Biểu mẫu"Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
178
lượt xem
19
download

Biểu mẫu"Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu"Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch"

  1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập­Tự do­Hạnh phúc PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH1 Kính gửi : Phòng Công chứng số..............thành phố Hồ Chí Minh Họ và tên :.......................................................................................... Ngày, tháng, năm sinh :.......................................................................................... Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu  số :.............. do ................................................... cấp ngày………………….tháng.......................năm.................................................. Địa chỉ thường trú/tạm trú ........................................................................................... ........................................................................................... Số điện thoại :.................................Số Fax :........................................... Hoặc Tên tổ chức :............................................................................................... Địa chỉ đặt trụ sở :.......................................................................................... ........................................................................................... Họ tên người đại diện :.......................................................................................... Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu  số :..............do  .................................. cấp ngày…….tháng ….năm...................... Số điện thoại : ................................Số Fax :........................................... Nội dung yêu cầu công chứng :................................................................................. Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có : 1.   .................................................................................................................................. 2.  ................. .................................................................................................................................. 3.   .................................................................................................................................. Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 58 /2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 1 của Ủy ban nhân dân thành phố
  2. 4.   .................................................................................................................................. 5.   .................................................................................................................................. Tp. Hồ Chí Minh, ngày......tháng......năm.......... Người nhận phiếu          Người yêu cầu công chứng và các giấy tờ nộp kèm theo         (Ký và ghi rõ họ và tên)         (Ký và ghi rõ họ và tên)
Đồng bộ tài khoản