Biên bản thanh tra

Chia sẻ: Dang Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
294
lượt xem
75
download

Biên bản thanh tra

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Căn cứ Luật thanh tra đã được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004; - Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn hiện hành; - Căn cứ Nghị định số 61/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998 về công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp; - Căn cứ Quyết định số 218/2003/QĐ-TTg ngày 28/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản thanh tra

  1. 29 CỤC THUẾ (CHI CỤC THUẾ)... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐOÀN THANH TRA............ ......... 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Hoặc Đội Kiểm tra) Mẫu số 10TTr-DN BIÊN BẢN THANH TRA (KIỂM TRA) Tại:............................................. 2............................................................. - Căn cứ Luật thanh tra đã được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004; - Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn hiện hành; - Căn cứ Nghị định số 61/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998 về công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp; - Căn cứ Quyết định số 218/2003/QĐ-TTg ngày 28/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính; - Căn cứ Quyết định số..............ngày..........tháng..........năm ............. của Cục trưởng Cục thuế (Chi cục Thuế) về việc thanh tra ( kiểm tra) .................................................. 3.............................................. tại............................................................ 4......................................................................... - Mã số thuế................................... địa chỉ............................................................................................................................................................................................. - Căn cứ báo cáo tài chính, sổ sách kế toán, hoá đơn chứng từ do doanh nghiệp xuất trình. Căn cứ vào.................................................. 5................................................................................................................. Đoàn thanh tra ( kiểm tra) đã tiến hành thanh tra ( kiểm tra) ................................ ................................................................................. 6........................................................................................................................ tại............................................................................ 7........................................................................................................................ Thời kỳ thanh tra ( kiểm tra):.................................................... 8............................................................... Thời gian thanh tra (kiểm tra): ................................................ 9.............................................................. Hôm nay, ngày......../........./............, tại..................................... 10..........................................., chúng tôi gồm: 1. Đoàn thanh tra ( kiểm tra). - Ông (bà).......................................... - Trưởng đoàn - Ông (bà).......................................... - Đoàn viên. - Ông (bà).......................................... - Đoàn viên. - Ông (bà).......................................... - Đoàn viên. 2. Đại diện doanh nghiệp. - Ông (bà).......................................... -Giám đốc. - Ông (bà).......................................... - Kế toán trưởng. - Ông (bà).......................................... - ................................ 1   Ghi rõ số hiệu của Đoàn Thanh tra hoặc Đội kiểm tra (Nếu có). 2   Ghi tên cơ sở kinh doanh được thanh tra hoặc kiểm tra. 3   Ghi rõ nội dung thanh tra hoặc kiểm tra đã ghi tại Quyết định thanh tra hoặc kiểm tra. 4   Ghi tên cơ sở kinh doanh được thanh tra hoặc kiểm tra. 5   Ghi rõ tên các tài liệu khác có liên quan đến nội dung đã thanh tra hoặc kiểm tra . 6   Ghi rõ nội dung thanh tra hoặc kiểm tra đã làm . 7   Ghi tên cơ sở kinh doanh được thanh tra hoặc kiểm tra . 8   Ghi rõ niên độ đã thanh tra hoặc kiểm tra . 9   Ghi rõ ngày thực tế thanh tra hoặc kiểm tra tạiDN. 10   Ghi rõ nơi tiến hành thông qua (thông báo) biên bản thanh tra hoặc kiểm tra .
  2. 30 Lập biên bản xác nhận kết quả thanh tra ( kiểm tra) như sau: I/ ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP. - Quyết định thành lập số....................... ngày............./........./............ do......................... 11.............................. -Đăng ký kinh doanh số......................... ngày............./........./............ do........................ 12............................... - Ngành nghề kinh doanh:...................................................... 13............................................................................. -Hình thức hạch toán kế toán:.............................................. 14............................................................................. - Niên độ kế toán:....................................................................... 15............................................................................. - Đăng ký kê khai nộp thuế tại: ............................................ 16............................................................................ - Hình thức kê khai nộp thuế Giá trị gia tăng: ............... 17.......................................................................... - Mục lục Ngân sách: Cấp................ Chương................ Loại............. Khoản................. -Tài khoản số:........................ mở tại Ngân hàng (hoặc Tổ chức tín dụng)............................................ - Các đơn vị thành viên (Nếu có): Các xí nghiệp, chi nhánh, cửa hàng (Ghi rõ nơi đóng trụ sở, hình thức hạch toán; Đến thời điểm thanh tra hoặc kiểm tra đã có xác nhận doanh thu, chi phí, nghĩa vụ nộp Ngân sách của cơ quan thuế địa phương nơi đặt trụ sở hay chưa) II/ NỘI DUNG THANH TRA, KIỂM TRA TẠI DOANH NGHIỆP: SỐ THANH SỐ BÁO CÁO TRA CHÊNH STT CHỈ TIÊU CỦA dn (HOẶC KIỂM LỆCH TRA) Ghi các nội dung đã thực hiện thanh tra, kiểm tra Giải trình số liệu chênh lệch qua thanh tra ( kiểm tra): Ghi rõ nguyên nhân điều chỉnh tăng giảm từng khoản mục đã thanh tra ( kiểm tra) nêu trên hoặc giải thích lại cách tính toán xác định số liệu phải điều chỉnh có liên quan (nếu có) 11   Ghi rõ tên cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp . 12   Ghi rõ tên cơ quan cấp Đăng ký kinh doanh.. 13   Ghi chi tiết ngành nghề kinh doanh theo Đăng ký kinh doanh. 14   Ghi rõ hình thức hạch toán độc lập, phụ thuộc hay báo sổ. 15   Ghi rõ thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc niên độ kế toán. 16   Ghi rõ tên Cục Thuế nơi cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế. 17   Ghi rõ hình thứckê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp.
  3. 31 III/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC. (Ghi các sắc thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra) Theo dõi tồn đọng năm Theo dõi phát sinh trước Kỳ Số đã Số còn Phát sinh Số đã Số đã Số còn S trước nộp tồn phải nộp được nộp cho phải nộp T CHỈ TIÊU chuyển cho tồn đọng trong kỳ hoàn phát của phát T sang đọng hoặc sinh sinh trong miễn trong kỳ kỳ giảm trong kỳ 1 Thuế GTGT 2 Thuế TNDN 3 Thuế TNCN 4 Thuế TTĐB 5 Thuế Tài nguyên 6 Thuế Môn bài 7 Thuế Nhà thầu Trong đó: + Thuế GTGT + Thuế TNDN 8 Thuế khác (Nếu có). IV/ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 1. Kết luận: - Về việc mở, ghi chép, hạch toán trên sổ sách kế toán và hoá đơn chứng từ............................ - Về việc kê khai thuế, nộp thuế........................................................................................................................ Ghi chú: Nếu có sai phạm phát hiện qua việc thanh tra ( kiểm tra) phải kết luận cụ thể vi phạm tại các quy định nào của các văn bản quy phạm pháp luật về thuế hiện hành. Xác định nguyên nhân vi phạm, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ (Nếu phát hiện được) 2. Kiến nghị: - Nếu có số thuế phải truy thu thêm thì phải kiến nghị cơ sở kinh doanh nộp đầy đủ, kịp thời vào Tài khoản tạm giữ của cơ quan Thuế mở tại Kho bạc Nhà nước khi có quyết định xử lý của cơ quan Thuế. - Nếu còn nợ đọng thuế phải kiến nghị cơ sở kinh doanh nộp ngay vào Ngân sách Nhà nước. - Đối với các vi phạm về chế độ mở, ghi chép, hạch toán trên sổ sách kế toán và hoá đơn chứng từ phải kiến nghị cơ sở kinh doanh chấn chỉnh kịp thời. - Kiến nghị về mức xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm đã được phát hiện qua thanh tra ( kiểm tra) đối với cơ quan (Bộ phận chức năng của cơ quan thuế) có thẩm quyền để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của cơ sở kinh doanh. - Kiến nghị với các cơ quan (Bộ phận chức năng của cơ quan thuế) về các biện pháp, trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn đối với cơ sở kinh doanh. - Các kiến nghị hoặc ghi nhận khác (Nếu có).
  4. 32 V/ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP (Nếu có). ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... Biên bản được thông qua vào hồi.......... giờ cùng ngày và đã được lập thành ..... 18........ bản có giá trị pháp lý như nhau; ....................................................... 19........................................................................./. ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA (KIỂM TRA) GIÁM ĐỐC TRƯỞNG ĐOÀN KẾ TOÁN TRƯỞNG 18   Ghi rõ biên bản được lập thành mấy bản. 19   Ghi rõ tên nơi nhận và giữ biên bản đã được lập với số lượng bao nhiêu bản.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản