n sáng còn l i thì tùy theo s sáng t o và s thích c a ngư i ch p có th dùng h t ho c dùng vài lo i hoăc không dùng c ng ư c (ch p v i m t ngu n sáng). Ph n trên nói v các lo i èn dùng trong studio: Key light (ph i có), fill light, hair light, background light, kicker (optional), ôi khi reflector c ng ư c dùng như key light. Trong studio có 5 lo i setting chính: Paramount, Loop, Rembrandt, Split, và Profile.
  3. d hi u cho bài vi t, các b n c tư ng tư ng studio setting gi ng như cái m t ng h (xin ng xài ng h digital :lol: ). Ch ư c ng i trung tâm ng h , camera ư c t v trí 6 gi , và tùy theo th lo i ánh sáng ư c dùng mà các èn ư c thay i cho phù h p. 1. Paramount Lighting: Ánh sáng này tái t o ánh sáng g n gi a trưa khi mà m t tr i g n như trên nh u. Key light ư c t ngay trên u và chính di n v i ch . Ánh sáng này làm n i b t ph n m t (frontal) c a ch và "de- emphasize" ph n hông (sides) c a u. Vì key light ư c t i di n và phía trên c a ch nên ánh sáng này t o nên 2 cái shadows trên h c m t và m t cái shadow ngay dư i mũi ( ôi khi nó t o nên d ng hình con bư m nên Paramount Lighting còn ư c g i là Butterfly Lighting). làm gi m nh nh ng cái shadows này, fill light (hay reflector) ư c t ngay dư i Key Light (trư ng h p duy nh t mà 2 lo i èn này ư c t cùng phía và theo hàng d c trên dư i). nh trên, ch nhìn th ng vào ng kính, tuy nhiên hư ng ng i quay v phía ví trí 8 gi . Key light ư c t v trí 8 gi ngay phía trên u, reflector ư c t ngay phía dư i Key light. Vì m t ch không sâu nên ta không th y cái
  4. shadow trên h c m t rõ l m, tuy nhiên ta v n th y shadow ngay dư i mũi. Lo i ánh sáng này thích h p cho n (vì m t nam thư ng sâu hơn m t n ). 2. Loop Lighting: Lo i setting này hơi khác v i Paramount ch là Key light v n trên cao nhưng hơi th p xu ng làm m t i cái shadow trên h c m t, và ch ch v m t bên t o nên cái shadow hình "loop" trên má c a ch . Ánh sáng này thích h p làm " m" i (slim) m t c a ch .3. Rembrandt Lighting: Hay còn ư c g i là 45-degree lighting. c i m c a ánh sáng này là nó t o nên m t cái tam giác nh trên má c a ch ( bên phía ngư c l i c a Key light). Ánh sáng này b t ngu n t h a sĩ Rembrandt ngư i Hà lan, ông ta thích v ch ng c nh c a s . Ánh sáng này thư ng ư c coi là c i n, k ch tính (classic, dramatic look), thích h p cho nam. t o ư c tác d ng Rembrandt Lighting, Key light ư c t th p xu ng n a g n như ngang t m m t c a ch ( tránh tác d ng loop-shadow) và g n như là t o m t góc 45 i v i ch .4. Split Lighting: Lo i ánh sáng này ch "chi u" (illuminate) úng n a m t c a ch , n a còn l i hoàn toàn trong vùng t i. Ánh sáng này dùng làm " m" i (slim) nh ng ngư i có kh m t hay mũi "r ng". Ánh sáng này ít ư c dùng trong nhi p nh thương m i (commercial photography). N u dùng thì t l Key và Fill thư ng là 3:2.5. Profile Lighting: Lo i ánh sáng này thì hư ng nhìn c a ch và camera t o nên m t góc 90 . Key light ư c t hơi ch ch ra phía sau ch làm n i b t ư ng vi n trên s ng mũi. Fill light (optional) ư c t i di n v i Key làm nh i ph n shadow. Lo i ánh sáng này ít ư c dùng vì nó gi i h n v m t hình th c (ch b bó bu c v hư ng nhìn và "posing"). M t èn flash dùng trong studio thư ng có nh ng nút (buttons, slider) cơ b n sau (xem nh dư i):
  5. Cái slider trên cùng "control" lư ng ánh sáng ánh ra t "flash ring", b n có th set t 1/8 n F (full power). ây là ngu n sáng th c quy t nh lư ng ánh sáng mà mình mu n " ánh" (illuminate) lên ch . Cái slider ngay k phía dư i "control" lư ng ánh sáng ánh ra t "modeling light", b n c ng có th set t 1/8 n "full power". Th c ch t ây ch là bóng èn vàng (light bulb), nên không m nh l m so v i "flash ring" nên dù có set full power c ng không "át" (over-power) ư c "flash ring". M c ích c a modeling light là cho ta "coi th " (preview) ánh sáng s " ánh" vào ch nào m t khi ta b m máy ch p. Ngay vùng trung tâm, ta có nút "slave". Khi nút này "on" thì ph n "sensor" ho t ng làm cho èn "fire" khi có ngu n sáng "kích thích" nó. M c ích làm cho èn "work" như là "fill light". K bên là nút "sound". Sau khi flash "fire", thì nó c n th i gian n p i n l i, khi nó "ready" thì nó s phát ra ti ng "bíp" (n u ta nó "on") báo cho ta bi t là èn có power cho shot k ti p.
  6. Nút "M.L." là nút "công t c" c a èn "modeling light". Nút Power là nút "công t c" c a flash ring. L c m "sync" là nơi c m dây n i flash v i camera (trư ng h p flash óng vai trò Key light ngu n sáng chính).Sau khi n m ư c các lo i ánh sáng cơ b n thư ng dùng trong studio và cách x d ng èn flash, v n k ti p là o sáng và ch nh các setting trên camera (t c , kh u , ISO...) có ư c m t exposure như ý. N u có th ư c thì b n có th dùng light metering quy t nh m t exposure lý tư ng. Tuy nhiên, n u bi t "set up" ta v n có th ch p ư c m t t m nh sáng mà không c n dùng light-metering (well, this tip can save you 200 dollars from buying that device :lol: ). Có 2 lo i y u t nh hư ng n m t t m nh úng sáng là: 1. Nh ng y u t liên quan n studio setting ( m nh c a èn flash, ví trí t c a èn, di n tích studio, tone c a background). 2. Nh ng y u t setting trên máy nh (kh u ,t c , ISO) Hai lo i y u t này nh hư ng qua l i và tr c ti p t i nhau. Vì ta không dùng light-metering nên ta s gi nh ng thông s trên camera c nh (nhóm y u t 2) và i u ch nh flashes (nhóm y u t 1) sao cho có ư c m t exposure lý tư ng. Nh ng setting lý tư ng trên camera trong studio: 1. ISO: Vì ta hoàn toàn làm ch ánh sáng nên tránh nh b noise, luôn luôn set 100.
  7. 2. Kh u : Trong studio, thì background không còn là "problem", vì background thư ng là m t màu trơn, k t h p v i background light ( t o vignette effect) nên ta không ph i lo l ng nhi u v nh ng cái l nh k nh làm phân tâm ngư i nhìn khi ch p t i "location". Vì th , set kh u nh nh có nét cao và "chi u sâu nh trư ng" (DOF) r ng.3. T c : Set t c cao tránh nh b nhòe do rung tay. Nhóm thông s sau ư c dùng minh h a cho k thu t set up ánh sáng này ISO:100, t c : 1/125s, kh u : f/8 Sau khi set nh ng thông s này c nh trên camera, bư c k ti p là set lư ng ánh sáng ánh ra t key light (ta không ph i lo l ng v fill light vì khi key light mà úng thì fill light ph i úng). Vì có nhi u lo i èn flash khác nhau (v i công su t khác nhau) nên ví d sau ch có tính cách tư ng trưng. u tiên set key light " ánh" 3/4 công su t c a èn. Test Shot: Ch p th m t t m, trên camera, b t histogram lên (xin coi tip 1 v cách c histogram). N u nh dư sáng thì ta có nh ng cách i u ch nh sau: gi m công su t èn xu ng, ho c di chuy n key light xa ra, ho c tăng t c trên máy, ho c óng kh u nh l i. N u nh thi u sáng thì (b n có th oán): tăng công su t èn lên, ho c di chuy n flash g n l i, ho c giãm t c trên máy (nhưng ng giãm dư i 1/60s), ho c m kh u l n lên (nhưng ng l n hơn f/5.6). T i ây, hi v ng b n ã có khái ni m v cách th c hi n m t "test shot". Nói chung là c n ph i linh ng quy t nh c n ph i hi u ch nh nh ng setting c a "nhóm y u t 1" (flash), ho c "nhóm y u t 2" (camera).
  8. Tip 5: Basic Studio Lighting và Artificial Light (ti p theo) Sau khi key light ã set ư c như ý r i (ví d như 3/4 công su t c a èn) thì v n còn l i là fill light, background light, hair light (nh ng èn này có tính cách "optional"). Tùy theo ý thích mà ta ch n t l thích ng gi a key light và fill light. T l 1:3 là thông d ng nh t. V y n u key light là 3/4 thì fill light s là 1/3 c a 3/4 (bác nào có calculator thì tính giùm i :lol: , nói v y thôi, ch ư c lư ng là ư c r i) Nh ng t l 1:4, 1:5, thì s cho nh có tương ph n cao, nên nhìn k ch tính (dramatic). Thích h p cho phái nam. T l 1:2 thì s cho tương ph n th p nên nhìn "pleasing" hơn. Thích h p cho phái n . N u hair light và background light ư c dùng thì công su t c a èn ch nên set 1/2 c a key light (1/2 c a 3/4 là bao nhiêu h các bác?) Lưu ý quan tr ng: Khi ch p trong studio nên t t h t các èn, ch modeling light c a key light thôi, và sáng có th th y vùng highlight và shadow. Ánh sáng c a model light (ánh sáng preview) ph i sáng ta có th l y nét (l y nét m t).
Đồng bộ tài khoản