intTypePromotion=1
ADSENSE

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành trữ lượng nước dưới đất lưu vực sông Sài Gòn

Chia sẻ: Hung Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

45
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dựa trên về kết quả nghiên cứu hiện tại, bài viết này đề cập đến việc phân tích và xác định các yếu tố tự nhiên và nhân tạo chính có vai trò quyết định trong việc xây dựng trữ lượng nước ngầm ở lưu vực sông Sài Gòn. Các yếu tố này được tách thành 2 nhóm: yếu tố tự nhiên (cấu trúc hệ thống nước ngầm, đặc điểm địa hình, hệ thống thủy văn và khí hậu) và yếu tố nhân tạo (khai thác nước ngầm và nông nghiệp).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành trữ lượng nước dưới đất lưu vực sông Sài Gòn

T¹p chÝ C¸c khoa häc vÒ tr¸i ®Êt<br /> <br /> 32(4), 326-334<br /> <br /> 12-2010<br /> <br /> C¸C NH¢N Tè ¶NH H¦ëNG §ÕN<br /> Sù H×NH THµNH TR÷ L¦îNG N¦íC D¦íI §ÊT<br /> L¦U VùC S¤NG SµI GßN<br /> Ng« §øc Ch©n, NguyÔn ViÖt Kú<br /> I. Më ®Çu<br /> C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn sù h×nh thµnh n−íc<br /> d−íi ®Êt (ND§) cã thÓ chia thµnh hai nhãm chÝnh :<br /> tù nhiªn vµ nh©n t¹o. Trong tõng nhãm, sÏ cã nhiÒu<br /> yÕu tè t¸c ®éng víi møc ®é kh¸c nhau, cã yÕu tè<br /> chØ ®ãng vai trß thø yÕu vµ ch−a ®−îc nghiªn cøu<br /> nªn Ýt ®−îc quan t©m vµ ng−îc l¹i. §èi víi l−u vùc<br /> s«ng Sµi Gßn tån t¹i c¸c nh©n tè cô thÓ sau :<br /> • C¸c nh©n tè tù nhiªn : cÊu tróc hÖ thèng ND§,<br /> ®Þa h×nh, hÖ thèng thñy v¨n vµ khÝ hËu.<br /> • C¸c nh©n tè nh©n t¹o : khai th¸c ND§ vµ c¸c<br /> c«ng tr×nh thuû lîi.<br /> Tïy ®iÒu kiÖn ph©n bè cña c¸c tÇng chøa n−íc,<br /> vai trß cña c¸c yÕu tè nµy tham gia vµo viÖc h×nh<br /> thµnh tr÷ l−îng víi c¸c møc ®é kh¸c nhau, thËm chÝ<br /> cã thÓ kh«ng tham gia. Nãi c¸ch kh¸c, tõng tÇng<br /> chøa n−íc cã mét tæ hîp yÕu tè kh¸c nhau chi phèi<br /> viÖc h×nh thµnh tr÷ l−îng. Trong tÇng chøa n−íc nµy<br /> cã thÓ mét vµi yÕu tè ®ãng vai trß quan träng nhÊt<br /> nh−ng ë tÇng chøa n−íc kh¸c th× ng−îc l¹i, thËm<br /> chÝ kh«ng tham gia viÖc h×nh thµnh tr÷ l−îng.<br /> II. C¸c nh©n tè tù nhiªn<br /> 1. CÊu tróc hÖ thèng n−íc d−íi ®Êt<br /> <br /> Theo [6], vïng l−u vùc s«ng Sµi Gßn hiÖn diÖn<br /> c¸c thµnh t¹o ®Þa chÊt tõ Mesozoi ®Õn §Ö Tø. C¨n<br /> cø theo nguyªn t¾c ph©n tÇng ®Þa chÊt thuû v¨n (§C<br /> TV) cña Quy chÕ lËp b¶n ®å §CTV (ban hµnh theo<br /> QuyÕt ®Þnh sè 53/2000/Q§-BCN, ngµy 14-9-2000<br /> cña Bé tr−ëng Bé C«ng nghiÖp) vµ ®Æc ®iÓm hÖ<br /> thèng ND§, toµn vïng ph©n chia thµnh 12 tÇng<br /> chøa n−íc (h×nh 1).<br /> a) §Æc ®iÓm ph©n bè c¸c tÇng chøa n−íc<br /> <br /> H×nh 2 thÓ hiÖn mÆt c¾t t−îng tr−ng m« pháng<br /> cÊu tróc hÖ ND§ toµn vïng nghiªn cøu vµ h×nh 3<br /> <br /> 326<br /> <br /> lµ mÆt c¾t thùc tÕ. Trªn c¸c mÆt c¾t nµy, cho thÊy<br /> ®Æc ®iÓm ph©n bè cña c¸c tÇng chøa n−íc :<br /> - C¸c tÇng chøa n−íc hoµn toµn lé trªn mÆt ®Êt :<br /> toµn vïng chØ cã tÇng chøa n−íc khe nøt Bqp3 cã<br /> toµn bé diÖn tÝch ph©n bè lé trªn mÆt. Nh− vËy,<br /> nguån h×nh thµnh tr÷ l−îng cña tÇng chøa n−íc nµy<br /> hÇu nh− tõ ngoµi hÖ thèng ND§ (m−a, s«ng suèi,<br /> t−íi,...).<br /> - C¸c tÇng chøa n−íc lé mét phÇn trªn mÆt ®Êt :<br /> c¸c tÇng chøa n−íc khe nøt Bqp2, Bn 22 −3 , Bn13 vµ ps<br /> - ms cã mét phÇn diÖn tÝch ph©n bè lé hoµn toµn<br /> trªn mÆt vµ phÇn cßn l¹i bÞ che phñ bëi c¸c thµnh<br /> t¹o trÎ h¬n. Nh− vËy, nguån h×nh thµnh tr÷ l−îng<br /> cña c¸c tÇng chøa n−íc nµy còng cã sù tham gia<br /> cña c¸c nguån tõ ngoµi hÖ thèng ND§ (m−a, s«ng<br /> suèi, t−íi,...).<br /> - C¸c tÇng chøa n−íc cã diÖn ph©n bè n«ng :<br /> c¸c tÇng chøa n−íc lç hæng qh, qp3, qp2-3, qp1 vµ<br /> n 22 cã phÇn diÖn tÝch ph©n bè n«ng, phÝa trªn chØ<br /> ®−îc phñ mét líp b¸n thÊm (c¸c thµnh t¹o rÊt nghÌo<br /> n−íc). Nh− vËy, nguån h×nh thµnh tr÷ l−îng cña c¸c<br /> tÇng chøa n−íc nµy cã sù tham gia cña c¸c nguån<br /> tõ ngoµi hÖ thèng ND§ nh− m−a, t−íi (thÊm xuyªn<br /> qua líp b¸n thÊm), s«ng suèi,...<br /> - C¸c tÇng chøa n−íc kh«ng lé trªn mÆt ®Êt :<br /> chØ cã hai tÇng chøa n−íc n12 vµ n 13 ph©n bè d−íi<br /> s©u, bÞ c¸c tÇng chøa n−íc trÎ h¬n che phñ hoµn<br /> toµn bªn trªn. Nh− vËy, nguån h×nh thµnh tr÷ l−îng<br /> cña hai tÇng chøa n−íc nµy kh«ng cã sù tham gia<br /> cña c¸c nguån tõ ngoµi hÖ thèng ND§.<br /> b) M«i tr−êng chøa n−íc (®Æc ®iÓm chøa n−íc)<br /> <br /> Toµn vïng bao gåm hai d¹ng tån t¹i cña ND§ :<br /> c C¸c tÇng chøa n−íc khe nøt : kh¶ n¨ng chøa<br /> n−íc cña c¸c tÇng chøa n−íc phô thuéc møc ®é vµ<br /> <br /> tÝnh chÊt nøt nÎ (hoÆc lç hæng<br /> cña ®¸ basalt) cña ®Êt ®¸ vµ lo¹i<br /> ®Êt ®¸. Mét ®Æc ®iÓm râ nÐt nhÊt<br /> lµ tÝnh bÊt ®ång nhÊt cña c¸c tÇng<br /> chøa n−íc khe nøt trªn b×nh ®å<br /> còng nh− trªn mÆt c¾t.