Các phong cách lãnh đạo

Chia sẻ: Trần Thảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
583
lượt xem
205
download

Các phong cách lãnh đạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có nhiều cách tiếp cận, hay nói chính xác hơn là phong cách trong lãnh đạo và quản lý. Những phong cách này được hình thành dự a trên h ình thức những giả định và luận thuết riêng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các phong cách lãnh đạo

 1. March 27, 2007 CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O Kinh Doanh Là Văn Minh 1 S aga Comunitication | h ttp://saga .vn
 2. March 27, 2007 CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O M CL C Các phong cách lãnh đ o Charismatic Leadership Participative Leaders hip Transactional Leadership 2 S aga Comunitication | h ttp://saga .vn
 3. March 27, 2007 CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O Các phong cách lãnh ñ o C ó nhi u c ách ti p c n hay nói chính xác hơ n là phong cách trong lãnh ñ o v à qu n lý. Nh ng phong cách này ñư c , hình thành d a t rên h t h ng nh ng gi ñ nh và lu n t huy t riêng. M i ngư i s l a ch n c ho mình m t phong cách lãnh ñ o/qu n lý riêng d a t rên k t h p các y u t bao g m ni m t in, giá tr và nh ng tiêu chu n c á nhân liên quan, c p ñ l n hơn ñó là nh ng y u t v v ăn hóa doanh nghi p v à các chu n m c c hung mà trên m t h t h ng t ng th c hung ñó, có th c ó m t phong cách s t hích h p, ñư c ng h nhưng phong cách khác l i k hông có ñi u k i n áp d ng. Nh ng phong cách lãnh ñ o t hư ng ñư c nh c ñ n là: ( ñây xin gi nguy ên v ăn t t i ng Anh do ti ng Vi t c hưa có khái ni m t ương ng) • C harismatic Leadership • Participative Leadership • Situational Leadership • Transactional Leadership • Transf ormational Leadership • Transf ormational Leadership • The Quiet Leader Ngoài các phong cách ñư c phân lo i t rên, nhi u nhà khoa h c c ũng t nghiên c u nh ng phong cách lãnh ñ o/qu n lý riêng, ch ng h n: • H t h ng lư i qu n t r : N ghiên c u c a Blake và Mouton v s c ân ñ i nhi m v c a t ng ngư i. • Phong cách lãnh ñ o c a Lewin: Ba phong cách cơ b n. • Phong cách lãnh ñ o c a Likert: t c huyên quy n ñ n c hia s v à cùng tham gia. • Sáu phong cá lãnh ñ o c m xúc: t "Ngài Trí thông minh c a C m x úc" Daniel Goleman v à các b n. ch Chúng tôi s l n lư t gi i t hi u t ng phong cách lãnh ñ o v à nh ng nghiên c u liên quan ñ n phong cách ñó. Trư c tiên chúng tôi gi i t hi uv C hari matic Leadership. s 3 S aga Comunitication | h ttp://saga .vn
 4. March 27, 2007 CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O Charis matic Leadership C ác gi ñ n h • S t hu hút/uy tín cá nhân và phong cách ñ c t rưng c a m t ngư i cao quý là nh ng cái ñ ñ t hu hút nh ng ngư i ñi theo. • T t in là yêu c u c ăn b n c a ngư i lãnh ñ o. • C on ngư i s nghe và ñi theo ngư i mà b n t hân h k hâm ph c . Phong cách N gư i lãnh ñ o C harismatic là ngư i thu hút ñư c nh ng ngư i ñi theo b i nh ng ñ c ñi m, u tín v à s t hu hút c a y c á nhân ngư i ñó ch k hông d a v ào cá d ng quy n l c bên ngoài. c T p trung s quan tâm Khi nhìn m t ngư i lãnh