Bệnh đạo ôn hại lúa

Chia sẻ: Bắc Kiều Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
224
lượt xem
76
download

Bệnh đạo ôn hại lúa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bệnh đạo ôn gây hại cho lúa trong cả quá trình sinh trưởng của cây, nhưng ở mỗi vụ đều có một thời kỳ bệnh hại nặng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bệnh đạo ôn hại lúa

  1. BÖnh §¹o «n h¹i lóa I. C¸ch nhËn biÕt Lµ bÖnh do nÊm g©y ra. 1. TriÖu chøng • BÖnh h¹i trªn c©y nh−ng th−êng thÊy râ nhÊt trªn l¸, cæ b«ng, ®èt th©n. BÖnh TriÖu chøng T¸c h¹i Ph¸t hiÖn VÕt ®Çu nhá, mµu xanh, dÇn thµnh h×nh thoi, L¸ non bÞ h¹i nÆng: lóa kh«ng ph¸t triÓn, lôi r×a mµu n©u ®á, gi÷a b¹c tr¾ng, c¸c vÕt cã thÓ nhanh. Trªn l¸ liªn kÕt víi nhau thµnh m¶ng lín, h×nh thï Cã thÓ ch¸y toµn bé sè l¸ kh«ng râ. B«ng lóa bÞ b¹c tr¾ng ë c¸c l¸ non. Gièng nhiÔm. Ruéng nhiÔm. §o¹n cæ gi¸p tai l¸ hoÆc s¸t h¹t thãc cã mµu Ch¸y cæ b«ng. Trªn cæ æ cò. n©u x¸m, vÕt bÖnh to dÇn, bao quanh cæ b«ng B«ng lóa bÞ b¹c tr¾ng, lÐp, löng. b«ng lµm cæ b«ng bÞ hÐo Tõng giÐ bÞ b¹c tr¾ng. Trªn ®èt C¸c ®èt gÇn ®Êt môc ra. C©y bÞ ®æ. th©n 2. Thêi kú bÖnh xuÊt hiÖn trªn c©y lóa • BÖnh ®¹o «n g©y h¹i cho lóa trong c¶ qu¸ tr×nh sinh tr−ëng cña c©y, nh−ng ë mçi vô ®Òu cã mét thêi kú bÖnh h¹i nÆng (xem b¶ng d−íi ®©y). CÊy §Î ré Cã ®ßng Trç ChÝn Vô xu©n th¸ng 3- 4 Vô mïa th¸ng 8 - 9 • Vô xu©n nÆng h¬n vô mïa, bÖnh h¹i tõ c¸c l¸ non trªn cao.
  2. II. Nguån bÖnh vµ ®iÒu kiÖn ph¸t sinh • Nguån bÖnh vµ c¸ch lan truyÒn Nguån bÖnh C¸ch lan truyÒn Bµo tö nÊm tõ c©y bÖnh vô Bµo tö nÊm ph¸t sinh trong ®iÒu kiÖn ®é Èm cao. tr−íc, h¹t gièng nhiÔm bÖnh Ph¸t t¸n nhê giã vµ n−íc (giät n−íc, giät s−¬ng). Bµo tö n¶y mÇm, sau 4 - 5 ngµy xuÊt hiÖn vÕt bÖnh míi. • C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn møc ®é g©y h¹i cña bÖnh YÕu tè ChØ tiªu Møc ®é h¹i NhiÖt ®é 20 - 28oC NÆng §é Èm 98%, cã s−¬ng mï, m−a phïn NÆng ¸nh s¸ng Thêi gian n¾ng < 2 giê/ngµy, trêi r©m m¸t NÆng Bãn ph©n Bãn nhiÒu ®¹m vµ r¶i r¸c, bãn muén NÆng Gièng Gièng nhiÔm bÖnh NÆng III. BiÖn ph¸p phßng trõ 1. Gièng • Dïng gièng kh¸ng bÖnh, chän thêi vô tèt. 2. BiÖn ph¸p canh t¸c • Dän tµn d− c©y bÖnh. • Lo¹i bá l¸ bÖnh. • Xö lý h¹t gièng. • MËt ®é cÊy hîp lý, cÊy d¶nh nhá. • Bãn ph©n c©n ®èi, kh«ng thõa ®¹m, bãn tËp trung, kh«ng bãn ph©n khi c©y bÞ bÖnh. • Kh«ng ®Ó h¹n. • Khi thêi tiÕt ©m u, cã m−a phïn, cÇn th−êng xuyªn kiÓm tra ®ång ruéng ®Ó ph¸t hiÖn bÖnh sím. 3. BiÖn ph¸p ho¸ häc • Phun thuèc ho¸ häc khi ®Õn ng−ìng phßng trõ vµ ®iÒu kiÖn thêi tiÕt thuËn lîi cho bÖnh ph¸t triÓn. Tªn thuèc LiÒu l−îng C¸ch phun Ng−ìng Phun ®ñ l−îng thuèc ®· pha Hin«san 30 - 40 EC 40-60CC thuèc + 16-24 lÝt n−íc/sµo vµo vÕt bÖnh. Phun 2 - 3 lÇn nÕu bÖnh Phun khi trªn Fuzione 40EC 40-80CC thuèc + 16-24 lÝt n−íc/sµo nÆng 10% l¸ bÞ h¹i Kasai 21,2 WP Víi ®¹o «n cæ b«ng: phun 40-50g thuèc + 15-24 lÝt n−íc/sµo thuèc bét tr−íc vµ sau trç 5 - 7 ngµy
  3. Nhãm trång trät Tr¹m KhuyÕn n«ng B×nh Xuyªn thùc hiÖn Víi sù hç trî cña Nhãm §µo t¹o - KhuyÕn n«ng / Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång
Đồng bộ tài khoản