intTypePromotion=1

Bộ truyền bánh răng cycloid mới với khả năng chịu tải và rung động nổi bật

Chia sẻ: Bình Bình | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
5
lượt xem
0
download

Bộ truyền bánh răng cycloid mới với khả năng chịu tải và rung động nổi bật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu dựa trên bộ truyền bánh răng cycloid thông thường để đề xuất bộ truyền bánh răng cycloid mới – bộ truyền bánh răng cycloid bao kép không hoàn toàn, mô tả các phương trình ăn khớp và phương trình biên dạng cặp ăn khớp liên hợp của bộ truyền mới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ truyền bánh răng cycloid mới với khả năng chịu tải và rung động nổi bật

  1. ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, SỐ 11(120).2017, QUYỂN 2 41 BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG CYCLOID MỚI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI VÀ RUNG ĐỘNG NỔI BẬT NOVEL CYCLOID GEAR TRANSMISSION WITH OUTSTANDING LOAD CAPACITY AND VIBRATION Nguyễn Thái Dương, Đào Thanh Hùng, Võ Quang Trường Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; ntduong.dct@gmail.com, hungthanhdao93@gmail.com, truong124@yahoo.com Tóm tắt - Nghiên cứu dựa trên bộ truyền bánh răng cycloid thông Abstract - The double-enveloping conjugated tooth pair is thường để đề xuất bộ truyền bánh răng cycloid mới – bộ truyền bánh analyzed based on conventional conjugated tooth pair. The răng cycloid bao kép không hoàn toàn, mô tả các phương trình ăn formation method and the curve equation of tooth profile are khớp và phương trình biên dạng cặp ăn khớp liên hợp của bộ truyền described, then the feature of conjugated tooth pair is discussed; mới. Trên cơ sở đó, sử dụng phần mềm Pro/Engineer 4.0 để dựng After that, tooth profile of conjugated tooth pair and the 3D solid biên dạng cặp ăn khớp liên hợp, từ đó mô hình hóa 3D cho bộ truyền. model of tranmission are built on Pro/E software; the dynamic Thông qua việc phân tích mô phỏng động lực học của bộ truyền bánh analysis of cycloid gear transmissions in ANSYS Workbench răng cycloid mới trong môi trường ANSYS Workbench và environment and ADAMS/View environment is done to show the ADAMS/View, kết quả thể hiện sự nổi trội của bộ truyền mới về khả best load capacity and vibration of the new cycloid tranmission. In năng chịu tải và rung động so với các bộ truyền khác. Kết quả mang addition, the study provides certain reference values for designing lại giá trị tham khảo nhất định trong việc thiết kế các bộ truyền nói other similar transmissions in particular and mechanical designing riêng và trong lĩnh vực thiết kế cơ khí nói chung. in general. Từ khóa - truyề n động bánh răng; bánh răng cycloid; rung động; mô Key words - gear tranmission; cycloid gear; vibration; system phỏng động lực học hệ thống; ANSYS Workbench; ADAMS/View. dynamic simulation; ANSYS Workbench; ADAMS/View. 1. Đặt vấn đề động lực học, từ đó nghiệm chứng kết quả của việc thiết kế Bộ truyề n bánh răng cycloid có kế t cấ u nhỏ go ̣n, tro ̣ng mô hình. Cuối cùng, kế t quả phân tích sẽ mang la ̣i ý nghiã lươ ̣ng nhe ̣, tỷ số truyề n lớn, hiê ̣u suấ t truyề n đô ̣ng cao, khả lý luâ ̣n quan tro ̣ng và có tính ứng du ̣ng cao trong thực tế . năng tải lớn [1, 2] … nên bô ̣ truyề n này đươ ̣c ứng du ̣ng 2. Phương pháp nghiên cứu rô ̣ng rãi trong nhiề u liñ h vực như kỹ thuâ ̣t cơ khí, kỹ thuâ ̣t nâng chuyể n, luyê ̣n kim, dê ̣t may… ở cả trong và ngoài Bằng phương pháp xây dựng cơ sở lý thuyết cho các nước. Chính vì vâ ̣y, bô ̣ truyề n bánh răng cycloid từ lâu đã phương trình ăn khớp và phương trình biên dạng của cặp trở thành mô ̣t đề tài nóng cho các nhà kỹ thuâ ̣t trên khắ p ăn khớp liên hợp đố i với các bộ truyền khác nhau, bài báo thế giới quan tâm nghiên cứu nhằ m cải tiế n bô ̣ truyề n để tiế n hành thảo luận đặc tính ăn khớp của các bộ truyền. đa ̣t hiê ̣u quả tố t nhấ t hoă ̣c thiế t kế mô ̣t da ̣ng mới của bô ̣ Sau đó, nghiên cứu đã thực hiện ứng du ̣ng phần mềm truyề n bánh răng cycloid… Kế t quả là đã có rấ t nhiề u bô ̣ Pro Engineering 4.0 [6] để xây dựng mô hình, lắp ráp mô truyề n cycloid mới đươ ̣c thiế t kế lý luâ ̣n, chế ta ̣o kiể m hình, mô phỏng trực quan để cho ra mô hình 3D hoàn chỉnh nghiê ̣m và thu la ̣i những kế t quả rấ t hiê ̣u quả, đáp ứng đươ ̣c theo kích thước. Quan tro ̣ng nhấ t, trong quá trình nghiên nhu cầ u sử du ̣ng trong thực tế , có thể kể đế n như bô ̣ truyề n cứu, bài báo tiế p câ ̣n phầ n mề m phân tích phần tử hữu hạn FA, bô ̣ truyề n Dojen, bô ̣ truyề n RV, bô ̣ truyề n Twinspin… ANSYS Workbench 12.0 [7] và phần mềm phân tích động Trong những năm gầ n đây, bô ̣ truyề n bánh răng bao kép [3, lực học hệ thống ADAMS/View 2013 [8] để mô phỏng 4] đươ ̣c nghiên cứu lý luâ ̣n mô ̣t cách ma ̣nh mẽ vì những phân tích đô ̣ng lực ho ̣c đố i với các bô ̣ truyề n. đă ̣c tính ưu viê ̣t như nâng cao đô ̣ chính xác truyề n đô ̣ng, khả năng chiụ tải tố t hơn… Thêm vào đó, nghiên cứu mô 3. Mô hình hóa bộ truyền bánh răng cycloid phỏng đô ̣ng lực ho ̣c dựa trên phầ n mề m SolidWorks 3.1. Căp̣ ăn khớp cycloid bao kép COSMOS cho thấ y thiết kế có con lăn gây ra sự biến đổi chuyển động và rung động lớn hơn so với thiết kế không có con lăn, đồng thời độ lớn ứng suất của thiết kế không có con lăn cũng nhỏ hơn so với thiết kế có con lăn [5]. Trong bối cảnh ở nước ta hiện nay, hầu như việc tiếp cận một bộ truyền bánh răng cycloid mới để nâng cao hơn nữa các đặc tính của bộ truyền bánh răng cycloid truyền thống còn khá mới mẻ. Với mong muốn đóng góp các cơ sở lý luận và (a) (b) phương pháp nghiên cứu động lực học đối với bộ truyền Hình 1. Cặp ăn khớp cycloid thông thường và bao kép bánh răng mới này, bên cạnh đó, để tiế t kiê ̣m nguyên vâ ̣t liê ̣u, chi phí gia công và đánh giá kiể m nghiê ̣m, nghiên cứu Cặp ăn khớp liên hợp trong bộ truyền bánh răng cycloid đã thiế t lâ ̣p mô hình hóa bô ̣ truyề n bánh răng cycloid mới, thông thường là do biên dạng răng của bánh răng cyloid và sau đó tiế n hành mô phỏng bô ̣ truyề n trong môi trường biên dạng của con lăn. Hình 1 trình bày cặp ăn khớp liên ANSYS Workbench và ADAMS/View để khảo sát đặc tính hợp được ứng dụng dựa trên hiện tượng tiếp xúc 2 lần
  2. 42 Nguyễn Thái Dương, Đào Thanh Hùng, Võ Quang Trường trong truyền động bánh răng. Từ đó, cặp ăn khớp liên hợp được dùng như đường cong chuyển tiếp. Trong Hình 3.a, cycloid 2 lần tiếp xúc được suy luận ra thông qua ứng đường cong A1BCDE1 là biên dạng một răng của bánh dụng phương pháp bao kép, cặp ăn khớp này là do biên răng cycloid không hoàn toàn, đường cong BCD là phần dạng bánh răng cycloid thông thường (bánh răng cycloid lồi của biên dạng bánh răng cycloid, giống với phần lồi ngoại tiếp) và biên dạng của bánh răng bao kép (bánh răng của biên dạng bánh răng cylcoid thông thường; đường vòng nội tiếp) hình thành, như Hình 1.b thể hiện. cong A1B và DE1 là phần lõm của biên dạng bánh răng Hình 2 mô tả phương pháp bao kép. Theo nguyên lý cycloid, tuy nhiên, phần lõm của bánh răng cycloid mới ăn khớp bánh răng, biên dạng răng liên hợp là biên dạng này không tham gia ăn khớp trong quá trình bộ truyền làm do sự chuyển động tiếp xúc cho trước của phôi và dao cắt việc. Hình 3.b thể hiện sự so sánh giữa hai biên dạng: biên mà hình thành. Trong bộ truyền bánh răng cyloid thông dạng bánh răng cycloid thông thường và biên dạng bánh thường, biên dạng răng của bánh răng cycloid là do biên răng cycloid mới. dạng của con lăn đóng vai trò là dao cắt, thông qua chuyển động tiếp xúc tương đối giữa dao cắt và phôi gia công mà đạt được. Sau đó, nếu xem biên dạng răng của bánh răng cycloid đóng vai trò là bề mặt dao cắt, dựa trên sự chuyển động tiếp xúc tương đối cho trước giữa bề mặt dao cắt và phôi gia công, sẽ thu được biên dạng răng của bánh răng vòng bao kép. Từ đó, cặp ăn khớp liên hợp được hình thành thông qua kết hợp giữa biên dạng răng của bánh răng cycloid và biên dạng răng của bánh răng vòng bao (a) (b) kép, được gọi là cặp ăn khớp cycloid bao kép. Hình 3. Biên dạng bánh răng cycloid Hình 2. Phương pháp bao kép 3.2. Căp̣ ăn khớp cycloid bao kép không hoàn toàn Cặp ăn khớp cycloid bao kép có nhiều ưu điểm nổi bật Hình 4. Hệ tọa độ [3] như lợi dụng tiếp xúc kép để nâng cao khả năng chịu tải; sự gia tăng thêm đường tiếp xúc góp phần làm giảm sai số Hệ tọa độ được thiết lập như Hình 4, trong đó, bánh thông qua hiệu ứng quân bình hóa sai số, từ đó sẽ nâng cao răng vòng được thể hiện là thành phần 1, thành phần 2 thể độ chính xác truyền động; ngoài ra, đặc tính ăn khớp của hiện bánh răng cycloid-cung tròn ngoại tiếp, trong đó đường tiếp xúc thứ hai có lợi cho việc nâng cao tính năng đường cong A1B thể hiện biên dạng phần lõm dịch chuyển bôi trơn và độ bền tiếp xúc. Tuy nhiên, đặc tính tiếp xúc đôi của bánh răng cycloid-cung tròn, còn đường cong BC thể của truyền động này yêu cầu sai số gia công cũng như sai số hiện biên dạng phần lồi của bánh răng cycloid-cung tròn. lắp ghép cho cặp ăn khớp liên hợp này là rất nhạy cảm, cũng Phương trình biên dạng phần lồi  BC của bánh răng ( 2) có thể nói, trong trường hợp này, độ chính xác gia công là cycloid-cung tròn tại hệ tọa độ OgX2Y2Z2 được thể hiện rất cao, từ đó mới có thể thực hiện được quá trình tiếp xúc như sau [4]: đôi trong vùng ăn khớp nhất định, khi đó mới có thể phát huy hết đặc tính ăn khớp nổi trội của đường tiếp xúc thứ hai.  x2 BC  Rz sin (i  1) 1   rz cos   (i  1) 1   e sin(i1)  Để giảm bớt độ nhạy cảm của sai số gia công cặp ăn khớp  y2 BC  Rz cos (i  1) 1   rz sin   (i  1) 1   e cos(i1) cycloid bao kép, đồng thời vẫn giữ được tính năng nổi bật  , 1   t ,   (1) của đường tiếp xúc thứ hai, trong nội dung này, dựa trên cặp  z2 BC    ăn khớp cycloid bao kép ban đầu sẽ đề xuất cặp ăn khớp mới:    R (i  1)cos   ie cos   1  1  0  1  z cặp ăn khớp cycloid bao kép không hoàn toàn. Biên dạng phần lõm A1B của bánh răng cycloid-cung Dựa trên đặc điểm biên dạng bánh răng của cycloid, đề tròn là đường cong chuyển tiếp, không tham gia trong quá xuất phương pháp tạo hình biên dạng bánh răng cycloid trình ăn khớp. Phương trình biên dạng của cung tròn này không hoàn toàn như sau: biên dạng răng được tạo nên được thể hiện như sau [4]: bởi hai phần, trong đó: một phần giống với phần lồi của bánh răng cycloid thông thường, phần còn lại là cung tròn,
