intTypePromotion=1

Bệnh hại cây chôm chôm

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
239
lượt xem
40
download

Bệnh hại cây chôm chôm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có thể có bốn tác nhân gây thối trái chôm chôm, đó là Gliocephalotrichum bubilium, Botryodiplodia theobromae, Colletotrichum sp.. và phytophthora sp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bệnh hại cây chôm chôm

  1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn §−êng 3/2, Tp. CÇn Th¬. Tel: 84 71 831005, Fax: 84 71 830814 Website: http://www.ctu.edu.vn/knn email: dminh@ctu.edu.vn, vtanh@ctu.edu.vn BÖNH BÖNH CHUYªN KHOA CH−¬NG 15: BÖNH H¹I C©Y CH«M CH«M
  2. CHÖÔNG XV BEÄNH HAÏI CAÂY CHOÂM CHOÂM BEÄNH THOÁI TRAÙI Coù theå coù boán taùc nhaân gaây thoái traùi choâm choâm, ñoù laø Gliocephalotrichum theobromae, Colletotrichum sp., vaø Phytophthora sp.. bulbilium, Botryodiplodia Trong ñoù quan tyroïng nhaát laø G. bulbilium - gaây thoái traùi khi coøn treân caây vaø sau khi thu hoaïch. Naám Phytophthora sp. thöôøng chæ gaây thoái traùi khi traùi coøn treân caây. I.Trieäu chöùng: Thoái traùi do Botryodiplodia theobromae : Vuøng thoái coù maøu naâu saäm, lan nhanh trong voøng 4 - 5 ngaøy laøm thoái caû traùi. Treân traùi thoái coù theå coù tô maám saäm maøu. Naám nhieåm vaøo traùi chuû yeáu qua veát thöông, nhaát laø ôû maët caét cuoáng traùi, vì vaäy vuøng thoái thöôøng baét ñaàu ôû choå cuoáng ñính vaøo traùi. Thoái traùi do Gliocephalotrichum bulbilium : Voû traùi coù vuøng thoái öôùt maøu naâu nhaït, veát beänh aên lan vaøo thòt quaû. Veát beänh phaùt trieån lôùn ra coù maøu naâu saäm. Neâu aåm ñoä cao, treân veát beänh seõ coù tô naám maøu naâu xaùm phaùt trieån. Beänh thöôøng phaùt trieån chaäm, coù theå gaây thoái traùi hoaøn toaøn trong voøng 7 - 8 ngaøy. Traùi thoái cuoái cuøng bò khoâ nhaên vaø coù maøu ñen. Thoái traùi do Colletotrichum sp.: Trieäu chöùng töông töï nhö thoái traùi do G. bulbilium, nhöng vuøng thoái khoâng lan roäng vaø ít khi thaáy khuaån ty naám phaùt trieån treân traùi beänh hôn. II.Ñaëc ñieåm phaùt trieån cuûa beänh : Caùc loaïi maàm beänh gaây thoái traùi naày coù theå nhieåm vaøo traùi khi traùi coøn treân caây hay nhieåm sau khi ñaõ thu hoaïch. Naám G. bulbilium vaø Colletotrichum sp. thöôøng nhieåm vaøo traùi khi traùi coøn treân caây nhöng do ñieàu kieän khoâng thuaän hôïp neân chöa phaùt trieån ñöôïc. Baøo töû naám do möa, gío laøm laây lan vaø nhieåm saún vaøo traùi; trong quaù trình thu hoaïch, toàn tröû, deã coù 241 Giaùo Trình Beänh Caây Chuyeân Khoa
