Bệnh hại cây mía

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
409
lượt xem
137
download

Bệnh hại cây mía

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên lá bệnh, có những đốm nhỏ màu vàng nhạt. Cây tăng trưởng kém, có thể bị lùn. Bệnh rất nguy hiểm, có thể làm thiệt hại cả vườn mía

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bệnh hại cây mía

  1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn §−êng 3/2, Tp. CÇn Th¬. Tel: 84 71 831005, Fax: 84 71 830814 Website: http://www.ctu.edu.vn/knn email: dminh@ctu.edu.vn, vtanh@ctu.edu.vn BÖNH BÖNH CHUYªN KHOA CH−¬NG 22: BÖNH H¹I C©Y MÝA
  2. CHÖÔNG XXII BEÄNH HAÏI CAÂY MÍA BEÄNH KHAÛM (Mosaic) Treân laù beänh, coù nhöõng ñoám nhoû maøu vaøng nhaït. Caây taêng tröôûng keùm, coù theå bò luøn. Beänh raát nguy hieåm, coù theå laøm thieät haïi caû vöôøn mía. Beänh do nhieàu doøng virus gaây ra vaø ñöôïc truyeàn bôûi raày baép Aphis maydis itch. Phoøng trò beänh baèng caùch: duøng hom gioáng khoâng nhieåm beänh; thöôøng xuyeân thaêm vöôøn ñeå phaùt hieän beänh ñöôïc sôùm, nhoå vaø thieâu ñoát caây beänh; traùnh troàng mía gaàn caùc ruoäng baép coù raày baép xuaát hieän nhieàu; khöû truøng duïng cuï duøng ñeå caét hom mía, duøng gioáng khaùng beänh vaø phoøng trò raày baép. BEÄNH THAÂN NGOÏN ÑAÂM CHOÀI (Leaf scald) Laù caây beänh coù soïc maøu vaøng, ñoâi khi coù soïc maøu tím. ÔÛ ngoïn thaân coù nhieàu choài maàm moïc ra thaønh caùnh roài heùo khoâ vaø laù ôû ngoïn seõ cheát daàn. Trong thaân coù nhieàu veát maøu ñoû töôi. Beänh do vi khuaån Xanthomonas albilineans. Phoøng trò beänh baèng caùch: khoâng ñeå vöôøn mía bò ngaäp uùng; ngaâm hom mía vaøo nöôùc noùng 50 ñoä C trong 2-3 giôø hoaëc 52 ñoä C trong nöûa giôø hoaëc trong hôi noùng 54 ñoä C trong 8 giôø tröôùc khi ñem ra troàng; duøng hôi noùng seõ ít gaây haïi cho hom mía non hôn laø duøng nöôùc noùng (do deã bò hö choài maàm); duøng gioáng khaùng beänh. BEÄNH CHAÙY LAÙ (Leaf scorch) Khi beänh môùi phaùt, laù coù nhieàu chaám ñoû hay naâu ñoû, sau ñoù, veát beänh coù hình thoi vôùi vieàn ñoû, daøi khoaûng 1cm, quanh veát beänh coù quaàng maøu vaøng. Caùc veát naày coù theå phaùt trieån daøi hôn vaø lieân keát nhau, laøm chaùy caû laù. Beänh naëng, laù chaùy heát chæ 283 Giaùo Trình Beänh Caây Chuyeân Khoa
  3. coøn vaøi laù ngoïn. Caùc ghi nhaän tröôùc ñaây cho thaáy mía troàng ôû Mieàn Trung thöôøng bò nhieåm beänh naëng hôn ôû Mieàn nam VN. Beänh do naám Stagonospora sacchari. Neân troàng gioáng khaùng beänh. BEÄNH ÑOÁM VOØNG (Ring spot) Beänh thöôøng xuaát hieän vaøo cuoái muøa mía, laù giaø bò nhieåm beänh naëng hôn laù non. Veát beänh treân laù coù daïng hình thoi hoaëc troøn, maøu naâu töôi hoaëc naâu ñoû, coù quaàng vaøng bao quanh. Veà sau, veát beänh coù maøu vaøng xaùm hoaëc vaøng nhaït vaø ñaëc bieät laø xuaát hieän vieàn maøu naâu ñoû töôi. Beänh do naám Leptosphaeria sacchari. Neân troàng gioáng khaùng beänh. BEÄNH ÑOÁM VAØNG (Yellow spot) Treân laù coù ñoám ræ maøu vaøng xuaát hieän loang loå ñaày phieán vaø gaân laù. Ñoám coù kích thöôùc thay ñoåi: 0,5-2 cm. Laù giaø bò nhieåm beänh nhieàu hôn laù non. Beänh naëng laøm laù ruïng. Beänh traàm troïng ôû Vieät Nam. Beänh do naám Cercospora