Bến Ninh Kiều và chợ nổi Cái Răng

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
87
lượt xem
25
download

Bến Ninh Kiều và chợ nổi Cái Răng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bến Ninh Kiều Đã t ừ lâu, nh ữ ng con ng ườ i C ầ n Th ơ luôn t ự hào và kiêu hãnh m ỗ i khi nh ắ c đ ế n Ninh Ki ề u - n ơ i b ờ sông nhìn ra dòng H ậ u Giang hi ề n hòa, th ơ m ộ ng. "C ầ n Th ơ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bến Ninh Kiều và chợ nổi Cái Răng

  1. Bến Ninh Kiều Đã t ừ lâu, nh ữ ng con ng ườ i C ầ n Th ơ luôn t ự hào và kiêu hãnh m ỗ i khi nh ắ c đ ế n Ninh Ki ề u - n ơ i b ờ sông nhìn ra dòng H ậ u Giang hi ề n hòa, th ơ m ộ ng. "C ầ n Th ơ có b ế n Ninh Ki ề u Có dòng sông đ ẹ p v ớ i nhi ề u giai nhân." B ế n Ninh Ki ề u là m ộ t đ ị a đi ể m mà du khách hay tìm đ ế n nhấ t, n ằ m bên h ữ u ng ạ n sông H ậ u, ngay ngã ba sông Hậ u và sông C ầ n Th ơ , g ầ n trung tâm thành ph ố C ầ n Thơ . Trên bế n sông luôn t ấ p n ậ p tàu bè, thuy ề n xuôi ng ượ c ch ở đ ầ y nh ữ ng s ả n v ậ t vùng đ ồ ng b ằ ng sông C ử u Long.
  2. Bên B ế n Ninh Ki ề u là c ả ng C ầ n Th ơ . C ả ng này đ ượ c xây d ự ng hi ệ n đ ạ i có kh ả năng ti ế p nh ậ n tr ọ ng t ả i 5.000 t ấ n, g ầ n b ế n Ninh Ki ề u có ch ợ C ầ n Th ơ , m ộ t trung tâm buôn bán l ớ n ở mi ề n Tây Nam B ộ . Ng ượ c dòng th ờ i gian, B ế n Ninh Ki ề u x ư a đ ượ c khai sinh là m ộ t b ế n sông ở đ ầ u ch ợ C ầ n Th ơ . Ninh Ki ề u ngày ấ y t ấ p n ậ p thuy ề n bè qua l ạ i giao th ươ ng, hàng cây d ươ ng ch ắ n gió ven bờ đã tr ở thành tên g ọ i c ủ a b ế n sông. Vi ệ c giao th ươ ng m ỗ i ngày thêm ph ồ n th ị nh, b ế n Hàng D ươ ng do đó cũng đ ượ c m ở r ộ ng và s ử a sang, r ồ i d ầ n d ầ n tr ở thành th ắ ng c ả nh du l ị ch c ủ a đ ấ t Tây Đô. Con đ ườ ng Hai Bà Tr ư ng hi ệ n nay tr ướ c đây là đ ườ ng Lê L ợ i, ch ạ y d ọ c b ờ sông H ậ u cây c ố i s ầ m u ấ t (th ờ i Pháp cai tr ị đ ặ t tên "Le quai de Commerce", nhân dân g ọ i là b ế n Hàng Dươ ng hay là b ế n Lê L ợ i). Năm 1958 b ế n sông và công viên n ằ m c ạ nh con đ ườ ng Lê l ợ i đ ượ c đ ặ t tên b ằ ng m ộ t tr ậ n đánh c ủ a nghĩa quân Lam S ơ n là Ninh Ki ề u.
