Bệnh đường tiêu hóa ở Gà nuôi gia đình

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
139
lượt xem
17
download

Bệnh đường tiêu hóa ở Gà nuôi gia đình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Muốn giảm tỷ lệ gà chết, gà bệnh hồi phục một cách nhanh chóng phải tiến hành đồng thời 2 bước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bệnh đường tiêu hóa ở Gà nuôi gia đình

  1. C¸c bÖnh ®−êng tiªu ho¸ ë gµ nu«i trong gia ®×nh 1. BÖnh th−¬ng hµn, phã th−¬ng hµn vµ b¹ch lþ Vi khuÈn Samonella Vi khuÈn g©y bÖnh b¹ch lþ Ballinaum Samonella Pullorum g©y bÖnh th−¬ng hµn g©y bÖnh phã th−¬ng hµn Vi khuÈn Samonella Typhimurium a. Nguyªn nh©n vµ c¸ch l©y lan: do 3 lo¹i vi khuÈn Samonella g©y ra: - Ba bÖnh gÇn gièng nhau, cã liªn quan tíi nhau nh−ng chóng kh«ng ®ång nhÊt. - BÖnh l©y truyÒn qua trøng: Gµ con në ra tõ trøng bÖnh sÏ m¾c bÖnh th−¬ng hµn, b¹ch lþ. Chó ý: Chim cót, vÞt, ngan ®Òu cã thÓ m¾c bÖnh. b. TriÖu chøng - Khi trøng bÞ nhiÔm khuÈn tû lÖ në thÊp, ph«i bÞ s¸t. Gµ con Øa ph©n mÇu tr¾ng, khã thë vµ chÕt tíi 20%. - Gµ con m¾c bÖnh cßi cäc, chËm lín vµ th−êng bÞ quÌ do viªm khíp. - ë gµ lín: Ph©n chuyÓn tõ tr¾ng sang vµng vµ cã c¸c triÖu chøng thÇn kinh. - BÖnh tÝch: cã nhiÒu nèt ho¹i tö mÇu tr¾ng ë gan, l¸ch, tim, phæi, thµnh ruét dÇy phñ bùa vµng. c. §iÒu trÞ vµ phßng bÖnh §iÒu trÞ Phßng bÖnh Dïng mét trong c¸c lo¹i thuèc sau (®iÒu trÞ - Mua gµ gièng ë nh÷ng tr¹i an toµn bÖnh. 3-4 ngµy): - Dïng thuèc phßng bÖnh ngay sau khi gµ míi në - Ampi Septol uèng hoÆc tiªm: (Dïng 3 ngµy liÒn): 1ml/5kgP + Gentacostrim 1g/4lÝt n−íc uèng hay 1g/6kg - Costrim-I 24%WSP: 1g/1lÝt n−íc uèng thøc ¨n - Costrim-II 12%WSP: 2g/1lÝt n−íc + HoÆc dïng: Costrim-I 24%WSP; Costrim-II uèng 12%WSP; Cosmix-Forte b»ng 1/2 liÒu ®iÒu trÞ ë trªn - Cosmix-Forte 0,5-1,5g/1lÝt n−íc uèng - VÖ sinh chuång tr¹i, m¸ng ¨n, m¸ng uèng, thay chÊt ®én chuång, tÈy uÕ b»ng Formol 2% hoÆc Cloram 0,5%. Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång – th¸ng 4/2002 1
  2. 2. BÖnh Ecoli (Colibacilosis) a. Nguyªn nh©n vµ c¸ch l©y lan: do vi khuÈn : Gµ mÑ bÖnh Ecoli g©y nªn Gµ con bÖnh - L©y qua thøc ¨n, n−íc uèng bÞ nhiÔm trïng. - L©y qua niªm m¹c ®−êng h« hÊp. - Khi c¬ thÓ gÆp thay ®æi bÊt thuËn lµm gi¶m søc ®Ò kh¸ng (khÝ hËu, vËn chuyÓn, khi m¾c bÖnh Gumboro...) BÖnh cã thÓ l©y tõ gµ mÑ sang gµ con b. TriÖu chøng - Gµ Øa ch¶y, ph©n lo·ng, cã dÞch nhÇy mÇu tr¾ng, xanh n©u hoÆc lÉn m¸u, ph©n cã mïi thèi do ruét bÞ ho¹i tö. - Cã con viªm khíp, bÖnh Ecoli kÕt hîp víi bÖnh cÇu trïng th× cµng nguy hiÓm. c. §iÒu trÞ vµ phßng bÖnh: dïng mét trong c¸c lo¹i thuèc sau (dïng 3-4 ngµy): : - Ampi Septol: 1ml/5kgP - Costrim-I 24%WSP: 1g/1lÝt n−íc uèng - Costrim-II 2%WSP: 2g/1lÝt n−íc uèng d. Phßng bÖnh - VÖ sinh chuång tr¹i, thøc ¨n, khö trïng nguån n−íc uèng. - Dïng kh¸ng sinh: Costrim-I 24%WSP, Costrim-II 2%WSP