intTypePromotion=1

Biểu mẫu Danh sách cán bộ, công nhân viên xin vay vốn

Chia sẻ: Quách Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
103
lượt xem
2
download

Biểu mẫu Danh sách cán bộ, công nhân viên xin vay vốn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn có thêm các biểu mẫu tham khảo về nhân sự hành chính liên quan việc xin vay vốn, mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu "Danh sách cán bộ, công nhân viên xin vay vốn" dưới đây. Hy vọng tài liệu phục vụ nhu cầu học và làm việc hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu Danh sách cán bộ, công nhân viên xin vay vốn

  1. Mẫu: 01.2b CÔNG HOA XA HÔI CHU NGHIA VIÊT NAM ̣ ̀ ̃ ̣ ̉ ̃ ̣   Đôc lâp – T ̣ ̣ ự do – Hanh phuc                                                                     ̣ ́ ­­­­­­­­­­­­ DANH SACH CB­CNV XIN VAY VÔN CUA ………………… ́ ́ ̉ TÊN ĐƠN VI : ̣ ..................................................................     ĐIA CHI:  ̣ ̉ ...................................................................................................   ĐIÊN THOAI : ̣ ̣ ................................. NĂM SINH MUC ĐICH ̣ ́   LÂǸ  TT HO VA TÊN ̣ ̀ ĐIA CHI TH ̣ ̉ ƯƠNG TRU ̀ ́ PHÒNG BAN  SÔ TIÊN ́ ̀ NAM NỮ VAY VAY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GIÁM ĐỐC/ TRƯỞNG PHÒNG GD ĐÊ NGHI CUA CAN BÔ TIN DUNG ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̣ Đề  nghị   duyêṭ   cho   vay  vốn   theo   danh  sach ́ gôm ̀   co:́   ….  PHÊ DUYÊT ̣ Đê nghi  ̀ ̣ Giám đốc/ Trưởng phòng GD duyêt cho vay: ̣   ngươi. ̉ ̀  Tông sô tiên la: ………………  ́ ̀ ̀ (Băng ch ̀ ư …….. ̃ ..…ngươi. ̀ ………………………………………………….….   đồng).  Sô tiên: …………….….. đông ( ́ ̀ ̀ Băng ch ̀ ữ : ………… Đơn vi cam kêt chiu trach nhiêm bao lanh va se trích l ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̃ ̀ ̃ ương   và các khoản thu nhập khác của các cá nhân trên trả  nợ  ……………………………………………………….. vay Quỹ  …… trong trương h ̀ ợp xay ra n ̉ ợ  qua han, đông ́ ̣ ̀   ………………………………………………………… thơi th ̀ ực hiên đung va đây đu cac Quy đinh cua  ̣ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̉ Quỹ…….. ………………., ngay …. thang … năm 201… ̀ ́ THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2