intTypePromotion=1
ADSENSE

Biogas Composite hiệu quả kinh tế và môi trường - ThS. Trần Hậu Khanh

Chia sẻ: Nguyennghe Nguyennghe | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

49
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Biogas Composite hiệu quả kinh tế và môi trường" dưới đây để nắm bắt những hiệu quả kinh tế và môi trường của Biogas, các biện pháp nâng cao năng suất và tuổi thọ của thiết bị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biogas Composite hiệu quả kinh tế và môi trường - ThS. Trần Hậu Khanh

Nang Iffdng Biogas ngoai viec sQ dung cho<br /> BIOGAS COMPOSITE HIEU QUA dun nau hang ngay cdn cd the sQ dung phai dien d<br /> quy md gia dinh, bao dam cung ca'p mdt phan dien<br /> KINH I E VA MOI TRl/GfNG nang, bao ve mdi trffdng, nang cao sffc khoe cho<br /> cdng ddng dan cff va phuc vu irQc tie'p cho san<br /> ThS. TRAN HAU KHANH xua'l ndng nghiep. Ngoai ra cdn cd the' sQ dung cho<br /> Trung tdm LfDTB KHCN Hd Tinh cdc muc dich khdc nhff: Ld sa'y, den thap sang,<br /> at Ueu Composite la loai nhQa khong tai che may sa'y ehudng gia sue, dung cho he thdng dun<br /> <br /> V tdng hdp tff sdi thuy tinh, sdi cac bon va Hen<br /> ke't bang nhffa Polyste, dffdc sQ dung san xua'l<br /> cac san pham chiu linh an mdn cao, thdi tiet, mdi<br /> nffdc ndng, cdc lii lanh chay bang gas, binh tam<br /> chay bang gas, ndi edm chay bang gas,...<br /> Sa do qud trinh len men Metan<br /> trffdng khac nghiet va tia cQc tim, Iffc va dap ldn nhff:<br /> Be chffa dung djch hod chat H2SO4, HCL, lau ihuyen, Chat hffu cd phffc tap<br /> cano va cdc san pham de' ngoai trdi. (hydrocarbon, protein, Hpid)<br /> Be Biogas vat lieu Composite dffdc thQ dp<br /> suat ngay sau khi lap dat nen cd dd kin tuyet dd'i,<br /> nhe, van chuyen de dang, 12p dat hoan thien Chat hffu cd ddn gian<br /> trong 5 gicf, len gas trong 4 ngay, kha nang IQ (dffdng peplid, acid amin)<br /> dieu dp khi biogas, khi biogas qud nhieu IQ ddng<br /> xa khi khdng can van an loan, tff ddng phd vdng.<br /> Iff ddng day ba ra khdi be. Hien nay tren thi trffdng Cdc acid<br /> cd cdc loai ham Biogas Composite hinh cau dffdng (Propionic, bulynic axetic. lactic)<br /> kinh 2,42 m; 2,27 m va 1,9 m.<br /> Biogas (khi sinh hgc) la mdi mdt hdn hdp khi<br /> dffdc sinh ra khi cha't thai ddng vat va cac chat hffu HZ C02^ -ACETAT<br /> cd (phu pha'm ndng nghiep) bi phan buy len men<br /> trong dieu kien ky khi, bao gdm Metan (CH4),<br /> Cdc bon dioxit (CO2), Nitd (N2) va Hydro -CH4 va C02<br /> Sunphua (H2S), Irong dd Metan la chat khi de<br /> chay chie'm 60 - 70% va Cacbon dioxit 30 - 40%, Sau khi li len men, ham Iffdng nitd Irong phan<br /> nang Iffdng khoang 4.500 - 6.000 calo/m-' (Im^ khi gia sue dffdc chuyen hoa thanh Amoniac lam cho<br /> vdi mffc 6.000 calo cd the Iffdng dffdng vdi 1 lit cay trdng de ha'p thu hdn. Trong phan chat thai<br /> cdn; 0,8 lit xang; 0,6 lit dau thd; 1,4 kg than hoa can cdn cd: Phdt pho. Kali, Man gan va mdt so<br /> hay 2,2 kWh dien ndng) nguyen