Cách cài đặt Redhat Linux 5.0

Chia sẻ: Tieu Dao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
131
lượt xem
28
download

Cách cài đặt Redhat Linux 5.0

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cài từ CDRom - Đây là cách cài đặt nhanh nhất và đơn giản nhất khi bạn có ổ đĩa CDRom - Bạn khởi động đĩa mềm Dos có sẵn các driver điều khiển ổ CDRom

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách cài đặt Redhat Linux 5.0

 1. www.nhipsongcongnghe.net Red Hat Linux 5.1 ChuÈn bÞ cµi ®Æt Cµi tõ CDRom: §©y lµ c¸ch cµi ®Æt nhanh nhÊt vµ ®¬n gi¶n nhÊt khi m¸y b¹n cã æ ®Üa CDRom. B¹n khëi ®éng b»ng ®Üa mÒm Dos cã s¼n c¸c driver ®iÒu khiÓn æ CDRom (®−¬ng nhiªn lµ ph¶i cã c¸c dßng lÞnh n¹p driver trong Autoexec.bat vµ Config.sys). Sau ®ã ®−a ®Üa CD Linux 5.1 vµo råi tiÕn hµnh cµi ®Æt theo ph−¬ng thøc gäi lµ Autoboot. Cµi tõ æ cøng: ChÐp bé cµi ®Æt (toµn bé th− môc RedHat trªn ®Üa CD gèc) lªn 1 partition trªn æ cøng (td: partition Dos) råi cµi hÖ ®iÒu hµnh nÇy vµo 1 partition kh¸c dµnh riªng cho nã. Trong tr−êng hîp cµi tõ ®Üa cøng, b¹n cÇn t¹o ®Üa mÒm gäi lµ Supplemental Diskette nh− sau: * B¹n khëi ®éng Dos, ®−a ®Üa CD Linux vµo æ CD vµ ®−a ®Üa mÒm 1.44Mb ®· format s½n vµo æ ®Üa mÒm. * ChuyÓn ®Õn æ CDRom, td: C:\>d: * ChuyÓn ®Õn th− môc DosUtils, td: D:\>cd\dosutils * Ch¹y lÞnh Rawrite, td: D:\dosutils>rawrite * Rawrite sÏ hái b¹n tªn file cÇn thiÕt ®Ó t¹o ®Üa mÒm, gá ®Þa chØ vµ tªn file vµo chæ con nh¸y, td: Enter disk image source file name: ..\images\supp.img Chó ý: C¸c file ®Ó t¹o ®Üa mÒm ®−îc chøa trong th− môc Image cña ®Üa CD Linux * Gá tªn æ ®Üa mÒm lµm viÖc. Enter target diskette drive: a: * NÕu b¹n muèn lµm tiÕp ®Üa kh¸c th× tiÕn hµnh l¹i nh− trªn. Partition: §Ó cµi ®Æt vµ ch¹y hÖ ®iÒu hµnh Red Hat Linux b¹n ph¶i cã tèi thiÓu 1 (hay nhiÒu) partition dµnh riªng cho hÖ ®iÒu hµnh nÇy gäi lµ Linux native. Vµ 1 partition ®¨c biÖt gäi lµ Linux swap. B¹n kh«ng thÓ cµi ®Æt hÖ ®iÒu hµnh nÇy lªn partition Dos hay Windows. Chó ý: Trong qu¸ tr×nh cµi ®Æt Linux, b¹n sÏ ®−îc cung cÊp ch−¬ng tr×nh ®Ó t¹o, xãa, thay ®æi partition cho Linux. Swap partition dïng ®Ó t¹o bé nhí ¶o (virtual memory). KÝch th−íc tèi thiÓu cña swap partition nªn chän t−¬ng ®−¬ng víi bé nhí vËt lý (RAM), kÝch th−íc tèi ®a lµ 127 MB. B¹n