  3. ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, SỐ 11(120).2017, QUYỂN 2 43  x2 A B  L sin  này. Do trong phần mềm Pro/E 4.0 không có các lệnh vẽ  1 biên dạng răng của bánh răng cycloid, nên trong phần này  y2 A1B  Rz  e  L cos  (2) sẽ dựa vào các phương trình biên dạng tương ứng để tính  ra các tọa độ điểm, từ đó dễ dàng hình thành biên dạng răng  z2 A1B   cycloid, được thể hiê ̣n như Hình 5. Phương trình biên dạng của bánh răng vòng nội tiếp Tương tự, tiến hành áp dụng phần mềm thiết kế 3D đươ ̣c thể hiê ̣n như sau [4]: Pro/E 4.0 để mô hình hóa thực thể 3D các chi tiết chủ yếu của các bộ truyền, sau đó tiến hành lắp ráp các chi tiết để   (i  1)(1  i1)   1 i  tạo thành bộ truyền bánh răng cycloid (Hình 6).  x1  Rz sin    rz cos   i 1  (i  1) 1    i         i 1  e sin  1   sin  1  i1       i  i    y  R cos  (i  1)(1  i1)   r sin   1  i   (i  1)   1 z   z  1 1   i   i  (3)    e cos  1   cos  i  1 1  i1      i   i    z1      sin  1  i1  sin    1  (i  2)1   0 Hình 6. Mô hình 3D bộ truyề n bánh răng cycloid 2  2        2  4. Kết quả và thảo luận 3.3. Mô hình hóa các bộ truyền bánh răng cycloid Các mô hình 3D của các bộ truyền được đưa vào môi Bộ truyền bánh răng cycloid mới với các thông số đầu trường ANSYS Workbench và ADAMS/View, sau khi vào như sau: Công suất trên trục vào: P1 = 22 kW; Số vòng thiết lập các điều kiện biên ban đầu và các ràng buộc, với quay trục vào: n1 = 1.450 vòng/phút; Tỷ số truyền: i =11. trường hợp các bộ truyền làm việc trong điều kiện đầy tải - Dựa trên số liệu ban đầu, thông qua các công thức, ta tức là trên trục ra của bộ truyền được thiết lập thêm mô- tính được các thông số của bộ truyền như sau: men xoắn được tính theo công thức: Bảng 1. Thông số cơ bản của bộ truyền bánh răng cycloid (mm) P T  9.55  106. . .i = 1466353 (Nmm) Bán kính vòng Đường kínhĐường kính n Số Độ Bề rộng tròn qua tâm các của con lăn chốt trên Trong đó: η = 0,92 – Hiệu suất của bộ truyền. răng lệch bánh răng con lăn của vành trên vành vành răng zc tâm a răng chốt rp răng chốt drp chốt dsp cycloid b 4.1. Phân tích động lực học trong môi trường ANSYS Workbench 11 6 130 24 14 15 Sau khi thiết lập mô hình phần tử hữu hạn đối với các Bảng 2. Thông số hình của của bánh răng cycloid (mm) bộ truyền, tiến hành tính toán thu được các kết quả như Đường Đường Chiều Đường Hình 7, 8, 9 và 10 thể hiện. Đường Đường Đường kính vòng kính vòng cao răng kính vòng kính kính con kính lỗ chân bánh đỉnh bánh tròn qua h chốt ra lăn chốt chốt ra răng răng tâm các lỗ dsw ra drw dw cycloid dfccycloid dac chốt ra Dw 223,7 247,7 12 166 22 32 44,15 Hình 7. Phân bố ứng suất trong bộ truyền bánh răng cycloid thông thường Hình 5. Bánh răng cycloid Bánh răng cycloid là một chi tiết dạng đĩa có các lỗ được phân bố đồng đều, biên dạng răng của bánh răng cycloid là một nét đặc trưng của bánh răng này; việc tạo ra Hình 8. Phân bố ứng suất trong bộ truyền bánh răng được biên dạng răng cycloid là một điểm khó của chi tiết cycloid bao kép
