Các bài tập Pascal hay dành cho học sinh lớp 9

Chia sẻ: Nguyễn Chiến Thắng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
192
lượt xem
49
download

Các bài tập Pascal hay dành cho học sinh lớp 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Minh rất thích trò chơi xếp các hộp có hình vêin gạch.Mình đặt các viên gạch chống lên nhau và xây thành nhiều chống có độ cao khác nhau.Mình khoe với chị mình rằng : " chị trông, em đã xây được một bức tường".Chị của Minh trả lời " Em phải xếp các viên gạch có độ cao giống nhau mới đựoc gọi là một bức tường ".Sau khi nghe chị nói như vậy nó cân nhắc một tí rồi mới cho là đúng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các bài tập Pascal hay dành cho học sinh lớp 9

  1. CAÙC BAØI TAÄP PASCAL HAY D AØNH CHO HS LÔÙP 9 X ẾP G ẠCH. BAØI 1 : Minh rất thích trò chơi xếp các chiếc hộp có hình viên gạch. Minh đặt các viên gạch chồng lên nhau và xây thành nhiều chồng có độ cao khác nhau. Minh khoe với chị rằng “Chị trông, em đã xây được một bức tường”. Chị của Minh trả lời “Em phải xếp các viên gạch có độ cao giống nhau mới được gọi là một bức tường”. Sau khi nghe chị nói như vậy nó cân nhắc một tí và cho rằng ý kiến ấy là đúng. Vì vậy em bắt đ ầu tiến hành s ắp x ếp lại các chồng gạch lần lượt từng chiếc một cho đến khi hoàn thành công việc. Khi công việc đã hoàn tất, Minh mệt lả và muốn có bạn nào giúp Minh di chuyển các viên gạch với số lần ít nhất. Các chiếc hộp trước và sau khi xếp Yêu cầu: Hãy lập trình đưa ra số lần di chuyển ít nhất của các viên gạch sao cho từ các chồng gạch có độ cao khác nhau trở thành các chồng gạch có độ cao bằng nhau; lần lượt từng chiếc một cho đến khi hoàn thành công việc. Dữ liệu vào: có cấu trúc sau: dòng đầu tiên là số n, n là số các chồng gạch, - dòng tiếp theo lần lượt là các hi, độ cao của chồng gạch thứ i. (1≤ n ≤ 50; 1≤ hi ≤ - 100; i = 1..n). Lưu ý rằng số viên gạch bao giờ cũng chia hết cho số chồng gạch. Dữ liệu ra: chỉ có một dòng chứa một số nguyên dương là kết quả tính toán số lần ít nhất sau khi xếp lại các chồng gạch. Nếu không có kết quả cũng phải ghi rõ “KHONG CAN DI CHUYEN LAN NAO” Ví dụ: với hình trên ta có dữ liệu vào, ra: Input Output 6 5 524175 7 Khong can di chuyen lan nao 9999999 BAØI 2: SAÉP SOÁ TRONG XAÂU Gv: Tr ần Minh Th ọ 1/5
  2. 1. Nhaäpmoätxaâus baogoàmsoávaøkí töï, in ra xaâuñaõsaép xeápsoátheothöùtöï taêngdaàncoønvò trí caùckí töï vaãngiöõ nguyeân? Input Output abc6ghj7kkkkk1hhh abc6ghj7kkkkk1hhhh9 h9 BAØI 3: KYÙ TÖÏ NHIEÀU NHAÁT Nhaäpvaøoxaâus (a z), in ra kyù töï xuaáthieännhieàulaànnhaát trongxaâuvaøsoálaànxuaáthieän?Neáucoùnhieàutröôønghôïp thì in ra tröôønghôïpñaàutieân. ví duï: Input Output abcaabca a4 bcbsaaba b3 BAØI 4: TÖØ DAØI NHAÁT In ra töødaøi nhaáttrongmoätxaâunhaäptöøbaønphímvaøsoákyù töï cuûatöø naøy?Neáucoùnhieàutöøcoùñoädaøi baèngnhauthì in ra heát. ví duï: Input Output Nguyenvantruong truong 4 Truongthichhocpascal Truong pascal 5 BAØI 5: DAÕY CON LÔÙN NHAÁT Cho một mảng số nguyên gồm n phần tử. Tìm dãy con gồm m phần tử (m≤ n) sao cho dãy con này có tổng lớn nhất. (Dãy con là dãy các phần tử liên tiếp nhau trong mảng). nhập n, nhập các phần tử của dãy, nhập m, in ra dãy con có m phần tử. Input Output 8 879 43528796 3 BAØI 6: XOAÙ KYÙ TÖÏ TRUØNG Vieátchöôngtrìnhnhaäpvaøo1 xaâuvaøxoaùheátcaùckyùtöï lieân tieápgioángnhautrongxaâuchæchöøalaïi moät? Input Output cccccaaannnnooo cano yeseeeyysss yeseys BAØI 7: SOÁ ÑÔN ÑIEÄU Gv: Tr ần Minh Th ọ 2/5
  3. Caùcsoánguyeândöông 3748,58,859,32435465768ñöôïcgoïi laø caùcsoáñônñieäudo neáuquansaùtcaùcchöõsoácuûasoánaøy, tathaáychuùngluaânphieântaênggiaûmhoaëcgiaûmtaêng. Chaúnghaïn: 3 4 2 3 4 5 6
  4. số (bốn chữ số của số hạng đầu tiên này không đồng thời bằng nhau). Hai số mới (a1 và b1) được tạo thành từ số đầu tiên của dãy. Số thứ nhất a1 có được bằng cách sắp xếp các chữ số của n1 theo thứ tự giảm dần và số thứ nhì b1 có được bằng cách sắp xếp các chữ số của n1 theo thứ tự tăng dần. Số thứ nhì n2 của dãy là hiệu a1 - b1. Tiếp tục, hai số a2 và b2 được tạo thành từ n2 tương tự như a1 và b1 và số thứ ba n3 của dãy 6174 là hiệu a2 - b2, và cứ thế tiếp tục. Dãy số kết thúc khi các số hạng của dãy bắt đầu lặp lại (nghĩa là các phần tử của dãy đôi một khác nhau). Chữ số 0 ở đầu số (vị trí thứ nhất tính từ bên trái) vẫn có nghĩa. Định lý 6174 phát biểu rằng số hạng cuối của dãy số xây dựng như trên luôn là số 6174. Chẳng hạn, xét dãy mà số hạng đầu tiên (n1) là 7815. Ta có: 8751 - 1578 = 7173 (n2) 7731 - 1377 = 6358 (n3) (n4) 6543 - 3456 = 3087 (n5) 8730 - 0378 = 8352 (n6) 8532 - 2358 = 6174 Bài toán: Cho trước số hạng đầu tiên của dãy 6174. Cho biết chỉ số của số hạng cuối (là số hạng 6174) của dãy. Dữ liệu: Cho trong tập tin văn bản DL6174.INP, gồm một dòng gồm số nguyên dương duy nhất là số hạng đầu tiên của dãy số 6174. Kết quả: Cho trong tập tin văn bản DL6174.OUT, gồm một dòng gồm số nguyên dương duy nhất là số hiệu của số hạng cuối của dãy số 6174 mà số hạng đầu cho trong tập tin dữ liệu. Ví dụ: DL6174.INP DL6174.OUT 7815 6 Gv: Tr ần Minh Th ọ 4/5
  5. BAØI 11: DIEÄN TÍCH CAÙC HÌNH Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB là a (cm), chiều rộng AD là b (cm) với a, b là các số nguyên dương không vượt quá 10000. Một điểm M trên đoạn BC, một điểm N trên đoạn CD sao cho độ dài (tính bằng cm) các đoạn BM, CN bằng nhau và là số nguyên không âm. B A M C D N Yêu cầu: 1. Biết độ dài BM, tính diện tích hình chữ nhật ABCD và diện tích tam giác MCN. 2.Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của diện tích tam giác AMN khi M, N thay đổi. Dữ liệu vào: Dữ liệu của bài toán cho trong tệp tin DIENTICH.INP gồm ba số a, b, x (x ≤ b ≤ a, x là độ dài BM trong yêu cầu 1) được ghi trên cùng một dòng theo đúng thứ tự trên, hai số liên tiếp cách nhau một khoảng trắng. Dữ liệu ra: Kết quả ghi ra màn hình (hoặc ghi ra file DIENTICH.OUT) trên 5 dòng: - Dòng đầu là ba số a, b và x. - Dòng thứ hai là diện tích hình chữ nhật ABCD. - Dòng thứ ba là diện tích tam giác MCN - Dòng thứ tư là giá trị lớn nhất của diện tích tam giác AMN - Dòng thứ năm là giá trị nhỏ nhất của diện tích tam giác AMN (Các giá trị diện tích được ghi trong dạng thập phân với 1 chữ số sau dấu phẩy). Ví dụ: Kết quả trên màn hình (hoặc file DIENTICH.INP DIENTICH.OUT) 10 6 2 10 6 2 60.0 4.0 30.0 17.5 Hạn chế kỹ thuật: - Ghi tên file bài làm là DIENTICH.PAS. - Dữ liệu vào là chính xác không cần kiểm tra. - Nếu không nhập được dữ liệu vào từ file, thí sinh có thể nhập dữ liệu vào từ bàn phím - Có khoảng 60% số bộ test có a < 100. BAØI 12: ÑOÏC SOÁ LA MAÕ Vieátchöôngtrìnhnhaäpvaøo1 soála maõroài bieánñoåi thaønhsoáthaäp phaân. Input Output DCLXVI 666 mmCcXx 2220 MMcmxLIV 2944 mmmcmxcix 3999 Giôùi haïn: Soá La maõnhaäpvaøolaø chínhxaùc.Soá thaäpphaânnhoûhôn 4000. Gv: Tr ần Minh Th ọ 5/5
Đồng bộ tài khoản