Id' vi Iffdng khdc ra't can thie't cho cay<br /> Hi^u qua, kinh te trdng. Nhff vay, cac chat ba thai cua he thd'ng<br /> Nhd vao sff tuan hoan lien luc ciia ham Biogas<br /> (Xem tie'p trang 20)<br /> Composite, Iffdng Biotas nhieu hdn be' xay cd<br /> cung the tich. XQ ly de dang khi gap sff cd trong<br /> qua trinh sQ dung. Day la loai bdn be due san,<br /> thuan ldi trong xay lap, hieu sua'l xQ ly cao, kin<br /> khi, cho thu dffdc nhieu gas. Loai be nay phu hdp<br /> ca vung da't lun, sinh lay, viing da't cat. "Iff trffdc<br /> ldi nay, ba con ndng dan Ihffdng sQ dung loai be<br /> xay, loai nay sau mdt thdi gian sQ dung de bi rd<br /> khi, lau cd gas, Ihffdng xay ra hien Iffdng ke'l vang.<br /> O nhffng viing dat sul lun, nghieng, cat, gap nffdc<br /> xay be ra't khd khan, tdn kem kinh phi... Bon be<br /> Biogas composite khac phuc dffdc nhffng .nhffdc<br /> diem nay.<br /> Hieu sua'l sinh khi ciia bdn be' Biogas compos-<br /> ite cao gap 1-1.5 lan so vdi be xay gach cung the'<br /> lich, dp sua'l khi gas cho tff 12 KPa - 25 KPa, cd<br /> kha nang chd'ng ke't vdng, chuyen hoa len men Cdn bg ky thuat Trung tdm l/DTB KHCN lap ddt<br /> trong dieu kien yem khi cao, nhiet do dn dinh iff he thd'ng Biogas Composite tgi xd Tligch Dien.<br /> 280c - 40^0, ludn duy iri dffdc do pH = 7.2 - 7.5. Anh: T.B<br /> <br /> <br /> SO KHOfl HOC S CONG NGH€ Hfl TINH ( 2 1 !<br /> • Kim loai ndng (v.d., Pb, Cd, Hg) thi nen cdt kinh thanh cdc ta'm cd chieu dai phu hdp,<br /> Chinh qua trinh bay hdi da bd lai Ihanh phan cac chd ghep cd the dung silicon de lam kin.<br /> cha't ran, cdn tia cffc lim cd trong phd bffc xa mat Ve mat cdng nghe, hien nay ngffdi ta dung cdc<br /> trdi la tdc nhan deu diet vi sinh vat cd trong nffdc bien phdp sau: lap them gffdng phan xa de tap<br /> nhiem ban. trung ndng Iffdng vao hdp thu; dffa vat lieu bie'n<br /> Bang dffdi day la ke't qua phan lich cac loai ddi pha d nhiet dd tha'p nhff parafin (nen) vao day<br /> mau nffdc khdc nhau trong bao cao ciia Robert d.e lich nhiet, sau khi mat trdi ldn nhiet an hda Idng<br /> Poster. dffdc giai phdng va truyen cho nffdc nen thdi gian<br /> chffng cat dai hdn; dffa nffdc ndng vao modul cung<br /> Tong so' Iffcfng vi sinh vat/lit la mdt phffdng an hay...<br /> Loai mau<br /> Trffdc chffng cat Sau chffng cat 7. Ldi ke't<br /> Khong E. coli 16.000 4<br /> Sff dung NLMT de chffng ca'l nffdc la mdt trong<br /> nhffng giai phap lat ye'u ciia nhan loai trong tffdng<br /> ; 1<br /> + vi khuan lai de' dd'i phd vdi linh trang bie'n ddi khi hau va<br /> E.coli 2.900.000.000 ihong phat hien khan hiem nffdc sach ngay cang trd nen nghiem<br /> 1 coli trgng.<br /> 1 ;S<br /> + vi khuan Ngoai ra sff dung NLMT cdn cd mdt y nghia<br /> E.coli 7.500.000.000 •Chong phat hien nhan van khi chung la nghien cffu, phd bie'n, chuyen<br /> 'I coli giao cdng nghe nay se mang lai cho con ngffdi mdt<br /> cudc sd'ng yen lanh, hanh phuc, dac biet la ngffdi gia<br /> 6. Cac bien phap nang cao nang suat va tuoi va tre em d vung sau, vung xa cua mdt so tinh trong<br /> tho cua thie't bj<br /> nffdc cd khi hau khac nghiet nhff Ha Tinh va mdt so<br /> Khi thie't ke hay che' tao mdt modul kieu nay tinh ban lang gieng ciia nffdc ban Lao.