ñ o c harismatic ñi trong phòng h p, g p t ngư i này ñ n ngư i khác ta s t h y r t t hú v . C on ngư i nà khi g p t ng ngư i ñ nói chuy n s dành h u h t s quan tâm ñ n chính ngư i ñang nói v i mình. y Chính ñi u nà làm cho ngư i nói chuy n c ùng c m t h y mình, trong th i ñi m ñó, là ngư i cóv ai trò quan tr ng nh t y t h gi i. Ngư i lãnh ñ o c harismatic dành r t nhi u s quan tâm v à chú ý c a mình ñ t heo dõi và "ñ c" môi trư ng xung quanh mình. H c ó kh năng r t t t t rong vi c ghi nh n ñư c tình c m v à m i quan tâm/lo l ng c a m i c á nhân c ũng như c ñám ñông. N m ñư c ñi u ñó, nh ng ngư i lãnh ñ o này s ñi u c h nh hành ñ ng v à ngôn ng c ho phù h p. Ngư i lãnh ñ o phong cách charismatic s d ng nhi u phươ ng th c k hác nhau ñ ñi u c h nh hình nh cá nhân mình. N u b n t hân h k hông có nh ng ñ c t ính charismatic m t c ách t nhiên, h c ó th luy n t p c n m n ñ c ó ñư c nh ng k ĩ năng c a m t nhà lãnh ñ o như t h . H có th gâ d ng ni m t in thông qua nh ng n t ư ng mang l i t s y hy sinh l i ích b n t hânv à ch p nh n r i ro cá nhân v i ni m t in c a mình. Nh ng ngư i lãnh ñ o này th hi n v i ngư i ñi theo mình s t t in g n như t uy t ñ i. Bên c nh ñó h c ũng là nh ng ngư i có tài trong kh năng thuy t ph c , s d ng r t hi u qu c ác lo i ngôn ng bao g m c ngôn t v à phi ngôn t . .. Trong quá trình ti p x úc, phong thái và uy tín c a ngư i lãnh t là n n ñ ngư i lãnh ñ o ñó di n t ác ph m c a mình v à t o ra n t ư ng mà h m ong mu n t rong t ư du c a "khán gi ". H t hư ng có kh năng s d ng r t hi u qu c ác k y năng k c huy n, s d ng các phươ ng pháp hình t ư ng, n d v à so sánh. Nhi u c hính tr gia s d ng phong cách lãnh ñ o này vì h c n ph i t o c ho mình lư ng ngư i ng h l n. Có m t c ách hi u qu ñ t ăng nh ng ph m c h t lãnh ñ o t heo phong cách này c a cá nhân là nghiên c u v à h c t p nh ng băng v ideo v c ác bài thuy t t rình, phươ ng pháp giao ti p, ng x v i ngư i khác c a nh ng ngư i lãnh ñ o n i t i ng 4 S aga Comunitication | h ttp://saga .vn
 5. March 27, 2007 CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O t rong phong cách này. Nh ng ngư i lãnh ñ o m t t ín ngư ng, tôn giáo c ũng là m t v í d ñi n hình cho ngư i lãnh ñ o phong cách charisma. L ãnh ñ o nhóm N gư i lãnh ñ o t heo phong cách charisma khi ti n hành xâ d ng nhóm làm vi c c a mình, dù là nhóm chính tr , t ôn y giáo hay thu n t úy kinh doanh, cũng thư ng có xu th t p trung làm cho nhóm c a mình rõ ràng, ñ c t rưng v à khác bi t so v i c ác nhóm khác. Ti p ñó nh ng ngư i lãnh ñ o này s x â d ng trong t ư duy c a nh ng ngư i ñi theo mình y hình t ư ng v m t nhóm v ư t tr i hơ n b t kỳ nhó nào khác. V lãnh ñ o c ũng s g n c h t nh ng ñ c tính c a nhóm m v i b n t hân mình, do ñó ñ t ham gia v ào nhóm này, ngư i có nhu c u t ham gia s t r t hành m t ngư i ñi theo ngư i lãnh ñ o ñó. C ác góc nhìn khác N h ng mô t t rên xoay quanh phân tích ngư i có "s c hút c a m t lãnh ñ o". Nhi u nhà nghiên c u ñã phân tích v ngư i lãnh ñ o này trên cái nhìn r ng hơn. Ch ng h n C onger & Kanungo (1998) ñã ch ra năm ñ c ñi m hành vi c a m t ngư i lãnh ñ o c harismatic: • C ó t m nhìn xa và chi ti t, rõ ràng t ng bư c; • N h y c m v i ñi u k i n m ôi trư ng; • N h y c m v i nh ng nhu c u c a c ác thành viên; • D ám nh n r i ro cá nhân; • Th c hi n nh ng hànhv i không theo thói quen c ũ Musser (1987) cho r ng ngư i lãnh ñ o charismatic là ngư i truy n ñ t ñư c ñ ng thu n c hung, m c t iêu lý t ư ng v à lòng nhi t t ình cá nhân. Nh ng ñ ng l c cơ b n cũng như nh ng nhu c u c a c hính ngư i lãnh ñ o s quy t ñ nh m c t iêu chính c a c a nhó m. Th o l u n N gư i lãnh ñ o t heo phong cách Charismatic có m t s ñ c ñi m gi ng v i ngư i lãnh ñ o t heo phong cách Transf ormational mà ta s nghiên c u t rong nh ng bài ti p t heo - m t ngư i lãnh ñ o t heo phong cách Transf ormational có th c ó ñ c ác ñ c t rưng c a c a m t lãnh ñ o Charismatic. ð i m k hác bi t gi a h là ngư i lãnh ñ o theo phong cách Transformational có m i quan tâm c ơ b n là vi c bi n ñ i (transform) t ch c c a mình, v à trong nhi u t rư ng h p là bi n ñ i c chính nh ng ngư i ñi theo mình; trong khi ñó ngư i lãnh ñ o t heo phong cách Charismatic l i k hông mu n t hay ñ i gì. Ngoài nh ng m i quan tâm v u tín, danh ti ng và nh ng ñi u hi n h u k há mà ta có th nh n t h y bên ngoài, y c ngư i lãnh ñ o t heo phong cách Charismatic thư ng quan tâm nhi u ñ n c hính b n t hân mình hơ n là ñ n ngư i khác. M t v í d di n hình cho ñi u này là c m giác t rong m t b u k hông khí " m áp v à tho i m ái" khi nói chu n v i h , k hi y ñó b n c m t h y h là nh ng ngư i có s c t huy t ph c c ao. Tuy nhiên ch ngay sau ñó, khi h hư ng s quan tâm v à 5 S aga Comunitication | h ttp://saga .vn
 6. March 27, 2007 CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O ñ ng th i c nh ng c m giác choáng ng p ñó ñ n ngư i khác, b n s b t ñ u t h i h ñã nói gì v i mình (hay thâm chí là li u h có nói v c ái gì ñó có ý nghĩa hay không). Giá tr m à nh ng nhà lãnh ñ o t heo phong cách Charismatic t o ra có tác ñ ng r t l n. N u như h t h hi n ñư c s quan tâm ñ y ñ v i t t c m i ngư i, h c ó th làm h ng kh i v à thay ñ i t oàn b doanh nghi p. Ngư c l i n u h í ch k , "gian x o" thì h c ó th m ang l i nh ng tác ñ ng tiêu c c c ho doanh nghi p (hay nh ng ngư i ñi theo h ). J ack Welch - CEO c a General Electric, ngư i có nh hư ng và uy tín cá nhân l n t i toàn b GE N h ng ngư i này thư ng r t t t in v ào b n t hân, do ñó h c ũng d c ó c m giác mình không bao gi s ai. ð i u nà có y th ñưa toàn b nh ng ngư i ñang ñi theo h ñ n "v c t h m " ngay c k hi ñã ñư c c nh báo trư c. m c ñ c ao hơ n, s t t in quá m c c ó th làm d n ñ n tình tr ng b nh lý tâm th n m à ngư i ta quá tôn sùng b n t hân, d n ñ n y êu c u s t hán ph c, t n s ùng t nh ng ngư i ñi theo mình, k t qu làm ch ính nh ng ngư i ng h nghi ng v k h năng lãnh ñ o c a h . M t ñ c ñi m k hác là h t hư ng s k hông khoan dung v i nh ng ngư i c nh tranh v i mình và chính ñ c ñi m không th thay th này làm cho không có ngư i k t c h k hi h ra ñi. 6 S aga Comunitication | h ttp://saga .vn
 7. March 27, 2007 CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O Participative Leadership C ác gi ñ n h • Vi c c ùng tha gia v ào quá trình ra quy t ñ nh giúp cho nh ng ngư i s ph i ñưa ra quy t ñ nh n m b t t t m hơ n v n ñ c n gi i qu t . y • C on ngư i thư ng s tích c c tham gia vào nh ng vi c m à trư c ñó b n hân h c ó tham gia, m c ñ nh t ñ nh, v ào quá trình ra quy t ñ nh. • C on ngư i s ít tranh ñua v à h t r nhau t t hơ n n u h c ùng làm vì m c ñích chung. • Khi nhi u ngư i cùng nhau ra quy t ñ nh, s c am k t c a m i ngư i vào ngư i k hác s c ao hơn và do ñó cam k t c hungv ào công v i c s c ao hơ n. • M t quy t ñ nh do nhi u ngư i cùng ñưa ra s t t hơ n do m t ngư i th c hi n. Phong cách N gư i lãnh ñ o t heo phong cách Participative thư ng không chuy ên quy n t mình ra quy t ñ nh. Trái l i, con ngư i này thư ng có xu hư ng ñưa thêm ngư i khác v ào quá trình ra quy t ñ nh, bao g m c ngư i dư i quy n, ñ ng nghi p, nh ng ngư i gi i hơ n và nh ng ngư i có liên quan khác. Tu nhiên, do v i c trao truy n ho c t c h i c ho m t y ngư i c p dư i tham gia vào quá trình ra quy t ñ nh thư ng là ý ñ nh "ch t n y ra" c a ngư i qu n lý nên h u h t c ác ho t ñ ng tham gia ra quy t ñ nh k t rên thư ng ñư c th c hi n v i m t nhóm mang tính t c th i. Câu h i v k h năng tham gia và tác ñ ng ñ n quy t ñ nh mà m i ngư i trong nhóm này ñư c cho phép hoàn toàn tùy thu c v ào các c ơ s t ham chi u v à ni m t in c a ngư i qu n lý, s c ó nhi u m c ñ t ham gia khác nhau, mô t như t rong b ng dư i ← Không có tham gia M c ñ tham gia cao→ Q uy t ñ nh ho àn Ngư i l ãnh ñ o C n hóm ñ xu t Ng ư i l ãnh ñ o Ng ư i l ãnh ñ o t oàn do ng ư i ñ xu t p hươ ng p h ương án, h p t ác công g iao toàn b lãnh ñ o ñư a ra án, l n g nghe ng ư i lãnh ñ o b ng v i các t rách nhi m ra ph n h i ñ có ñ ư a ra quy t thành viên khác quy t ñ nh cho quy t ñ nh cu i ñ n h cu i cùng cùng ra quy t nhóm cùng ñ nh 7 S aga Comunitication | h ttp://saga .vn
 8. March 27, 2007 CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O N goài năm kho ng cơ b n này, có r t nhi u m c ñ bi n t h k hác, ch ng h n m c ñ k hi ngư i lãnh ñ o t ruy n ñ t l i ý t ư ng và yêu c u v i nhóm s t ham gia làm. M t d ng khác c ũng ñư c áp d ng trong phong cách lãnh ñ o này là ngư i lãnh ñ o s m ô t m c t iêu/ ñ i t ư ng c a công v i c là gì v à ñ c nhóm c ũng như m i c á nhân qu t ñ nh làm y như th nào và cách th c t i n hành tri n k hai phù h p - phươ ng pháp này còn ñư c g i là "Qu n t r t heo M c t iêu". M c ñ t ham gia c a nhóm v ào công v i c c òn ph t hu c v ào lo i quy t ñ nh c n ñư c ñưa ra. Nh ng qu t ñ nh v y c ách th c ñ ñ t m c tiêu có th c n nhi u ñ n quá trình h p t ác, th o lu n ra quy t ñ nh, trong khi quy t ñ nh v nh ng v i c liên quan ñ n ñánh giá công vi c c a ngư i c p dư i thư ng ph i do chính ngư i lãnh ñ o t h c hi n. Th o l u n N goài nh ng l i í ch mô t ph n gi ñ nh, vi c lãnh ñ o t heo xu hư ng ñ m i ngư i cùng tham gia còn mang l i nhi u l i í ch khác. Cách ti p c n t heo phươ ng th c này trong phong cách lãnh ñ o c òn ñư c g i là phương th c c v n (consultation), trao quy n (Empowerment), h p t ác ra quy t ñ nh (Joint decision-making), Qu n t r t heo m c t iêu (Management by Objectiv e - MBO) và chia s quy n l c (power-sharing). m t t iêu c c, phươ ng pháp này thâm chí có th làm cho ngư i ta c m t h y c ó mày s c gi t o n u ngư i lãnh ñ o c ó h i ý k i n c a c ác thành v iên nhóm nhưng sau ñó b qua v à không s d ng. ð i u này có th t o ra nh ng n tư ng v à c m giác không t t trong ngư i lao ñ ng. 8 S aga Comunitication | h ttp://saga .vn
