Biểu mẫu" Bổ nhiệm cán bộ"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
947
lượt xem
65
download

Biểu mẫu" Bổ nhiệm cán bộ"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về việc quyết định bổ nhiệm cán bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu" Bổ nhiệm cán bộ"

  1. [TÊN ĐƠN VỊ] CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: [SỐ QĐ] Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm cán bộ [CHỨC DANH] [TÊN CQ] - Căn cứ vào quyết định thành lập (căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày [] nếu là cơ quan dân cử); - Xét đề nghị của [TÊN] [CHỨC DANH]; - Xét phẩm chất và năng lực của cán bộ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông (Bà) [TÊN] chức vụ [CHUC VU] [TÊN CQ]; Điều 2. Ông (bà) Chánh Văn phòng (Trưởng phòng hành chính), Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Ông (bà) [TÊN] chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. THỦ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều - Lưu văn thư
Đồng bộ tài khoản