<br /> - C¸c tÇng chøa n−íc trong<br /> ®¸ basalt ë §ång Nai, Bµ RÞa Vòng Tµu th−êng cã møc ®é<br /> chøa n−íc tèt h¬n c¸c n¬i kh¸c<br /> (tÇng chøa n−íc Bqp2). ë B×nh<br /> Ph−íc, c¸c tÇng chøa n−íc trong<br /> ®¸ basalt chøa n−íc kÐm h¬n,<br /> ®Æc biÖt lµ tÇng chøa n−íc Bn13<br /> rÊt nghÌo n−íc.<br /> - TÇng chøa n−íc khe nøt ps<br /> - ms cã diÖn ph©n bè toµn vïng<br /> nh−ng kh¶ n¨ng chøa n−íc còng<br /> kh«ng cao, th−êng nghÌo n−íc.<br /> Mét sè n¬i, ho¹t ®éng cña ®øt<br /> gÉy ®· t¹o nªn nh÷ng ®íi chøa<br /> n−íc rÊt tèt, nhiÒu n¬i rÊt giÇu<br /> n−íc (Biªn Hßa, Long B×nh...).<br /> MÆt kh¸c, lo¹i ®Êt ®¸ chøa n−íc<br /> <br /> H×nh1. Ph©n tÇng ®Þa chÊt thñy v¨n vïng l−u vùc s«ng Sµi Gßn<br /> <br /> H×nh 2. MÆt c¾t t−îng tr−ng (phi tû lÖ) cña hÖ thèng ND§ l−u vùc s«ng Sµi Gßn<br /> còng gãp phÇn t¹o ra nh÷ng vïng chøa n−íc tèt<br /> nh− vïng ph©n bè ®¸ v«i ë däc thung lòng s«ng<br /> Sµi Gßn ë khu vùc B×nh Ph−íc (Tµ ThiÕt, Thµnh<br /> L−¬ng...).<br /> d C¸c tÇng chøa n−íc lç hæng : kh¶ n¨ng chøa<br /> n−íc phô thuéc chñ yÕu thµnh phÇn ®Êt ®¸ chøa n−íc<br /> (®é rçng h÷u hiÖu). Nh×n chung, cÊu t¹o c¸c tÇng<br /> <br /> chøa n−íc lç hæng trong toµn l−u vùc s«ng Sµi Gßn<br /> th−êng lµ h¹t th« (c¸t tõ mÞn ®Õn th« cã lÉn s¹n sái)<br /> nªn kh¶ n¨ng chøa n−íc tèt mÆc dï bÒ dÇy th−êng<br /> kh«ng lín. Tuy nhiªn, do bÒ dÇy thay ®æi vµ thµnh<br /> phÇn ®Êt ®¸ nhiÒu n¬i cã lÉn h¹t mÞn (sÐt, bét, bét<br /> c¸t...) hoÆc xen kÑp c¸c thÊu kÝnh h¹t mÞn dÇy lµm<br /> cho møc ®é chøa n−íc nhiÒu n¬i gi¶m ®¸ng kÓ.<br /> <br /> 327<br /> <br /> Nh− vËy, m«i tr−êng chøa n−íc<br /> lµ kh«ng gian chøa n−íc trong ®Êt<br /> ®¸ nªn ngoµi c¸c vÊn ®Ò nªu trªn cßn<br /> liªn quan ®Õn bÒ dÇy vµ diÖn ph©n<br /> bè. §Ó ®¸nh gi¸ møc ®é giÇu n−íc<br /> nµy ng−êi ta th−êng dïng kh¸i niÖm<br /> tr÷ l−îng tÜnh träng lùc. Theo tÝnh<br /> to¸n trong b¸o c¸o [2], tr÷ l−îng<br /> tÜnh träng lùc cña c¸c tÇng chøa<br /> n−íc lç hæng lµ 6.288.894 m3/ngµy<br /> (b¶ng 1).<br /> c) §Æc ®iÓm thñy lùc<br /> <br /> C¸c tÇng chøa n−íc khe nøt trong<br /> vïng nghiªn cøu th−êng kh«ng ¸p<br /> hoÆc cã ¸p lùc yÕu (¸p lùc côc bé),<br /> cã diÖn lé lín nªn tr÷ l−îng tÜnh ®µn<br /> håi rÊt nhá vµ chiÕm tû lÖ rÊt bÐ<br /> trong tæng tr÷ l−îng khai th¸c ND§<br /> tiÒm n¨ng. Do ®ã, trong ®¸nh gi¸<br /> tr÷ l−îng khai th¸c ND§ tiÒm n¨ng<br /> ng−êi ta th−êng bá qua.