 9. March 27, 2007 CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O Transactional Leadership Trư ng phái lãnh ñ o Chuy n giao ñư c xây d ng d a t rên b n gi ñ nh c ơ b n: • ð ng l c c a c on ngư i là t hư ng và ph t . • H t h ng quan h x ã h i làm vi c hi u qu nh t k hi các m nh l nh ñư c ñưa ra thành chu i rõ ràng. • Khi m t ngư i ch p nh n m t công vi c t hì c ũng có nghĩa là h c h p nh n t rao quy n ñi u k hi n hoàn toàn cho ngư i qu n lý. • C ông v i c c hính c a nh ng ngư i c p dư i là làm theo nh ng gì ngư i qu n lý c a h y êu c u.. Cách th c làm v i c c a ngư i lãnh ñ o phong cách Chuy n giao là h x ây d ng lên m t k hung rõ ràng nh ng vi c m à ngư i c p dư i ñư c yêu c u ph i th c t hi và nh ng ph n t hư ng t ươ ng ng khi làm t t công vi c ñó. Nh ng hình ph t t hư ng không ñư c mô t c hi ti t nhưng nh ng ngư i tha gia trong h t h ng lãnh ñ o này ñ u hi u r t rõ v à ch p m nh n s t n t i c a m t h t h ng các hình ph t quy chu n . Hình thái ñ u t iên c a d ng th c lãnh ñ o c huy n giao th hi n qua thươ ng lư ng h p ñ ng lao ñ ng trong ñó ngư i c p dư i s nh n ñư c lương và các l i í ch khác, v à công ty (c t h là ngư i qu n lý c a ngư i c p dư i) có quy n c h huy v i ngư i ñó. Khi ngư i lãnh ñ o t rư ng phái chuy n giao phân công vi c c ho c p dư i c a m ình, h s c oi như ngư i ñư c giao s c h u t rách nhi m hoàn toàn v i c ông vi c v à không quan tâm ngư i ñư c giao có ñ c ác ngu n l c v à năng l c c n t hi t ñ t ri n k hai công v i c ñó hay không. Khi có sai sót x y ra, ngư i c p dư i s ph i c h u t rách nhi m c á nhân v i t oàn b s ai sót và ch u hình ph t t ươ ng ng - gi ng như cách h ñư c thư ng khi làm t t. Áp d ng trong th c t M c dù có nhi u nghiên c u ñã kh ng ñ nh phươ ng pháp lãnh ñ o này có nhi u h n ch , t h c t v n c ho th y ñâ là y phương pháp ñư c nh ng nhà qu n lý s d ng nhi u nh t . Nhìn trên góc ñ s o sánh Lãnh ñ o - Qu n lý t hì phươ ng pháp này nghiêng nhi u v phía qu n lý hơ n. Gi i h n c ơ b n c a phươ ng th c lãnh ñ o này là gi ñ nh "con ngư i h p lý" - gi ñ nh v ngư i có th ñư c khuy n k hích ch y u b ng ti n v à các hình th c t hư ng c ơ b n, t ñó hành ñ ng c a ngư i ñó c ũng có th d ñoán ñư c. C ơ s t âm lý ñư c s d ng ñây là h th ng Lý thuy t hành vi, bao g m c Thuy t ð i u k i n C ñi n c a Pavlov v à Thuy t ði u k i n H i u l c c a Skinner. Nh ng h c t huy t này d a r t nhi u t rên nh ng thí nghi m t h c t ñi u k hi n (thư ng v i ñ ng v t ) và b qua các y u t c m xúc ph c t p v à các giá tr xã h i. Trên th c t , c ác nghiên c u c ho th y c ó ñ y ñ các c ơ s t in c y cho s t n t i c a hư ng ti p c n t heo trư ng phái Chuy n giao d a t rên Lý thuy t hành vi. ð i u này càng ñư c kh ng ñ nh b i d ng th c c ung-v à-c u c a h u h t ngư i lao ñ ng, v à tá ñ ng c a hi u ng nhu c u t ăng d n t rong lý thuy t b c t hang c a Maslow. c Tuy nhiên khi nhu c u v lao ñ ng v ư t quá lư ng cung thì trư ng phái lãnh ñ o C huy n giao thư ng không còn thích h p v à c n ñ n nh ng phươ ng th c lãnh ñ o k hác hi u qu hơ n. 9 S aga Comunitication | h ttp://saga .vn
 10. March 27, 2007 CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O Tươ ng ng v i t rư ng phái lãnh ñ o này, các nhà nghiên c u t âm lý nh n t h y s hình thành m t m i quan h ñ c bi t , ñư c chu n t hành lý thuy t v i t ên g i "Lý thuy t Trao ñ i Lãnh ñ o-Thành viên" y L ý thuy t Tra ñ i L ãnh ñ o-Thành viê (LMX - Leader-Member E o n xchange Theory , còn có tên là Vertical Dyad Linkage Theor - Lý thuy t Liên h Sóng ñôi Chi u d c ) mô t c ách th c ngư i lãnh ñ o t rong nhóm du trì v t rí c a y y m ình b ng cá th a t hu n t rao ñ i ng m v i c ác thành viên trong nhóm. c Thành viên "trong nhóm" và " ngoài nhóm" M t ñ c t rưng chung c a nh ng ngư i lãnh ñ o theo trư ng phái trao ñ i là h t hư ng xây d ng m t m ng lư i các m i quan h ñ c bi t v i m t nhóm n i b (inner cycle) bên trong chính nhóm mình lãnh ñ o, nhóm n i b t hư ng bao g m nh ng ngư i tr lý ho c c v n c a h . V i nh ng ngư i này h t rao cho nhi u t rách nhi m, quy n nh hư ng trong các quy t ñ nh v à kh năng s d ng nh ng ngu n l c nh t ñ nh. Ngư c l i nh ng ngư i này ñư c ch ñ i s c am k t t rung thành tuy t ñ i v i ngư i lãnh ñ o c a mình. Cách th c này rõ ràng s t o ra nhi u k hó khăn cho công vi c c a ngư i lãnh ñ o. H ph i k hu n k hích, nuôi dư ng y m i liên h bên trong này ñ ng th i v n ph i c ân b ng ñ không trao quá nhi u quy n c ho nh ng ngư i "bên trong" c a mình ñ h c ó th vư t quá v t rí gi i h n c a h . Quá trình LMX N h ng m i quan h m ô t t rên s ñư c hình thành r t nhanh theo ba bư c ngay khi m t ngư i tham gia v ào nhóm "bên trong" c a ngư i lãnh ñ o. 1. Nh n vai trò Thành v iên gia nh p nhóm v à ngư i lãnh ñ o s ñánh giá năng l c c a t hànhv iên m i. Trên cơ s này, ngư i lãnh ñ o s ñ x u t dành cho h nh ng c ơ h i ñ c h ng t năng l c . M t y u t k hác c ũng r t quan tr ng trong bư c này là quá trình mà m i bên s t ìm hi u c ách mà bên còn l i m u n ñư c ngư i khác ñ i x . 2. Thi t l p vai trò Trong bư c th hai, ngư i lãnh ñ o v à thành v iên nhóm do mình lãnh ñ o s t ham gia vào m t quá trình ñàm phán không chính th c v à c ũng không có c ơ c u c t h , t rong ñó h x ác ñ nh lên m t v ai trò cho ngư i thànhv iên v à nh ng l i h a/cam k t ng m v l i ích và quy n l c ñ ñánh ñ i cho d t n c âm và lòng trung thành. Xây d ng ni m t in là m t c ông ño n r t quan tr ng trong bư c này, m i bi u hi n gây c m giác không h t m ình, ph n b i, ñ c bi t là c m giác c a c hính ngư i lãnh ñ o, s làm cho thànhv iên b l ai ra và x p v ào lo i "ngoài nhóm". Quá trình thương lư ng nói trên bao g m c nh ng y u t quan h v à nh ng y u t thu n t úy trên góc ñ c ông vi c, v à thông thư ng thì thành viên nào có nhi u ñi m t ươ ng ñ ng v i v i ngư i lãnh ñ o s c ó nhi u c ơ h i t hành công hơ n. ð i u này có th gi i t hích t i s ao nh ng m i quan h khác gi i t hư ng ít thành công hơ n nh ng m i quan h ñ ng gi i (m t ph n do nh ng khó khăn có th phát sinh trong quá trình tìm ki m s t ôn tr ng l n nhau bư c m t . Nh ng nh hư ng t ương t c ũng xu t hi n k hi có s k hác bi t v văn hóa, s c t c . 