cã thÓ t¹o nhiÒu swap partition nÕu cÇn thiÕt (m¸y Server lín). Root partition (/). Chøa c¸c file hÖ thèng cÇn thiÕt cho viÖc khëi ®éng (boot) vµ c¸c file cÊu h×nh. Partition cã kÝch th−íc tõ 50 MB ®Õn 100 MB. /usr partition dïng chøa phÇn mÒm Red Hat Linux sÏ ®−îc cµi ®Æt. Tïy theo c¸c thµnh phÇn (packages) cÇn cµi ®Æt mµ chän kÝch th−íc tõ 300 MB ®Õn 700 MB. /tmp partition dïng l−u trö c¸c file t¹m thêi do c¸c ch−¬ng tr×nh khi ch¹y t¹o ra. Partition nÇy nªn cã dung l−îng lín ®èi víi c¸c m¸y Server (network server) hay hÖ thèng cã nhiÒu ng−êi sö dông (multiuser systems). Cã thÓ kh«ng cÇn trªn m¸y c¸ nh©n (single-user workstations). Tµi liÖu h−íng dÉn: Tr−íc khi cµi ®Æt, nÕu c¸c b¹n rµnh tiÕng Anh th× cã thÓ tham kh¶o c¸c tµi liÖu h−íng dÉn (tr×nh bµy theo d¹ng HTM) chøa trong th− môc DOC trªn ®Üa CD gèc. Cµi ®Æt tõ CDROM: Khëi ®éng:
 2. www.nhipsongcongnghe.net B¹n khëi ®éng b»ng Dos (tõ ®Üa mÒm hay ®Üa cøng ®Òu ®−îc) vµ cµi ®Æt driver ®iÒu khiÓn CDRom ®Ó cµi Linux trùc tiÕp tõ ®Üa CD cho nhanh. §Üa cøng cã thÓ kh«ng cÇn fdisk vµ format tr−íc. Sau khi khëi ®éng xong chuyÓn con nh¸y sang æ CDRom, vµo th− môc Dosutils råi ch¹y file Autoboot.bat. ThÝ dô: C:\>d: D:\>dosutils D:\dosutils>autoboot.bat Chän ng«n ng÷ hiÓn thÞ: Trong hép tho¹i chän ng«n ng÷ (Choose a Language), b¹n dïng phÝm mòt tªn ®Ó di chuyÓn vÖt s¸ng, bÊm phÝm Tab ®Ó di chuyÓn giöa c¸c môc vµ nót bÊm. Sau khi chän xong bÊm Enter. Chän ng«n ng÷ cho bµn phÝm: Sau khi chän lùa, bÊm Enter. Chó ý: Sau nÇy nÕu b¹n muèn thay ®æi ng«n ng÷ bµn phÝm, b¹n cÇn dïng lÞnh /usr/sbin/kbdconfig. Hæ trî PCMCIA: NÕu b¹n cã thiÕt bÞ PCMCIA, b¹n ph¶i tr¶ lêi YES vµ cã thÓ ®−îc yªu cÇu ®−a ®Üa driver vµo ®Ó cµi ®Æt bæ sung. Chän nguån cµi ®Æt:
 3. www.nhipsongcongnghe.net Trong thÝ dô nÇy, ta chän Local CDRom ®Ó cµi Linux trùc tiÕp tõ ®Üa CD. NÕu æ CDRom cña b¹n theo chuÈn IDE, Ch−¬ng tr×nh sÏ nhËn diÖn ®−îc æ ®Üa vµ tiÕp tôc cµi ®Æt. NÕu æ ®Üa CDRom thuéc c¸c chuÈn kh¸c th× ch−¬ng tr×nh sÏ kh«ng tù nhËn diÖn ®−îc vµ ®ßi hái c¸c b¹n ph¶i tù chØ ®Þnh trong c¸c hép tho¹i tiÕp theo. NÕu æ CDRom cña b¹n theo chuÈn IDE nh−ng ch−¬ng tr×nh kh«ng nhËn diÖn ®−îc. B¹n ph¶i khëi ®éng l¹i ch−¬ng tr×nh cµi ®Æt råi ®¸nh lÞnh: linux hdX=cdrom. Thay thÕ X b»ng 1 trong c¸c ký tù d−íi ®©y: a -- NÕu æ CDRom g¾n vµo ®−êng IDE thø 1 vµ ®−îc set lµ master. b -- NÕu æ CDRom g¾n vµo ®−êng IDE thø 1 vµ ®−îc set lµ slave. c -- NÕu æ CDRom g¾n vµo ®−êng IDE thø 2 vµ ®−îc set lµ master. d -- NÕu æ CDRom g¾n vµo ®−êng IDE thø 2 vµ ®−îc set lµ slave. Cµi míi hay n©ng cÊp: B¹n chän Install khi cµi míi hay chän Upgrade ®Ó n©ng cÊp khi trªn m¸y b¹n ®· cã Linux 2.0 hay míi h¬n. Cµi driver SCSI: B¹n chän Yes khi b¹n cã Card SCSI, Hép tho¹i liÖt kª danh s¸ch driver sÏ xuÊt hiÖn cho b¹n chän lùa. Ch−¬ng tr×nh cµi ®Æt cã kh¶ n¨ng tù nhËn diÖn ®−îc ®a sè c¸c card SCSI hiÖn cã trªn thÞ tr−êng. T¹o Partition cho Red Hat Linux: Ch−¬ng tr×nh cµi ®Æt cung cÊp cho b¹n 2 tiÖn Ých ®Ó chia ®Üa lµ:
 4. www.nhipsongcongnghe.net Disk Druid: Cßn gäi lµ tiÖn Ých qu¶n lý ®Üa Red Hat Linux install-time. B¹n cã thÓ t¹o, xãa partition tïy theo nhu cÇu vµ cã thÓ cho hiÖu lùc (mount) hay v« hiÖu hãa (unmount) tõng partition. * ý nghÜa c¸c cét trong phÇn Current Disk Partitions: Mount Point: Tªn sö dông cña partition sÏ hiÖu lùc (mount) khi cµi ®Æt vµ ch¹y Red Hat Linux. Device: Tªn hÖ thèng cña partition. Requested: KÝch th−íc tèi thiÓu yªu cÇu cho partition. Actual: KÝch th−íc hiÖn hµnh cña partition. Type: KiÓu qu¶n lý cña partition. * ý nghÜa c¸c cét trong phÇn Drive Summaries: Drive: Tªn æ ®Üa cøng. Geom [C/H/S]: Th«ng sè cña ®Üa cøng (sè l−îng cylinders, heads, vµ sectors). Total: Dung l−îng æ cøng. Used: Dung l−¬ng ®· sö dông. Free: Dung l−¬ng ch−a sö dông. Bar Graph: §å thÞ biÓu diÓn tØ lÖ dung l−îng sö dông/tæng dung l−îng. T¹o partition (nót Add):
 5. www.nhipsongcongnghe.net Mount Point: Di chuyÓn vÖt s¸ng ®Õn môc nÇy råi gá tªn sö dông cña partition. ThÝ dô: root partition (/), Usr partition (/usr). Size (Megs): ChØ ®Þnh dung l−îng cña partition (megabytes). Chó ý: Dïng phÝm [Backspace] ®Ó xãa vµ gá sè míi. Growable?: ChØ ®Þnh −u tiªn cho dung l−îng cña partition nÇy khi chia ®Üa. NhÊn phÝm [Space] ®¸nh dÊu hay bá dÊu chän. NÕu chän môc nÇy: Khi dung l−îng tù do trªn æ cøng thiÕu, dung l−îng partition −u tiªn sÏ ®−îc giö nguyªn vµ c¸c partition kh¸c sÏ bÞ thu nhá l¹i. Khi dung l−îng tù do trªn æ cøng d−, partition −u tiªn sÏ chiÕm hÕt phÇn d− nÇy. Type: ChØ ®Þnh kiÓu qu¶n lý partition. Allowable Drives: ChØ ®Þnh æ ®Üa sÏ t¹o partition míi (nÕu cã nhiÒu æ ®Üa). Ok: TiÕn hµnh t¹o partition. Cancel: Hñy bá viÖc t¹o míi. Chó ý: Trong tr−êng hîp kh«ng thÓ t¹o ®−îc partition míi, ch−¬ng tr×nh sÏ cho hiÓn thÞ th«ng b¸o lçi. B¹n ph¶i xãa partition nÇy ®i råi t¹o l¹i. Xãa partition (nót Delete): §Ó xãa partition, b¹n chuyÓn vÖt chän ®Õn partition trong phÇn Current Disk Partitions råi chän nót Delete. BÊm nót [Space]. B¹n sÏ ®−îc yªu cÇu x¸c nhËn l¹i. Thay ®æi partition (nót Edit): §Ó thay ®æi partition , b¹n chuyÓn vÖt chän ®Õn partition trong phÇn Current Disk Partitions råi chän nót Edit. B¹n sÏ ®−îc ®−a vµo hép tho¹i Edit New partition gièng nh− khi t¹o míi. Chó ý: §èi víi partition ®· cã, b¹n chØ thay ®æi ®−îc tªn sö dông (mount point) cña partition. NÕu b¹n muèn thay ®æi c¸c chi tiÕt kh¸c, b¹n ph¶i xãa partition cò vµ t¹o l¹i partition míi. KÕt nèi víi æ ®Üa m¹ng (Add NFS):
 6. www.nhipsongcongnghe.net §Ó kÕt nèi víi c¸c æ ®Üa cña m¸y Server, b¹n bÊm nót F2 (Add NFS).Trong hép tho¹i Edit Network Mount Point b¹n cÇn nhËp tªn NFS server, ®−êng dÉn cña æ ®Üa m¹ng (NFS Path) vµ tªn sö dông trªn m¸y b¹n (mount point). Hoµn tÊt: Sau khi hoµn tÊt viÖc chia ®Üa vµ ®Æt tªn cho c¸c partition (chØ nh÷ng partition ®· ®Æt tªn míi sö dông ®−îc), b¹n chän nót OK råi bÊm phÝm Space ®Ó trê vÒ mµn h×nh cµi ®Æt. Chó ý: §Ó cµi Linux b¹n ph¶i cã tèi thiÓu 1 Partition Linux native ®−îc ®Æt tªn / (root) vµ 1 partition Linux swap (kh«ng cÇn ®Æt tªn). Fdisk: TiÖn Ých nÇy linh ®éng h¬n Disk Druid nh−ng phøc t¹p vµ ®ßi hái b¹n ph¶i cã kinh nghiÖm khi sö dông. Trong hép tho¹i Partition Disks, b¹n chän æ ®Üa (nÕu cã nhiÒu æ ®Üa) råi chän nót Edit ®Ó cÊu h×nh (ch¹y Fdisk) vµ chän nót Done khi hoµn tÊt.
 7. www.nhipsongcongnghe.net Vµi ®iÒu cÇn biÕt vÒ Fdisk: BÊm phÝm M ®Ó xem th«ng tin trî gióp. BÊm phÝm P ®Ó xem danh s¸ch partition hiÖn hµnh. BÊm nót N ®Ó t¹o partition. BÊm nót W ®Ó save vµ tho¸t. BÊm nót Q ®Ó tho¸t mµ kh«ng save. Chän æ Swap: Ch−¬ng tr×nh cµi ®Æt yªu cÇu b¹n chØ ®Þnh æ ®Üa Swap ®Ó sö dông trong qu¸ tr×nh cµi Linux. B¹n dïng phÝm Space ®Ó ®¸nh dÊu chän partition Swap. NÕu b¹n muèn kiÓm tra bÒ mÆt ®Üa th× chän thªm môc Check for bad blocks during format (tèc ®é cµi ®Æt sÏ chËm bít). Chó ý: Ch−¬ng tr×nh sÏ ngõng cµi ®Æt nÕu kh«ng t×m thÊy partition swap.