<br /> C¸c tÇng chøa n−íc lç hæng<br /> trong vïng, ngo¹i trõ tÇng chøa n−íc<br /> Holocen hÇu nh− cã ¸p lùc tõ yÕu<br /> ®Õn trung b×nh. Mùc ¸p lùc tr−íc ®©y<br /> cã cao ®é xÊp xØ mÆt ®Êt thËm chÝ<br /> mét sè n¬i cao h¬n mÆt ®Êt. Trong<br /> <br /> H×nh 3. MÆt c¾t cÊu tróc §CTV thùc tÕ theo h−íng t©y - ®«ng<br /> qua ®Ønh nói Bµ §en<br /> <br /> B¶ng 1. Tr÷ l−îng tiÒm n¨ng vïng nghiªn cøu [2]<br /> 3<br /> <br /> Tr÷ l−îng tiÒm n¨ng (m /ngµy)<br /> TÇng<br /> Tr÷<br /> l−îng<br /> tÜnh Tr÷ l−îng<br /> chøa n−íc<br /> Tæng<br /> träng lùc<br /> tÜnh ®µn håi<br /> qp3<br /> qp2-3<br /> qp1<br /> n 22<br /> n12<br /> n13<br /> Tæng céng<br /> <br /> 73.398<br /> 762.763<br /> 1.338.050<br /> 2.263.214<br /> 1.025.961<br /> 825.508<br /> 6.288.894<br /> <br /> 9.087<br /> 81.182<br /> 136.607<br /> 35.046<br /> 1.510<br /> 2.498<br /> 265.930<br /> <br /> 82.485<br /> 843.945<br /> 1.474.657<br /> 2.298.260<br /> 1.027.471<br /> 828.006<br /> 6.554.824<br /> <br /> nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do khai th¸c ®· lµm mùc n−íc<br /> bÞ h¹ thÊp, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c tÇng chøa n−íc triÓn<br /> 2<br /> väng qp1, n2 vµ n12 ®· h×nh thµnh c¸c phÔu h¹ thÊp ë<br /> Tp. HCM, B×nh D−¬ng, Bµ RÞa - Vòng Tµu... tÝnh<br /> chÊt ¸p lùc cña c¸c tÇng chøa n−íc ®· h×nh thµnh<br /> tr÷ l−îng tÜnh ®µn håi. Theo tÝnh to¸n trong b¸o<br /> c¸o [2], tr÷ l−îng tÜnh ®µn cña c¸c tÇng chøa n−íc<br /> lç hæng lµ 265.930m3/ngµy (b¶ng 1).<br /> <br /> 328<br /> <br /> d. §Æc ®iÓm dßng chÈy<br /> <br /> Trªn c¸c mÆt c¾t ®Þa chÊt, §CTV c¸c tÇng chøa<br /> n−íc lç hæng ph©n bè liªn tôc trªn nhiÒu d¹ng ®Þa<br /> h×nh kh¸c nhau. Theo h−íng b¾c - nam hoÆc ®«ng<br /> b¾c - t©y nam, ë vïng lé phÝa b¾c vµ ®«ng b¾c cã<br /> ®é cao ®Þa h×nh nhiÒu n¬i ®¹t ®Õn 80 - 100 m (ë<br /> Léc Ninh, Ph−íc Long), gi¶m dÇn ®Õn Cñ Chi (15 25 m), Thñ §øc (25,0 - 33,0 m) vµ ®Õn CÇn Giê chØ<br /> cßn tõ 0,5 ®Õn 1,0 m. Theo c¸c h−íng nµy, tÇng<br /> chøa n−íc sÏ ®i qua nhiÒu d¹ng ®Þa h×nh kh¸c nhau<br /> vµ cµng ch×m s©u víi c¸c tÇng chøa n−íc trÎ h¬n<br /> phñ lªn trªn, kÕt qu¶ ®· h×nh thµnh ®é dèc kh¸ lín<br /> cho tÇng chøa n−íc lç hæng. Riªng tÇng chøa n−íc<br /> Pliocen trªn cã ®Æc ®iÓm nh− sau :<br /> - Theo mÆt c¾t tõ Léc Ninh (lç khoan Q223040)<br /> ®Õn CÇn Giê (lç khoan Q822040) m¸i tÇng chøa<br /> n−íc cã chªnh lÖch ®é cao 208,55 m vµ ®¸y cã<br /> chªnh lÖch ®é cao 202,03 m.<br /> - Theo mÆt c¾t tõ Léc Ninh (lç khoan Q223040)<br /> ®Õn T©n Trô - Long An (lç khoan Q325050) m¸i<br /> <br /> tÇng chøa n−íc cã chªnh lÖch ®é cao 217,1 m vµ<br /> ®¸y cã chªnh lÖch ®é cao 292,25 m.<br /> - Trong ph¹m vi Tp. HCM tõ Linh Xu©n (lç khoan<br /> 09-02T) ®Õn CÇn Giê (lç khoan Q822040) m¸i tÇng<br /> chøa n−íc cã chªnh lÖch ®é cao 91,82 m vµ ®¸y cã<br /> chªnh lÖch ®é cao 117, 5 m.<br /> Chªnh lÖch ®é cao nh− trªn ®· gãp phÇn t¹o ¸p<br /> lùc lín cho tÇng chøa n−íc (do thÕ n¨ng t¹o ra) vµ<br /> vËn tèc dßng chÈy sÏ cao. Dßng chÈy toµn vïng cã<br /> xu h−íng chung theo chiÒu gi¶m ®é cao cña bÒ mÆt<br /> ®Þa h×nh. NghÜa lµ tõ c¸c vïng cao phÝa b¾c, ®«ng<br /> b¾c vµ chÈy vÒ phÝa nam (BiÓn §«ng) vµ t©y nam<br /> (T©y Nam Bé). Cã thÓ ®©y lµ mét trong nh÷ng t¸c<br /> <br /> nh©n h×nh thµnh tr÷ l−îng ®éng cho c¸c tÇng chøa<br /> n−íc lç hæng toµn ®ång b»ng Nam Bé (§BND) nãi<br /> chung vµ vïng nghiªn cøu nãi riªng. Theo [4], tr÷<br /> l−îng ®éng c¸c tÇng chøa n−íc ë c¸c tØnh §«ng Nam<br /> Bé ®−îc thèng kª trong b¶ng 2.<br /> e. Quan hÖ thñy lùc víi c¸c tÇng chung quanh<br /> <br /> Quan hÖ thñy lùc gi÷a c¸c tÇng chøa n−íc ë §B<br /> NB nãi chung ®· ®−îc ®Ò cËp ®Þnh tÝnh trong nhiÒu<br /> nghiªn cøu tr−íc ®©y. Trªn c¸c mÆt c¾t §CTV cho<br /> thÊy sù hiÖn diÖn c¸c cöa sæ §CTV, c¸c líp c¸ch<br /> n−íc v¸t máng hoÆc ®Êt ®¸ c¸ch n−íc kh«ng tèt.<br /> L−îng n−íc thÊm xuyªn gi÷a c¸c tÇng chøa n−íc<br /> ®−îc thèng kª trong b¶ng 3.<br /> <br /> B¶ng 2. B¶ng thèng kª tr÷ l−îng ®éng theo tØnh/thµnh phè [4]<br /> TØnh, thµnh phè<br /> <br /> Tæng<br /> <br /> ps - ms<br /> <br /> Basalt*<br /> <br /> TÇng chøa n−íc (m3/ngµy)<br /> n 22<br /> qp1<br /> qp2-3<br /> <br /> B×nh D−¬ng<br /> 873.025 79.284<br /> 58.303<br /> 131<br /> B×nh Ph−íc<br /> 1.679.986 377.912 873.016 268.475<br /> Bµ RÞa - Vòng Tµu 231.963 22.935 157.711<br /> 6.736<br /> §ång Nai<br /> 648.144 176.309<br /> 74.379<br /> 2.653 50.604<br /> Tp HCM<br /> 451.082<br /> 225<br /> 6.984 96.339<br /> Long An<br /> 110.487<br /> 36.603<br /> T©y Ninh<br /> 901.692 64.078<br /> 1.236<br /> 6.984 208.161<br /> Tæng céng<br /> 4.896.379 720.743 1.106.342 343.399 398.574<br /> <br /> qp3<br /> <br /> qh<br /> <br /> 425.558<br /> 86<br /> 13.796<br /> 75.436<br /> 58.227<br /> <br /> 135.282<br /> 16.359<br /> 12.716<br /> 53.346<br /> <br /> 310.351<br /> 883.454<br /> <br /> 5.501<br /> 223.204<br /> <br /> 174.467<br /> 144.138<br /> 18.069<br /> 215.417<br /> 289.307<br /> 73.884<br /> 305.381<br /> 1.220.663<br /> <br /> * Tæng hîp c¸c tÇng chøa Bqp2, Bqp2, Bn 22 −3 vµ Bn13<br /> B¶ng 3. Thèng kª l−îng n−íc thÊm xuyªn gi÷a c¸c<br /> tÇng chøa n−íc vïng Tp HCM vµ l©n cËn [1]<br /> <br /> TÇng chøa n−íc<br /> TÇng n13<br /> TÇng n12<br /> TÇng n22<br /> TÇng qp1<br /> TÇng qp2-3<br /> TÇng qp3<br /> <br /> ThÊm xuyªn (m3/ngµy)<br /> TÇng trªn<br /> TÇng d−íi<br /> -5.156<br /> 25.901<br /> 223.626<br /> 213.293<br /> 150.001<br /> 25.302<br /> <br /> 7.974<br /> 5.255<br /> -25.546<br /> -191.094<br /> -197.122<br /> -80.116<br /> <br /> DÊu "-" ký hiÖu qu¸ tr×nh tho¸t n−íc khái tÇng chøa n−íc<br /> <br /> KÕt hîp tµi liÖu quan tr¾c nhiÒu n¬i cho thÊy ®Æc<br /> ®iÓm dao ®éng mùc n−íc c¸c tÇng rÊt gièng nhau<br /> cµng minh chøng nhËn ®Þnh nµy. H×nh 4 cho thÊy<br /> mùc n−íc t¹i c¸c tÇng chøa n−íc ë B×nh Ch¸nh (tr¹m<br /> quan tr¾c Q808) gÇn nh− dao ®éng cïng pha víi<br /> biªn ®é kh«ng chªnh lÖch nhau nhiÒu.<br /> 2. KhÝ hËu<br /> <br /> Nh©n tè khÝ hËu ¶nh h−ëng ®Õn nguån h×nh<br /> thµnh tr÷ l−îng ®−îc ®¸nh gi¸ lµ ®Æc ®iÓm bèc h¬i<br /> <br /> vµ bæ cËp tõ m−a. §©y lµ hai qu¸ tr×nh cã t¸c ®éng<br /> tr¸i ng−îc nhau vµ xÈy ra ®ång thêi trong mïa m−a.<br /> Tuy nhiªn, do mùc n−íc th−êng n»m s©u nªn l−îng<br /> bèc h¬i chiÕm vai trß kh«ng ®¸ng kÓ trong mïa kh«.<br /> Nh− vËy, ®èi víi yÕu tè khÝ hËu, m−a ®ãng vai trß<br /> quan träng nhÊt, ®ã lµ viÖc bæ sung n−íc cho hÖ<br /> thèng ND§.<br /> Mèi quan hÖ gi÷a l−îng m−a vµ tÇng chøa n−íc<br /> ®· ®−îc ph¸t hiÖn vµ ®−îc nghiªn cøu kh¸ chi tiÕt<br /> tõ kÕt qu¶ quan tr¾c cña M¹ng quan tr¾c quèc gia<br /> trong vïng. KÕt qu¶ quan tr¾c nhiÒu n¨m t¹i c¸c<br /> tr¹m tõ b¾c xuèng nam thÓ hiÖn quan hÖ gi÷a mùc<br /> n−íc c¸c tÇng chøa n−íc vµ l−îng m−a ë c¸c h×nh<br /> d−íi ®©y.<br /> Theo c¸c nghiªn cøu tr−íc ®©y cho thÊy, cµng<br /> vÒ phÝa vïng lé cña c¸c tÇng chøa n−íc (Tp. HCM.<br /> T©y Ninh, B×nh Ph−íc vµ B×nh D−¬ng) nguån gèc<br /> cña n−íc mang ®Æc tr−ng lµ lôc ®Þa khÝ quyÓn vµ<br /> thµnh phÇn hãa häc cña n−íc trong tÇng kh¸ gièng<br /> víi n−íc m−a, ®Æc biÖt lµ tæng ®é kho¸ng hãa (n−íc<br /> siªu nh¹t) vµ ®é pH thÊp.