b»ng 1/2 liÒu ®iÒu trÞ, ngoµi ra cã thÓ dïng ESB 30%: 1g/1lÝt n−íc uèng hoÆc 1g/1kg thøc ¨n. 3. BÖnh cÇu trïng (Coccidiosis) a. Nguyªn nh©n vµ c¸ch l©y lan - BÖnh cÇu trïng do ký sinh trïng nguyªn sinh ®éng vËt g©y nªn. ë gµ cã 9 lo¹i cÇu trïng kh¸c nhau: G©y bÖnh víi triÖu chøng kh¸c nhau vµ tõng ®o¹n ruét kh¸c nhau. - L©y truyÒn chñ yÕu qua chÊt th¶i lµ ph©n gµ ph©n t¸n no·n nang ra m«i tr−êng bªn ngoµi vµ gµ khoÎ ¨n ph¶i, bÖnh xÈy ra nhiÒu vµo mïa m−a phïn Èn −ít, chuång tr¹i mÊt vÖ sinh. b. TriÖu chøng, ®iÒu trÞ vµ phßng bÖnh TriÖu chøng §iÒu trÞ Phßng bÖnh - BÖnh x¶y ra chñ yÕu ë gµ Dïng mét trong nh÷ng lo¹i - Th−êng xuyªn vÖ sinh, tÈy con tõ 1-28 ngµy tuæi, tû lÖ thuèc sau (dïng trong 3 - 4 uÕ chuång tr¹i vµ thay chÊt chÕt cao. ngµy): ®én chuång. Chuång tr¹i - Gµ ñ rò, l«ng x¬ x¸c, chËm - Rigecoccin: 1g/2-4kg thøc ph¶i kh«, s¹ch, Êm vµ lín, ®i Øa lÉn m¸u, kh¸t ¨n. tho¸ng khÝ. n−íc, mµo nhît nh¹t do - Anticoccid (§ãng gãi 20; - Thuèc phßng: Dïng c¸c thiÕu m¸u. 50; 100g): 2g/1,5lÝt n−íc lo¹i thuèc nh− phÇn ®iÒu uèng hoÆc 2g thuèc trén víi trÞ nh−ng liÒu b»ng 1/2 liÒu thøc ¨n dïng cho ®ñ 10- ®iÒu trÞ. 12kgP gµ/ngµy Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång – th¸ng 4/2002 2
  3. 4. BÖnh tô huyÕt trïng (Pasteurellosis) a. Nguyªn nh©n vµ c¸ch l©y lan - Do vi trïng Pasteurella multocira g©y nªn. - L©y truyÒn chÝnh do n−íc uèng, thøc ¨n, mét phÇn do chim, chuét mang mÇm bÖnh ®Õn. b. TriÖu chøng vµ ®iÒu trÞ TriÖu chøng §iÒu trÞ - Gµ chÕt rÊt nhanh, liÖt ch©n, x· c¸nh, ph©n Cã thÓ dïng 1 trong c¸c thuèc sau (dïng trong 3 tr¾ng, ph©n xanh hoÆc lÉn m¸u t−¬i, mµo ngµy): th©m tÝm, da tô m¸u. - Tetracylin: 45-60mg/kgP - Gµ chÕt nhanh nªn kh«ng bÞ sót c©n, ë thÓ - Genta costrim: 1g/2lÝt n−íc uèng hoÆc trén víi kÐo dµi gµ khã thë, chÈy n−íc mòi, s−ng 3kg thøc ¨n m¾t, yÕm gµ s−ng to, ch©n quÌ do viªm khíp. - Lincolis-plus: 1g/1,5-2lÝt n−íc uèng c. Phßng bÖnh: - VÖ sinh s¸t trïng, ng¨n chim, chuét kÕt hîp víi nu«i d−ìng ch¨m sãc tèt. - Dïng thuèc phßng: dïng thuèc gièng nh− phÇn ®iÒu trÞ nh−ng liÒu dïng b»ng 1/2 liÒu ®iÒu trÞ. 5. BÖnh ghÐp cÇu trïng vµ bÖnh Ecoli Chuång nu«i s¹ch sÏ, ®óng quy c¸ch lµ lµm cho gµ Øa ra m¸u t−¬i mét biÖn ph¸p phßng bÖnh tèt Ph−¬ng ph¸p ®iÒu trÞ: Muèn gi¶m tû lÖ gµ chÕt, gµ bÖnh håi phôc mét c¸ch nhanh chãng ph¶i tiÕn hµnh ®ång thêi 2 b−íc: B−íc 1: Pha lÉn 3 lo¹i thuèc sau: + Kanamycin 1gam × 3 lä + VitaminA 1% 2ml/èng × 8 èng + VitaminC 5% 5ml/èng × 10 èng (Cho 100kg gµ) Tiªm b¾p ngµy mét lÇn: 0,5-1ml/1con (Tiªm 3 ngµy liªn tôc) B−íc 2: Dïng mét trong c¸c lo¹i thuèc sau (Trén vµo thøc ¨n hoÆc pha víi n−íc uèng): - Sulfutyl: 1gãi 20g dïng cho 100kg gµ/ngµy × 3-4 ngµy - Anticoccid: 1gãi 20g dïng cho 100kg gµ/ngµy × 3-4 ngµy Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång – th¸ng 4/2002 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản