Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bích huyết kiếm - Tập 1

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

267
lượt xem
86
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kim Dung là một cái tên quá quen thuộc với người Việt Nam từ những thập niên 1960, 1970. Hồi đó, mỗi khi giở tờ báo ra, nhiều người thường coi ngay trang trong để đọc phần kiếm hiệp đăng tải hàng ngày theo bản dịch từ báo Tàu. Hôm nào đọc thấy hàng chữ "Vì báo Hông kông không sang kịp, chúng tôi phải tạm gác truyện ... lại một kỳ. Xin chân thành cáo lỗi cùng độc giả", không ít người đã thở dài thất vọng. Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bích huyết kiếm - Tập 1

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -1- Håi thø nhÊt ®­êng ®êi gian hiÓm d©n chóng ®å than ¼ ÆÎ ÎLêi oSµ hƶ, Bp¶ qu¹ B«¶ã ó«y vÒ Îæ. ªLT¶ cs¶ B{ê¶ã cCi qu«¶ ¶ïi hiÒ¶ ªliɬ ª©y víi ª©¶ rܶl cg ¬éÎ ÎliÕu ¶iT¶ Îl{ oi¶l B«¶ã c{ìi cs¶ ¶ãù« ÎLS¶ã, võ« Bi võ« ¶ãS¬ µls¶ã cn¶l vt ¬ÆÎ LÊÎ lí¶ lë. ªl{ oi¶l cg Îuæi cl{« BÇy l«i ¬{mi, Ϋy cǬ Lsi ¶ãù« vp hȬ óȬ ¶ã©¬ ¶ã« : " ¸n¶l ¬ÆÎ ÎLêi hƶ Bѵ óiÕÎ ó«s, ÎiÕc Îl«y kla¶ã c߶ Îå¶ Î¹i B{îc h©u" . ªles o«u clp¶ã cg ¬éÎ ÎiÉu Bå¶ã Îuæi clõ¶ã ¬{êi ó« ¬{êi óï¶ cìi ¬éÎ cs¶ ¶ãù« ãÇy c߬. ªLT¶ cs¶ ¶ãù« cñ« y cg céÎ ¬éÎ óäc oCcl hí¶ vp ¬éÎ óg lp¶l hý. ªl»¶ã ¶lá ÎlÊy ÎLêi oSµ Îïi BÕ¶ ¶mi ¬p ca¶ã Îö vÓ¶ Bi Îlñ¶ã ÎlM¶ã, ¶g ó̶ hT¶ ÎiÕ¶ã Îlbc ãiôc : - ªl{« ca¶ã Îö, ¶ãle ¶gi B{ê¶ã ¶py kla¶ã B{îc yT¶ hS¬, ¶Õu Îïi la¬ ¶«y clb¶ã Ϋ kla¶ã Bi kÞµ Îíi ÎlÞ ÎLʶ ¶ãñ ÎLä, hì ãƵ µlni B¹s ÎÆc Îl× ¶ãuy Îs hS¬ BÊy. ªl{ oi¶l ¶ä ¶ãle ÎiÕ¶ã ÎiÉu Bå¶ã ¶gi xs¶ã Îu¬ Îج c{êi, ãim Lsi hT¶ quÊÎ vps ¬a¶ã ¶ãù« ¬éÎ cCi. ¸s¶ ¶ãù« cñ« clp¶ã cÊÎ vg µli cl¹y ¶ã«y. ¸a¶ã Îö lä ÏÇu ÎT¶ hp ªLiÒu ªa¶ óiÖÎ Îù hp Pl{m¶ã Vùc, ¶ã{êi luyÖ¶ ªl{m¶ã KlC¶ Îضl Ïp ÷«¬. ÷¨¬ Bg hp ¶¨¬ ¾è¶ã ªØ¶l ¶ãu ¶iT¶. ÏÇu ca¶ã Îö xi¶ µlе cl« ¬Ñ L« ¶ãspi du läc. Ïåi óÊy ãiê qu«¶ ÎlCi ãiC¬ ÷ãôy ªLu¶ã ÏiÒ¶ B· óÞ xö ÎLn¬ ¶l{¶ã ÎliT¶ l¹ hs¹¶ h¹c, B{ê¶ã Bi kla¶ã B{îc ó׶l yT¶ B¹s ÎÆc ¶æi hT¶ ¶l{ kiÕ¶ cs ¸l« ¬Ñ cñ« clp¶ã kla¶ã cls µlе clp¶ã Bi, ¶l{¶ã clp¶ã cø kl¨¶ã Bßi Bi vp Îl{« L»¶ã : - §¹i ÎL{î¶ã µlu µlni Bäc oCcl ¬ua¶ cuï¶, Bi v¹¶ dƬ B{ê¶ã, Îl× BÇu gc ¬íi läc lái ¶liÒu vp liÉu ¶liÒu B{îc clø. ªlÕ hp cl« ¬Ñ clp¶ã Bp¶l µlni cls clp¶ã Bi. ÏÇu ca¶ã Îö hp ¶ã{êi cg Îpi vp LÊÎ c«¶ Bn¬ clp¶ã hiÒ¶ Be¬ Îles ÏÇu Kl«¶ã, ¬éÎ ÎiÉu Bå¶ã vÓ¶ lÇu l¹ ¬×¶l. ¸lp¶ã víi ÎiÉu Bå¶ã l«i ¶ã{êi cìi l«i cs¶ ¶ãù« Bi ÎlM¶ã vÒ µlÝ« Ωy. ÷ãpy la¬ ¶«y clp¶ã võ« Bi Îíi cl©¶ ¶bi ¸lu¶ã ÷«¬, ouïÎ däc B{ê¶ã clp¶ã clØ ãƵ ¶lN¶ã ¶a¶ã d©¶ ¬ÆÎ vp¶ã klÌ ¶ã{êi ï¬ yÕu vp Îlضl Îlsn¶ã h¹i c߶ ÎlÊy ¶lN¶ã xCc cñ« ¶lN¶ã ¶ã{êi clÕÎ Bgi ¶»¬ ¶ãæ¶ ¶ã«¶ã óT¶ däc B{ê¶ã ¶N«. ¸lp¶ã c߶ ÎlÊy cg xCc clÕÎ ¬å¬ ¶ãˬ BÇy cá x«¶l vp BÊÎ kla. ªls¹Î ÎiT¶ clp¶ã c߶ óï ÎlÝ ÎiÒ¶ ó¹c cls ¶lN¶ã ¶ã{êi ¶ãlÌs Bg. ÷l{¶ã o«u ÎlÊy ¶¹¶ ¶l©¶ ¶liÒu ¶l{ vËy ¶T¶ Îlai. Kli Îíi ãǶ cl©¶ ¶bi, ÎlÊy cn¶l oSc ÎuyÖÎ Bѵ clp¶ã quT¶ Îln¬ ÎL¹¶ã cñ« hò d©¶ ¶ãlÌs Låi cø ÎlÕ µlg¶ã ¶ãù« võ« Bi võ« Îl{ë¶ã Îløc . ¸lp¶ã Îlbc ¶ãù« Bi B{îc ¬éÎ qu·¶ã B{ê¶ã, ÎlÊy oSc ÎLÝ cp¶ã ¶ãpy cp¶ã Îïi Be¶ ÎLs¶ã h߶ã hs va cè¶ã clp¶ã Îlbc ¶ãù« cl¹y ¶l«¶l ÎlT¬. ¸l¹y ÎlT¬ B{îc ¬{êi ¬Êy dƬ B{ê¶ã ¶N« clp¶ã víi ÎiÉu Bå¶ã Îíi ¬éÎ ÎlÞ ÎLʶ ¶lá, l«i ÎlÇy ÎLß ¬õ¶ã Lì va cè¶ã, véi Î׬ klCcl o¹¶ BÉ ÎLä. ÷ãê B©u µlï xC vS¶ã Ϋ¶l. Ï«i ÎlÇy ÎLß kla¶ã ÎlÊy ¬éÎ óg¶ã ¶ã{êi ¶ps lÕÎ. §i Îíi ÎL{íc ¬éÎ klCcl o¹¶ ÎlÊy cg Îʬ ón¶ã BÒ:"ªLu¶ã ÷«¬ KlCcl ¾¹¶ ". ÏÇu Kl«¶ã xuï¶ã ¶ãù« hT¶ ÎiÕ¶ã lái : - ÷py, Plæ ky B©u ? ¸l{ë¶ã quÇy B©u ? Y Bø¶ã clê ãi©y hCÎ cò¶ã kla¶ã ÎlÊy óT¶ ÎLs¶ã cg Bé¶ã Îܶl ã× lÕÎ. §«¶ã hbc Êy ¬éÎ huå¶ã ãig óSc Îlæi Îíi cg ÎiÕ¶ã kTu " Lps Lps " . Ï«i ÎlÇy ÎLß ªLiÖu Îa¶ BÒu Lè¶ã ¬×¶l Lî¶ Îgc ãCy. ¸lp¶ã véi LbÎ Îl«¶l kiÕ¬ Bes ë ÎLT¶ v«i xuï¶ã xa¶ã ÎlM¶ã vps ÎLs¶ã ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -2- klCcl o¹¶ Bg hiÒ¶ ÎlÊy ÎLs¶ã ¶lp cg l«i cCi xCc ¶»¬ ¶ãæ¶ ¶ã«¶ã ÎLT¶ vò¶ã ¬Cu óǬ vp cg LÊÎ ¶liÒu Luåi B«¶ã ó«y qu«¶l l«i cCi xCc Bg ¬èi lai Îlbi xa¶ã hT¶. ¸lp¶ã BsC¶ clSc l«i cCi xCc ¶py clÕÎ B· h©u Låi. ÏÇu Kl«¶l ÎlÊy vËy h« hí¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi cl¹y hua¶ L« ¶ãspi cö« ÎlÒ¬. ªLiÒu ªa¶ B{« ¬SÎ ¶l׶ óï¶ µlÝ« xu¶ã qu«¶l, ÎlÊy Bå B¹c óõ« ó·i ÎLT¶ ¬ÆÎ BÊÎ, cö« ¶ãâ cò¶ã Bæ ¶CÎ, l׶l ¶l{ B· óÞ ãiÆc vps cp¶ quÐÎ. ÏÇu Kl«¶l ÎlÊy clñ ¶l©¶ ¬·i kla¶ã L«, y h¹i qu«y ÎLë vps Î׬ kiÕ¬. ªLiÒu ªa¶ ÎlÊy ÎiÉu Bå¶ã vps hiÒ¶ ¶gi : - ¸lb¶ã Ϋ Bi ¶mi klCc xe¬ Îlö ¶ps. ÷ãê B©u l«i ¶ã{êi Bi klSµ ÎlÞ ÎLʶ ÎlÊy ¶lp ¶ps cò¶ã BÒu ¶l{ ÎlÕ cn. Ï«i ¶ã{êi c߶ ÎlÊy xCc cñ« ¶lN¶ã ÎliÕu ¶N hs· hå, clø¶ã Îá ¶¹¶ ¶l©¶ B· óÞ c{ê¶ã ó¹s l·¬ liÕµ xs¶ã Låi h¹i ãiÕÎ hua¶. ¸n ÎlÞ ÎLʶ Bå oé ¶l{ ÎlÕ ¬p B©u B©u cò¶ã clØ cg ãig h¹¶l Îlæi Lè¶ã ¬×¶l, ¬èi lai Îlïi ¶øc ¬òi cn l«i clÞu kla¶ã ¶æi cø óuå¶ ¶a¶ sÑ hua¶. rbc ¶py dè ªLiÒu ªa¶ cg c«¶ Bn¬ BÕ¶ B©u cò¶ã kla¶ã dC¬ ë h¹i Bg ¶N« vp véi hT¶ ¶ãù« cl¹y ÎlM¶ã vÒ µlÝ« Ωy ¶ã«y. Ï«i ÎlÇy ÎLß kla¶ã ¶gi ¶ö« hêi cl¹y hua¶ ¬éÎ ¬¹cl ¬{êi ¬Êy dƬ B{ê¶ã võ« Bgi võ« oî. §«¶ã ki¶l lsp¶ã vp hs ©u Îl× ÏÇu Kl«¶ã óç¶ã hT¶ Îiն㠶gi : - ¸a¶ã Îö xe¬ k׫ ? ªLiÒu ªa¶ ¶l׶ Îles vÒ µlÝ« Ϋy clØ cñ« ÎiÉu Bå¶ã Îl× Îõ B»¶ã x« cg C¶l oC¶ã h{«, cn ¬õ¶ã vp ¶gi ¶ã«y : - ¸lb¶ã Ϋ BÕ¶ Bg ¶ãlØ ¶ãmi Bi. Ï«i hiÒ¶ Lêi klái ¶ãá cCi qu«¶ Bi ÎlM¶ã vÒ µlÝ« cg C¶l h{«. Ï«i ¶ã{êi cp¶ã Bi cp¶ã ÎlÊy B{ê¶ã ãå ãlÒ klg Bi. ªLiÒu ªa¶ óç¶ã ¶gi : - ÷Õu ¶mi Bg hp æ c{íµ Îl× ÎlÇy ÎLß clb¶ã Ϋ h¹i dʶ Îl©¶ vps clç clÕÎ ¬ÊÎ. ÏÇu Kl«¶l ãiËÎ ¬×¶l vp ¶gi : - ÷Õu vËy clb¶ã Ϋ Bõ¶ã BÕ¶ ¶N«.ªLiÒu ªa¶ ÎlÊy ¬©y Be¶ B· ó«s µlñ BÇy ÎLêi cm¶ ¬{« oSµ Îíi ¶mi ¶T¶ clp¶ã ¶gi ÎiÕµ : - ¸lb¶ã Ϋ cø hM¶ã hƶã Îíi Bg xe¬ o«s. ªlÕ Låi clp¶ã xuï¶ã ¶ãù«, céÎ ¶ãù« vps ãïc c©y ë óT¶ c¹¶l B{ê¶ã, Lg¶ Lж Bi Îíi µlÝ« cg C¶l oC¶ã hö«. Kli clp¶ã Îíi ¬íi l«y ¶mi Bg hp l«i c¨¶ ¶lp hC, cn l«i ¬íi yT¶ Ω¬ B{îc µlǶ ¶ps. ¸lp¶ã B«¶ã BÞ¶l Bi Îíi clç cö« oæ BÉ ¶ãg vps óT¶ ÎLs¶ã xe¬ o«s, ¶ãê B©u clp¶ã cl{« Îíi ãǶ B· cg ¬éÎ cs¶ clg Îs ¶lny oæ Îíi oñ« v«¶ã. ¸lp¶ã véi ¬b« hé¶ã Îl«¶l kiÕ¬ ¶T¶ cs¶ clg Êy ¬íi kla¶ã dC¬ Îíi ãǶ cø dõ¶ã ë Bg oñ«. ®ç¶ã cC¶l cö« ¬ë Îs«¶ã óp cô ë óT¶ ÎLs¶ã ó{íc L«, Ϋy cǬ ¬éÎ ¶ãä¶ B̶ L«, víi ãiä¶ã Lu¶ Lu¶ lái clp¶ã hp «i. ªLiÒu Îa¶ hiÒ¶ BCµ : - ¸lb¶ã Îai hp klCcl qu« B{ê¶ã BÞ¶l vps quÝ µlñ xi¶ ¶ãñ ¶lê ¬éÎ BT¬. ®p cô h¹i ÎiÕµ : - VËy ¬êi quÝ klCcl l·y vps ÎLs¶ã ¶lp. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -3- ªLiÒu ªa¶ Bi vps ÎLs¶ã ¶lp hC Êy ÎlÊy Bå B¹c LÊÎ ãin¶ dÞ, ¶ãspi ¬Êy cCi o˵ ó»¶ã BÊÎ L« Îl× kla¶ã c߶ cCi ã× ¶N«. ªLs¶ã ¶lp cg ¬éÎ a¶ã cô B«¶ã ls hua¶ ¬å¬, ªLiÒu ªa¶ óns ÏÇu Kl«¶ã Bi dSÎ ¶ãù« Îíi. ªiÉu Bå¶ã ¶ãlØ Îíi ¶lN¶ã Î׶l cn¶l Îln¬ klïc låi ¶·y oî oÖÎ kla¶ã dC¬ Bi. ¤¶ã ãip hiÒ¶ xuï¶ã dÓ¶ y L« óT¶ ¶ãspi BÉ dSÎ cs¶ ¶ãù« vps. ®p cô hÊy ¬éÎ cCi óC¶l kla L« vp µl« ¬éÎ ó׶l ¶{íc cls l«i ÎlÇy ÎLß uï¶ã. ªLiÒu ªa¶ ¨¶ o«s ¶æi ¶lN¶ã Îlø Bg clp¶ã clØ cS¶ ¬éÎ ¬iÕ¶ã Bp¶l µlni óá ãië, h¹i lái : - ªlÞ ÎLʶ ë B»¶ã ki« óÞ óä¶ ãiÆc ¶ps BÕ¶ cp¶ quÐÎ vp ãiÕÎ clgc Îln¬ ÎliÕÎ ÎlÕ h·s ÎL{î¶ã ? ¤¶ã ãip Îlë dpi ¬éÎ låi Låi BCµ : - ¸g µlni hp ãiÆc cá ã× B©u, v× ãiÆc c{íµ hp¬ ã× cg Cc Béc ¶l{ ÎlÕ ? Bg hp óä¶ qu«¶ ói¶l ιs L« BÊy. ªLiÒu Îa¶ ¶ãle ¶gi ãiËÎ ¬×¶l ki¶l l·i lái ÎiÕµ : - Qu«¶ ói¶l p ? o«s qu«¶ ói¶l h¹i hé¶ã lp¶l BÕ¶ ÎlÕ ? clb¶ã B«¶ã Ω¬ clЬ ãiÕÎ ¶l{ vËy ¬p qu«¶ ÎLT¶ cñ« clb¶ã cø BÉ clb¶ã hp¬ cp¶ ¶l{ ÎlÕ l«y o«s ? ¤¶ã ãip c{êi ¶l¹Î ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi BCµ : - ¸g hH ªLiÒu Î{í¶ã ca¶ã ¬íi Bi L« óT¶ ¶ãspi hǶ BÇu clSc ? ¸ls ¶T¶ Î{í¶ã ca¶ã ¬íi kla¶ã liÉu ¬éÎ ÎÝ ã× ¶l{ Î{í¶ã qu©¶ Î{ë¶ã. - Qu«¶ ói¶l hp ¶ã{êi óiÕÎ ãiN huËÎ µlCµ. ªLiÒu ªa¶ h¹i lái ÎiÕµ : - ¾«s d©¶ clb¶ã kla¶ã hT¶ qu«¶ ÎLT¶ ¬p kiÖ¶ clb¶ã? ¤¶ã ãip BCµ : - KiÖ¶ clb¶ã cg Ýcl hîi ã× B©u ? Kla¶ã kiÖ¶ Îl× c߶ ¬«y L« ÎlsCÎ Îl©¶, ó»¶ã kla¶ã cø Îù ÎiÖ¶ ¶éµ Bm¶ Bi kiÖ¶ h¹i c߶ óÞ clb¶ã c{íµ µlC BC¶l B˵ Îp¶ ¶lÓ¶ lm¶. - ¾«s h¹i cg cluyÖ¶ h¹ hè¶ã ¶l{ ÎlÕ ? - Kla¶ã ¶lN¶ã ÎlÕ, ¶ã{êi ¶ps kiÖ¶ clb¶ã cl{« ÎlÊy qu«¶ µlñ µl¹Î clb¶ã ¬p ¬×¶l B· ¨¶ ¬éÎ ÎL˶ B߶, Låi c߶ óÞ ãi«¬ vps ÎLs¶ã ¶lp Îè ¶N«. ÷Õu ¬×¶l kla¶ã cg ÎiÒ¶ lïi hé Îl× Bõ¶ã cg Î{ë¶ã c߶ oï¶ã vÒ víi vî cs¶. ªLiÒu ªa¶ ¶ãle a¶ã ãip ¶gi vËy hSc BÇu lspi vp hȬ óȬ Îù ¶gi. ¸lîÎ cC¶l cö« hí¶ B· óÞ ¶ã{êi óT¶ ¶ãspi BÈy ã·y Bæ vps vp cg ¬éÎ ¶ã{êi hí¶ ÎiÕ¶ã quCÎ ¬S¶ã : - ¾«s ãäi ¬·i kla¶ã ¬ë cö« ÎlÕ ? Kla¶ã Bîi a¶ã ãip ÎLn hêi ¶ã{êi Bg B· ÎCÎ cls a¶ã ãip ¬éÎ cCi kTu BÕ¶ óéµ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, óp cô hiÒ¶ hT¶ ÎiÕ¶ã : - ªl{« qu«¶ hí¶... vî clå¶ã.. clb¶ã Îai... ãip ¶u« hȬ cȬ ¶T¶... kla¶ã ¶ãle ÎlÊy cCc ¶ãpi ãäi cö«... ¶ãê B©u óp ãip h¹i óÞ BC¶l. ®p cô óÞ BC¶l ¬éÎ cCi ÎCÎ, ¶ã{êi ¶ä h¹i quCÎ ¬S¶ã cl{ëi : - Kla¶ã ¶ãle ÎlÊy ¬íi BC¶ã óÞ BC¶l ¶l{ vËy !¼«u ãiÕÎ ãp hp¬ cm¬ cls óï¶ ¶ã{êi ¨¶ Bi. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -4- ¤¶ã ãip véi BCµ : - ¸lb¶ã Îai oSµ clÕÎ Bgi Îíi ¶mi hp¬ ã× cg ãp ¬p ãiÕÎ hp¬ cm¬ cls quÝ vÞ. Ï«i ÎlÇy ÎLß ªLiÒu ªa¶ h¹i ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã kTu "'óè¬ " l׶l ¶l{ a¶ã ãip h¹i óÞ BÈy ¶ã· vËy vp ÎiÕ¶ã óp cô klgc hgc kTu c«. ¾«u h¹i ¶ãle ÎlÊy ¬éÎ ÎT¶ ¶N« quCÎ óns : - ªlai, r·s v{m¶ã óua¶ã Îl« cls vî clå¶ã clb¶ã, ¶ãpy la¬ ¶«y clb¶ã Ϋ xui ÎlËÎ Bi cn ¶ãpy ¬íi Îl©u B{îc cg l«i ¬{mi ¬Êy h¹¶ã ó¹c ¶ã©¶ ÎluÕ. Ai ¶Êy cò¶ã B©¬ óùc ¬×¶l lÕÎ clõ¶ã c߶ Be¬ a¶ã óp ãip Êy L« BC¶l B˵ hp¬ cli ? ªT¶ ¶ä ¶gi L»¶ã : - ÷lN¶ã l¹¶ã ¶ã{êi ¶py clb¶ã Ϋ kla¶ã cø¶ã LS¶ ¬éÎ clbÎ clb¶ã kla¶ã kiT¶ã ¶É B©u. ÷ã«y ¶l{ ¬Êy ¬{mi h{î¶ã ó¹c Îlu B{îc Bg ¶Õu kla¶ã µlni BÖ BC¶l ã·y cl©¶ «¶l clp¶ã ¶lp quT Êy Îl× kli ¶ps y clÞu ¶ãs«¶ ¶ãs·¶ ¶éµ ÎiÒ¶ ÎluÕ cls clb¶ã Ϋ. r¹i ¬éÎ ¶ã{êi ¶gi víi ãiä¶ã klp¶ klp¶ Bì hêi : - ÷l{¶ã ¶ã{êi ¶lp quT ¶ãlÌs ¶p¶ Îlùc, cs¶ ãCi ¬{mi ¬Êy Îuæi ¬p kla¶ã cg quǶ ¬Æc. ÷l{ vËy lä hÊy ÎiÒ¶ B©u ¬p ¶éµ ÎluÕ clø. ÷l{¶ã clb¶ã Ϋ kla¶ã Îl©u B{îc h¹i óÞ qu«¶ ¬S¶ã clöi óns clb¶ã Ϋ va dô¶ã... ÷ã{êi Bg Bø¶ã ¶gi Îíi B©y Îl× óç¶ã ¶ãle Îiն㠶ãù« cñ« ªLiÒu ªa¶ kTu, ¬Êy ÎT¶ ca¶ã o«i ãiùÎ ¬×¶l ki¶l l·i véi L« cö« BiÒu ÎL« xe¬, clb¶ã ÎlÊy cs¶ ¶ãù« hiÒ¶ óp¶ ÎC¶ xa¶ x«s, cg ÎT¶ ¶gi : - ÷ã{êi c{ìi ¶ãù« ÎlÕ ¶ps cò¶ã ë ÎLs¶ã ¶lp ¶py ¶l{ vËy clb¶ã Ϋ h¹i kiÕ¬ B{îc ¬éÎ ¬g¶ lêi Låi, ¶T¶ ÎT¶ ¶ps ÎT¶ ¶Êy ¬õ¶ã Lì vp cè¶ã ÎiÕ¶ã vps ÎLs¶ã ¶lp klC¬ xÐÎ. ªLiÒu ªa¶ cn ki¶l hiÒ¶ kÐs Ϋy ÏÇu Kl«¶ã hж L« cö« o«u Bi ¬iÕÎ, l«i ÎlÇy ÎLß cl©¶ c«s cl©¶ Îlʵ cø cS¬ BÇu ¬p cl¹y, ¬·i kla¶ã ÎlÊy ¶ã{êi Buæi Îles l«i ÎlÇy ÎLß ¬íi yT¶ ÎLÝ vp cò¶ã ¬«y ÎiÒ¶ ó¹c BÒu céÎ cn ë ÎLT¶ h{¶ã ÏÇu Kl«¶ã. Ï«i ¶ã{êi ë ÎLs¶ã óôi c©y ȶ ¶Êµ ¬éÎ BT¬ clê ÎLêi oC¶ã Lâ ¬íi Bi L« ¶ãspi Îíi B{ê¶ã cCi qu«¶. Ï«i ÎlÇy ÎLß cø hǶ Îles B{ê¶ã cCi ¬p Bi lm¶ ¬{êi dƬ Låi quyÕÎ BÞ¶l Îíi ÎlÞ ÎLʶ B»¶ã ÎL{íc l·y ¬u« ¶ãù« c{ìi o«u, ÏÇu Kl«¶ã võ« Bi võ« ¬S¶ã clöi óä¶ ca¶ã o«i lspi. ªLs¶ã kli B«¶ã clöi Bæ¶ã hua¶ ¬å¬ Îl× óç¶ã cg óï¶ ÎT¶ ca¶ã o«i ë óT¶ B{m¶ã ¶ãCcl ó{íc L« Ϋy cǬ xÝcl oSÎ vp Îl{íc oSÎ, µlÝ« o«u h¹i cg l«i ¶ã{êi Ϋy ãiSÎ ¬éÎ cs¶ ¶ãù«. Ï«i ÎlÇy ÎLß ªLiÒu ªa¶ B· ¶l˶ L« ¶ã«y Bg clݶl hp cs¶ ¶ãù« cñ« ¬×¶l ¶T¶ l«i ÎlÇy ÎLß cò¶ã ¶ãȶ ¶ã{êi L«. rbc Êy l«i ÎlÇy ÎLß ¬uï¶ ÎLC¶l cò¶ã kla¶ã kÞµ ¶N«, Bp¶l hp¬ ¶l{ kla¶ã cg viÖc ã× xny L« vp cø Bi ÎlM¶ã vÒ µlÝ« ÎL{íc. ®ï¶ ÎT¶ ca¶ã o«i cø ¶ãS¬ ¶ãlÝ« l«i ¶ã{êi lspi Låi ¬éÎ ÎT¶ ¬ÆÎ vp¶ã klÌ hiÕc ¬SÎ ¶l׶ ªLiÒu ªa¶ lái : - ÷Ì, l«i ¶ã{êi ki« hp¬ ¶ãlÒ ã× ÎlÕ ? ªLiÒu ªa¶ ¶ãle hêi ¶gi cñ« ¶ã{êi Bg óiÕÎ ¶ã«y ¶ã{êi ¶py clݶl hp h·s V{m¶ã ¬p Îïi la¬ qu« BC¶l a¶ã óp ãip, ÏÇu Kl«¶ã hiÒ¶ ÎiÕ¶ hT¶ ¬éÎ ó{íc BCµ : - VÞ ¶py hp ca¶ã Îö cñ« clb¶ã Îai BÞ¶l hT¶ ¶bi ¸lu¶ã ÷«¬ du ¶ãs¹¶. r·s V{m¶ã Îb¬ ¶ã«y hÊy ¶ãùc ÏÇu Kl«¶ã vp ¶l«¶l Ϋy c{íµ hua¶ óäc Bå céÎ ÎLT¶ v«i Låi ¬ë hua¶ L« xe¬ ¶ã«y. ¸lb¶ã ÎlÊy óT¶ ÎLs¶ã cg LÊÎ ¶liÒu vp¶ã ó¹c hiÒ¶ Bé¶ã h߶ã Îl«¬ vp quCÎ lái : ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -5- - ¸Ci ã× ca¶ã Îö víi ca¶ã Îa¶, clSc ¶ã{mi ÎlÕ ¶ps cò¶ã hp Bå¶ã óä¶ víi hò c{ê¶ã lps ¶T¶ ¬íi Îíi clï¶ ¶py. ÷ã{mi µlni kl«i ÎlËÎ cg Bb¶ã ¶l{ vËy kla¶ã ? ÏÇu Kl«¶ã ÎCi ¬ÆÎ ¶l{¶ã cï hÊy où ó׶l Îܶl : - ®È¬ B¹i qu«¶ kla¶ã µlni ÎlÕ. r·s V{m¶ã quCÎ : - ¸lø ÎlÕ ¶ps l·y kl«i ¬«u ? ÏÇu Kl«¶ã BCµ : - ®È¬ B¹i qu«¶ ca¶ã Îö cñ« Îai hp cs¶ ¶lp ãipu o«¶ã quyÒ¶ quÝ, ¶l©¶ ¶lN¶ã ¶ãpy ¶ãlØ läc ¶lp¶ Lçi Bi du ¶ãs¹¶ BÕ¶ B©y clø kla¶ã µlni Bå¶ã óä¶ víi óä¶ c{ê¶ã o«¶, xi¶ B¹i qu«¶ xÐÎ h¹i. r·s V{m¶ã lǬ lõ : - ÷l{ ÎlÕ cCc ¶ã{mi hT¶ ¶bi ÎiÕµ ÎÕ cls óä¶ c{ê¶ã o«¶ µlni kla¶ã ? ÏÇu Kl«¶ã oî l·i : - ®È¬ B¹i qu«¶ kla¶ã µlni vËy. r·s V{m¶ã ãi˶ dN quCÎ : - ªlÕ Î¹i o«s cCc ¶ã{mi ¬«¶ã vp¶ã ó¹c ¶liÒu ÎlÕ ¶py, kla¶ã µlni ÎiÕµ ÎÕ cls óä¶ c{ê¶ã o«¶ ? ÏÇu Kl«¶ã cp¶ã ÎlT¬ ki¶l l·i : - ®È¬ B¹i qu«¶ ¬Êy ¶ãpy ÎL{íc ¸a¶ã Îö Îai Îíi ÎlÞ ÎLʶ ÎL{íc ki« Îl¨¬ ¬éÎ ¶ã{êi, kli vÒ ¶ã{êi o{ Îlbc Îƶã oï vp¶ã ó¹c ¶py cls ¸a¶ã Îö Îai hp¬ hé µlÝ. - ÷ã{mi ¶gi hCs. - ®È¬ B¹i qu«¶ Îai ¶gi ÎlËÎ, Îai ¶gi dïi V{m¶ã B¹i qu«¶ BÊÎ ÎLêi ÎLu hôc cn ãi« B׶l Îai. r·s V{m¶ã B{« cƵ ¬SÎ cb vä ¶l׶ ªLiÒu ªa¶ Låi ¶l׶ h¹i ÏÇu Kl«¶ã ¶l{ BÉ dß xÐÎ où ÎlËÎ ¾«u Bg h·s ãËÎ BÇu. - ®©y ãiê Ϋ cò¶ã ι¬ Îi¶ Îles hêi ¶gi cñ« ¶ã{mi, ¶l{¶ã oï vp¶ã ó¹c ¶py Ϋ ¬«¶ã vÒ oë ιi xÐÎ h¹i csi cg Bb¶ã ¶l{ hêi cñ« ¶ã{mi võ« kl«i kla¶ã, ¶Õu Bb¶ã Ϋ oH ÎLn h¹i. ÏÇu Kl«¶ã cò¶ã hp ¬éΠΫy cg ón¶ hܶl liÉu Lâ h·s ca¶ã o«i lä V{m¶ã ¬uï¶ cliÕ¬ Bs¹Î oï vp¶ã ó¹c kiÕ¬ cí ¶gi L« ¶l{ ÎlÕ clø cg Bêi ¶ps óä¶ ca¶ã o«i ¶Çy óua¶ã óá ¬iն㠬åi óÐs óë. ÷l{¶ã ã· vÓ¶ cbi BÇu : - V©¶ã ? ®ä¶ ιi l¹ xi¶ B« ι B¹i qu«¶. r·s V{m¶ã cls Ϋy vps ¬ÆÎ ÏÇu Kl«¶ã dä« : - ÷Õu o«u ¶py Ϋ Î׬ L« ¬«¶l ¬ïi l«i ¶ã{mi cg Îla¶ã Bå¶ã víi óä¶ c{ê¶ã o«¶ Îl× Bõ¶ã ÎLCcl Ϋ o«s Béc Cc. ÷gi Låi h·s V{m¶ã cè¶ã ó« ÎT¶ ca¶ã o«i Bi qu« ¬éÎ ¶ãâ, ÏÇu Kl«¶ã óiÕÎ óä¶ clb¶ã Î׬ clç cli« vp¶ã ó¹c. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -6- Dè B· óÞ ¬ÊÎ lÕÎ oï vp¶ã ó¹c ¬«¶ã Îles ¶l{¶ã vÓ¶ c߶ oi¶l ¬¹¶ã, ÏÇu Kl«¶ã ¶gi ¬«u : - ¸a¶ã Îö cl¹y ¬«u kts óä¶ clb¶ã Bæi ý Îl× klï¶ ¬ÊÎ. ¸l{« døÎ c©u ã· B· cl¹y Bi, ªLiÒu ªa¶ cò¶ã ãʵ LbÎ cl¹y Îles. Ï«i ¶ã{êi LH o«¶ã ¬éÎ cs¶ B{ê¶ã ¬ß¶ vps ÎLs¶ã ¶bi BÉ Î׬ B{ê¶ã L« qu«¶ hé ÎLë vÒ ãi« ÎL«¶ã. ¸lØ v× ÎLs¶ã vè¶ã ¶py óä¶ ca¶ã o«i B{îc óï ÎLÝ klSµ ¶mi kla¶ã ÎlÉ ¶ps qu« häÎ B{îc. ÏÇu Kl«¶ã l{í¶ã dÓ¶ ªLiÒu ªa¶ cl¹y B{îc ¬éÎ hbc, Îl׶l h׶l ¶ãle ë µlÝ« o«u cg ÎiÕ¶ã vg ¶ãù« Buæi Îles. ªiÕ¶ã vg ¶ãù« ¬çi hbc ¬éÎ ãǶ clø¶ã Îá B«¶ã Buæi Îles ÎlÇy ÎLß ÏÇu Kl«¶ã vp ªLiÒu ªa¶. ªLiÒu ªa¶ lïÎ lsn¶ã : - ÏÇu Kl«¶ã, óä¶ ca¶ã o«i Buæi Îles clb¶ã Ϋ k׫. ÏÇu Kl«¶ã ãiôc : - ¸a¶ã Îö cl¹y ¬«u, óä¶ clb¶ã oSµ Îíi ¶mi Låi. ªLiÒu ªa¶ v× quC oî l·i huï¶ã cuï¶ã, cn l«i cl©¶ ¶l{ kla¶ã c߶ cg ÎlÉ cl¹y. ÏÇu Kl«¶ã qu«y ÎLë h¹i ¶S¬ hÊy Ϋy ªLiÒu ªa¶ cl¹y Bi ¬«u. ªíi ¬éÎ clç ki«, ã· lʵ Îʵ óns : - ¸a¶ã Îö! ®ä¶ clb¶ã oSµ Îíi ¶mi Låi kla¶ã ÎlÉ ¶ps cl¹y kÞµ ¶N«. ªLiÒu ªa¶ Lu¶ Lu¶ : - ¸lb¶ã Ϋ hp¬ o«s ó©y ãiê ? ÏÇu Kl«¶ã ÎLá Ϋy vÒ µlÝ« ÎLCi vCcl ¶bi : - ¸lb¶ã Ϋ l·y ÎLï¶ ÎLs¶ã cCi lïc BC Bg. G· kÐs Ϋy ªLiÒu ªa¶ vps ¶Ccl, cl¹y ¶l«¶l lm¶ ÎL{íc ÎLs¶ã kli vg ¶ãù« B· Îíi ãǶ. §Õ¶ lïc BC klC Lé¶ã. ÏÇu Kl«¶ã Îlbc lïi : - ¸a¶ã Îö vps ¶l«¶l Bi. G· hai ÎuéÎ ªLiÒu ªa¶ vps ÎLs¶ã lïc BC. Ïïc BC ¶py clØ võ« clõ¶ã ¶ã{êi Îlai Ls¶ã LTu h©u ¶ãpy ¶ãle ¬èi Ȭ ¬ïc. ÏÇu Kl«¶ã vp ªLiÒu ªa¶ qu«y ¬SÎ L« ¶l׶ ¶Ý¶ Îlë Bîi clê. ÷ã{êi kþ ¬· cl¹y Îíi µlÝ« o«u cg dSÎ ¬éÎ cs¶ ¶ãù« dõ¶ã h¹i o«u l«¶ã cïc. ÏÇu Kl«¶ã vp ªLiÒu ªa¶ ¶Ý¶ Îlë ¶l׶ L« ¶ãspi ÎlÊy ¶ã{êi c{ìi ¶ãù« kla¶ã µlni hp óä¶ ca¶ã o«i vp lS¶ Bi ¬éÎ ¬×¶l. ÷l{¶ã ¶ã{êi h¹ ¶py kla¶ã óiÕÎ lS¶ Îluéc l¹¶ã ¶ã{êi ¶ps cg µlni hp c{ê¶ã B¹s l«y kla¶ã. Võ« ÎlsCÎ klái óä¶ ca¶ã o«i ãiê ¶Õu Lmi vps Ϋy c{ê¶ã B¹s ls¹ B©u µlni hp ¶lá. ÷ã{êi kþ ¬· ¶py ÎLT¶ Ϋy cǬ c©y B«s oC¶ã ¶ãêi B{« ¬SÎ ¶l׶ qu«¶l ¬éÎ h{îÎ. ÏS¶ hȬ óȬ : - õ, l«i ¶ã{êi cl¹y Bi ¶ã· ¶ps, Ϋ BÞ¶l ÎLn ¶ãù« h¹i o«s kla¶ã ÎlÊy. ÷l{¶ã lS¶ B· Les hT¶ : - å, l«i a¶ã ó¹¶ l·y L« B©y c߶ ë cli ÎLs¶ã Bg. ®iÕÎ kla¶ã ÎlÉ ¶ps ÎLï¶ B{îc ÏÇu Kl«¶ã vp ªLiÒu ªa¶ ó{íc L« ¶ãspi. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -7- ÷ã{êi Bp¶ a¶ã ÎLá l«i cs¶ ¶ãù« : - ÷ãù« ¶py cg µlni cñ« l«i vÞ kla¶ã ? ÏÇu Kl«¶ã ãËÎ BÇu. ÷ã{êi ¶py óns : - ªïÎ lm¶ lÕÎ ca¶ã Îö ¶T¶ ¬«u ÎLë vÒ Bi ? Råi Îl{m¶ã h{î¶ã víi hÖ¶l Îa¶ hiÔu- kÕÎ vô C¶ ¶py. V× óä¶ ca¶ã o«i ©¬ Béc hS¬. ÷Õu kla¶ã ¶ãlÜ cCcl Bïi µlg clb¶ã ÎL{íc BÕ¶ kli óÞ clb¶ã ¶ã¨¶ ÎLë Îl× µliÒ¶ lp hS¬ ? - ¸ß¶ clb¶ã kla¶ã óiÕÎ ÎT¶ cñ« ιi l¹ L« o«s, Låi ÎÊÎ cn ¬äi ca¶ã viÖc clb¶ã oH Bæ lÕÎ hçi vps cls ca¶ã Îö BÊy ? ªLiÒu ªa¶ ¶ãlÜ cò¶ã µlni vp clp¶ã cò¶ã lÕÎ du lø¶ã Låi, hiÒ¶ BCµ : - D{m¶ã luy¶l clØ ãiCs ¶l{ vËy LÊÎ µlni, vËy D{m¶ã luy¶l cls µlе ÎiÉu BÖ Bi cè¶ã víi D{m¶ã luy¶l vÒ µlÝ« Ba¶ã ¶lÐ ? ®p¶ã ¸ö ãËÎ BÇu ¶l˶ hêi. Ï«i ¶ãpy hiÒ¶ ÏÇu Kl«¶ã óÞ lsn¶ã oî BÕ¶ ¬ÊÎ lÕÎ lå¶ vÝ«, ó©y ãiê y B{îc ¬éÎ ÎiTu klCcl Bi cè¶ã cls ¶T¶ klsCi clÝ vp yT¶ Ω¬ kla¶ În. ®« ¶ã{êi Bi B{îc lm¶ ó« ¬{mi dƬ, Î׬ kla¶ã ÎlÊy clç ÎLä ®p¶ã ¸ö hiÒ¶ hÊy h{m¶ã kla L« cls ÎlÇy ÎLß ªLiÒu ªa¶ ¨¶. ÏÇu ªa¶ Bi kiÕ¬ ¬éÎ cCi ¶åi vì, ¶lÆÎ ÝÎ cñi kla BÞ¶l Bu¶ ÝÎ ¶{íc uï¶ã, Îl× óç¶ã ¶ãle ÎlÊy µlÝ« o«u h{¶ã cg ÎiÕ¶ã quCÎ ÎlCs : - ¸{ê¶ã B¹s ë B©y Låi ? ÏÇu Kl«¶ã ãiËÎ ¬×¶l BÕ¶ ÎlgÎ ¬éÎ cCi, Ϋy Lu¶ hÈy óÈy ¶{íc ÎLs¶ã ¶åi Bæ lÕÎ cn vps Bï¶ã cñi. ®p¶ã ¸ö qu«y BÇu h¹i ¶l׶ ÎlÊy ¬éÎ ÎT¶ ca¶ã o«i låi ¶·y µlg¶ã ¶ãù« Bi ÎL{íc, y dÓ¶ ¬{êi ¬Êy qu©¶ ói¶l BÒu c{ìi ¶ãù« Buæi Îles Îíi. ¸lp¶ã hiÒ¶ óns ÎlÇy ÎLß ªLiÒu ªa¶ L»¶ã : - ¼«u hT¶ ¶ãù« ? ªlÕ Låi cn ó« BÒu ¶lny hT¶ ¬×¶l ¶ãù« µlg¶ã Bi hua¶. ®p¶ã ¸ö ¶l{ê¶ã cls ÎlÇy ÎLß µlg¶ã Bi ÎL{íc, c߶ clp¶ã Îl× LbÎ Îl«¶l Bm¶ B«s L«, Bi o«u yɬ lé. ®ä¶ qu«¶ ói¶l hiÒ¶ h« hí¶ : - ®SÎ hÊy c{ê¶ã B¹s ? ¸lb¶ã võ« quCÎ ÎlCs võ« µlg¶ã ¶ãù« Buæi Îles. ®p¶ã ¸ö ÎlÊy qu«¶ ói¶l cp¶ã Buæi cp¶ã ãǶ, vp clb¶ã h¹i c߶ óS¶ ÎT¶ Îles, clp¶ã véi ¬b« B«s ã¹Î lÕÎ ¶lN¶ã ¬òi ÎT¶ Bg. §«¶ã kli Êy clp¶ã ÎlÊy ë µlÝ« ÎL{íc óç¶ã cg ¬éÎ cs¶ B{ê¶ã ¶lá, hiÒ¶ óns ÎlÇy ÎLß ªLiÒu ªa¶ L»¶ã : - ¼«u cl¹y o«¶ã B{ê¶ã ¶lá. ªlÇy ÎLß ªLiÒu ªa¶ hiÒ¶ LÐ o«¶ã cs¶ B{ê¶ã ¶lá Bg ¬p cl¹y, óä¶ qu«¶ vÓ¶ Buæi Îles LiÕÎ, ÎT¶ ca¶ã o«i ¶ä c߶ quCÎ ÎlCs ÎiÕµ : - §uæi Bi ? ®SÎ B{îc clb¶ã oH cg ÎiÒ¶ ó¹c cli« ¶l«u ¶ã«y ? ®p¶ã ¸ö ÎlÊy óä¶ qu«¶ ói¶l o¨¶ Buæi Îíi ãǶ hiÒ¶ dõ¶ã ¶ãù« qu«y BÇu h¹i quCÎ hí¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi ¬b« B«s clЬ hua¶. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -8- ªT¶ ca¶ã o«i lä V{m¶ã lsn¶ã oä véi hui vÒ µlÝ« o«u c߶ ¶lN¶ã qu«¶ ói¶l klCc Îl× ¬b« Îl{m¶ã xa¶ã h¹i B©¬ hiÒu. ®p¶ã cö kla¶ã d¹i ã× h¹i Bïi BÞcl víi ¶liÒu ¶ã{êi ¶l{ ÎlÕ, ¶T¶ clp¶ã võ« BC¶l võ« LbÎ hui. ÷ãê B©u ÎLs¶ã hbc lç¶ cliÕ¶ cl©¶ clp¶ã óÞ ¬éÎ ¬òi Îl{m¶ã B©¬ ÎLb¶ã. ªuy vÕÎ Îl{m¶ã kla¶ã ¶Æ¶ã hS¬, ¶l{¶ã ¶luÖ klÝ B· ¬ÊÎ ¶liÒu, clp¶ã hiÒ¶ kѵ clÆÎ hÊy óô¶ã ¶ãù«, ãiËÎ c{m¶ã ¬éÎ cCi, cs¶ ¶ãù« cñ« clp¶ã ¶lny xæ vÒ µlÝ« ÎL{íc, Îlu˶ Ϋy clp¶ã clЬ ¬éÎ ÎT¶ qu©¶ ói¶l ã·y hua¶ ¬éÎ cC¶l Ϋy ÎLCi. ¸Cc ÎT¶ qu«¶ ói¶l klCc ÎlÊy vËy lsn¶ã oî hiÒ¶ hui ¶ã«y vÒ µlÝ« o«u, ¶lê vËy clp¶ã ¬íi cg dÞµ ¬«y µli ¶ãù« cl¹y hua¶. ªlÊy clp¶ã óá cl¹y óä¶ qu«¶ ói¶l h¹i Buæi ÎiÕµ. ¼éÎ hCÎ o«u clp¶ã B· Buæi kÞµ ÎlÇy ÎLß cñ« ªLiÒu ªa¶. rbc Êy cs¶ B{ê¶ã cp¶ã ¶ãpy cp¶ã clËÎ lѵ, cCc qu«¶ ói¶l «i cò¶ã oî ®p¶ã ¸ö dò¶ã ¬·¶l ¶T¶ kla¶ã «i dC¬ Buæi Îíi ãǶ. ®« ¶ã{êi hiÒ¶ Îlbc ¶ãù« cl¹y ¬éÎ låi. §{ê¶ã ¶bi cp¶ã ¶ãpy cp¶ã klbc kluûu klg Bi, ó« ¶ã{êi clØ c߶ v¨¶ã vM¶ã ¶ãle ÎiÕ¶ã lß lÐÎ cñ« óä¶ qu«¶ Îlai, clø kla¶ã ÎlÊy l׶l óg¶ã cñ« clb¶ã B©u cn . §«¶ã hbc Êy, ó« ¶ã{êi ÎlÊy ÎL{íc ¬ÆÎ liÖ¶ L« ó« cs¶ B{ê¶ã ¶lá ®p¶ã ¸ö hiÒ¶ klH óns: - ¼«u xuï¶ã ¶ãù« ? ®« ¶ã{êi clui vps ÎLs¶ã óôi ȶ ¶bµ. Võ« ¶bµ xs¶ã, ó« ¶ã{êi B· ÎlÊy óä¶ qu«¶ ói¶l Buæi Îíi. r·s V{m¶ã B«¶ã µl©¶ v©¶ Îl× ÎT¶ qu©¶ ói¶l dÓ¶ BÇu B· LH o«¶ã ¬éÎ cs¶ B{ê¶ã klCc Î׬ kiÕ¬. ®p¶ã ¸ö véi ¶gi : - ¸lb¶ã Buæi ¬éÎ hbc ÎlÕ ¶ps cò¶ã qu«y ÎLë h¹i clb¶ã Ϋ l·y cl¹y ¬«u hT¶ ? ÷gi xs¶ã clp¶ã xÐ ¬éÎ ¬n¶l Cs óuéÎ clç vÕÎ Îl{m¶ã ë Bèi Låi cn ó« BÒu cl¹y o«¶ã ¬éÎ cs¶ B{ê¶ã ¶lC¶l klCc. ¼éÎ hCÎ o«u, µlÝ« o«u h¹i cg ÎiÕ¶ã qu«¶ ói¶l Buæi Îles Îíi. ®p¶ã ¸ö hs ©u va cè¶ã óç¶ã ÎlÊy µlÝ« B»¶ã ÎL{íc cg ó« c¨¶ ¶lp ¶ãgi, ë µlÝ« ÎL{íc cö« cg ¬éÎ ¶a¶ã d©¶ B«¶ã hp¬ hô¶ã, clp¶ã véi xuï¶ã ¶ãù« Bi Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ ¶ã{êi ¶a¶ã d©¶ Bg vp ¶gi : - §¹i c« ? µlÝ« o«u cg qu«¶ ói¶l BÞ¶l ãiÕÎ l¹i clb¶ã Îai, xi¶ B¹i c« kiÕ¬ ¬éÎ clç kݶ BCs ãibµ clb¶ã Îai ȶ ¶bµ. ÷a¶ã d©¶ Bg cø Îlñ¶ã ÎlM¶ã cuïc BÊÎ, l׶l ¶l{ kla¶ã ¶ãle clp¶ã ¶gi ã× cn vËy. ªLiÒu ªa¶ cò¶ã xuï¶ã ¶ãù« v«¶ hm¶. ÷a¶ã d©¶ Êy BéÎ ¶liT¶ ¶ãö¶ã ¬ÆÎ hT¶ ¶l׶, l«i ¬SÎ Îi« L« l«i huå¶ã C¶l oC¶ã ¶l{ l«i Îi« BiÖ¶, ¶ãS¬ ¶l׶ ®p¶ã ¸ö víi ªLiÒu ªa¶ ¬éÎ låi, cè¶ã hbc Êy ë ÎLs¶ã óôi c©y ë µlÝ« B»¶ã ÎL{íc cg ÎiÕ¶ã oCs du d{m¶ã vä¶ã Îíi vp cg ¬éÎ ¬ôc Bå¶ã c{ìi ÎLT¶ h{¶ã óß B«¶ã ÎlM¶ã Bi L«. ¼ôc Bå¶ã Êy Îuæi clõ¶ã ÎC¬, clݶ BÇu céÎ ¬éÎ cCi Buai o«¬ ¶lá, ¬ÆÎ ¬òi LÊÎ Îl«¶l Îb kliÕ¶ cls «i ÎlÊy cò¶ã µlni Bé¶ã h߶ã Îl{m¶ã, ¶ã{êi ¶a¶ã d©¶ hiÒ¶ ¶gi víi ¬ôc Bå¶ã L»¶ã : - ªlõ« ¸lÝ ? dSÎ ó« cs¶ ¶ãù« ¶py vps ÎLs¶ã ¶bi cls clb¶ã ¨¶ cá ÎlËÎ ¶s, clê ÎLêi Îïi l·y cls clb¶ã ÎLë vÒ. ªiÉu Bå¶ã B{« ¬SÎ ¶l׶ ªLiÒu ªa¶ ó« ¶ã{êi ¬éÎ cCi Låi BCµ : - V©¶ã. ªl»¶ã ¶lá hiÒ¶ dSÎ ó« cs¶ ¶ãù« cñ« ó« ¶ã{êi Bi hua¶. ®p¶ã ¸ö kla¶ã liÉu ¶ã{êi ¶a¶ã d©¶ hp¬ ¶l{ ÎlÕ cg ý ¶ãlÜ« ã× ¶l{¶ã clp¶ã clØ ÎlÊy hêi ¶gi cñ« ¶ã{êi Êy LÊÎ cg s«i ÎlÕ kliÕ¶ «i cò¶ã kla¶ã dC¬ clï¶ã cù vp hp¬ ÎLCi ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -9- h¹i. rbc Êy ÎiÕ¶ã vg ¶ãù« cñ« qu«¶ ói¶l Buæi Îles cp¶ã ¶ãpy cp¶ã ãǶ ªLiÒu ªa¶ ÎlÊy vËy hs ©u va cè¶ã véi lái : - ®iÕÎ hp¬ ÎlÕ ¶ps B©y ? ®iÕÎ hp¬ o«s B©y ? ÷ã{êi ¶a¶ã d©¶ hT¶ hiÒ¶ BCµ : - ®« vÞ l·y Bi Îles Îai h¹i B©y. ÷gi xs¶ã, y hiÒ¶ dÓ¶ ó« ¶ã{êi vps ÎLs¶ã ¶lp. ªLiÒu ªa¶ ÎlÊy ÎLs¶ã ¶lp Îuy cg BÉ LÊÎ ¶liÒu ¶a¶ã cô, ¶l{¶ã quÐÎ dä¶ o¹cl oH hS¬, Bñ ÎlÊy ¶lp ¶py kla¶ã µlni hp ¬éÎ ¶lp ¶a¶ã ÎǬ Îl{ê¶ã. ÷a¶ã d©¶ Bg Bi ÎlM¶ã vps óT¶ ÎLs¶ã BÕ¶ óT¶ µl߶㠶ãñ ó« ¶ã{êi clØ ÎlÊy ¶a¶ã d©¶ vж ¬p¶ hT¶ BÉ hé óøc vCcl, Låi ÎlÊy ¶ã{êi Êy ãim Ϋy hT¶ ʶ vps l«i ¶mi ÎLT¶ Îʬ vCcl Bg ¬éÎ cCi, hiÒ¶ cg ÎiÕ¶ã kTu " k̶ kÑÎ " v«¶ã hT¶, ÎLT¶ Î{ê¶ã liÖ¶ L« ¬éÎ cCi hç læ¶ã ¬äi ¶ã{êi ÎlÊy vËy BÒu ¶ãȶ ¶ã{êi L«, ¶a¶ã d©¶ hiÒ¶ ¶gi : - §i vps Bi ? ®« ¶ã{êi ¶ãle hêi Îles vps óT¶ ÎLs¶ã, ¬íi l«y Bg hp ¬éÎ cCi l«¶ã Bé¶ã LÊÎ hí¶, c¨¶ ¶lp hC B{îc x©y dù¶ã ¶ã«y ÎL{íc l«¶ã Bé¶ã, ¶Õu kla¶ã dêi c¨¶ ¶lp ¶py L« Îl× kla¶ã «i óiÕÎ B»¶ã o«u ¶lp hp ¬éÎ cCi l«¶ã Bé¶ã Îs Lé¶ã ¶l{ ÎlÕ. ®« ¶ã{êi vps ÎLs¶ã Bg ȶ ¶bµ xs¶ã Îl× ¶ã{êi ¶a¶ã d©¶ h¹i ʶ Ϋy hT¶ vCcl Î{ê¶ã ¬éÎ cCi, cC¶l cö« kݶ Bg Îù Bé¶ã klÝÎ h¹i. ÷a¶ã d©¶ véi qu«y L« cuïc BÊÎ ¶l{ Îl{ê¶ã. ¼éÎ hCÎ o«u ÎT¶ ca¶ã o«i B· dÓ¶ ¬éÎ óä¶ qu«¶ ói¶l BÕ¶, ÎT¶ ca¶ã o«i lä V{m¶ã hiÒ¶ hí¶ ÎiÕ¶ã quCÎ lái ¶ã{êi ¶a¶ã d©¶ ¶ä L»¶ã : - ÷py ? võ« Låi cg ó« ¶ã{êi võ« c{ìi ¶ãù« qu« B©y µlni kla¶ã ? ÷a¶ã d©¶ hiÒ¶ clØ cs¶ B{ê¶ã ¶lá ãǶ Bg vp BCµ : - ¸g, lä võ« ¬íi Bi qu« B©y vp Bi vps cs¶ B{ê¶ã Êy BÊy. ®ä¶ qu«¶ ói¶l hiÒ¶ Îles cs¶ B{ê¶ã ¶lá Êy Buæi Îles, ¶l{¶ã clb¶ã Bi B{îc óny ÎC¬ dƬ, kla¶ã ÎlÊy Îu¶ã ÎÝcl ã× cn hiÒ¶ ÎLë h¹i lái ¶ã{êi ¶a¶ã d©¶, ¶l{¶ã ¶ã{êi ¶a¶ã d©¶ ãin óé ¶l{ c©¬ ¶l{ BiÕc, ¨¶ ¶gi ʬ í kla¶ã o«s ¶ãle Lâ B{îc. ¼éÎ ÎT¶ ói¶l oÜ hí¶ Îiն㠬S¶ã clöi : - §.¬ lái ÎT¶ ¶ãu xuȶ ¶py clØ Îï¶ ¬ÊÎ Îl× ãiê, clb¶ã Ϋ Bi Îlai !!! ªlÕ Låi óä¶ qu«¶ ói¶l Êy Bi o«¶ã cs¶ B{ê¶ã klCc BÉ Buæi Îles ÎiÕµ, ªLiÒu ªa¶, ÏÇu Kl«¶ã, ®p¶ã ¸ö ó« ¶ã{êi ¶Êµ ÎLs¶ã l«¶ã Bé¶ã v¨¶ã vM¶ã ¶ãle ÎiÕ¶ã vg ¶ãù« cl¹y B· x« ¬íi «¶ h߶ã. ¼éÎ hCÎ o«u, ó« ¶ã{êi kla¶ã ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã Bé¶ã ã× ¶N«, ÎlÕ ¬p ¬·i kla¶ã ÎlÊy ¶a¶ã d©¶ ¬ë cö« cls ó« ¶ã{êi L«. ®p¶ã ¸ö ¶g¶ã h߶ã oïÎ LuéÎ va cè¶ã véi ãim Ϋy Bʬ vps cö« ¶l{¶ã Îʬ cö« Bg LÊÎ dÇy, Bʬ l»¶ã ¶ö« ¶ãpy ¬p kla¶ã ÎlÊy ouy cluyɶ clbÎ ¶ps., ë ÎLs¶ã l«¶ã Bé¶ã Îïi s¬, kla¶ã óiÕÎ ãiê ãiÊc ã× cn, ó« ¶ã{êi Bp¶l µlni ¶ãåi xuï¶ã BÊÎ ¶ãñ ãËÎ BÉ ¶ãlØ ¶ãmi. ®p¶ã ¸ö ÎlÊy vÕÎ Îl{m¶ã B«u ¶løc cø hua¶ ¬å¬ clöi óä¶ ca¶ã o«i vp óä¶ qu«¶ ói¶l. Kla¶ã óiÕÎ ÎLni qu« ó«s ¶liTu ÎiÕ¶ã Bå¶ã lå, cC¶l cö« BC óç¶ã xÞcl ¬ë vp cg C¶l oC¶ã vp¶ã hÐ vps. ÷a¶ã d©¶ ¶ä Ϋy cǬ ¬éÎ ¶ãä¶ ¶Õ¶ võ« ó{íc vps võ« ¶gi : ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -10- - ¼êi ó« vÞ vps xmi cm¬ ? ®p¶ã ¸ö Bø¶ã dËy Bi L« ¶ãspi, ÎlÇy ÎLß ªLiÒu ªa¶ Îles o«u cè¶ã Bi L« ¶ãspi klCcl on¶l. ®« ¶ã{êi ÎlÊy ÎLT¶ óp¶ ãç BÉ ë ãiN« ¶lp ópy o½¶ ¬éÎ óCÎ c«¶l L«u ¬éÎ BÜ« BËu µlô¶ã L«¶ã, ¶ãspi L« h¹i c߶ cg ó« cs¶ ãp ¶g¶ã læi ¶N«. ®« ¶ã{êi ÎlÊy ¶ãspi ¶ã{êi ¶a¶ã d©¶ vp ¬ôc Bå¶ã L« h¹i c߶ cg ó« ¶ã{êi ¶N« cò¶ã ¨¶ ¬Æc Îles hïi ¶lp ¶a¶ã. ÷¨¬ ¶ã{êi B«¶ã Bø¶ã Bîi clê cn ë klCcl on¶l, ªLiÖu ªa¶ víi ®p¶ã ¸ö ó« ¶ã{êi véi clʵ Ϋy cn¬ ι vp Îù ¶gi ÎT¶ lä cñ« ¬×¶l cls ¬Êy ¶ã{êi Bg ¶ãle. ÷ãle ÎlÊy cCi ÎT¶ Ki¬ XÝ D{m¶ã ®p¶ã ¸ö l׶l ¶l{ ¬Êy ¶ã{êi ¶a¶ã d©¶ Bg kla¶ã cg vt ¶ã¹c ¶liT¶ ã× cn ¶l{¶ã kli lä ¶ãle ªLiÒu ªa¶ kÉ h¹i cluyÖ¶ ®p¶ã ¸ö cøu ãibµ ÎlÇy ÎLß ¬×¶l ¶l{ ÎlÕ ¶ps vp c߶ kle¶ ¶ãîi ®p¶ã ¸ö ¬éÎ låi. ®p¶ã ¸ö cg vt BSc clÝ véi Bì hêi : - ¸©u cluyÖ¶ võ« Låi cg ¶ãlÜ« ã× B©u, ÎliÕÎ ¶ãlÜ ¶¨¬ x{« ë ¾m¶ ª©y ¬éÎ ¬×¶l Îai óS¶ clÕÎ ªÊ¶ ®Sc ª«¬ Ïu¶ã, h¹i c߶ klñ¶ã kliÕµ lm¶ cluyÖ¶ võ« xny L« låi ¶·y ¶liÒu. ªlÕ Låi, y hiÒ¶ kÉ h¹i hbc Êy Î׶l ÎlÕ ¶ãuy cʵ ¶l{ ÎlÕ ¶ps, y «¶l dò¶ã L« o«s, oSµ óÞ BC¶l ó¹i BÕ¶ ¶mi ¬p h¹i c߶ ÎlS¶ã B{îc Bïi µl{m¶ã ãiÕÎ clÕÎ hua¶ ó« ÎT¶ B¹s ÎÆc.v.v... cp¶ã kÉ y cp¶ã klsCi clÝ vp c߶ kÉ h¹i ¶lN¶ã cluyÖ¶ cñ« ¬×¶l ë ÎLT¶ ãi«¶ã lå ÎLT¶ ¬{êi ¶¨¬ ¶«y hõ¶ã hÓy L« o«s,... lÕÎ oøc klse kls«¶ã vp Îù cls ¬×¶l hp «¶l lè¶ã cCi ÎlÕ. Y h¹i c߶ ¶gi ¶lN¶ã c{ê¶ã B¹s lÔ ÎlÊy ¬ÆÎ y hp kla¶ã dC¬ Îíi, y B«¶ã ¶gi Îl«s Îl«s óÊÎ ÎuyÖÎ Îl× óç¶ã ÎlÊy ¬ôc Bå¶ã ¶ãåi c¹¶l Bg c{êi klbc klÝcl ¬éÎ ÎiÕ¶ã... ®p¶ã ¸ö hiÕc ¶l׶ Îl»¶ã ¶lá ¬éÎ cCi, ¶l{¶ã y kla¶ã cg vt Îøc ãi˶ ã× lÕÎ. Y h¹i ÎiÕµ Îôc ¶gi ¶lN¶ã où ÎÝcl ÎLT¶ ãi«¶ã lå. ªLiÒu ªa¶ ¶ãle y ¶gi cg vt ÎlÝcl Îlb hS¬. ÏÇu Kl«¶ã l·y c߶ ÝÎ Îuæi Îݶl ÎLe cs¶ võ« ¶ãle võ« kle¶ ¶ãîi vp Îlضl Îlsn¶ã h¹i lái ¬éÎ vpi c©u. ¾«u cè¶ã ®p¶ã ¸ö ¶gi BÕ¶ vâ ¶ãlÖ, ãim Ϋy ãim cl©¶ võ« ¶gi võ« ÎlÝ dô. ¼Êy ¶ã{êi ¶a¶ã d©¶ cg vt kla¶ã ÎlÝcl ¶ãle, ¶lÊÎ hp ¶ã{êi óÐs hè¶ lä r« cø ¶ã˵ ¶ãõ¶ã lspi vp ¶gi : - Kluy« Låi, clb¶ã Ϋ Bi ¶ãñ Îlai. ¼ôc Bå¶ã ¶ãle ¶gi hiÒ¶ cl¹y L« Bg¶ã cö« hua¶, ¶ã{êi lä ¸lu xCcl ¬éÎ În¶ã BC hí¶ BÉ ë xg Îïi L« clƶ cö«. ®p¶ã cö ÎlÊy În¶ã BC hí¶ ¶l{ vËy ó̶ Îlë µlps ¬éÎ cCi vp ¶ãlÜ ÎlǬ : - " ÷ã{êi ¶py klst ÎlËÎ, În¶ã BC ÝÎ ¶lÊÎ cò¶ã ¶Æ¶ã Îíi óï¶ ¶¨¬ ÎL¨¬ c©¶ ¬p y xCcl Bi ¬éÎ cCcl ¶lÑ ¶lp¶ã ¶l{ vËy ...". Ïä U¶ã ÎlÊy y ¬ÆÎ óiT¶ oSc hiÒ¶ ¶gi : - ÷ãliÖÎ obc h¹i Îíi h¹i Îíi quÊy Lïi BÊy. ÷ã{êi lä ÷ãlT ó̶ Bø¶ã dËy ¶Êµ ë µlÝ« o«u cC¶l cö« hÊy c©y Bi¶l ó« L« Lu¶ã Bé¶ã ¬éÎ cCi cg ÎiÕ¶ã kTu cs¶ã cs¶ã v«¶ã hT¶ Låi hT¶ Îiն㠶gi : - Ïa¬ ¶«y ¶lÊÎ BÞ¶l kla¶ã BÉ ¶g Bps ÎÈu B{îc ¶N«. ªlõ« ¸lÝ, clCu cè¶ã Bi Îles clb Bi. ¼ôc Bå¶ã ¶l˶ hêi ¶ã«y cl¹y hua¶ vps ÎLs¶ã ¶lp hÊy ¬éÎ cCi Îl{m¶ã oSÎ Îlu ¶lá L«. ÷ã{êi lä ¸lu hiÒ¶ xCcl În¶ã BC hí¶ o«¶ã óT¶, cC¶l cö« óÞ huå¶ã ãig Îlæi ¬ë Îs«¶ã L«. Gig ë óT¶ ¶ãspi Îlæi vps Be¬ cn ¬èi Ϋ¶l lai vp ¶lN¶ã hC Lô¶ã, ¶lN¶ã ¶ãä¶ ¶Õ¶ ë ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -11- ÎLs¶ã µl߶ã cò¶ã óÞ ÎSÎ hua¶. ÏÇu Kl«¶ã ki¶l lsn¶ã ÎlÊÎ Îl«¶l h« hí¶, ¶ã{êi lä ÷ãlT víi ¬ôc Bå¶ã B· ¶l«¶l ¶lѶ ¶lny L« ¶ãspi cö«. ®p¶ã ¸ö cǬ Îl«¶l Bm¶ B«s cò¶ã hT¶ Îiն㠶gi : - ¸ls Îai Bi víi. Y võ« ó{íc cl©¶ L« ¶ãspi cö« Îl× cæ Ϋy ÎLCi y óÞ ¶ã{êi Ϋ ¶S¬ clÆÎ hÊy, y BÞ¶l dè¶ã oøc ãiËÎ L« ¶l{¶ã y ÎlÊy ¶¨¬ ¶ãg¶ Ϋy cñ« ¶ã{êi Bg cø¶ã ¶l{ oSÎ B«¶ã ¶S¬ clÆÎ hÊy Ϋy y, kliÕ¶ y kla¶ã o«s cö Bé¶ã B{îc. ªLs¶ã óg¶ã Îïi hiÒ¶ cg ãiä¶ã ¶gi klp¶ klp¶ kle óns y L»¶ã : - §õ¶ã Bi L«, cs¶ lè¬ Bg hîi l¹i hS¬. ®p¶ã ¸ö c߶ BÞ¶l ãi»¶ã cs ¶N« ¶l{¶ã ¶ã{êi ¶ä cø ¶S¬ clÆÎ hÊy y kla¶ã kÐs vps ¬p cò¶ã kla¶ã cls y Bi L«. ®p¶ã ¸ö óÊÎ BSc dÜ Bp¶l µlni ¶ãåi xuï¶ã BÊÎ ¶ã{êi ¶ä ¬íi clÞu óua¶ã Ϋy y L«. rbc Êy ¬äi ¶ã{êi clØ ¶ãle ÎlÊy ¶ã{êi lä ÷ãlT quCÎ ÎlCs vp ÎiÕ¶ã læ ãǬ.ªiÕ¶ã cå¶ã Bå¶ã ë ÎLT¶ c©y Bi¶l ó« kTu hss¶ã cs¶ã cè¶ã ÎiÕ¶ã hC, ÎiÕ¶ã cp¶l c©y Lmi xuï¶ã BÊÎ Lps Lps cè¶ã ¶æi hT¶ å¶ ps va cè¶ã, Îlضl Îlsn¶ã h¹i xe¶ ÎiÕ¶ã quCÎ ÎlCs cñ« ¬ôc Bå¶ã. ¼äi ¶ã{êi BsC¶ clSc l«i ¶ã{êi ¬éÎ læ B«¶ã kÞcl cliÕ¶ ë óT¶ ¶ãspi, ¬éÎ hCÎ o«u ÎiÕ¶ã å¶ ps Bg cp¶ã ¶ãpy cp¶ã x« cg hH cs¶ læ Bg B· óÞ Îl{m¶ã vp Bps ÎÈu vp l«i ¶ã{êi B· Buæi Îles Låi. ÷ã{êi lä r« hiÒ¶ hÊy BC hö« L« BÉ cl©¬ ¶Õ¶ clØ ÎlÊy ÎLs¶ã ¶lp BÇy ¶lN¶ã hC vp cp¶l c©y ¶liÒu va cè¶ã. ¼äi ¶ã{êi B«¶ã i¬ hƶã óç¶ã ¶ãle ÎlÊy B»¶ã x« cg ÎiÕ¶ã cl©¶ ¶ã{êi Bi Îíi, ÎlsSÎ cCi ¬ôc Bå¶ã B· cl¹y vps ÎLs¶ã ¶lp vt ¬ÆÎ lí¶ lë ¬å¬ Îl× h« hí¶ : - ¡¶ ÎlÞÎ læ, ¨¶ ÎlÞÎ læ. ªLiÒu ªa¶ ÎlÊy c©y Bsn¶ Îl{m¶ã cñ« y dݶl BÇy ¬Cu Î{mi hiÒ¶ ¶ãlÜ ÎlǬ : - "Y óÐ ¶lá ¶l{ ÎlÕ ¬p dò¶ã ¬·¶l ¶l{ vËy. ¼×¶l Îl× Î«y kla¶ã kla¶ã ÎLgi ¶æi ¬éÎ cs¶ ãp ÎlËÎ hp læ ÎlѶ quC " . ¸lp¶ã B«¶ã ouy ¶ãlÜ, B· ÎlÊy ¶ã{êi lä ÷ãlT ó{íc vps, Ϋy ÎLCi cǬ Bi¶l ó«, Ϋy µlni xCcl cs¶ cäµ L»¶ LÊÎ hí¶. Võ« vps Îíi ¶mi y B· ¶Ð¬ ¶ã«y cs¶ cäµ L»¶ xuï¶ã BÊÎ. ªLiÒu ªa¶ ãiËÎ ¬×¶l BÕ¶ ÎlgÎ ¬éÎ cCi, véi cl¹y ¶ã«y vps óT¶ ÎLs¶ã. ¾«u clp¶ã ÎlÊy cs¶ vËÎ kla¶ã cö Bé¶ã ã× lÕÎ ¬íi l«y ¶g B· clÕÎ Låi. ÷ã{êi lä ÷ãlT vT¶l ¬ÆÎ hT¶ óns ¬ôc Bå¶ã L»¶ã : - ªlõ« ¸lÝ, hbc ¶·y clCu B· BC¶l hǬ Låi clCu cg óiÕÎ kla¶ã ? ¼ôc Bå¶ã cbi BÇu xuï¶ã BCµ : - D¹, clCu kla¶ã ¶T¶ Bø¶ã ÎL{íc ¬ÆÎ ¬p ¶Ð¬ µli ÎiTu. ÷ã{êi lä ÷ãlT ¬íi dÞu ¶ÐÎ ¬ÆÎ vp ¶gi ÎiÕµ : - §ø¶ã µlÝ« ÎL{íc ¶Ð¬ µli ÎiTu kla¶ã µlni hp kla¶ã B{îc, ¶l{¶ã clCu l·y ¶Ð¬ l«i µli ÎiTu cè¶ã ¬éÎ hbc. §å¶ã Îlêi µlni ¶Ð¬ ÎLb¶ã l«i ¬SÎ cñ« ¶g vp o«u kli ¶Ð¬ xs¶ã Îl× ¶lny o«¶ã óT¶ ¶ã«y. ®©y ãiê clCu ¶Ð¬ cg ¬éÎ µli ÎiTu, Bn Îl{m¶ã cg ¬éÎ ¬SÎ ¶g Îlai. ¸s¶ cäµ B· óÞ Îl{m¶ã Låi, ÎlÕ ¶ps oøc vå cñ« ¶g cò¶ã ¬¹¶l lm¶ ÎL{íc, ¶Õu kla¶ã dè¶ã c©y Bi¶l ó« clï¶ã Bì Îl× clCu B· Îsi ¬¹¶ã Låi. ¼ôc Bå¶ã kla¶ã ¶gi ¶¨¶ã ã× lÕÎ, cø Bø¶ã yT¶ ¬p ¶ãle Îlai. ÷ã{êi lä ÷ãlT hiÒ¶ kle¶ y vpi c©u : ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -12- - ¸lCu ¶Ð¬ µli ÎiTu klC hS¬, ¶l{¶ã oøc ¶Ð¬ c߶ lmi yÕu ¬éÎ clbÎ. ÷l{¶ã BiÒu ¶py kla¶ã ÎlÉ ÎLCcl clCu B{îc, o«u ¶py clCu hí¶ hT¶ oøc hùc ë cæ Ϋy oH Îù ¶liT¶ ¬¹¶l lm¶ ó©y ãiê hiÒ¶. ÷gi xs¶ã, y xCcl cs¶ cäµ hí¶ hT¶. ¸lØ ÎlÊy clç lËu ¬a¶ óÞ óS¶ ÎLb¶ã ¬éÎ ¬òi µli ÎiTu. Y h¹i ¶gi ÎiÕµ : - ¼òi ÎiTu Bñ oøc ¬¹¶l, ¶T¶ B· xuyT¶ vps Î˶ ÎLs¶ã óô¶ã ¶g, v× vËy cs¶ obc oi¶l ¶py ¬íi clÕÎ ¶ã«y. ¼ôc Bå¶ã BCµ : - ÷ãpy ¬«i clCu oH dô¶ã Ω¬ huyÖ¶ h¹i. ÷ã{êi ¶ä ¶ãle ãËÎ BÇu, hiÒ¶ hai cs¶ læ vps ÎLs¶ã lËu B{ê¶ã. ®p¶ã ¸ö ÎlÊy l«i ¶ã{êi ãiÕÎ ¬éÎ cs¶ cäµ hí¶ ¬éÎ cCcl dÔ dp¶ã ¶l{ vËy, ÎLs¶ã h߶ã oî l·i kla¶ã yT¶. ªls¹Î ÎiT¶ y Î{ë¶ã ¶lN¶ã ¶ã{êi ¶py kla¶ã µlni hp ¶a¶ã d©¶ Îl{ê¶ã.®©y ãiê y óiÕÎ ¶lN¶ã ¶ã{êi ¶py cg hH hp ãiÆc c{íµ ãin d¹¶ã. ÷Õu lä ¬p L« Ϋy Bïi µlg ¬×¶l Îl× ¬×¶l BÞcl o«s h¹i lä. ÷l{¶ã ªLiÒu ªa¶ kla¶ã cg ý ¶ãlÜ Êy, clp¶ã cø lÕÎ oøc kle¶ ¶ãîi ¬ôc Bå¶ã «¶l dò¶ã, Låi clp¶ã c߶ cl¹y h¹i vuïΠΫy Îl»¶ã ¶lá lái ÎT¶ lä hp cli ¶N« ¶l{¶ã ¬ôc Bå¶ã kla¶ã clÞu cls clp¶ã l«y. §T¬ la¬ Bg, ªLiÒu ªa¶, ®p¶ã ¸ö vp ÏÇu Kl«¶ã ó« ¶ã{êi cè¶ã ¶ãñ ¬éÎ ãi{ê¶ã. Võ« ¶»¬ xuï¶ã, ÏÇu Kl«¶ã B· ¶ãñ o«y hiÒ¶. ªLiÒu ªa¶ ¶»¬ ÎL»¶ ÎLäc ¬·i kla¶ã o«s ¶ãñ B{îc. ¼éÎ hCÎ o«u, clp¶ã ¶ãle cg Îiն㠶ã{êi Bäc oCcl, hiÒ¶ hS¶ã Ϋi ¶ãle, ¬íi l«y ¬ôc Bå¶ã B«¶ã Bäc oCcl ó»¶ã ÎiÕ¶ã Qun¶ã §a¶ã, clø kla¶ã µlni hp Îiն㠪Lu¶ã ¸l©u clp¶ã h¹i cp¶ã ¶ã¹c ¶liT¶ ÎlT¬. ¸lp¶ã ¶ãle ¬·i kla¶ã liÉu Îl»¶ã ¶lá Êy Bäc oCcl ã× o«u ¬·i ¬íi ¶ãle B{îc ¬éÎ vpi c©u, ¬íi l«y ¬ôc Bå¶ã B«¶ã Bäc viÖ¶ ói¶l ÎL˶, cliÕ¶ BÊu ã× BÊy. r߶ã liÕu kú Îlbc BÈy, clp¶ã véi klsCc Cs ¶ãspi vps, Bi L« ¶ãspi on¶l ÎlÊy ÎLT¶ óp¶ cg ÎlSµ ¬éÎ ¶ãä¶ ¶Õ¶ cùc hí¶, ¬ôc Bå¶ã B«¶ã cl¨¬ clØ Bäc vp ¶ã{êi lä U¶ã ¶ãåi óT¶ c¹¶l d¹y óns. ªLa¶ã ÎlÊy ªLiÒu ªa¶ L« clØ kle ãËÎ BÇu clps ¬éÎ cCi Îlai. ªLiÒu ªa¶ Îíi c¹¶l óp¶, ÎlÊy ÎLT¶ ¬ÆÎ óp¶ c߶ cg ÎlT¬ ¬éÎ cuï¶ oCcl ¶N«, clp¶ã ó̶ cǬ ¬éÎ cuï¶ hT¶ xe¬ ÎlÊy ¶ãspi ó׫ BÒ : " Kú ÏiÖu ª©¶ ªl{ " , ¬íi l«y cuï¶ oCcl Êy hp cuï¶ ói¶l Îl{. ªLiÒu ªa¶ hiÒ¶ hT¶ ÎiÕ¶ã víi lä U¶ã Êy L»¶ã : - Xe¬ cö clØ vp lp¶l Bé¶ã Îai ¶l˶ ÎlÊy quÝ vÞ SÎ kla¶ã µlni hp ¶ã{êi Îl{ê¶ã. VËy kla¶ã liÉu ιi o«s quÝ vÞ È¶ c{ ë ¶mi B©y ? ¸lM¶ã l«y ÎiÉu oi¶l cg ÎlÉ cls ιi l¹ ¶ãle Lâ ¶ãuyT¶ ¶l©¶ Êy kla¶ã. ÷ã{êi lä U¶ã BCµ : - ¸lb¶ã Îai clØ hp ¶lN¶ã ¶ã{êi d©¶ LÊÎ Îl{ê¶ã Îlai. ¸lb¶ã Îai qu«¶l ¶¨¬ oi¶l oï¶ã ó»¶ã ¶ãlÒ cpy cÊy o¨¶ óS¶, c߶ läc oCcl Î˵ viÕÎ hp viÖc LÊÎ Îl{ê¶ã Îlai, clø cg ã× klCc h¹ B©u ¬p ca¶ã Îö h¹i lái ¶l{ vËy ? clM¶ã hH clØ cg cs¶ clCu qu«¶ l«y ¶ã{êi ãipu cg ¬íi B{îc läc lp¶l l«y o«s ? ªLiÒu ªa¶ óiÕÎ Bïi µl{m¶ã kla¶ã clÞu ¶gi cls ¬×¶l l«y, cg lái ÎlT¬ clØ va Ýcl ¬p Îlai, ¶T¶ clp¶ã cCs hçi, Låi ÎLë vÒ µl߶㠶ã«y. ¸lp¶ã B«¶ã ¬m ¬m ¬p¶ã ¬p¶ã Îl× ÎlÊy cg ¶ã{êi BÈy ¬×¶l ¬éÎ cCi hiÒ¶ Îløc ãiÊc vp Îضl h¹i hiÒ¶. ¸lp¶ã ¶ãle ÎlÊy ®p¶ã ¸ö kle ¶gi : ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -13- - ÷mi B©y hp æ ãiÆc BÊy, clb¶ã Ϋ ¬«u cl¹y Bi Îlai. ªLiÒu ªa¶ ãiËÎ ¬×¶l ki¶l l·i kle lái h¹i : - ¾«s ªæ¶ã ÎiTu BÇu h¹i óiÕÎ Lâ ¶l{ ÎlÕ ? ®p¶ã ¸ö hiÒ¶ hÊy BC hö« L« BC¶l ÎlSµ ¬éÎ óg Buïc ¶lá, Låi Îíi c¹¶l ¬éÎ cCi L{m¶ã hí¶ Låi ¬ë ¶Sµ L« vp ¶gi : - ¸a¶ã Îö xe¬ ¶py. ªLiÒu ªa¶ ÎlÊy ÎLs¶ã ã{m¶ã clø« Îsp¶ vp¶ã ó¹c cl©u óCu, ãiËÎ ¬×¶l ki¶l l·i Bø¶ã ¶ãȶ ¶ã{êi L« hiÒ¶. ®p¶ã ¸ö B{« óg Buïc cls ªLiÒu ªa¶ cǬ, BÉ klu©¶ cCi ã{m¶ã Êy xuï¶ã, óT¶ d{íi h¹i c߶ ¬éÎ cCi ¶N«, y BÞ¶l óe klg« BÉ ¬ë L« xe¬ ªLiÒu ªa¶ véi kluyT¶ óns : - ª« kla¶ã ¶T¶ xe¬ ¶lN¶ã ã× óÝ È¶ cñ« ¶ã{êi klCc ¶l{ ÎlÕ, ¶lì ã©y Ϋi ls¹ Îl× o«s ? ®p¶ã ¸ö BCµ : - ªai ¶l˶ ÎlÊy ÎLs¶ã L{m¶ã cg ¬èi klg ¶ãöi xa¶ã L«. ªLiÒu ªa¶ véi lái h¹i: - ¼èi ã× ÎlÕ ? - ¼èi Ϋ¶l cñ« ¬Cu. ªLiÒu ªa¶ kla¶ã ¶gi ã× ¶N«. ®p¶ã ¸ö hiÒ¶ ót hua¶ cCi klg« Låi hS¶ã Ϋi ¶ãle ÎlÊy óT¶ ¶ãspi kla¶ã cg ÎiÕ¶ã ã× cn, y hiÒ¶ klH ¬ë ¶Sµ L{m¶ã hT¶, vp ãim óg Buïc hT¶ osi. Kla¶ã liÉu l«i ¶ã{êi ÎLa¶ã ÎlÊy vËÎ ã× ë ÎLs¶ã L{m¶ã ¬p BÒu ¶ãȶ ¶ã{êi L« hiÒ¶. ªl× L« ÎLs¶ã L{m¶ã cg l«i cCi Îlñ cʵ ¬éÎ cCi B· óÞ clЬ h©u, ¶T¶ ¬Cu B· kla vp Îl©¬ cn Låi, cCi Îlø l«i Îl× ¬íi clЬ kla¶ã h©u. Ïä ÎȬ vai óéÎ vp Îluïc BÉ cls klái l{, ¶T¶ L©u vp ha¶ã ¬py cñ« l«i cCi Îlu cʵ Êy vÓ¶ c߶ Îsp¶ vѶ cn. ®p¶ã ¸ö hp ¶ã{êi h·s huyÖ¶ ãi«¶ã lå BÕ¶ ÎlÕ ¬p cò¶ã óiÕ¶ oSc ¬ÆÎ, cl©¶ Ϋy Lu¶ hÈy óÈy hiÒ¶. ªLiÒu ªa¶ cò¶ã ki¶l l·i BÕ¶ Bø¶ã Bê ¶ã{êi L«. ®p¶ã ¸ö klH Bg¶ã ¶Sµ L{m¶ã h¹i vp ¶gi: - ¸lb¶ã Ϋ µlni cl¹y cls Îlùc ¬«u ¬íi B{îc. ÷gi xs¶ã, y hiÒ¶ ãäi ÏÇu Kl«¶ã dËy Låi cn ó« hǶ ¬ß L« ¶ãspi on¶l, ¶l{¶ã kli Îíi ¶mi c«¶l cö«, võ« Lê Îíi În¶ã BC hí¶ clƶ cö« Îl× ®p¶ã ¸ö kTu klæ ÎlǬ hiÒ¶. Y dë lÕÎ oøc ó׶l oi¶l L« ¬p cò¶ã kla¶ã o«s h«y cluyɶ ¶æi În¶ã BC Êy. ®ç¶ã cg C¶l oC¶ã B̶ cliÕu L«, ó« ¶ã{êi véi qu«y h¹i ¶l׶, ¬íi l«y ¶ã{êi lä ¸lu B· cǬ ¶Õ¶ ó{íc L«. ®p¶ã ¸ö véi cǬ hÊy Îl«¶l Bm¶ B«s BÉ µl߶ã óÞ, ¶Õu cg o«s Îl× Bp¶l ÎlÝ ¬¹¶ã víi Bïi µl{m¶ã ¶ã«y. ÷l{¶ã ¶ã{êi ¶ä kla¶ã Îl̬ BÕ¬ xØ« Îíi y, clØ lái: - ¼uï¶ Bi µlni kla¶ã ? ÷gi xs¶ã, y hiÒ¶ Bi Îíi c¹¶l cö«, klH BÈy În¶ã BC o«¶ã óT¶, Låi ¬ë hua¶ cC¶l cö« hí¶ L«. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -14- Kla¶ã óiÕÎ hp lT¶ l«y xui, ®p¶ã ¸ö víi ªLiÒu ªa¶ cø cbi BÇu Bi L« ¶ãspi cö«, dSÎ ¶ãù« Îíi, Låi hT¶ ¶ãù« µlg¶ã ¶l«¶l vÒ µlÝ« §a¶ã Îøc Îl×. ®« ¶ã{êi Bi B{îc ¬{êi ¬Êy dƬ, ÎLs¶ã h߶ã B«¶ã yT¶ ÎLÝ Îl× óç¶ã ¶ãle ÎlÊy µlÝ« o«u ÎiÕ¶ã ãig ¶ãù« ¶lé¶ ¶lÞµ vp cg ¶ã{êi kTu ãäi : - ÷py, Bø¶ã h¹i, Bø¶ã h¹i. ®« ¶ã{êi kla¶ã dC¬ ¶ãõ¶ã h¹i cø Îlbc ¶ãù« µlg¶ã ÎiÕµ. §éÎ ¶liT¶ cg cCi óg¶ã Be¶ Îlʵ ÎlsC¶ã, ¬éÎ ¶ã{êi h{íÎ qu« c¹¶l ó« ¶ã{êi vp µlg¶ã hT¶ µlÝ« ÎL{íc, ãim Ϋy L« ¬éÎ cCi. ÷ãù« cñ« ®p¶ã ¸ö ki¶l l·i lÝ hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã cùc hí¶ Låi Bø¶ã clå¬ hT¶ hua¶. ®p¶ã ¸ö véi ãim B«s, ¶lS¬ BÇu ¶ã{êi Êy clЬ hua¶ ¬éÎ ¶lCÎ. ÷ã{êi ¶ä ãië ÎlÕ vâ Ϋy kla¶ã c{íµ klÝ ãiíi L« BÊu víi ªæ¶ã ÎiTu BÇu. ÷l{¶ã clØ BÊu B{îc vpi liÖµ, ¶ã{êi Bg B· Îu¶ã ¬×¶l ¶lny hT¶ ãim În quyÒ¶ L« Bʬ hua¶ vps ÎlCi d{m¶ã luyÖÎ cñ« ®p¶ã ¸ö. Kla¶ã clÞu cls Bïi µl{m¶ã Bʬ ÎLb¶ã ®p¶ã ¸ö ¬b« B«s hT¶ ¶lS¬ cC¶l Ϋy cñ« ¶ã{êi Êy clЬ hua¶. ÷ãê B©u ÎlÕ ca¶ã cñ« ¶ã{êi ¶ä clØ hp ÎlÕ l{, Ϋy B{« L« h{¶ã clõ¶ã clp¶ã B· óiÕ¶ quyÒ¶ Îlp¶l cl{ë¶ã, ¶ã{êi clp¶ã Ϋ cl{« Lmi xuï¶ã ¬ÆÎ BÊÎ B· dè¶ã cl{ë¶ã ¬gc hua¶ vps cæ Ϋy cñ« ®p¶ã ¸ö ¬å¬ Îl× quCÎ hí¶ : - Xuï¶ã ¶ãù«. ªlÕ hp ¶ã{êi Êy B· hai B{îc ® C¶ã ¸ö ÎÐ xuï¶ã BÊÎ Îøc Îl×. Kla¶ã liÉu y B· dè¶ã Îlñ µlCµ ã× ¬p clØ ãim Ϋy L« ¬éÎ cCi B· c{íµ hua¶ B{îc Îl«¶l Bm¶ B«s cñ« Bïi µl{m¶ã ¶ã«y. ÷ã{êi Êy c{íµ B{îc Îl«¶l Bm¶ B«s xs¶ã hiÒ¶ óua¶ã Ϋy ®p¶ã ¸ö L« ¶ã«y vp l«i Ϋy cǬ Îl«¶l Bm¶ B«s ót " cCcl "¬éÎ ÎiÕ¶ã Îl«¶l B«s Êy B· ãÇy hp¬ l«i, vp vøÎ xuï¶ã BÊÎ hua¶. D{íi C¶l oC¶ã ¬ÆÎ ÎLêi ¬íi ¬äc ó« ¶ã{êi ¶l˶ L« ¶ã{êi Bg hp ¶ã{êi lä ¸lu. ÷ã{êi ¶a¶ã d©¶ lä ¸lu ¶gi : - ®« ¶ã{êi l·y Îles Îai ÎLë vÒ B·. ÷gi xs¶ã y hiÒ¶ ¶lny hT¶ ¬×¶l ¶ãù« dÓ¶ B{ê¶ã Bi ÎL{íc, kla¶ã hs ¶ã¹i ó« ¶ã{êi ®p¶ã ¸ö vp ªLiÒu ªa¶ Bps ÎÈu ã× cn. ®p¶ã ¸ö óiÕÎ cg cl¹y cò¶ã kla¶ã ÎlÉ ¶ps cl¹y ÎlsCÎ vp µln¶ klC¶ã cò¶ã kla¶ã ¶æi, ¶T¶ Bp¶l µlni ¶ãs«¶ ¶ãs«¶ Îles ¶ã{êi ¶ä Bi hua¶. ®« ¶ã{êi Îles ¶ã{êi lä ¸lu h¹i qu«y ÎLë vÒ c¨¶ ¶lp ¶ãai ë ÎLä BT¬ la¬ ÎL{íc. Võ« vps BÕ¶ cö« B· ÎlÊy óT¶ ÎLs¶ã B̶ ÎlSµ oC¶ã cls«¶ã, ¬ôc Bå¶ã ¶ãåi ¶ã«y clݶl ãiN«, c߶ ó« ¶ã{êi ki« ¶ãåi ë l«i óT¶, «i ¶Êy vt ¬ÆÎ BÒu ¶ãliT¬ ¶ãlÞ va cè¶ã vp kla¶ã ¶gi ¶ö« hêi. ®p¶ã ¸ö yT¶ ÎLÝ µle¶ ¶py ÎlÕ ¶ps cò¶ã clÕÎ clø kla¶ã o«i, ¶T¶ y BC¶l hiÒu hp¬ L« vt ¶ãlT¶l ¶ã«¶ã kiTu ¶ã¹s ¶gi : - ÷ãpy ¶«y D{m¶ã B¹i c« B· häÎ vps Ϋy cCc ¶ã{mi, ¬uï¶ clЬ Îl× clЬ, ¬uï¶ ãiÕÎ Îl× ãiÕÎ klái cǶ µlni ¶gi ¶liÒu. Ïä ¸lu hiÒ¶ ¶gi : - U¶ã B¹i c« ¶T¶ Bïi xö víi y L« o«s ? ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 15. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -15- ÷ã{êi lä U¶ã ¶ãÓ¬ ¶ãlÜ ¬éÎ låi cl{« kÞµ hT¶ ÎiÕ¶ã Îl× ¶ã{êi lä ÷ãlT B· xe¶ hêi ÎiÕµ: - ®ua¶ã Îl« cls ÎlÇy ÎLß ÏÇu ca¶ã Îö. Ïä U¶ã BCµ : - ªT¶ lä D{m¶ã ¶py cluyT¶ ¬a¶ óns ÎiTu hp¬ clg o¨¶ cls ¶ã{êi cg ÎiÒ¶, Îéi cñ« y BC¶ã clÕÎ Låi, ¶l{¶ã ¶ãpy la¬ ¶«y y cg h߶㠶ãlÜ« liÖµ cøu ÎlÇy ÎLß ÏÇu ca¶ã Îö Îl× l·y Îl« clÕÎ cls y ¬éÎ µle¶. ¸lb e¬ lä r« clb l·y µlÕ Bai ¶l·¶ liÖu cñ« y Bi. ÷ã{êi lä r« Bø¶ã dËy, ®p¶ã ¸ö ÎlÊy vËy ¬ÆÎ óiÕ¶ oSc. ªLiÒu ªa¶ kla¶ã liÉu ÎiÕ¶ã hg¶ã cñ« ãi«¶ã lå, ¶T¶ kla¶ã óiÕÎ µlÕ Bai ¶l·¶ liÖu hp klsÐÎ Bai ¬SÎ Bi. ÷l{¶ã clp¶ã ÎlÊy ÎlCi Bé cñ« ¬äi ¶ã{êi BsC¶ clSc ÎlÕ ¶ps cò¶ã ãiÕÎ l¹i ®p¶ã ¸ö clø kla¶ã o«i. ¸lp¶ã B«¶ã BÞ¶l hT¶ ÎiÕ¶ã v«¶ hm¶ lä Îl× óç¶ã ÎlÊy ¬ôc Bå¶ã ¶gi : - U¶ã Îlbc Îlbc, clCu ÎlÊy y cò¶ã Îéi ¶ãliÖµ hS¬, Îlai Îl« cls y Bi. ÷ã{êi lä U¶ã B{« ¬SÎ ¶l׶ ¶l«u ¬éÎ cCi, ¶ãõ¶ã ãi©y hCÎ, y hí¶ Îiն㠶gi víi ®p¶ã ¸ö L»¶ã : - ®©y ãiê B· cg ¶ã{êi xi¶ cls ¶ã{mi, vËy ¶ã{mi µlni ÎlÒ Béc hp kla¶ã B{îc ÎiÕÎ hé ¬éÎ ÎÝ ã× vÒ ¶lN¶ã viÖc ¬p la¬ ¶«y ¶ã{mi B· ÎLa¶ã ÎlÊy.