  3. Đ ứ ng trên b ế n Ninh Ki ề u m ắ t ta nhìn sang Xóm Chài và hướ ng C ồ n Ấ u ở đ ầ u vàm s ẽ th ấ y m ộ t d ả i cù lao m ậ p m ờ cây lá, t ạ o cho ta ni ề m rung c ả m d ạ t dào. Ng ượ c l ạ i n ế u đ ứ ng t ừ bên kia Xóm Chài nhìn sang s ẽ th ấ y toàn c ả nh Ninh Ki ề u và ph ố sá r ự c r ỡ ánh đèn soi bóng xu ố ng mặ t n ướ c phù sa l ấ p lánh như r ắ c ánh vàng th ậ t lung linh tuy ệ t đ ẹ p gi ữ a tr ờ i n ướ c bao la, không khí trong lành nh ờ c ơ n gió t ừ dòng Hậ u Giang đ ư a vào. tiên, th ầ n m ặ t tr ờ i và th ầ n m ặ t trăng. Đây là m ộ t trong nh ữ ng c ổ t ự n ổ i ti ế ng c ủ a Ti ề n Giang đ ồ ng th ờ i cũng là di tích l ị ch s ử văn hóa c ấ p qu ố c gia. Đ ế n b ế n Ninh Ki ề u, du khách còn có th ể tham quan các nhà hàng thu ỷ t ạ , ch ợ n ổ i trên sông, v ừ a th ưở ng th ứ c các món ăn đ ặ c s ả n, v ừ a ng ắ m dòng sông Hậ u hi ề n hòa, thơ mộ ng.
  4. Chợ nổi Cái Răng Cái Răng là m ộ t trong nh ữ ng ch ợ trên sông nổ i ti ế ng ở mi ề n Tây Nam B ộ . Ch ợ chuyên mua bán các lo ạ i trái cây, nông s ả n c ủ a vùng. Sáng sáng, hàng trăm ch ế c thuy ề n l ớ n bé đ ậ u san sát. Bán s ả n v ậ t gì ng ườ i ta treo s ả n v ậ t đó (treo bẹ o) lên cây sào (cây b ẹ o) trên mũi thuy ề n. V ậ y là không c ầ n ph ả i rao hàng nh ư các ch ợ trên đ ấ t li ề n (th ự c t ế cũng không th ể rao khi ti ế ng sóng, ti ế ng máy n ổ liên t ụ c, và khó có th ể áp m ạ n v ớ i xu ồ ng khác đ ể xem bán hàng gì). Do nhu c ầ u c ủ a ng ườ i đi ch ợ nên không chỉ có các xuồ ng trái cây, nông s ả n ph ẩ m mà còn có nhi ề u loạ i dị ch vụ khác: phở , h ủ ti ế u, cà phê, quán nh ậ u nổ i... Các xu ồ ng d ị ch vụ (thườ ng là thuy ề n nh ỏ ) len l ỏ i r ấ t thi ệ n ngh ệ áp mạ n phụ c vụ khách đi ch ợ t ậ n tình và chu đáo, ngay c ả khi sóng r ậ p rình. Sự đ ộ c đáo c ủ a ch ợ n ổ i đã đ ể l ạ i nhi ề u ấ n t ượ ng cho du khách n ướ c
  5. ngoài, h ọ quay phim ch ụ p ả nh liên t ụ c, đôi khi thích thú reo lên "ô", "a" m ộ t cách t ự nhiên, thú v ị . Ch ợ Cái Răng th ườ ng h ọ p khá s ớ m, th ườ ng t ừ lúc mờ sáng và đ ế n kho ả ng 8, 9 gi ờ thì vãn. Nh ữ ng ghe b ầ u l ớ n th ườ ng chuyên thu mua trái cây đ ể ch ở đi các n ơ i, k ể c ả sang Cam-pu-chia và Trung Qu ố c. L ạ i cũng có nh ữ ng ghe b ầ u ch ở các mặ t hàng khác
  6. cung c ấ p cho bà con mi ệ t v ườ n: xăng dầ u, muố i mắ m, thuố c tây, bánh k ẹ o, nhu y ế u ph ẩ m... Trên mi ề n sông n ướ c c ủ a 12 t ỉ nh mi ề n Tây Nam Bộ , cái xuồ ng là ph ươ ng ti ệ n đi l ạ i ch ủ y ế u c ủ a m ỗ i gia đình, gi ố ng nh ư chi ế c xe đ ạ p, xe máy c ủ a ngườ i dân ở các thành phố . Phầ n lớ n các xu ồ ng đ ề u g ắ n máy "đuôi tôm", th ỉ nh tho ả ng mớ i gặ p nh ữ ng xu ồ ng trèo tay và th ậ m chí c ả nh ữ ng xu ồ ng trèo b ằ ng... chân m ộ t cách đi ệ u ngh ệ . Ch ợ n ổ i Cái Răng là đi ể m đ ế n h ấ p d ẫ n c ủ a m ọ i du khách.
Đồng bộ tài khoản