Bệnh hại cây ổi

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
280
lượt xem
66
download

Bệnh hại cây ổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bịnh có thể gây hiện tượng chết đọt hay thốt trái. Trên tra1ci, bịnh phát triển nặng vào màu mưa. Mầm bịnh có thể tiềm ẩn hơn 3 tháng trên trái non, bắt đầu hoạt động và gây thối khi trái bắt đầu gia chín

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bệnh hại cây ổi

  1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn §−êng 3/2, Tp. CÇn Th¬. Tel: 84 71 831005, Fax: 84 71 830814 Website: http://www.ctu.edu.vn/knn email: dminh@ctu.edu.vn, vtanh@ctu.edu.vn BÖNH BÖNH CHUYªN KHOA CH−¬NG 17: BÖNH H¹I C©Y OÅI
  2. CHÖÔNG XVII BEÄNH HAÏI CAÂY OÅI BEÄNH HEÙO KHOÂ (Wilt) I. Trieäu chöùng : Laù ngoïn cuûa caùc nhaùnh bò vaøng vaø khoâ naâu. Laù bò cheát vaø voû cuûa nhaùnh bò nöùt, troác. Sau ñoù caây bò heùo cheát hoaøn toaøn. II. Taùc nhaân : Do naám Fusarium oxysporum f. psidii . Bònh xaûy ra naëng vaøo muøa möa. III. Bieän phaùp phoøng trò : 1/. Choïn gioáng khaùng ñeå troàng. 2/. Khöû ñaát baèng voâi. 3/. Nhoå, ñoát boû caây bònh. 4/. Tieâm 8 - quinolinol Sulphate (1/1000) vaøo caây coù theå ngöøa bònh cho caây keùo daøi ñöôïc 1 naêm. BEÄNH THAÙN THÖ I. Trieäu chöùng : Bònh coù theå gaây hieän töôïng cheát ñoït hay thoái traùi. Treân traùi, bònh phaùt trieån naëng vaøo muøa möa. Maàm bònh coù theå tieàm aån hôn 3 thaùng treân traùi non, baét ñaàu hoaït ñoäng vaø gaây thoái khi traùi baét ñaàu giaø chín. Treân traùi xanh, ñoám bònh nhoû nhö ñaàu kim, sau ñoù veát bònh phaùt trieån thaønh ñoám troøn, maøu naâu saäm hay ñen vaø loõm vaøo. Taâm ñoám bònh coù caùc oå naám nhoû maøu ñen. Caùc ñoám lieân keát thaønh ñoám lôùn, vuøng bònh trôû neân cöùng, suø xì. Treân traùi non cuõng coù theå coù trieäu chöùng gheû. Traùi bònh coù theå bò bieán daïng vaø ruïng ñi. 247 Giaùo Trình Beänh Caây Chuyeân Khoa
  3. Trieäu chöùng cheát ñoït xaûy ra treân ngoïn nhaùnh. Caùc maàm, laù, traùi non ñeàu bò taán coâng. Caùc nuï buùp vaø hoa ñeàu bò heùo. Ngoïn nhaùnh bieán maøu naâu saäm vaø bònh lan ngöôïc vaøo trong laøm cheát ngoïn. Giöõa vuøng bònh vaø vuøng moâ laønh coù taïo moät vieàn giôùi haïn, vieàn naøy coù theå noåi roõ hay khoâng roõ. Treân caønh bònh laù bò ruïng chæ coøn ngoïn caønh khoâ trô laïi. Treân ngoïn caønh khoâ, neáu trôøi aåm, naám seõ taïo caùc oå naám maøu ñen raûi raùc treân ñoù. Töø ñoù, maàm bònh seõ xaâm nhaäp vaøo cuoáng vaø taán coâng vaøo laù non, laøm laù bò cong veo, bìa vaø ngoïn bò chaùy. II. Taùc nhaân : Do naám Gloeosporium psidii (Glomerella psidii) . Vaøo muøa laïnh hay khi tieát trôøi noùng, khoâ thì bònh ít laây lan. Khi trôøi aåm, ñæa ñaøi cuûa naám ñöôïc thaønh laäp raát nhieàu treân caùc caønh khoâ vaø taïo nhieàu baøo töû maøu hoàng. Baøo töû laây lan theo gioù, möa. Bònh phaùt trieån trong khoaûng nhieät ñoä töø 30-35 ñoä C. Maàm bònh coù theå tieát ra phaân hoùa toá phaân giaûi pectin. ÔÛ traùi non, coù theå do voû coøn cöùng neân ít bò nhieãm bònh. III. Bieän phaùp phoøng trò : Phun hoãn hôïp Bordeaux (1 : 1 : 100), Copper oxychloride hay Cuprous oxid hoaëc caùc loaïi thuoác goác ñoàng khaùc nhö Copper Zine, Copper-B ôû noàng ñoä 2-3/1000. Zineb hoaëc Difolatan ôû noàng ñoä 2% cuõng cho hieäu quaû khaù. Caàn löu yù, caùc hôïp chaát ñoàng coù theå laøm ngoä ñoäc traùi ôû moät soá gioáng oåi (laøm traùi bò ñoåi maøu naâu ñoû). Caùc gioáng oåi coù thòt maøu ñoû nhaït töông ñoái khaùng vôùi chaát ñoàng hôn. BEÄNH LOEÙT THAÂN I. Trieäu chöùng : Doïc theo thaân nhaùnh bò nöùt, moâ bò cheát neân nhaùnh bò heùo. Treân vuøng bònh coù quaû nang cuûa naám. Trong moâ bònh, maàm bònh naèm ôû lôùp döôùi voû vaø khi ñieàu kieän khí haäu thuaän lôïi seõ boäc phaùt gaây bònh. 248 Giaùo Trình Beänh Caây Chuyeân Khoa
  4. Giai ñoaïn voâ tính cuûa naám cuõng gaây haïi ôû traùi, laøm traùi bò thoái khoâ. Taäp trung ôû vuøng cuoáng traùi coù nhieàu veát maøu naâu nhaït. Caùc veát naøy lan roäng nhanh choùng vaø chæ sau 3-4 ngaøy thì lan caû traùi. Traùi bò ñoåi maøu naâu ñen vaø sau cuøng khoâ ñi. Treân voû traùi khoâ thaáy coù oå naám ñen nhö ñaàu kim. Caønh mang traùi bònh cuõng bò khoâ ñoït. II. Taùc nhaân : Do naám Physalospora psidii. Giai ñoaïn voâ tính cuûa naám coù teân laø Diplodia natalensis. III. Bieän phaùp phoøng trò : 1/. Caét boû caùc caønh beänh khoâ vaø boâi thuoác goác ñoàng vaøo veát caét. 2/. Phun caùc thuoác goác ñoàng nhö hoãn hôïp Bordeaux( 1% ), Copper Zine, noàng ñoä 2-3% ñeå baûo veä. BEÄNH ÑOÁM LAÙ Cercospora I. Trieäu chöùng : Treân laù coù ñoám troøn, maøu ñoû naâu, taâm ñoám bònh sau ñoù bieán sang maøu xaùm traéng. Caùc ñoám lieân keát taïo vuøng chaùy baát daïng maøu xaùm traéng, coù vieàn maøu naâu. II. Taùc nhaân: Do naám Cercospora psidii. III. Bieän phaùp phoøng trò : Phun Benomyl 1-2/1000 hoaëc Copper-Zine, Copper-B noàng ñoä 2-3/1000. BEÄNH ÑOÁM RONG I. Trieäu chöùng : 249 Giaùo Trình Beänh Caây Chuyeân Khoa
  5. Treân traùi, ñoám bònh nhoû hôn treân laù. Ñoám coù maøu xanh toái ñeán naâu hay ñen. Treân laù, ñoám coù theå laø nhöõng veät nhoû hay maûng lôùn. Coù theå coù nhieàu ñoám daøy daëc hay rôøi raïc. Rong phaùt trieån ôû giöõa lôùp cutin vaø bieåu bì vaø xaâm nhaäp vaøo teá baøo bieåu bì, coù theå laøm cheát teá baøo bò nhieãm. II. Taùc nhaân : Do rong Cephaleuros virescens. ÔÛ laù bò nhieãm rong, löôïng glucose, sucrose bò giaûm trong khi löôïng fructose laïi taêng; löôïng tinh boät, cellulose vaø pectin cuõng taêng, nhöng protein toång soá, ñaïm ammonia, ñaïm nitrite, ñaïm amide vaø animo acid laïi giaûm. Haøm löôïng glutamic acid, alanine taêng trong khi glycine bò giaûm. ôû laù bònh, coù nhieàu nitrate taäp trung. BEÄNH THIEÁU KEÕM I. Trieäu chöùng : Laù bò nhoû, gaân laù bò vaøng, taêng tröôûng bò chaäm. Ngoïn choài non coù theå bò cheát. II. Bieän phaùp phoøng trò : Phun Sulfate keõm (60g ZnSO4 + 40g voâi/10 lít nöôùc) BEÄNH THOÁI CUOÁNG TRAÙI I. Trieäu chöùng : Ñoám troøn, uùng nöôùc ôû cuoáng traùi. Ñoám bònh lan daàn laøm thoái traùi. Treân vuøng thoái coù taïo oå naám nhoû, maøu naâu nhaït, taäp trung thaønh maûng, coù baøo töû maøu naâu nhaït. II. Taùc nhaân : Do naám Phomopsis psidii. OÅ naám coù hình tröùng, coù vaùch daøy, ñöôøng kính khoaûng 140-400 micron . Baøo töû khoâng maøu. Hình baàu duïc daøi 5-9 x 2,5-4 micron . Daïng baøo töû sôïi, (tylospore) cong, kích thöôùc 16-32 x 0,8-1,5 micron . 250 Giaùo Trình Beänh Caây Chuyeân Khoa
