C# Giới Thiệu Toàn Tập part 7

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
7
download

C# Giới Thiệu Toàn Tập part 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'c# giới thiệu toàn tập part 7', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: C# Giới Thiệu Toàn Tập part 7

  1. CHƯƠNG 8 : TRUYỀN SỐ LIỆU CHO HÀM 1/ Truyền đối số cho hàm main( ) : - Ví dụ : ta muốn viết một chương trình có tên là Hello.că hello.exe khi chạy trên MS- DOS ta nhập các đối số vào chương trình. Ví dụ : c:> Tom and Jerry ( enter) máy sẽ in ra câu : Chào Tom and Jerry. - Viết chương trình trên như sau : Void main ( int argc, char*argv[ ]) { ...... } Trong đó : + argc : cho biết tổng số đối số truyền vào tính cả tên chương trình đối với ví dụ trên argc = 4. Mỗi đối số truyền vào được xem như là xâu ký tự. + mãng argv [ ] sẽ là con trỏ , trỏ lần lượt đến các đối số. argv[0] -->"Hello" argv[1] --> "Tom" argv[2] --> "and" argv[3] --> "Jerry" void main ( int argc, char *argv[ ]) { int i ; printf("Chào !"); for ( i=1 ; i < argc ; i++) printf("%s", argv[ i]); } 2/ Truyền cấu trúc cho hàm - Hàm trên các cấu trúc : - Chương trình gọi nhập học viên(HV). - Chương trình bị gọi void nhap ( struct Kiểu HV HV[ ]) Hoặc void nhập (Kiểu HV HV[ ]) - Ví dụ : nhập danh sách lớp : #include #include #include #define N 100 typedef struct { char ten[20] ; int tuoi ; float diem ; } kieu HV /* khai báo hàm nhập dữ liệu*/ void nhap ( int n , Kieu HV HV [ ] ) {int i ; float t; for ( i = 0; i< n ; i++) { printf ( " Nhập hv thử %d ", i++); scanf(....) } /* chương trình chính */ main ( )
  2. { Kieu HV hv[n]; nhap ( n, hv); } * Hàm có thể trả về giá trị cấu trúc hoặc con trỏ cấu trúc : + Ví dụ : Hàm Kieu HV *ptim ( char*ten, KieuHV HV[ ] , int n) : có tác dụng tìm trong danh sách n học viên trong mãng HV[ ] người có tên và hàm trả về con trỏ, trỏ tới người tìm được hoặc trả về NULL nếu không tìm thấy . + Hàm Kieu HV tim( char*ten, KieuHV HV[ ], int n); : cũng với mục đích như hàm trên nhưng trả về giá trị của một cấu trúc. + Ví dụ : #include"stdio.h" #include"conio.h" #include"string.h" typedef struct { char ten[20] ; int tuổi ; float điểm } Kieu HV ; Kieu HV *ptim ( char*ten, KieuHV HV[ ] , int n ); Kieu HV tim ( char *ten, Kieu HV hv[ ] , int n ); main( ) { Kieu HV *p, ds[100],h ; int i, h, n ; char ten[20] ; float diem; clrscr ( ); printf("\n Số người n = " ) ; scanf ("%d *c ",&n); for ( i=0 ; i
  3. if ( strcmp ( ten, hv[i].ten= = )return (&hv[ i]); return (NULL); } Kieu HV tim (char*ten, Kieu HV hv[ ] , int n) { int i ; HV tam ; tam.ten[0]=0; for ( i=0 ; i
Đồng bộ tài khoản