<br /> dieu quan trgng nha't la giam thieu tdn that nhiet:<br /> dam day ldp each nhiet >5cm, d ndng thdn thi vd Tuy nhien de' cdng nghe di vao cudc sd'ng,<br /> trau la loai vat heu H tffdng nha't; khoang each Iff ta'm ddng gdp lich cQc vao cdng cudc xda ddi giam<br /> kinh den mat ddy cang nhd cang td't; gdc nghieng ngheo, phat trien da't nffdc ddi hdi phia nha nffdc<br /> cua kinh nen chgn khoang 15°; dung siHcon de' lam phai cd nhffng chinh sdch djnh hffdng va hd trd hdp<br /> kin cdc khe hd khdng khi giffa nap kinh va hop. ly. Ben canh viec cap kinh phi cho hoat ddng<br /> Chieu day ldp nffdc luc mdi bd sung nen nghien cQu, ihQ nghiem, nha nffdc can dd dau cho<br /> khoang 1cm, irong mdt ngay nen bd sung nffdc mdt cdc hoat ddng phd bie'n va chuyen giao cdng nghe.<br /> lan vao cdc budi sang sdm. Ndi ham bai viet nay ldc gia hy vgng da mang lai<br /> Nap kinh phai thie't ke' sao cho de thdo ra khi cho ddc gia mdt thdng tin hffu ich hay mdt gdi y ve<br /> can ve sinh phia irong, ddng thdi phai cd khe hd de mdt "cdng nghe xanh" da dffdc dp dung thanh cdng d<br /> bu dan nd nhiet cho tam kinh (Imm/Im). Kinh nen cd rat nhieu ndi tren the' gidi. Ra't mong cdng nghe nay<br /> chieu rdng khoang 65cm de'n 90cm va chieu dai Iff sdm dffdc dp dung vao IhQc le' lai Ha Tinh.<br /> 2m de'n 3m. Ne'u module dai, de tranh kinh dd bi vd T.H<br /> <br /> <br /> Biogas composite.. (Tie'p theo trang 21) qua cao ve kinh te' ma cdn la giai phdp td'i ffu<br /> trong viec xQ ly phan bun. Ke't qua ciia viec li<br /> Biogas dung de' bdn cho cay trdng se ban che' phan trong ham Biogas (30 ngay) loai bd cac<br /> dQdc viec sQ dung phan hda hgc. Tit nhffng van trQng giun, san va mdt sd'ky sinh trung, vi khua'n<br /> de neu tren cho Iha'y, viec ffng dung rdng rai khdc gay benh. Qua trinh len men ky khi se phan<br /> cdng nghe Biogas la mdt giai phap de' giai quye't hiiy hau he't cac cha't hQu cd, giam thie'u d nhidm<br /> linh trang d nhiem mdi trffdng, cung cap ngudn mdi trffdng, han che' td'i da mui hdi thd'i va tdc<br /> cha't dd't, liet kiem nang Iffdng ra't hieu qua d ddng ciia cha't thai chdn nudi ldi cha't Iffdng nffdc<br /> viing ndng thdn nffdc ta. ngam, nffdc mat... xQ ly nffdc thai cua day<br /> Thiei bi biogas la cdng nghe xQ ly mdi chuyen gie't md gia sue, gia cam, cha't thai khdc<br /> trffdng rat hieu qua va thich hdp dd'i vdi cac vung tdn dff hffu cd,... Giff dffdc mdi trffdng ehudng<br /> ndng thdn. Bon be Biogas composite xQ ly chat trai, ndi d sach se va thoang mat, nang cao chat<br /> thai ciia vat nudi bang phffdng phdp len men ky Iffdng cudc sd'ng cho cdng ddng dan cff./.<br /> khi trong ham Biogas khdng nhffng mang lai hieu T.H.K<br /> <br /> 20 SO KHOfl HOC SI CONG NGHC Hfl TINH<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2