  6. III. Bieän phaùp phoøng trò : Ngaâm traùi vaøo dung dòch thuoác Benomyl, Captan, Maneb, Difolatan ôû noàng ñoä 1-2/1000. BEÄNH THOÁI TRAÙI Phoma I. Trieäu chöùng : Khaép maët traùi coù ñoám troøn naâu, taâm loõm, vieàn suûng nöôùc. Treân beà maët ñoám bònh coù caùc oå maám ñen nhoû. II. Taùc nhaân : Do naám Phoma psidii. Naám coù theå thuûy giaûi toaøn boä löôïng sucrose trong traùi trong voøng moät tuaàn. III. Bieän phaùp phoøng trò : 1/. Tröõ laïnh töø 10 ñoä C ñeán 15 ñoä C. 2/. Nhuùng traùi vaøo dung dòch Thiabendazol 0,5-1/1000. BEÄNH THOÁI TRAÙI Botryodiplodia I. Trieäu chöùng : Naám gaây thoái traùi trong quaù trình löu tröõ vaø vaän chuyeån. Vuøng cuoáng traùi bò thoái naâu, lan daàn vaøo trong laøm traùi bò thoái nhuûn. Treân vuøng thoái hình thaønh nhieàu oå naám nhoû maøu ñen. II. Taùc nhaân : Do naám Botryodiplodia sp. Bònh phaùt trieån maïnh khi nhieät ñoä khoaûng 30 ñoä C. III. Bieän phaùp phoøng trò : 251 Giaùo Trình Beänh Caây Chuyeân Khoa
  7. 1/. Thu hoaïch traùnh laøm xaây xaùt traùi. 2/. Toàn tröõ ôû 15 ñoä C. 3/. Vaän chuyeån vaø tieâu thuï nhanh. 4/. Thiabendazol hay Benomyl coù theå kieåm soaùt ñöôïc bònh. BEÄNH THOÁI TRAÙI Macrophoma I. Trieäu chöùng : Traùi bò xaây xaùt deã nhieãm bònh. Voû traùi nôi bò nhieãm seõ bò uùng nöôùc vaø bieán maøu naâu. Treân veát bònh coù khuaån ty maøu naâu vaøng phaùt trieån. Lôùp khuaån ty bieán daàn sang maøu naâu saäm ñeán ñen vaø coù voâ soá oå naám naâu saäm xuaát hieän. II. Taùc nhaân : Do naám Macrophoma allahabadensis. Tuùi daøi hình caàu, ñöôøng kính 42,5 - 206,2 micron, coù mieäng troøn, coù gai maøu naâu saäm. Ñaøi ngaén khoâng maøu. Baøo töû coù 1 teá baøo, trong suoát hình baàu duïc, 10,5 - 24,5 x 3,5 - 5,3 micron. Naám laøm giaûm löôïng ñöôøng sucrose, D-glucose, D-fructose trong traùi. Haøm löôïng Amino acid, acid höõu cô cuõng thay ñoåi roû reät. III. Bieän phaùp phoøng trò : 1/. Traùnh laøm traùi bò xaây xaùt. 2/. Tröõ laïnh 10 ñoä C ñeán 15 ñoä C. BEÄNH THOÁI NAÂU TRAÙI I. Trieäu chöùng : 252 Giaùo Trình Beänh Caây Chuyeân Khoa
  8. Ñoám nhoû, troøn, coù maøu naâu. Traùi nhieåm coù theå bò ruïng sôùm. Traùi chín daàn, ñoám bònh cuõng lan daàn khaép traùi. Traùi bò thoái meàm vaø boác muøi hoâi. Khi trôøi aåm hoaëc khi traùi ruïng xuoáng ñaát, coù aåm ñoä ñaát, seõ coù khuaån ty naám traéng phaùt trieån treân traùi bònh. II. Taùc nhaân : Do naám Phytophthora parasitica. Thôøi tieát maùt, aåm ñoä khoâng khí cao hoaëc coù möa, naám bònh seõ phaùt trieån maïnh. III. Bieän phaùp phoøng trò : Phun Zineb (2/1000) hay Areofungin (10 ppm) suoát giai ñoaïn coù traùi. BEÄNH THOÁI TRAÙI Rhizopus. I. Trieäu chöùng : Traùi coù ñoám uùng troøn, ñoám phaùt trieån lan ra laøm thoái traùi, traùi meàm, nhuûn nöôùc. Khuaån ty vaø baøo töû ñen phaùt trieån treân vuøng thoái. II. Taùc nhaân : Do naám Rhizopus stolonifer. III. Bieän phaùp phoøng trò : 1/. Toàn tröõ laïnh 10-15 ñoä C. 2/. Xöû lyù traùi vôùi dung dòch DCNA (2,6-dichlozo - 4 - nitroaniline). 253 Giaùo Trình Beänh Caây Chuyeân Khoa
Đồng bộ tài khoản