Kepkei. Phoøng beänh baèng caùch: thieâu ñoát xaùc caây beänh tröôùc vaø sau vuï muøa; ñaøo möông thoaùt nöôùc, giöõ vöôøn mía khoâng bò ngaäp uùng; neân duøng gioáng khaùng beänh. BEÄNH ÑOÁM MAÉT (Eye spot) Treân laù, veát beänh coù daïng con maét: hình thoi (lôùn hôn veát beänh Ñoám voøng), hai ñaàu cuûa veát beänh nhoïn vaø thöôøng keùo daøi ra. Veát beänh coù maøu naâu ñoû roài chuyeån sang maøu xaùm tro nhöng vaãn giöõ vieàn naâu ñoû hoaëc naâu saäm, quanh veát beänh coù quaàng maøu vaøng. Beänh do naám Helminthosporium sacchari. Neân troàng gioáng khaùng beänh. 284 Giaùo Trình Beänh Caây Chuyeân Khoa
  4. BEÄNH MUOÄI LAÙ (BEÄNH BOÀ HOÙNG, Sooty mold) Maët laù ñöôïc phuû bôûi moät lôùp phaán ñen möôït nhö boà hoùng, lôùp phaán naày coù theå boùc ra ñöôïc vaø coù theå bò möa gioù laøm troùc töøng maõng. Beänh laøm caây giaûm quang hôïp, laù khoâ cuoán laïi, caây chaäm lôùn. Beänh naày cuõng xuaát hieän treân nhieàu loaïi caây khaùc, nhö: Xoaøi, Oåi, Maûng caàu, Döøa, Chuoái, Traø, Caø pheâ, Tieâu,... Beänh do naám Capnodium citri. Naám beänh sinh tröôûng nhôø vaøo chaát maät ñöôøng do raày vaø reäp dính tieát ra. Phoøng trò beänh baèng caùch: phoøng trò raày vaø reäp dính baèng thuoác saùt truøng, sau ñoù, duøng thuoác trò naám ,nhö: Bordeaux 0,8-1% hoaëc caùc thuoác coù goác ñoàng(Cu) khaùc. BEÄNH MÍA DÖÙA (Pineapple disease) Thaân caây mía beänh coù muøi döùa. Trong thaân coù maøu ñen vaø loùng bò roång ruoät, nhöng xô mía vaø moâ daãn truyeàn khoâng bò hö. Caùc loùng mía ñaõ bò saâu hoaëc chuoät ñuïc khoeùt thì deã bò nhieåm beänh hôn. Hom mía beänh thöôøng hôi phình to, coù maøu vaøng vaø khoâng moïc choài. Beänh khaù naëng ôû Vieät Nam. Beänh do naám Ceratocystis paradoxa. Phoøng beänh baèng caùch ngaâm hom gioáng vôùi thuoác tröø naám nhö: Ceresan, Granosan,..., hoaëc trong nöôùc noùng nhö ñoái vôùi beänh Thaân ngoïn ñaâm choài; neân duøng hom coù 3 maàm. BEÄNH THOÁI ÑOÛ (BEÄNH MÍA RÖÔÏU, Red rot) Giöõa soáng laù coù veát ñoû töôi, veát phaùt trieån thaønh soïc daøi. Beänh ít gaây thieät haïi neáu chæ xuaát hieän ôû gaân laù, ngoaïi tröø tröôøng hôïp coù nhieàu gaân laù beänh bò gaõy. Beänh gaây thieät haïi traàm troïng khi taán coâng vaøo thaân caây, laøm thoái thaân. Trong thaân caây beänh coù veát ñoû tía hoaëc ñoû saäm roài chuyeån sang ñen, thaân leân men coù muøi röôïu. Beänh naëng, caùc maét, ñoát cuõng coù maøu ñoû, thaân bò khoâ ñen vaø nhaên nheo. Laù ôû phaàn treân thaân bò "mía röôïu" thöôøng ruû heùo. Beänh laøm caây suy yeáu, maát nhieàu chaát ñöôøng. Beänh do naám Colletotrichum falcatum. 285 Giaùo Trình Beänh Caây Chuyeân Khoa
  5. Phoøng beänh baèng caùch: duøng gioáng khaùng beänh; ñoát goác mía beänh sau vuï muøa; traùnh troàng mía nôi ñaát ít thoaùt nöoùc; troàng hom gioáng khoâng beänh; khöû ñoäc duïng cuï caét hom. BEÄNH THOÁI REÅ (Root rot) Beänh thöôøng taán coâng caây con, laøm laù vaøng, heùo khoâ vaø hai meùp laù cuoän vaøo. Vöôøn mía coù nhieàu loã troáng do caây bò khoâ roài cheát luïn töøng loõm. Reå keùm phaùt trieån vaø thoái. Beänh do naám Pythium sp. Phoøng beänh baèng caùch: caøy saâu, thoaùt nöôùc vaø troàng gioáng khaùng beänh. 286 Giaùo Trình Beänh Caây Chuyeân Khoa
Đồng bộ tài khoản