<br /> <br /> 329<br /> <br /> Tích luyõ löôïng möa<br /> Q808040<br /> <br /> Q808010<br /> Q808050<br /> <br /> Q808020<br /> <br /> 7/99<br /> <br /> 10/99<br /> <br /> 4/99<br /> <br /> 1/99<br /> <br /> 7/98<br /> <br /> 10/98<br /> <br /> 4/98<br /> <br /> 1/98<br /> <br /> 7/97<br /> <br /> 10/97<br /> <br /> 4/97<br /> <br /> 1/97<br /> <br /> 7/96<br /> <br /> 10/96<br /> <br /> 4/96<br /> <br /> 1/96<br /> <br /> 7/95<br /> <br /> 10/95<br /> <br /> 4/95<br /> <br /> 1/95<br /> <br /> 7/94<br /> <br /> 10/94<br /> <br /> 4/94<br /> <br /> 1/94<br /> <br /> 7/93<br /> <br /> Löôïng möa<br /> <br /> 10/93<br /> <br /> 4/93<br /> <br /> 1/93<br /> <br /> 7/92<br /> <br /> 10/92<br /> <br /> 4/92<br /> <br /> 1/92<br /> <br /> 200<br /> 100<br /> 0<br /> -100<br /> -200<br /> -300<br /> -400<br /> -500<br /> -600<br /> -700<br /> -800<br /> -900<br /> -1000<br /> <br /> §é cao mùc n−íc (cm)<br /> <br /> L−îng m−a (mm)<br /> <br /> 1200<br /> 1100<br /> 1000<br /> 900<br /> 800<br /> 700<br /> 600<br /> 500<br /> 400<br /> 300<br /> 200<br /> 100<br /> 0<br /> <br /> Th¸ng/N¨m<br /> <br /> Q808030<br /> <br /> H×nh 4. Dao ®éng mùc n−íc ë c¸c tÇng chøa n−íc kh¸c nhau<br /> Tp. HCM vµ tho¸t vÒ ®ång b»ng Nam Bé. HÖ qu¶<br /> mùc n−íc cña c¸c tÇng chøa n−íc ®Òu dao ®éng<br /> cïng pha víi l−îng m−a. Nãi c¸ch kh¸c, l−îng n−íc<br /> tõ ngoµi chÈy vµo vïng nghiªn cøu (tr÷ l−îng ®éng)<br /> cã sù tham gia ®¸ng kÓ cña l−îng n−íc m−a bæ cËp<br /> hµng n¨m ë c¸c vïng lé phÝa b¾c vµ ®«ng b¾c.<br /> <br /> L−îng m−a (mm)<br /> <br /> §é cao mùc n−íc (cm)<br /> <br /> Tãm l¹i, c¸c vïng phÝa b¾c vµ ®«ng b¾c : T©n<br /> Uyªn, BÕn C¸t, Ch¬n Thµnh, Léc Ninh, §ång Xoµi,<br /> Ph−íc Long, Nh¬n Tr¹ch... (h×nh 5, 6) l−îng m−a<br /> chi phèi m¹nh ®éng th¸i vµ tr÷ l−îng c¸c tÇng chøa<br /> n−íc. ë ®©y diÖn tÝch lé kh¸ lín nªn n−íc m−a bæ<br /> cËp trùc tiÕp vµo tÇng chøa n−íc råi chÈy qua<br /> <br /> Mùc n−íc (cm)<br /> <br /> L−îng m−a (mm)<br /> <br /> H×nh 5. Dao ®éng mùc n−íc t¹i c¸c tÇng chøa n−íc ë T©n Biªn (tr¹m Q220 - T©y Ninh)<br /> <br /> H×nh 6. Dao ®éng mùc n−íc t¹i c¸c tÇng chøa n−íc ë Nh¬n Tr¹ch (tr¹m Q039 - §ång Nai)<br /> <br /> 330<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2