Biểu mẫu "Thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
191
lượt xem
17
download

Biểu mẫu "Thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu "Thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng"

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THỎA THUẬN NHẬP TÀI SẢN RIÊNG VÀO KHỐI TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG 1 Chúng tôi ký tên dưới đây: Vợ :_________________________________________ Ngày, tháng, năm sinh:____________________________________________ Chứng minh nhân dân số:_________________do_______ cấp ngày_________tháng____________năm______________________ Địa chỉ thường trú :_________________________________________ __________________________________________ Chồng :_________________________________________ Ngày, tháng, năm sinh:____________________________________________ Chứng minh nhân dân số___________:do__________________________ cấp ngày________tháng____________năm______________________ Địa chỉ thường trú :____________________________________________ Chúng tôi đã kết hôn từ ngày _____________ đến nay có Giấy chứng nhận kết hôn số: ______do_______________ cấp ngày:________ Mẫu này ban hành kèm theo Quyết định số: 58/ 2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy 1 ban nhân dân thành phố
  2. Chúng tôi xác nhận, Ông/bà _________________________ có tài sản riêng là: • Căn toạ lạc tại nhà số:______đường____________________phường (xã)_________________quận (huyện)___________________do được (thừa kế, tặng cho,...) _____________________________: Đặc điểm căn nhà: Loại nhà - : Cấu trúc - : Diện tích khuôn viên - : Diện tích xây dựng : - Diện tích sử dụng : - Diện tích trong lộ giới : - Có bản vẽ hiện trạng do Phòng Quản lý đô thị quận (Phòng Xây - dựng và Giao thông vận tải huyện)___ lập (duyệt) Ngày__tháng___năm___ Nay bằng văn bản này, chúng tôi thỏa thuận như sau: Ông/bà _____________________, đồng ý và tự nguyện nhập 1. tài sản riêng của mình là toàn bộ căn nhà số:_____ đường_______________ phường (xã)______________ quận (huyện)____________________ vào khối tài sản chung của vợ chồng. Kể từ ngày hoàn tất việc đăng lý sở hữu chung của vợ chồng đối với căn nhà trên, Ông _____________________ và Bà ________________________ là đồng sở hữu căn nhà trên theo quy định Pháp luật. 2.Các tài sản riêng còn lại không được thỏa thuận bằng văn bản này vẫn là tài sản riêng của mỗi người (vợ hoặc chồng). Chúng tôi cùng tự nguyện xác nhận việc thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng nêu trên không nhằm trốn tránh
  3. bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ không có hiệu lực pháp luật nếu có cơ sở xác định nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng này nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản của chúng tôi. Văn bản này được lập thành _____ bản, mỗi bản_____ trang, Phòng Công chứng số___ lưu 01 bản, có hiệu lực từ ngày__________ Tp. Hồ Chí Minh, ngày ___ tháng ___ năm _____ (Ngày___________tháng___________năm ____________) Vợ Chồng (Ký và ghi rõ họ, tên) (Ký và ghi rõ họ, tên)
Đồng bộ tài khoản