  4. 44 Nguyễn Thái Dương, Đào Thanh Hùng, Võ Quang Trường thường đã giảm đi khoảng 10%. Từ đó, việc ứng dụng bộ truyền bánh răng cycloid không có con lăn, cụ thể hơn là bộ truyền bánh răng cycloid bao kép không hoàn toàn có thể làm tăng độ bền tiếp xúc, nâng cao khả năng chịu tải. Bảng 3. Biên độ ứng suất lớn nhất và ứng suất trung bình trong các bộ truyền Biên độ ứng suất Ứng suất trung Loại lớn nhất (MPa) bình (MPa) Hình 9. Phân bố ứng suất trong bộ truyền bánh rang Thông thường Dưới 1.360,7 Khoảng 1.089,2 cycloid bao kép không hoàn toàn Bao kép Dưới 1.236,5 Khoảng 1.0461 Từ các Hình 7, 8 và 9 có thể thấy rằng: Trong quá trình Bao kép không mô phỏng động lực học, đặc tính ăn khớp của 3 bộ truyền Dưới 1.380,8 Khoảng 977,7 hoàn toàn bánh răng cycloid khác biệt rõ rệt. Tại thời điểm t = 0,23 ms, ăn khớp trong bộ truyền bánh răng cycloid thông thường chủ 4.2. Phân tích động lực học trong môi trường ADAMS/View yếu là do phần lõm của bánh răng cycloid với con lăn vòng Với trường hợp làm việc trong điều kiện đầy tải, các mô răng chốt ăn khớp (Hình 7); mặt khác, ăn khớp trong bộ hình 3D của các bộ truyền đã được tiến hành tính toán và truyền bánh răng cycloid bao kép bao gồm 2 phần: một phần thu được kết quả như từ Hình 11 đến Hình 14 thể hiện. do phần lồi của bánh răng cycloid với phần lõm của bánh Trong các bộ truyền bánh răng cycloid, do bánh răng răng vòng ăn khớp, phần còn lại do phần lõm của bánh răng đóng vai trò hạt nhân cùng lúc tiếp xúc với bánh răng vòng cycloid với phần lồi của bánh răng vòng ăn khớp (Hình 8); (hoặc con lăn răng chốt) và các chốt ra, nên trong quá trình cuối cùng, ăn khớp trong bộ truyền bánh răng cycloid bao chuyển động chỉ cần sự thay đổi nhỏ vận tốc góc của bánh kép không hoàn toàn chỉ do phần lồi của bánh răng cycloid răng cũng đều gây ra rung động và tiếng ồn cho bộ truyền. với phần lõm của bánh răng vòng ăn khớp, còn phần lõm của Nghiên cứu đã tiến hành phân tích độc lập hai đối tượng là bánh răng cycloid không tham gia ăn khớp (Hình 9). bánh răng cycloid (Hình 11, 12) và trục ra (Hình 13, 14). Bên cạnh đó, trong quá trình khảo sát sự phân bố ứng Khi bắt đầu chuyển động, do tồn tại các khe hở nên các suất trên chiều rộng vành răng khi bộ truyền đang công tác, bộ truyền đều có sự biến động lớn của vận tốc góc, tuy phát hiện ra rằng, bộ truyền bánh răng cycloid truyền thống nhiên, chỉ xảy ra trong khoảng thời gian rất ngắn. So với và bộ truyền bánh răng cycloid bao kép có sự phân bố ứng vận tốc góc danh nghĩa trên trục ra ωdn = 2πn/i = 13,8 suất không đồng đều. Cụ thể, trong bộ truyền bánh răng (rad/s), thì cả hai bộ truyền đều thể hiện sự không ổn định cycloid thông thường, ứng suất tập trung chính giữa vành vận tốc góc của cả bánh răng và trục ra. Tuy nhiên, dựa vào răng, còn trong bộ truyền bánh răng cycloid bao kép thì các Hình 11 và Hình 12 (đối với bánh răng cycloid) có thể ứng suất lại phân bố ở hai đầu vành răng, trong khi đó, bộ thấy rằng, biên độ vận tốc góc của bánh răng cycloid trong truyền bánh răng cycloid bao kép không hoàn toàn lại có bộ truyền mới nhỏ hơn so với bộ truyền thông thường, với ứng suất phân bố khá đồng đều (được hiển thị phần màu đỏ biên độ lớn nhất của vận tốc góc lần lượt ứng với bộ trên Hình 9 – tức gần như mỗi một nút trên chiều rộng vành truyền thông thường là 12,7 (rad/s) (sai số 7,9%) và bộ răng đều tiếp nhận tải trọng). Điều này có khả năng làm truyền mới là 12,9 (rad/s) (sai số 6,9%). Tương tự, dựa cho ứng suất của bộ truyền bánh răng cycloid bao kép vào các Hình 13 và Hình 14 (đối với trục ra) thấy rằng, không hoàn toàn phát sinh trong quá