intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

BM.PM.05.04 (mo ta cach su dung tien ich)

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

107
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bm.pm.05.04 (mo ta cach su dung tien ich)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.PM.05.04 (mo ta cach su dung tien ich)

  1. B¶ng m« t¶ c¸ch sö dông tiÖn Ých Tªn bé phËn chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh. 1. Sè hiÖu tµi liÖu: Quy ®inh sè hiÖu c¸c lo¹i tµi liÖu dÔ dµng ph©n ho¹ch tra cøu vµ sö dông. 2. Tªn tiÖn Ých §Æt tªn c¸c tiÖn Ých sao cho ng¾n gän sóc tÝch, ph¶n ¸nh ®­îc tÝnh n¨ng cña tiÖn Ých, thuËn lîi cho ng­êi sö dông nhí vµ dÔ h×nh dung, liªn t­ëng. 3. M« t¶ c¸ch sö dông M« t¶ chi tiÕt c¸ch sö dông c¸c tiÖn Ých ®I kÌm theo h­íng dÉn cô thÓ, minh häa râ rµng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2