 8. www.nhipsongcongnghe.net Format partition: B¹n dïng phÝm Space ®Ó ®¸nh dÊu c¸c partition cÇn ph¶i format (nÕu b¹n n©ng cÊp th× kh«ng cÇn ph¶i format c¸c partition cò). NÕu b¹n muèn kiÓm tra bÒ mÆt ®Üa th× chän thªm môc Check for bad blocks during format (tèc ®é cµi ®Æt sÏ chËm bít). Chän lùa c¸c thµnh phÇn cµi ®Æt: Chän nhãm: Hép tho¹i Components to Install cho phÐp b¹n lùa chän c¸c nhãm ch−¬ng tr×nh cÇn cµi ®Æt. B¹n dïng phÝm Space ®Ó chän hay bá chän. §Ó chän tõng ch−¬ng tr×nh trong nhãm, b¹n ®¸nh dÊu chän môc Select individual packages. Chän riªng lÏ: B¹n chän nhãm ch−¬ng tr×nh trong hép tho¹i Select Group, bÊm OK
 9. www.nhipsongcongnghe.net §¸nh dÊu chän tõng ch−¬ng tr×nh riªng lÏ trong nhãm ë hép tho¹i Select Packages råi bÊm OK. B¹n cã thÓ xem m« t¶ tÝnh n¨ng cña tõng ch−¬ng tr×nh b»ng c¸ch chän ch−¬ng tr×nh råi bÊm phÝm F1. Chó ý: Cã mét sè ch−¬ng tr×nh khi ch¹y cÇn ph¶i liªn kÕt víi c¸c ch−¬ng tr×nh kh¸c, khi b¹n chän nh÷ng ch−¬ng tr×nh nÇy sÏ cã 1 hép tho¹i nh¾c nhë b¹n cµi thªm c¸c ch−¬ng tr×nh liªn kÕt. CÊu h×nh Mouse: Ch−¬ng tr×nh sÏ tù ®éng dß t×m ra mouse trªn ®a sè m¸y. Trong tr−êng hîp kh«ng dß t×m ra, b¹n sÏ ph¶i tù khai b¸o trong c¸c hép tho¹i kÕ tiÕp. NÕu muèn thay ®æi cÊu h×nh mouse sau khi cµi ®Æt, b¹n dïng lÞnh /usr/sbin/mouseconfig. Chän mói giê: B¹n cã thÓ chän mói giê Asia/Sai Gon trong hép tho¹i Configure Timezone.
 10. www.nhipsongcongnghe.net Chän c¸c ch−¬ng tr×nh khi khëi ®éng: Hép tho¹i Services cho phÐp b¹n chän c¸c driver dÞch vô sÏ tù ®éng ch¹y mçi khi khëi ®éng Linux. B¹n chän dÞch vô råi bÊm phÝm F1 ®Ó xem m« t¶ vÒ tÝnh n¨ng cña dÞch vô. Sau khi cµi ®Æt b¹n cã thÓ thay ®æi c¸c chän lùa nÇy khi dïng lÞnh /usr/sbin/ntsysv hay /sbin/chkconfig. Cµi m¸y in: KiÓu kÕt nèi:
 11. www.nhipsongcongnghe.net Local: M¸y in kÕt nèi trùc tiÕp víi m¸y tÝnh. Remote lpd/LAN Manager: M¸y in dïng chung trong m¹ng. §Æt tªn: Name of queue: Tªn sö dông cña m¸y in. Spool directory: tªn th− môc lµm viÖc dµnh cho m¸y in. Chän cæng:
 12. www.nhipsongcongnghe.net ChØ ®Þnh cæng kÕt nèi víi m¸y in (/dev/lp0 = LPT1, /dev/lp1= LPT2). Chó ý: NÕu cµi m¸y in m¹ng, b¹n ph¶i khai b¸o trong c¸c hép tho¹i riªng. Chän lo¹i m¸y in
 13. www.nhipsongcongnghe.net B¹n chän lo¹i m¸y in trong hép tho¹i liÖt kª danh s¸ch (configure Printer).Cuèi cïng lµ hép tho¹i chän khæ giÊy vµ ®é ph©n gi¶i cho m¸y in. §Æt Root Password: Ch−¬ng tr×nh cµi ®Æt ®ßi hái b¹n thiÕt lËp Root Password (tèi thiÓu ph¶i dµi 6 ký tù), Password nÇy ®−îc dïng ®Ó Login vµo hÖ thèng lÇn ®Çu tiªn. Chó ý: Ng−êi sö dông Root ®−îc coi nh− lµ ng−êi qu¶n lý hÖ thèng (Superuser) do ®ã sau khi ch¹y Linux lÇn ®Çu tiªn, b¹n cã thÓ x¸c lËp c¸c account ng−êi sö dông kh¸c ®Ó Login trong c¸c lÇn sau (®Ó b¶o mËt cho Root password). T¹o ®Üa mÒm khëi ®éng: Trong hép tho¹i Bootdisk b¹n cã thÓ chØ ®Þnh cho ch−¬ng tr×nh cµi ®Æt t¹o®Üa mÒm khëi ®éng. Cµi ®Æt LILO (LInux LOader): B¹n cã thÓ cµi LILO (file hÖ thèng ®Ó khëi ®éng) vµo 2 n¬i:
 14. www.nhipsongcongnghe.net Master Boot Record (MBR): NÕu b¹n chØ cµi ®Æt 1 hÖ ®iÒu hµnh Linux . Sector ®Çu tiªn cña partition root: NÕu b¹n cã cµi ®¨t ch−¬ng tr×nh qu¶n lý Boot (System Commander hay OS/2's Boot Manager) ®Ó cã thÓ khëi ®éng b»ng nhiÒu hÖ ®iÒu hµnh. Chó ý: Linux còng cho phÐp b¹n khëi ®éng b»ng nhiÒu hÖ ®iÒu hµnh qua chän lùa trong hép tho¹i Bootable Partition. Khi ch−a cã kinh nghiÖm sö dông Linux, tèt nhÊt lµ chóng ta kh«ng cµi m¹ng vµ còng kh«ng nªn cµi nhiÒu hÖ ®iÒu hµnh cïng víi Linux. Sau khi hoµn tÊt cµi ®Æt, m¸y tÝnh sÏ khëi ®éng l¹i Logging in: Sau khi boot l¹i b¹n sÏ thÊy hiÓn thÞ trªn mµn h×nh: Red Hat Linux release 5.1 (Manhattan) Kernel 2.0.34 on an i586 login: LÇn ®Çu tiªn ch¹y Linux, b¹n ph¶i login víi tªn "root", ®©y lµ tªn ng−êi sö dông cã mäi quyÒn h¹n víi hÖ thèng. B×nh th−êng tªn nÇy dµnh riªng cho ng−êi qu¶n lý m¹ng. §Ó login, b¹n gá root (td: login:root) råi bÊm phÝm Enter. TiÕp theo ë dßng Password: B¹n gá password ®· t¹o trong qu¸ tr×nh cµi ®Æt (trong khi gá sÏ kh«ng cã bÊt kú dÊu hiÖu nµo hiÖn ra trªn mµn h×nh ®Ó b¶o mËt) råi bÊm Enter. Khi mµn h×nh xuÊt hiÖn dßng [rootYþbigdog /root]#
 15. www.nhipsongcongnghe.net Coi nh− b¹n ®· hoµn tÊt login. T¹i dßng lÞnh nÇy b¹n cã thÓ gá vµo c¸c lÞnh c¬ b¶n cña Linux (t−¬ng tù giao diÖn dßng lÞnh Dos) hay vµo giao diÖn ®å häa cña Linux b»ng c¸c gá lÞnh startx (td: [rootYþbigdog /root]#startx).
Đồng bộ tài khoản