trình làm việc sẽ nhỏ biên độ vận tốc góc của trục ra trong bộ truyền mới cũng hơn, đây là một yếu tố rất quan trọng để nâng cao khả năng nhỏ hơn so với bộ truyền thông thường, với biên độ lớn chịu tải của bộ truyền so với những bộ truyền khác. nhất của vận tốc góc lần lượt ứng với bộ truyền thông thường là 14,76 (rad/s) (sai số 7%) và bộ truyền mới là 14,7 (rad/s) (sai số 6,5%). Điều này chứng tỏ rằng, sự rung động xuất hiện trong bộ truyền bánh răng cycloid loại mới so với loại thông thường có phần nhỏ hơn – đây là một đặc tính động lực học rất có ý nghĩa trong lĩnh vực thiết kế bộ truyền bánh răng nói riêng và trong lĩnh vực thiết kế cơ khí nói chung. Hình 10. So sánh ứng suất lớn nhất của các bộ truyền bánh răng cycloid Hình 10 thể hiện sự so sánh ứng suất phân bố lớn nhất thay đổi theo thời gian của 3 bộ truyền. Dựa vào Bảng 3 có thể thấy rằng, ứng suất phân bố lớn nhất trong bộ truyền bánh răng cycloid bao kép không hoàn toàn có giá trị nhỏ nhất, giá trị ứng suất trung bình của bộ truyền này so với giá trị Hình 11. Sự thay đổi vận tốc góc của bánh răng cycloid ứng suất trung bình của bộ truyền bánh răng cycloid thông
  5. ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, SỐ 11(120).2017, QUYỂN 2 45 5. Kết luận Nghiên cứu đã dựa trên bộ truyền bánh răng cycloid thông thường, giới thiê ̣u các bộ truyền bánh răng cycloid bao kép và bao kép không hoàn toàn, trình bày các phương trình ăn khớp và phương trình biên da ̣ng các că ̣p ăn khớp liên hơ ̣p của các bô ̣ truyề n, đồ ng thời thảo luận đặc tính ăn khớp của các bộ truyền. Sau đó, ứng du ̣ng phầ n mề m thiế t kế 3D Pro Engineering 4.0 để mô hình hóa các bô ̣ truyề n. Cuố i cùng, thông qua mô phỏng động lực học trong môi trường ANSYS Workbench và ADAMS/View để phân tích động lực học của bộ truyền, kết quả thể hiện được sự ưu việt của bộ truyền bánh răng cycloid loại mới so với các bộ Hình 12. Sai số vận tốc góc của bánh răng cycloid truyền khác về phương diện khả năng chịu tải và rung động. Kết quả nghiên cứu phân tích vừa đóng góp cho hiện trạng nghiên cứu trong nước một hướng tiếp cận phân tích động lực học dựa trên sự kết hợp hai phần mềm trên, đồng thời mang lại giá trị tham khảo nhất định trong thiết kế bộ truyền bánh răng cycloid nói riêng và trong lĩnh vực thiết kế cơ khí nói chung. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Cycloidal_drive [2] http://www.darali.com/page21.html Hình 13. Sự thay đổi vận tốc góc của trục ra [3] Chen B.K., Zhong H., Liu J.Y., LiC.Y. and Fang T.T., “Generation and investigation of a new cycloid drive with double contact”, Mechanism and Machine Theory, Vol. 49, 2012, pp. 270-283. [4] Liu J.Y., Chen B.K., Matsumura S., Li, C.Y. and Houjoh H., “Design of a Novel Cycloid Drive with a Cycloid-arc Gear and Analysis of Its Meshing Characteristic”, Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing, Vol. 6, No.2, 2012, pp.310-322. [5] Chiu-FanHsieh, “Dynamics Analysis of Cycloidal Speed Reducers with Pin wheel and Nonpinwheel Designs”, Journal of Mechanical Design, Vol.136 /091008, [DOI:10.1115/1.4027850], 2014. [6] http://www.ptc.com/cad/pro-engineer [7] http://www.ansys.com/ [8] http://www.mscsoftware.com/page/research-msc Hình 14. Sai số vận tốc góc của trục ra (BBT nhận bài: 08/09/2017, hoàn tất thủ tục phản biện: 09/10/2017)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2