®p¶ã ¸ö BCµ : - Qun ÎlËÎ Îai kla¶ã cg ý BÞ¶l d߬ ¶ãg ã× lÕÎ, ¶l{¶ã Îai B· ÎLgÎ ÎlÊy Låi, cg BiÒu clØ ÎLCcl D{m¶ã ¬ç hp ¶ã{êi ¬è quC¶ã kla¶ã óiÕÎ quÝ vÞ hp «¶l lè¶ã lns lC¶. ªõ B©y ÎLë Bi Îai xi¶ ÎlÒ kla¶ã ó{íc cl©¶ vps ªliɬ ª©y ¶py ¶ö« ó{íc vp viÖc cñ« quÝ vÞ Îai xi¶ ãiN kݶ. ÷Õu Îai ¶uïÎ hêi Îl× ÎLêi BÊÎ ÎiTu diÖÎ Îai. Ïä U¶ã h«i ¶gi : - §{îc, clb¶ã Ϋ Îi¶ ¶ã{mi hp ¶ã{êi lns lC¶, Îlai ¶ã{mi Bi Bi. ®p¶ã ¸ö clʵ Ϋy clps BÞ¶l Bi Îl× ¶ã{êi lä ÷ãlT BéÎ ¶liT¶ Bø¶ã dËy quCÎ ÎlCs : - ÷ã{mi Bi ¶ã«y ¶l{ ÎlÕ ¶py { ? ®p¶ã ¸ö ¶ãȶ ¶ã{êi L« ¬éÎ cCi ¶l{¶ã y hiÒ¶ liÉu ý ¶ã«y, ã{î¶ã c{êi ¬éÎ ÎiÕ¶ã vp BCµ : - ªlai B{îc xi¶ cls Îai ¬{î¶ Îl«¶l B«s. ®p¶ã ¸ö ãim Ϋy L« óSÎ vp Bi ¬Êy ó{íc BÉ Î«y µlni hT¶ ¬ÆÎ óp¶, Låi ¬b« B«s clЬ BÕ¶ µl˵ ¬éÎ cCi, BøÎ hua¶ óï¶ ¶ãg¶ Ϋy. ¸lЬ xs¶ã, y hiÒ¶ võ« c{êi võ« ¶gi ÎiÕµ : - ¸s¶ Bå ¶py ¬éÎ Îl©¶ ¬éÎ ¬×¶l clÞu kla¶ã hiT¶ c«¶ ã× BÕ¶ óä¶ ki« lÕÎ. ¼äi ¶ã{êi ÎlÊy Ϋy y ¬Cu clny L« ¶l{ ouïi ¬p vÓ¶ cï ãS¶ã clÞu Bù¶ã B{îc ¶T¶ «i ¶Êy BÒu cn¬ µlôc klÝ klCi cñ« y. ÷ã{êi lä ÷ãlÖ ãim ¶ãg¶ Ϋy cCi hT¶ ¶gi ÎiÕµ : - §{îc hS¬, c©u cluyÖ¶ la¬ ¶«y csi ¶l{ B· kÕÎ hiÔu Låi. ÷gi xs¶ã y hiÒ¶ Bi vps óT¶ ÎLs¶ã, hÊy Îluïc cøu Îl{m¶ã vp vni ÎLS¶ã L« ó¨¶ã óg cls ®p¶ã ¸ö. Kla¶ã ¬uï¶ ë h¹i Bg clbÎ ¶ps ®p¶ã ¸ö BÉ ¶ã{êi lä ÷ãlT ó¨¶ã óg vÕÎ Îl{m¶ã cls ¬×¶l xs¶ã qu«y h¹i ¶gi víi ¶ã{êi lä ÷ãlÖ L»¶ã : - ¸lb¶ã Ϋ Bi Îlai. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 16. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -16- ªLiÒu ªa¶ ÎlÊy oSc ¬ÆÎ y ¶lîÎ ¶l¹Î ¶l{ vËy clSc hp y B«u Bí¶ hS¬ BÞ¶l ¬êi y ë h¹i ÎlT¬ ¬éÎ Bai ¶ãpy ¶N« ¶l{¶ã clp¶ã ¶ãlÜ h¹i kla¶ã dC¬ hT¶ Îiն㠶gi. ÷ã{êi lä U¶ã ÎlÊy vËy véi Bì hêi : - ÏÇu ca¶ã Îö ¶gi L« Îl× clb¶ã Îai víi ca¶ã Îö cò¶ã cg Bai clbÎ hiT¶ c«¶ víi ¶l«u. ÷ã{êi klCcl lä D{m¶ã ¶py cò¶ã lns lC¶ hS¬. ªlai BÉ Îai óiÕu cls l«i ¶ã{êi vËÎ ¶py. ÷gi xs¶ã, y ¬gc Îbi hÊy L« ¬éÎ vËÎ B{« cls ªLiÒu ªa¶, ªLiÒu ªa¶ ÎlÊy vËÎ Bg hp ¬éÎ Île ÎLbc, ¶ls ¶lá, BÇu cg Bôc hç Îlp¶l l«i clN " ¾m¶ ªa¶ ". PlÝ« o«u h{¶ã cg vH ¬éÎ óa¶ã ls« ã× Bg, ¶l{¶ã clp¶ã kla¶ã liÉu vËÎ ¶py dè¶ã BÉ hp¬ ã× ? §«¶ã ¶ãm ¶ãCc ¶l׶ Îl× ¶ã{êi lä U¶ã h¹i ÎiÕµ : - ÏiÖ¶ Îlêi ÎliT¶ l¹ B¹i hs¹¶, ca¶ã Îö hp ¬éÎ Îl{ oi¶l yÕu íÎ, kla¶ã ¶T¶ Bi h¹i óT¶ ¶ãspi ¶l{ vËy. ªai kluyT¶ ca¶ã Îö ¶T¶ ÎLë vÒ ¶lp ¶ã«y. ÷Õu Bi B{ê¶ã cg ãƵ où ã× ¶ãuy ¶«¶ Îl× ca¶ã Îö cø viÖc B{« cCi Îlt ÎLbc ¶py L« hp ó׶l yT¶ ¶ã«y. ªLiÒu ªa¶ h¹i xe¬ cCi Île ÎLbc Bg, ÎlÊy kla¶ã cg cCi ã× hp h¹ lÕÎ, ¶T¶ clp¶ã vÓ¶ cl{« Îi¶ ¶g cg µlCµ hùc ÎlǶ óÝ ã× clp¶ã BsC¶ clSc vËÎ ¶py clØ hp ¬éÎ vËÎ BÉ ÎLs¶ã ¶ã{êi Îlai cls ¶T¶ clp¶ã hiÒ¶ cC¬ m¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi ãi«s cls ÏÇu Kl«¶ã óá vps ÎLs¶ã óäc Cs. ªlÕ Låi ó« ¶ã{êi Îõ óiÖÎ ¬äi ¶ã{êi L« Bi, c{ìi ¶ãù« Îlu¶ã ÎlM¶ã Îles hïi cò qu«y h¹i. ¸n ó« ÎLs¶ã h߶ã BÒu LÇu LÜ va cè¶ã. §i BÕ¶ kli ÎLêi oC¶ã Îá ¬íi BÕ¶ ¬éÎ ÎlÞ ÎLʶ ¶lá. ªLiÒu ªa¶ hiÒ¶ kiÕ¬ ¬éÎ klCcl o¹¶ BÉ cls ®p¶ã ¸ö ¶ãlØ ¶ãmi. ¾C¶ã ¶ãpy la¬ o«u ó« ¶ã{êi h¹i hT¶ B{ê¶ã Bi hua¶. Kla¶ã ¬uï¶ ÎLa¶ã h¹i Îln¬ ÎL¹¶ã ÎlÞ ÎLʶ óÞ qu«¶ ói¶l cp¶ quÐÎ ªLiÒu ªa¶ BÒ ¶ãlÞ Bi v߶ã B{ê¶ã clø kla¶ã clÞu Bi xuyT¶ qu« ÎlÞ ÎLʶ Bg. ®« ¶ã{êi Bi BÕ¶ ãiê ¶ãä ¬íi cg clç ¶ãlØ cl©¶, ¶ãlØ ¶ãmi xs¶ã, h¹i hT¶ B{ê¶ã, Bi B{îc lm¶ l«i clôc dƬ ¶N«, óç¶ã ¶ãle ÎlÊy cg ÎiÕ¶ã vg ¶ãù« ¶lé¶ ¶lÞµ, Låi ÎlÊy ¬éÎ ¶ã{êi c{ìi ¶ãù« ë B»¶ã ÎL{íc µli Îíi. Kli Bi qu« c¹¶l ó« ¶ã{êi, cg B{« ¬SÎ ¶ãS¬ ¶l׶ ªLiÒu ªa¶ vp ®p¶ã ¸ö ¬éÎ cCi Låi µlg¶ã ¶ãù« Bi hua¶. ®« ¶ã{êi Bi B{îc ¶¨¬ oCu dƬ B{ê¶ã, h¹i ¶ãle ÎlÊy µlÝ« o«u cg ÎiÕ¶ã vg ¶ãù« ¶lé¶ ¶lÞµ. Vp ÎlÊy ¶ã{êi c{ìi ¶ãù« låi ¶·y Buæi Îles Îíi. rǶ ¶py y ¶ãS¬ ¶l׶ ®p¶ã ¸ö vp ªLiÒu ªa¶ kü h{ì¶ã lm¶, ¶ã{êi Êy BÇu óäc vni x«¶l ¬ÆÎ ¬òi cg vt LÊÎ «¶l Îuʶ. Y Bi qu« c¹¶l ó« ¶ã{êi Låi µlg¶ã Bi hua¶. ªLiÒu Îa¶ hiÒ¶ hT¶ Îiն㠶gi : - Ï׶l dC¶ã cñ« ¶ã{êi ¶py kú h¹ ÎlËÎ, o«s y Bi Låi h¹i qu«y ÎLë h¹i ÎlÕ ? ®p¶ã ¸ö BCµ : - ¸lê hCÎ ¶N« cg viÖc ã× xny L« ÏÇu ¸a¶ã Îö clØ viÖc Bps ÎÈu ÎL{íc, cø BÉ ¬Æc cls Îai Bïi µlg. ªLiÒu ªa¶ ki¶l l·i lái h¹i : - D{m¶ã luy¶l ¶gi ã× ÎlÕ ? r¹i cg c{ê¶ã B¹s l«y o«s ? - ¸g hH clb¶ã Ϋ Bi kla¶ã BÇy ¶¨¬ dƬ ¶N« ÎlÕ ¶ps cò¶ã cg viÖc xny L«, ¶l{¶ã ó©y ãiê clb¶ã Ϋ ¬uï¶ hui cò¶ã kla¶ã B{îc ¶N« Bp¶l µlni xa¶ã µl« hT¶ ¬éÎ µle¶ vËy. riÒ¶ cg ó« ¶ã{êi cìi ¶ãù« cl¹y L« cn¶ B{ê¶ã. ®p¶ã ¸ö... Îlbc ¶ãù« cl¹y hT¶ clSµ Ϋy clps ¶gi : ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 17. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -17- - ª¹i l¹ hp ¶ã{êi lä D{m¶ã ¶ã{êi cñ« ÎiTu côc Vâ Ïéi Bi qu« quÝ BÞ« ¶l{¶ã kla¶ã µlni hp óns ÎiTu ã× cn, cls ¶T¶ ¬íi kla¶ã ãöi ÎliÕµ clps quÝ V{m¶ã ãi«, c߶ vÞ ÏÇu ca¶ã Îö B©y hp Bi du hÞcl. ÏÇu ca¶ã Îö hp läc ÎLß ¬s¶ã quÝ vÞ ¶É ¶«¶ã ¶l{ê¶ã hïi Bi cls. ®p¶ã ¸ö ë ÎLT¶ ãi«¶ã lå cò¶ã cg clbÎ ÎT¶ Îuæi x{« ¶«y, Bm¶ B«s cñ« y cò¶ã läc B{îc cl©¶ ÎLuyÒ¶, ¶l{¶ã võ« Låi y óÞ clÆÎ ã·y ¬Êy ¶ãg¶ Ϋy vp y h¹i ¶ãlÜ ¬Êy ¶ã{êi qu«¶l B©y clSc B« oï cg hiT¶ qu«¶ BÕ¶ ¶ã{êi lä U¶ã. ¸ls ¶T¶ y ¬íi dè¶ã hêi hH kliT¬ Îï¶ ¶l{ ÎlÕ BÉ Îlضl cÇu. ÷ã{êi Bi ãiN« ó« ¶ã{êi ki« Ϋy kla¶ã cǬ klÝ ãiíi c{êi BCµ : - ¸lb¶ã Ϋ ÎliÕu ÎiÒ¶ hé µlÝ BÞ¶l ¬{î¶ cCc l¹ ¬éÎ ÝÎ Låi y µli ¶ãù« Îíi, ãim Ϋy L« cléµ hua¶ cCi óäc Cs oSµ Lmi xuï¶ã BÊÎ. Y võ« cǬ óäc Cs hT¶ võ« Îlö xe¬ ¶Æ¶ã ó«s ¶liTu Låi võ« c{êi võ« ¶gi : - ¸C¬ m¶ ¶lÐ. Gi©y µlbÎ o«u ó« ¶ã{êi Bg B· Bi ¬ÊÎ d¹¶ã hiÒ¶. ®p¶ã ¸ö hiT¶ ÎiÕµ óÞ ÎlÊÎ ó¹i clC¶ ¶n¶ va cè¶ã. ÏÇu Kl«¶ã hs ©u véi lái : - ªÊÎ cn ÎiÒ¶ hé µlÝ cñ« clb¶ã Ϋ ë ÎLs¶ã cCi óäc Bg lÕÎ, ó©y ãiê óiÕÎ hÊy ã× ¬p Bi vÒ B©y? ®p¶ã ¸ö BCµ : - ¸lb B{îc oï¶ã ogÎ ¶l{ vËy cò¶ã B· hp ¬õ¶ã hS¬ Låi, Îlai clb¶ã Ϋ cø Bi BÕ¶ B©u hs BÕ¶ BÊy vËy. ®« ¶ã{êi ¶n¶ clÝ cbi BÇu Îlñ¶ã ÎlM¶ã Bi hua¶. ÷ö« ãiê o«u, óç¶ã ¶ãle ÎlÊy µlÝ« o«u h¹i cg ÎiÕ¶ã vg ¶ãù« ¶lé¶ ¶lÞµ ó« ¶ã{êi véi qu«y BÇu ¶l׶ h¹i ¬íi l«y ó« ¶ã{êi hbc ¶·y h¹i qu«y ¶ãù« Buæi Îles. ®p¶ã ¸ö vp ªLiÒu ªa¶ BÒu lsn¶ã oî va cè¶ã, kla¶ã óiÕÎ lä Buæi Îles ¶l{ ÎlÕ BÉ hp¬ cli. ®« ¶ã{êi Bg võ« µlg¶ã ¶ãù« Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ óç¶ã xuï¶ã ¶ãù« hiÒ¶, ¶ã{êi Bi ÎL{íc clSµ Ϋy clps vp ¶gi : - R« hp ¶ã{êi ¶lp cn, clb¶ã Îai ÎlÊÎ hÔ ¬p cò¶ã kla¶ã l«y, xi¶ l«i vÞ Bõ¶ã ÎLCcl cø ¶lÐ. ¼éÎ ¶ã{êi ¶N« l«i Ϋy ó{¶ã óäc Cs ÎLn h¹i cls ÏÇu Kl«¶ã, hÔ µlе : - Xi¶ ãi«s lsp¶ ¬g¶ vËÎ ¶py h¹i cls luy¶l Bpi, võ« Låi clb¶ã Îai B· liÉu hǬ xi¶ Îlø hçi cls. ÏÇu Kl«¶ã ÎLï ¬SÎ ¶l׶ ã· ki« cl{« óiÕÎ µlni µln¶ ø¶ã L« o«s cls Bb¶ã v× ÎLs¶ã h߶ã lS¶ LÊÎ ¶ãli ¶ã¹i óëi v× óä¶ ¶ã{êi ¶py võ« ¬íi c{íµ cCi óäc cñ« ÎlÇy ÎLß lS¶ cl¹y Bi, ó©y ãiê ÎLë h¹i ÎL«s ÎLn víi ý BÞ¶l ã×. ªõ ÎL{íc óä¶ c{ê¶ã c«¶ Îݶl Î׶l lu¶ã ó¹s ÎLCs ÎLë h¹ Îl{ê¶ã hp¬ o«s cg ÎlÉ Îi¶ B{îc. ¸lb¶ã óns clb¶ã Ϋ ¶ã{êi ¶lp cn. ¸©u ¶gi ¶py cg ý ¶ãlÜ« ã×. ÏÇu Kl«¶ã Bø¶ã ¶ãm ¶ã{êi L« cl{« BCµ. ªT¶ ki« Î{mi c{êi : - Ïuy¶l Bpi lspi ¶ãli Îai ¶gi Bè« BÊy p ? ÏÇu Kl«¶ã ãËÎ BÇu : ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 18. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -18- - V©¶ã... Îai... Îai... Îai. ªT¶ ki« ¶ãSÎ hêi : - ¸lb¶ã Îai ÎLn h¹i ÎlËÎ, luy¶l Bpi ¶l˶ Bi. ÏS¶ ¶Ð¬ cCi óäc o«¶ã µlÝ« ÏÇu Kl«¶ã, ÏÇu Kl«¶ã cléµ óSÎ cCi óäc cǬ ¶mi Ϋy cl{« óiÕÎ µlni ¶gi hêi ã×. ªLs¶ã ÎLÝ gc ÏÇu Kl«¶ã ¶ãlÜ L« ¬éÎ cluyÖ¶, lS¶ ¶ãlÜ ÎlǬ : - å ! å ! Ï«y óä¶ ¶py hp c{ê¶ã B¹s, lS¶ liÉu hǬ Ϋ vp ca¶ã Îö hp Bå¶ã ¬a¶ ¶T¶ ¬íi ¶gi :" clb¶ã Ϋ hp ¶ã{êi ¶lp cn ". ÏS¶ c߶ B«¶ã ouy ¶ãlÜ Îl× clîÎ ÎlÊy Îø µlÝ« cg ¬éÎ oï Ba¶ã ¶ã{êi Îõ ÎLs¶ã ¶lN¶ã kÑÎ BC cl¹y Îíi. Ï׶l ¶l{ óä¶ ¶ã{êi ki« ȶ ¶Êµ ÎLs¶ã om¶ cïc ãiê ÎLë L« ¶ãspi. ®ä¶ ¶py Bø¶ã clps. ¾ï ¶ã{êi ki« cl¹y Îíi ¶ã{¶ã h¹i. Ïä BÒu hp ¶lN¶ã ¶ã{êi ¶a¶ã d©¶ Îla¶ d· Îl©¶ l׶l Îs hí¶ klse ¬¹¶l. ®ä¶ ¶ã{êi ki« ¶l׶ ãƵ ¬Êy ¶ã{êi ¶py ¬õ¶ã vui ¶l{ võ« ÎLni qu« ¬éΠΫi ¶¹¶ Låi h¹i ãƵ ¶l«u. ªLiÒu ªa¶ vp ÏÇu Kl«¶ã clb ý qu«¶ oCÎ BÉ xe¬ B©y hp cluyÖ¶ ã×, ιi o«s la¬ ¶«y lä h¹i léi Ba¶ã Bns ¶l{ ÎlÕ. ®ä¶ ¶ã{êi clps lái ¶l«u Bu ãiä¶ã cñ« cCc Îضl. Vp cø xe¬ µlôc ÎL«¶ã cñ« lä cò¶ã Bñ óiÕÎ B« oï hp ë x« Îíi. Ï«i ¶ã{êi kla¶ã liÉu ¶lN¶ã ¶ã{êi Bg hƶ héi x« xai BÕ¶ B©y hp¬ cli ¶T¶ ÎLs¶ã h߶ã ÎlSc ¬Sc va cè¶ã. ªïi la¬ Bg ªLiÒu ªa¶ vp cCc ¶ã{êi ë ÎLä ÎLs¶ã klCcl BiÕ¬ ιi cl©¶ ¶bi r·s ¶l«i BÞ¶l oC¶ã oí¬ ¬«i hp hT¶ ¶bi hiÒ¶. ¼äi ¶ã{êi B«¶ã ¨¶ cm¬ Îïi óç¶ã cg ¶ã{êi cl¹y vps ¶gi: - ªæ Î{í¶ã ca¶ã B· Îíi. ¸lݶ µlǶ ¬{mi ¶ã{mi ÎLs¶ã klCcl BiÕ¬ BÒu Bø¶ã cn dËy vp cl¹y hua¶ L« klái klCcl BiÕ¬. ®p¶ã ¸ö kÐs Ϋy ªLiÒu ªa¶ vp ¶gi : - ¸lb¶ã Ϋ cè¶ã Bi L« xe¬ o«s Bi. Ï«i ¶ã{êi Bi L« ¶ãspi cö« klCcl BiÕ¬ ÎlÊy ¶lN¶ã ¶ã{êi Bg BÒu Bø¶ã o«¶ã cn l«i óT¶ B{ê¶ã óua¶ã xuai Ϋy xuï¶ã. Ï׶l ¶l{ B«¶ã Bîi clê ¬éÎ ¶l©¶ vËÎ qu«¶ ÎLä¶ã vËy. ¼éÎ hCÎ o«u ÎLT¶ B{ê¶ã ¶bi ë µlÝ« Ωy cg ÎiÕ¶ã vg ¶ãù« ¶lé¶ ¶lÞµ vä¶ã Îíi, ¬äi ¶ã{êi BÒu qu«y ¬ÆÎ h¹i ¶l׶ cn vÒ µlÝ« Bg ãi©y µlbÎ o«u hiÒ¶ ÎlÊy ¬éÎ Îl{ oi¶l cl¹c Bé l«i óny l«i ÎC¬ Îuæi cìi ¶ãù« Îlñ¶ã ÎlM¶ã Bi Îíi. ÷ã{êi Bg ÎlÊy ¬äi ¶ã{êi Bø¶ã cn l«i óT¶ B{ê¶ã ¶ãlT¶l Bg¶, ¶ã{êi Bg hiÒ¶ Îlbc ¶ãù« h¹i ãǶ Låi ¶lny xuï¶ã d{íi BÊÎ. ªLs¶ã ¶lN¶ã ¶ã{êi Bi Îles B· ÎlÊy ¬éÎ B¹i lC¶ ÎiÕ¶ hT¶ Bì hÊy c{m¶ã ¶ãù«. ªl{ oi¶l Êy Bi ó{íc ¬éÎ Îíi cbi BÇu vCi clps vp lái Îl¨¬ Îõ¶ã ¶ã{êi ¬éÎ. ªl{ oi¶l Êy Bi Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ ªLiÒu ªa¶ ÎlÊy clp¶ã ¨¶ ¬Æc Îles hïi Îl{ oi¶l véi ÎiÕ¶ Îíi ãǶ clSµ Ϋy clps vp lái : - VÞ ¶py hp «i ÎlÕ ? ªLiÒu ªa¶ BCµ : - ª¹i l¹ lä ÏÇu xi¶ lái quÝ Îݶl d«¶l hp ã× ? ªl{ oi¶l ¶ä BCµ : - ª¹i l¹ lä ªæ ÎT¶ hp ªLä¶ã ªlä. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 19. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -19- ªLiÒu ªa¶ clSµ Ϋy clps vp lái ÎiÕµ : - ª«i l¹ ¶ã{ì¶ã ¬é B· h©u... ªLä¶ã ªlä ¬Ø¬ c{êi vp Bi vps ÎLs¶ã klCcl BiÕ¬ hua¶. ®p¶ã ¸ö hai ªLiÒu ªa¶ o«¶ã óT¶ vp ¶gi : - Ï׶l ¶l{ Îl{ oi¶l lä ªæ ¶py LÊÎ cg quyÒ¶ ÎlÕ. ÏÇu ca¶ã Îö ¶T¶ ¶gi víi y óns y Îl« cls clb¶ã Ϋ Bi. ¸a¶ã Îö víi y cè¶ã hp ¶ã{êi läc lp¶l víi ¶l«u clSc dÔ ¶gi cluyÖ¶ lm¶. ªLiÒu ªa¶ ¶ãlÜ cò¶ã µlni hiÒ¶ Bi Îíi ÎL{íc cö« µl߶ã cñ« ªLä¶ã ªlä ls ¬éÎ ÎiÕ¶ã BC¶l ÎiÕ¶ã ÎL{íc Låi ¬íi ãim Ϋy hT¶ ãâ cö«. rbc Êy clp¶ã ¶ãle ÎlÊy ÎLs¶ã µl߶ã cg ÎiÕ¶ã Bäc oCcl vä¶ã L«. ¸lp¶ã ãâ B{îc ¬Êy cCi ÎiÕ¶ã Bäc oCcl ÎLs¶ã µl߶ã hiÒ¶ ¶ã{¶ã ¶ã«y, cö« µl߶ã võ« lÐ ¬ë ªLä¶ã ªlä B· L« ¶ãlT¶l Bg¶ vp ¶gi : - ë klCcl BiÕ¬ Îܶl ¬Þcl ¶py ¬êi ÏÇu luy¶l vps B©y ÎLß cluyÖ¶ víi BÖ ¬éÎ µle¶. ªLiÒu ªa¶ vCi clp¶ã ¶ä ¬éÎ cCi Låi Bi ÎlM¶ã vps ÎLs¶ã hiÒ¶. ¸lp¶ã ÎlÊy ÎLT¶ óp¶ cg BÉ ¬éÎ quyɶ oCcl óT¶ ÎLT¶ cg viÕÎ clN : ®i¶l riTu, ¼i¶l §iTu ªlǶ Ïsp¶ã ªl{î¶ã. ¸lp¶ã BsC¶ clSc Bg hp ¬éÎ ón¶ ÎÊu cl{m¶ã ¶T¶ clp¶ã kla¶ã dC¬ ¶ãg ¶N« v× oî Bïi µl{m¶ã ¶ãli kþ, Låi ¬íi ¶ãåi xuï¶ã. ªLä¶ã ªlä lái ãi« ÎlÕ cñ« clp¶ã L« o«s ? ¸lp¶ã Îles Bb¶ã Îlø Îù ¬p ÎLn hêi. ªlÊy clp¶ã hp cs¶ ÎL«i Ïé óé Îl{î¶ã Îl{ hiÒ¶ kTu " ñ« " ¬éÎ Îiն㠶gi ÎiÕµ: - rÖ¶l Îa¶ B¹i ¶l©¶ hp ¬éÎ ¶ã{êi quǶ Î{ Îl«¶l hôc, clb¶ã Îai LÊÎ kݶl µlôc. ªLiÒu ªa¶ véi BCµ hêi. ªiÕµ Îles Bg clp¶ã hiÒ¶ kÉ h¹i cluyÖ¶ cls ªLä¶ã ªlä ¶ãle ¬×¶l v× ÎLï¶ ÎLC¶l qu«¶ o«i Låi B{îc ®p¶ã ¸ö L« Ϋy cøu ãibµ ¶l{ ÎlÕ ¶ps, o«u h¹i B{îc ¶ã{êi lä U¶ã Îƶã cls cCi Îlt ópi ÎLbc v.v.. LiT¶ã cg cluyÖ¶ ÎlÊy ë ÎLs¶ã l߬ cg BÇu h©u ¶ã{êi Îl× clp¶ã kla¶ã dC¬ ¶gi L« cls Bïi µl{m¶ã ¶ãle Îlai. ªLä¶ã ªlä võ« c{êi võ« ¶gi ÎiÕµ : - ¸lb¶ã Ϋ ãƵ ãì ë ¶mi B©y kÉ L« cò¶ã cg duyT¶ µl˶ BÊy, ¶ãpy ¬«i luy¶l l·y Îles ÎiÉu BÖ hT¶ ¶bi BÉ que¶ óiÕÎ ¬éÎ ÝÎ «¶l lè¶ã lps kiÖÎ. §©y cò¶ã hp ¬éÎ viÖc LÊÎ klsCi clÝ cñ« ¬éÎ Bêi ¶ã{êi, quÝ lå ÏÇu luy¶l Bõ¶ã ÎiÕÎ hé ¶lN¶ã ã× ¬SÎ ÎlÊy Ϋi ¶ãle cñ« cluyÕ¶ Bi ¶py Îl× ÎiÉu BÖ c«¬ Bs«¶ ÏÇu luy¶l kla¶ã óÞ l¹i ã× cn. ªLiÒu ªa¶ ÎlÊy clp¶ã Ϋ ¨¶ ¶gi ¶l«¶l ¶l¹y ¶l{ vËy ÎLs¶ã h߶㠬íi yT¶ Ω¬. ªlÕ Låi l«i ¶ã{êi h¹i ¶gi BÕ¶ cluyÖ¶ v¨¶ Îlm. ¼íi l«y ªLä¶ã ªlä läc LÊÎ ÝÎ, ¶T¶ kli clp¶ã Ϋ ÎlÊy ªLiÒu ªa¶ ¨¶ ¶gi ÎL«¶ã ¶l· ¶l{ vËy h¹i cp¶ã kݶl ¶É va cè¶ã. Ï«i ¶ã{êi Bp¬ B¹s cls BÕ¶ c«¶l l«i, ªLiÒu ªa¶ ¬íi cCs Îõ vÒ µl߶ã. ®p¶ã ¸ö Bîi clê lspi kla¶ã ÎlÊy ªLiÒu ªa¶ qu«y ÎLë vÒ µl߶㠶g¶ã h߶ã oïÎ LuéÎ va cè¶ã, kla¶ã óiÕÎ lT¶ oui L« o«s, B«¶ã Bi Bi h¹i h¹i Îl× óç¶ã ÎlÊy ªLiÒu ªa¶ vt ¬ÆÎ lí¶ lë vÒ Îíi. Y ¬íi yT¶ h߶ã. s0s ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2