3. Hình thành thói quen Trong bư c nà d ng th c t rao ñ i liên t c t rên góc ñ quan h x ã h i d n h y, ình thành gi a ngư i lãnh ñ o v à thành viên ñư c thi t l p N hân t thành công N hư ñã gi i t hích, nh ng thànhv iên thành công qua ba bư c trên thư ng là nh ng ngư i có nhi u ñi m t ươ ng ñ ng v i ngư i lãnh ñ o (ñi u này c ũng có th gi i t hích m t ph n v ì sao c ác công ty nư c ngoài h u h t ngư i lãnh ñ o 10 S aga Comunitication | h ttp://saga .vn
 11. March 27, 2007 CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O c p cao ñ u là nam gi i, da trăng, thu c t ng l p trung lưu và ñ tu i t rung t m ). H làm v i c c hăm ch v à luôn c g ng duy trì ni m t in v à s kính tr ng. ð có th t h c hi n t t nh ng ñi u này, h t hư ng ph i nh y c m , kiên nh n, h p lý trong t ư duy, có kh năng ñ ng c m , v à gi i n m b t c ách nhìn nh n c a ngư i khác (ñ c bi t là ngư i lãnh ñ o). Hi u c hi n, thích ch nh o v à ích k là nh ng bi u hi n d d n ñ n b lo i ra nh t. M c ñ g n k t t rong các m i quan h LMX bi n ñ i t heo m t s y u t . Kỳ l là m i quan h này thư ng t t hơ n khi m c ñ t hách th c c a c ông v i c ho c quá th p ho c quá cao. Quy mô c a nhóm n i b này, ngu n l c t ài chính s n c ó v à kh i lư ng côngv i c c hung c ũng là nh ngy u t quan tr ng nh hư ng ñ n m c ñ g n k t. H ư ng v phía trư c và H ư ng lên trê n N guyên lý ñang bàn ñ n t rên c ũng có tính t ăng b c. Ngư i lãnh ñ o c a nhóm c ũng có th t ìm ki m qu n l c b y s ung c a mình thông qua v i c t ham gia vào m t "nhóm bên trong" c a c ác nhà lãnh ñ o v à t ñó có th c hia s xu ng nhóm "bên trong" nhóm qu n lý c a m ình. N h n g lý thuy t n ày có ý nghĩ a gì? Áp d ng Khi gia nh p m t nhóm làm v i c, ta c n n l c ñ t ham giav ào ñư c "nhóm bên trong" c a nó. C g ng làm nhi u hơ n m c ñ c ôngv i c ñư c giao, th hi n s t rung thành c a mình và quan sát cách th c nhìn nh n v à ñánh giá c a ngư i lãnh ñ o. T ra h p lý, có tinh th n ñóng góp trong quá trình thươ ng lư ng và n m l y cơ h i m t c ách th n t r ng. N u b n là m t ngư i lãnh ñ o, hãy l a c h n ngư i vào nhóm n i b c a m ình m t c ách c n tr ng. Dành cho h nh ng ph n t hư ng x ng ñáng cho s chăm ch v à lòng trung thành, ñ ng th i c n t h n t rong vi c duy trì tinh th n c am k t làm vi c c a nh ng ngư i khác. Tv N u b n c h mu n là m t t hành viên bình thư ng trong nhó làm vi c, hãy c n t r ng khi th c hi n c ông vi c c a mình. m Trong nhóm s c ó nh ng ngư i có nhi u quy n l c hơ n b n. N u b n là ngư i lãnh ñ o v à mu n duy trì v ai trò công b ng cho m i t hành viên thì c n lưu ý trư c nh ng ngư i có thói quen xu n nh. Tài li u gi ng d y Investvietnam và www. saga.vn 11 S aga Comunitication | h ttp://saga .vn
 12. March 27, 2007 CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O Kinh Doanh Là Vă n Minh 12 S aga Comunitication | h ttp://saga .vn
Đồng bộ tài khoản