  3. ñieàu kieän nhieät ñoä, aåm ñoä thích hôïp, nhaát laø khi traùi bò öôùt, naám seõ coù ñieàu kieän phaùt trieån ñeå gaây haïi. Naám Botryodiplodia theobromae thöôøng nhieåm vaøo traùi sau khi ñaõ thu hoaïch. Ñaây laø loaïi naám kyù sinh yeáu neân chæ xaâm nhaäp vaøo traùi qua caùc veát thöông hay maët caét cuoáng traùi. Do ñoù, phaàn lôùn traùi bò thoái do naám naày thöôøng baét ñaàu thoái töø cuoáng traùi. Baøo töû naám coù raát nhieàu trong khoâng khí, coù caû treân nhöõng gæo tre duøng ñeå chöùa choâm choâm. AÅm ñoä cao, traùi öôùt, giuùp beänh phaùt trieån vaø laây lan nhanh choùng cho caùc traùi trong gæo chöùa. III.Bieän phaùp phoøng trò: 1.Phun thuoác khi traùi coøn treân caây: Phun ngöøa ñònh kyø 2 tuaàn moät laàn baèng Maneb 80 WP hay Zineb 80WP ôû noàng ñoä 0,2% baét ñaàu töø khi hoa thuï cho deán thu hoaïch.Phun baèng Benomyl 50 WP cuõng cho hieäu quaû cao vaø nhôø khaõ naêng toàn löu cuûa thuoác, neân hieäu löïc baûo veä traùi coù theå keùo daøi sau hki thu hoaïch moät thôøi gian. 2.Caån thaän khi thu hoaïch: Khi thu hoaïch traùnh gaây thöông tích cho traùi, traùnh laøm rôi ruïng traùi. Thu hoaïch neân chöøa cuoáng hay caét bôùt cuoáng chöøa khoaõng 1 cm, seõ laøm giaõm tæ leä traùi nhieåm beänh. 3.Xöû lyù traùi sau thu hoaïch: Nhuùng traùi vaøo nöôùc thuoác Benomyl 50 WP, pha loaõng ôû noàng ñoä 0,1 %, vaø ñeã traùi raùo khoâ nöôùc thuoác tröôùc khi ñoùng gæo, cho hieäu quaû baûo veä traùi raát cao trong voøng 10 ngaøy sau khi thu hoaïch. 4.Caån thaän khi ñoùng gæo vaø vaän chuyeån: Neân ñoùng gæo baèng vaät lieäu caûn saùng, vì trong toái söï phaùt trieån cuûa naám beänh bò ngaên caûn hay phaùt trieån chaäm neân tæ leä traùi thoái cuõng giaõm. Sau khi ñoùng gæo caàn vaän chuyeån nhanh ñeå tieâu thuï.Traùnh choàng chaát leân nhau quaù naëng vaø caàn laøm thoâng thoaùng gío trong khoang vaän chuyeån ñeå giaõm bôùt nhieät ñoä vaø aåm ñoä. 242 Giaùo Trình Beänh Caây Chuyeân Khoa
  4. BEÄNH PHAÁN TRAÉNG Trong vaøi naêm gaàn ñaây, beänh gaây haïi naëng cho moät soá vuøng chuyeân canh choâm choâm, nhö: Tieàn giang, Beán tre, Cöûu long... I.Trieäu chöùng: Beänh coù theå nhieåm vaøo traùi ôû moïi giai ñoaïn phaùt trieån cuûa traùi. Traùi beänh bò nhoû hay khoâng phaùt trieån ñöôïc. Beänh naëng laøm traùi bò thoái khoâ vaø gaây thieät haïi naëng ñeán naêng suaát. Traùi beänh bò ñoùng phaán traéng xaùm treân khaép voû laøm caùc choùp gai bò chaùy khoâ, voû traùi bò thoái naâu ñen. II.Taùc nhaân : Do naám Oidium sp. III.Bieän phaùp phoøng trò : Phoøng trò beänh baèng caùch phun thuoác leân caây khi traùi coøn non, baèng moät trong caùc loaïi thuoác nhö Ridomyl 72 WP, Topsin-M 50 WP hoaëc baèng boät löu huyønh (noàng ñoä 0,2%). 243 Giaùo Trình Beänh Caây Chuyeân Khoa
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản