Biểu mẫu nghiên cứu khoa học

Chia sẻ: Trần Bá Thạnh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:60

0
360
lượt xem
101
download

Biểu mẫu nghiên cứu khoa học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong nước: (Phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu trong nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, đặc biệt phải nêu cụ thể được những kết quả KH&CN liên quan đến đề tài mà các cán bộ tham gia đề tài đã thực hiện; nếu có các đề tài cùng bản chất đang thực hiện hoặc đăng ký nghiên cứu ở cấp khác, nơi khác của nhóm nghiên cứu phải giải trình rõ các nội dung khoa học liên quan đến đề tài này; nếu phát hiện có đề tài đang tiến hành mà đề tài này...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu nghiên cứu khoa học

 1. BIỂU MẪU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 2. TẬP BIỂU MẪU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BAO GỒ M: 1/ Phiếu đăng ký đề tài NCKH 2/ Trang bìa của bản thuyết minh đề tài NCKH 3/ Bản thuyết minh đề tài NCKH 4/ T rang cuối của bản thuyết minh đề tài NCKH 5/ Cách trình bày đề tài NCKH 6/ T rang bìa của đề tài NCKH 7/ T rang bìa phụ của đề tài NCKH 8/ T rang cuối của đề tài NCKH 9/ Cách trình bày Bản tóm tắt đề tài NCKH 10/ Trang bìa của B ản tóm tắt đề tài NCKH 11/ T rang bìa phụ của B ản tóm tắt đề tài NCKH 12/ Cách trình bày SK-KN 13/ T rang bìa của SK-KN 14/ Trang bìa phụ SK-KN 15/ T rang cuối của SK-KN 16/ T rang bìa của Tập bài giảng/Giáo trình 17/ T rang bìa phụ của T ập bài giảng/Giáo trình 18/ Trang cuối của Tập b ài giảng/Giáo trình 19/ Phiếu nhận xét Bản thuyết minh đề tài NCKH 20/ Biên bản của hội đồng xét duyệt Bản thuyết minh đề tài NCKH 21/ Bản nhận xét đề tài NCKH 22/ Biên bản của hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH 23/ Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKH 24/ Hợp đồng nghiên cứu đề tài NCKH cấp cơ sở 25/ Phiếu đánh giá SK-KN 26/ Biên bản của hội đồng xét duyệt SK-KN 27/ Phiếu đăng ký biên soạn tập bài giảng /giáo trình
 3. 28/ Phiếu thẩm định tâp b ài giảng/giáo trình 29/ Biên bản của hội đồng thẩm định tập bài giảng/giáo trình P.QLKH&QHQT
 4. TRƯ ỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGH ĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG KHOA HỌ C VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mỹ Tho, ngày … tháng … năm 200.. PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 200… - Họ và tên: ................................................................................................................. - Học vị, chức vụ, đơn vị: ............................................................................................. ........................................................................................................................................ - Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................................ ........................................................................................................................................ - Họ và tên những người tham gia thực hiện (nếu có): ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ - T ên đề tài NCKH: ...................................................................................................... ............................................................................................................................. ……. ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... - T hời gian thực hiện: ................................................................................................. D uyệt của Phòng/ Khoa/Trung tâm/ Ban Người đăng ký ( Họ tên, chữ ký)
 5. Trang bìa của bản thuyết minh đề tài NCKH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO KHOA, PHÒNG, TRUNG TÂM ------------------- H Ọ VÀ TÊN TÁC GIẢ (HOẶC CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI) B ẢN THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (Tên đề tài: trình bày chữ in đứng Ví dụ: KINH TẾ VIỆT NAM) TIỀN GIANG NĂM
 6. BẢN THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (Theo mẫu quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ) I. Thông tin chung về đề tài 1 Tên đề tài 2 Mã số 3 Thời gian thực hiện: 4 Cấp quản lý Nhà nước:   Bộ:  Cơ sở:  Tỉnh: 5 Kinh phí , trong đó: Tổng số (triệu đồng) Nguồn - Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học - Từ nguồn tự có của cơ quan - Từ nguồn khác Thuộc Chương trình (ghi rõ tên chương trình, nếu có) 6 Thuộc Dự án KH&CN (ghi rõ tên dự án KH&CN, nếu có) Đề tài độc lập Lĩnh vực khoa học 7 KH T ự nhiên và k ỹ thuật Nông, lâm, ngư nghiệp; Công nghệ; KH Xã hội và Nhân văn; KH Giáo dục; Kinh tế- tài chính. 8 Chủ nhiệm đề tài Họ và tên: ....................................................................... ............................................................. Năm sinh:………………………………………………………………………………………. Nam/Nữ: ..................................................................................................................................... Học hàm: ................................................................Năm được phong học hàm: ............... Học vị: ......................................................………..Năm đạt học vị: .................................. Chức danh khoa học: ...................................................Chức vụ: ...................... ................... Điện thoại:
 7. Cơ quan: ...............……….Nhà riêng: .....……………. Mobile: ..………………. …………... Fax: .................................................. E-mail: ...........................……………………………….. Tên cơ quan đang công tác: .................................................…………………………………... .............................................................................................................................................……. Địa chỉ cơ quan: ............................…………………………………………………………….. .............................................................................................................................................……. Địa chỉ nhà riêng: …………………………………………………………………………….... .............................................................................................................................................……. 9 Cơ quan chủ trì đề tài Tên cơ quan chủ trì đ ề tài: ….....................................................……………………………….. .............................................................................................................................................……. Điện thoại: ...................................... Fax: ............................................................................…… E-mail: .................................................................................................................................…… Website: ...............................................................................................................................…... Địa chỉ: ............................................…………………………………………………………… .............................................................................................................................................……. Họ và tên thủ trưởng cơ quan: ............................................................................................ ........ Số tài khoản: ........................................................................................................................ ........ Ngân hàng: ......................................................................................... ......................................... Tên đơn vị chủ quản đề tài: ................................................................................................ ......... II. Nội dung Khoa học và công nghệ của đề tài Mục tiêu của đề tài (bám sát và cụ thể hoá mục tiêu đặt hàng - nếu có đặt hàng) 10 ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 11 Tổng quan tình hình nghiên cứu và luận giải tính cấp thiết phải nghiên cứu đề tài (Trên cơ sở đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, phân tích nh ững công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, những kết quả nghiên cứu mới nh ất trong lĩnh vực nghiên cứu đề tài, đánh giá nh ững khác biệt về trình độ KH&CN trong nước và thế giới, n êu được những gì đã giải quyết rồi, những gì còn tồn tại, chỉ ra những hạn chế cụ thể, từ đó nêu được hướng giải quyết - luận giải, cụ thể hoá được tính cấp thiết của đề tài và nh ững vấn đề mới về KH&CN mà đề tài đặt ra nghiên cứu)
 8. 11.1. Tình trạng đề tài Mới Kế tiếp (tiếp tục hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả) 11.2. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài Ngoài nước (phân tích, đánh giá được những công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu đề tài; nêu được những khác biệt về trình đ ộ KH&CN trong nước và thế giới): .................................................................................................... .................................................. ...................................................................................................................................................... .................................................................................................... .................................................. ...................................................................................................................................................... Trong nước: (Phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu trong nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, đặc biệt phải nêu cụ thể đ ược những kết quả KH&CN liên quan đ ến đề tài mà các cán b ộ tham gia đề tài đã thực hiện; nếu có các đ ề tài cùng b ản chất đang thực hiện hoặc đăng ký nghiên cứu ở cấp khác, nơi khác của nhóm nghiên cứu phải giải trình rõ các nội dung khoa học liên quan đến đề tài này; nếu phát hiện có đề tài đang tiến hành mà đ ề tài này có thể phối hợp nghiên cứu đ ược thì cần ghi cụ thể Tên đ ề tài, tên Chủ nhiệm đề tài và Cơ quan chủ trì đề tài đó) .................................................................................................... .................................................. ...................................................................................................................................................... .................................................................................................... .................................................. ...................................................................................................................................................... .................................................................................................... .................................................. 11.3. Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu có liên quan đ ến đề tài đã nêu trong p hần tổng quan (tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố - chỉ ghi những công trình tác giả thật tâm đắc và đ ã trích d ẫn để luận giải cho sự cần thiết nghiên cứu đề tài) .................................................................................................... .................................................. .......................................................... ............................................................................................ .................................................................................................... .................................................. ................................................................................................................ ...................................... .................................................................................................... .................................................. 11.4. Phân tích, đánh giá cụ thể những vấn đề KH&CN còn tồn tại, hạn chế của sản p hẩm, công nghệ nghiên cứu trong nước và các yếu tố, các nội dung cần đặt ra nghiên cứu, g iải quyết ở đề tài này (nêu rõ, n ếu thành công thì đạt đ ược những vần đề g ì)
 9. .................................................................................................... .................................................. ........................................................................... ........................................................................... .................................................................................................... .................................................. ...................................................................................................................................................... .................................................................................................... .................................................. 12 Giả thuyết khoa học. Khách thể và đối tượng nghiên cứu. Phạm vi đề tài. Nhiệm vụ nghiên cứu .................................................................................................... .................................................. .................................................................................................... .................................................. ............................................................................................ .......................................................... .................................................................................................... .................................................. 13 Nội dung nghiên cứu ứng dụng và triển khai thực nghiệm (Liệt kê và mô tả những nội dung nghiên cứu cần tiến hành để đạt đ ược mục tiêu đ ặt ra, bao gồm các chương, mục, trong đó, chỉ rõ những nội dung mới, nội dung quan trọng nhất để tạo ra sản phẩm, công nghệ chủ yếu; những hoạt động để chuyển giao kết quả nghiên cứu đến người sử dụng; dự kiến những nội dung có tính rủi ro và giải pháp khắc phục - nếu có) .................................................................................................... .................................................. .................................................................................................... .................................................. ...................................................................................................................................................... .................................................................................................... .................................................. .............................................................................................................. ........................................ 14 Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng (Luận cứ rõ việc lựa chọn các phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng phù hợp với từng nội dung của đề tài; làm rõ tính mới, sáng tạo, độc đáo của các phương pháp nghiên cứu và k ỹ thuật sử dụng) .................................................................................................... .................................................. .................................................................................................... .................................................. ............................................................................... ....................................................................... .................................................................................................... .................................................. ............................................................................................................................................... .... . 15 Hợp tác nghiên cứu
 10. Nội dung hợp tác Tên đối tác (Ghi rõ nội dung, lý do, hình thức hợp tác, (Ngư ời và tổ chức kết quả thực hiện hỗ trợ cho đề tài này) khoa học và công ngh ệ) Đã hợp tác Nội dung hợp tác Tên đối tác (Ngư ời và tổ chức (Ghi rõ nội dung cần hợp tác; lý do hợp tác; hình thức thực h iện; dự kiến kết quả h ợp tác đáp ứng yêu cầu của đề tài) khoa học và công ngh ệ) Dự kiến hợp tác Tiến độ thực hiện (phù hợp với những nội dung đ ã nêu tại mục 13) 16 Sản phẩm Các nội dung, công việc Thời gian Người, phải đạt (bắt đầu, chủ yếu cần được thực hiện cơ quan (các mốc đánh giá chủ yếu) kết thúc) thực hiện 1 2 3 4 5 III. Dự kiến kết quả của đề tài 17 Dạng kết quả dự kiến của đề tài Dạng kết quả I Dạng kết quả II Dạng kết quả III Dạng kết quả IV Mẫu (model, Nguyên lý ứng Sơ đồ, bản đồ Bài báo dụng maket) Sản phẩm (có thể Phương pháp Số liệu, Cơ sở dữ Sách chuyên khảo liệu trở thành hàng hoá,
 11. để thương mại hoá) Vật liệu Tiêu chu ẩn Kết quả tham gia Báo cáo phân tích đào tạo sau đại học Thiết bị, máy móc Quy phạm Tài liệu dự báo Sản phẩm đăng ký sở hữu trí tuệ (phương pháp, quy trình , mô hình,...) Dây chuyền công Phần mềm máy Đề án, qui hoạch Luận văn khoa học nghệ tính Giống cây trồng Bản vẽ thiết kế Luận chứng kinh tế-k ỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi Giống vật nuôi Quy trình công nghệ Khác Khác Khác Khác 18 Yêu cầu chất lượng và số lượng về kết quả, sản phẩm KH&CN dự kiến tạo ra (Kê khai đ ầy đủ, phù hợp với những dạng kết quả đ ã nêu tại mục 17) 18.1 Yêu cầu kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng đối với sản phẩm dự kiến tạo ra (dạng kết quả I) Mức chất lượng Dự kiến Tên sản phẩm cụ thể và số lượng, Đơn Mẫu tương tự quy mô chỉ tiêu chất lượng chủ vị (theo các Cần yếu của sản phẩm đo tiêu chuẩn mới nhất) sản phẩm đạt tạo ra Thế giới Trong nước 1 2 3 4 5 6 7 18.2 Yêu cầu khoa học đối với sản phẩm dự kiến tạo ra (dạng kết quả II, III) Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học dự kiến đạt được Ghi chú 1 2 3 4 18.3 Dự kiến công bố kết quả tạo ra (dạng kết quả IV) Tạp chí, Nhà xuất bản Tên sản phẩm Ghi chú 1 2 3 4
 12. 18.4. Đánh giá một số chỉ tiêu kinh tế-k ỹ thuật của các sản phẩm, công nghệ nghiên cứu, đặc biệt là của sản phẩm, công nghệ chủ yếu dự kiến tạo ra của đề tài so với các sản phẩm tương tự trong và ngoài nước; so sánh với các phương án nhập công nghệ hoặc mua sản phẩm tương tự để đánh giá hiệu quả của đề tài (trình đ ộ KH&CN, tính phù hợp, hiệu quả kinh tế, ...) ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 19 Khả năng và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu 19.1. Khả năng về thị trường (nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, nêu tên và nhu cầu của khách hàng cụ thể nếu có; khi nào có thể đ ưa sản phẩm của đề tài ra thị trường?); ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 19.2. Khả năng về kinh tế (khả năng cạnh tranh về giá thành và chất lượng của sản phẩm) ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ... 19.3. Khả năng liên doanh liên k ết với các doanh nghiệp ngay trong quá trình nghiên cứu ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 19.4. Mô tả phương thức chuyển giao (chuyển giao công nghệ trọn gói, chuyển giao công nghệ có đ ào tạo, chuyển giao theo hình thức trả dần theo tỷ lệ % của doanh thu, liên kết với doanh nghiệp để sản xuất ho ặc góp vốn (với đ ơn vị phối hợp nghiên cứu hoặc với cơ sở sẽ áp dụng kết quả nghiên cứu) theo tỷ lệ đã thoả thuận để cùng triển khai sản xuất, tự thành lập doanh nghiệp trên cơ sở kết quả nghiên cứu tạo ra, ...) ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................
 13. ...................................................................................................................................................... 20 Các lợi ích mang lại và các tác động của kết quả nghiên cứu 20.1. Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan (Ghi những dự kiến đóng góp về mặt khoa học và thực tiễn, những dự kiến đóng góp vào các thành tựu nổi bật trong khoa học quốc tế, đóng góp vào tiêu chuẩn quốc tế; triển vọng phát triển theo hướng nghiên cứu của đề tài; ảnh hưởng về lý luận đến phát triển ngành khoa học, đến sáng tạo trường phái khoa học mới; ...) ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 20.2. Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 20.3. Đối với kinh tế - xã hội và môi trường (Nêu những tác động dự kiến của kết quả nghiên cứu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội: những luận cứ khoa học của đề tài có khả năng ảnh hưởng đến chủ trương chính sách, cơ chế quản lý cụ thể của Đảng và Nhà nước; khả năng nâng cao tiêu chuẩn văn hoá của xã hội; ảnh hưởng đến môi trường; khả năng ảnh hưởng đến sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, hoặc tạo ra sản phẩm hàng hoá đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao hiệu quả sản xuất, v.v...) ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... IV. Các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đề tài Hoạt động của các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài Tên tổ chức, Nhiệm vụ được giao Dự kiến thủ trưởng của tổ Địa chỉ thực hiện trong đề tài kinh phí chức
 14. V. Dự trù kinh phí thực hiện đề tài và nguồn kinh phí (Theo mẫu trong Quy chế chi tiêu nội bộ của trường. Bản dự trù kinh phí được trình bày sau bản thuyết minh đề tài, trước trang cuối của bản thuyết minh đề tài) Xác nhận Chủ nhiệm đề tài (Họ tên, chữ ký) của Khoa, phòng, Trung tâ m, Ban (Họ tên, chữ ký) Duyệt của Ban Giám hiệu Xác nhận (Họ tên, chữ ký, đóng dấu) của Phòng QLKH &QHQT (Họ tên, chữ ký)
 15. Trang cuối của bản thuyết minh đề tài NCKH HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT ------------------------ - CHỦ TỊCH: - THƯ KÝ: - ỦY VIÊN PHẢN B IỆN 1: - ỦY VIÊN PHẢN BIỆN 2: - ỦY VIÊN HỘ I Đ ỒNG: Mỹ Tho, ngày tháng năm Chủ tịch DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
 16. CÁCH TRÌNH BÀY ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ------------------ - T rang bìa - T rang bìa phụ A. Mở đầu: 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục tiêu nghiên cứu 3. Khách th ể và đối tượng nghiên cứu 4. Giả thuyết khoa học (nếu có) 5. Tình hình nghiên cứu đề tài 6. Nhiệm vụ nghiên cứu 7. Ph ạm vi đề tài 8. Phương pháp nghiên cứu 9. Đóng góp của đề tài: + Về mặt khoa học + Về mặt thực tiễn 10. Cấu trúc của đề tài B. Nội dung T rình bày nội dung của các chương C. Kết luận - Tài liệu tham khảo (T ài liệu tham khảo ghi như sau: Họ và tên tác giả, T ên tài liệu (in chữ nghiêng), nhà xuất bản, năm xuất bản. T ên tác giả được xếp theo thứ tự a, b, c) - T rang cuối - Mục lục
 17. Trang bìa của đề tài NCKH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO KHOA, PHÒNG, TRUNG TÂM ------------------- HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ (HOẶC CHỦ NHIỆM Đ Ề TÀI) ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (Tên đề tài: trình bày chữ in đứng Ví dụ: KINH TẾ VIỆT NAM) TIỀN GIANG NĂM
 18. Trang bìa phụ của đề tài NCKH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO KHOA, PHÒNG, TRUNG TÂM ------------------- HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ (HOẶC C HỦ NHIỆM Đ Ề TÀI) ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (Tên đề tài: trình bày chữ in đứng Ví dụ: K INH TẾ VIỆT NAM) Họ và tên những người tham gia thực hiện (nếu có) TIỀN GIANG NĂM
 19. Trang cuối của đề tài NCKH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ------------------------ - CHỦ TỊCH: - THƯ KÝ: - ỦY VIÊN PHẢN BIỆN 1: - ỦY VIÊN PHẢN BIỆN 1: - ỦY VIÊN HỘI Đ ỒNG: Mỹ Tho, ngày tháng năm Chủ tịch DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
 20. CÁCH TRÌNH BÀY BẢN TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ------------------ - T rang bìa - T rang bìa phụ A. Mở đầu: 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục tiêu nghiên cứu 3. Khách th ể và đối tượng nghiên cứu 4. Giả thuyết khoa học (nếu có) 5. Tình hình nghiên cứu đề tài 6. Nhiệm vụ nghiên cứu 7. Ph ạm vi đề tài 8. Phương pháp nghiên cứu 9. Đóng góp của đề tài: + Về mặt khoa học + Về mặt thực tiễn 10. Cấu trúc của đề tài B. Nội dung T rình bày tóm tắt nội dung của các chương C. Kết luận Giữ nguyên kết luận đã viết trong đề tài - Mục lục
Đồng bộ tài khoản