intTypePromotion=3

Bơm nhiên liệu cao áp PF

Chia sẻ: Trần Bá Trung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1
501
lượt xem
153
download

Bơm nhiên liệu cao áp PF

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

* Câú taọ : - Hê ̣ thôń g nhiên liêụ sư duṇ g bơm PF đươc ưng duṇ g trên các loại động cơ diesel cơ nhỏ 1,2 xylanh như YANMAR, KUBOTA, Bông sen, hoặc trên các động cơ nhiều xylanh cơ lơn như máy phát điện, máy tàu. Một bơm PF gôm̀ cać bô ̣ phâṇ sau : + Mộ vỏ bơm đươc đúc bằng thép hay hơp kim nhôm trên đó bệ để bắt bơm, các lỗ bắt đầu ống dầu, vít xả gió, vít chận xylanh, lỗ để xỏ thanh răng. + Bên trongvỏ bơm có chưa cụm xylanh, piston. Đây là...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bơm nhiên liệu cao áp PF

  1. Bơm nhiên liêu cao ap PF ̣ ́ Hệ thông nhiên liêu sư dung bơm PF đươc ưng dung trên cac loai đông cơ diesel cơ nhỏ 1,2 ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ xylanh như YANMAR, KUBOTA, Bông sen, hoăc trên cac đông cơ nhiêu xylanh cơ lơn như ̣ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̀ may phat điên, may tau. ́ * Câu tao : ̣ - Hệ thông nhiên liêu sư dung bơm PF đươc ưng dung trên cac loai đông cơ diesel cơ nhỏ 1,2 ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ xylanh như YANMAR, KUBOTA, Bông sen, hoăc trên cac đông cơ nhiêu xylanh cơ lơn như ̣ ́ ̣ ̀ may phat điên, may tau. Môt bơm PF gôm cac bộ phân sau : ́ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ + Mộ vỏ bơm đươc đuc băng thep hay hơp kim nhôm trên đó bệ để băt bơm, cac lỗ băt đâu ông ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ dâu, vit xả gio, vit chân xylanh, lỗ để xỏ thanh răng. ̀ ́ ́ ́ ̣ + Bên trongvỏ bơm có chưa cum xylanh, piston. Đây là bộ chinh để ep và phân đinh nhiên liêu. ̣ ́ ́ ̣ ̣ NgoaI piston là môt khâu răng để điêu khiên piston xoay nhơ thanh răng, piston bơm luôn đươc ̀ ̣ ̀ ̉ đây xuông nhơ môt loxo, hai đâu cua lò xo có chen chân, tât cả đươc đây lai bơi môt đêm đây ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ và khoa lai bên trong vỏ bơm nhơ môt khoen chân. ́ ̣ ̣ ̣
  2. + Phia trên xylanh là bệ xupap, xupap giam ap (cao ap) trên xupap là hai lò xo, tât cả đươc xiêt ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ́ ́ giư trong vỏ bơm băng luc giac, đâu ôc luc giac là chỗ để băt ông cao ap dân dâu tơi kim phun. ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ̃ ̀ + Xylanh bơm có môt hay hai lỗ dâu, lỗ dâu ra ơ phia vit chân xylanh, vit chân ngoaI có nhiêm ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ vụ đinh vi, xylanh con lai có nhiêm vụ chiu sưc tac dung cua ap lưc dâu về để tranh xoi mon vỏ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̀ bơm. + Piston bơm thương có lăn vat xeo phia trên hay phia dươi để phân lương nhiên liêu, đuôI ̀ ̣ ́ ́ ́ ̣ piston có hai tai để ăn khơp vơi hai ranh khoet trên khâu răng. ơ ranh khoet trên khâu răng và tai ̃ ́ ̃ ́ ̣ đuôI piston đêu có dâu khi rap phaI để chung trung nhau. ̀ ́ ́ ̉ ́ ̀ * Nguyên lý hoat đông cua bơm PF : ̣ ̣ ̉ - Khi đông cơ lam viêc, luc piston bơm xuông thâp nhât nhiên liêu ơ xung quanh xylanh vao ̣ ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ ̀ xylanh bơm băng cả hai lỗ dâu vao và dâu ra. Đên thì phun dâu, côt cam găn ơ đông cơ điêu ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̀ khiên piston bơm đI lên ep nhiên liêu trong xylanh. Luc piston đI lên, khi nao piston bit hêt hai ̉ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ lỗ dâu ơ xylanh thì nhiên liêu băt đâu ep (ta goi là điêm khơi phun). Khi ap lưc dâu ep tăng lên ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ́ manh hơn ap lưc lò xo, van mơ, đưa nhiên liêu tơi kim phun và vao xylanh đông cơ. ̣ ́ ̣ ́ ̣
  3. - Piston tiêp tuc đI lên ep nhiên liêu đên khi lăn vat xeo ơ piston hé mơ lỗ dâu vê, dâu tran ra ́ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ngoaI xylanh thì phun châm dưt (ta goi là điêm rưt phun), piston tiêp tuc đI lên cho hêt khoang ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̉ ̣ chay cua no. ̉ ́ - Muôn thay đôi tôc độ đông cơ ta điêu khiên thanh răng xoay piston để thay đôi thơi gian phun. ́ ̉ ́ ̣ ̀ ̉ ̉ Thơi gian phun cang lâu lương dâu cang nhiêu đông cơ chay cang nhanh, thơi gian phun dâu ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ cang it thì đông cơ chay cang châm. Khi ta xoay piston để ranh đưng ngay lỗ dâu về thì sẽ không ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̃ ̀ có sư cung câp nhiên liêu măc dâu piston vân lên xuông, nhiên liêu không đươc ep, không phun ́ ̣ ̣ ̀ ̃ ́ ̣ ́ đông cơ ngưng hoat đông (vị trí nay goi là cup dâu) ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ * Mô phỏng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản