Cách cài Red Hat Linux 5.1

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
302
lượt xem
135
download

Cách cài Red Hat Linux 5.1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Red Hat Linux là phần mềm hệ điều hành có hạt nhân Linux, được phát triển bởi Red Hat, Inc. Phiên bản 6.2 của hệ điều hành này được Red Hat công bố vào tháng Ba năm 2000. Phiên bản này có các phẩm chất ưu việt của một hệ điều hành mang hạt nhân Linux như tính ổn định cao, khả năng bảo mật - an ninh dữ liệu cực kỳ chặt chẽ, sự phong phú của các dịch vụ, đặc biệt là những dịch vụ hướng mạng / web, Red Hat Linux 6.2 còn có nhiều đặc trưng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách cài Red Hat Linux 5.1

 1. www.nhipsongcongnghe.net Red Hat Linux 5.1 ChuÈn bÞ cµi ®Æt Cµi tõ CDRom: §©y lµ c¸ch cµi ®Æt nhanh nhÊt vµ ®¬n gi¶n nhÊt khi m¸y b¹n cã æ ®Üa CDRom. B¹n khëi ®éng b»ng ®Üa mÒm Dos cã s¼n c¸c driver ®iÒu khiÓn æ CDRom (®−¬ng nhiªn lµ ph¶i cã c¸c dßng lÞnh n¹p driver trong Autoexec.bat vµ Config.sys). Sau ®ã ®−a ®Üa CD Linux 5.1 vµo råi tiÕn hµnh cµi ®Æt theo ph−¬ng thøc gäi lµ Autoboot. Cµi tõ æ cøng: ChÐp bé cµi ®Æt (toµn bé th− môc RedHat trªn ®Üa CD gèc) lªn 1 partition trªn æ cøng (td: partition Dos) råi cµi hÖ ®iÒu hµnh nÇy vµo 1 partition kh¸c dµnh riªng cho nã. Trong tr−êng hîp cµi tõ ®Üa cøng, b¹n cÇn t¹o ®Üa mÒm gäi lµ Supplemental Diskette nh− sau: * B¹n khëi ®éng Dos, ®−a ®Üa CD Linux vµo æ CD vµ ®−a ®Üa mÒm 1.44Mb ®· format s½n vµo æ ®Üa mÒm. * ChuyÓn ®Õn æ CDRom, td: C:\>d: * ChuyÓn ®Õn th− môc DosUtils, td: D:\>cd\dosutils * Ch¹y lÞnh Rawrite, td: D:\dosutils>rawrite * Rawrite sÏ hái b¹n tªn file cÇn thiÕt ®Ó t¹o ®Üa mÒm, gá ®Þa chØ vµ tªn file vµo chæ con nh¸y, td: Enter disk image source file name: ..\images\supp.img Chó ý: C¸c file ®Ó t¹o ®Üa mÒm ®−îc chøa trong th− môc Image cña ®Üa CD Linux * Gá tªn æ ®Üa mÒm lµm viÖc. Enter target diskette drive: a: * NÕu b¹n muèn lµm tiÕp ®Üa kh¸c th× tiÕn hµnh l¹i nh− trªn. Partition: §Ó cµi ®Æt vµ ch¹y hÖ ®iÒu hµnh Red Hat Linux b¹n ph¶i cã tèi thiÓu 1 (hay nhiÒu) partition dµnh riªng cho hÖ ®iÒu hµnh nÇy gäi lµ Linux native. Vµ 1 partition ®¨c biÖt gäi lµ Linux swap. B¹n kh«ng thÓ cµi ®Æt hÖ ®iÒu hµnh nÇy lªn partition Dos hay Windows. Chó ý: Trong qu¸ tr×nh cµi ®Æt Linux, b¹n sÏ ®−îc cung cÊp ch−¬ng tr×nh ®Ó t¹o, xãa, thay ®æi partition cho Linux. Swap partition dïng ®Ó t¹o bé nhí ¶o (virtual memory). KÝch th−íc tèi thiÓu cña swap partition nªn chän t−¬ng ®−¬ng víi bé nhí vËt lý (RAM), kÝch th−íc tèi ®a lµ 127 MB. B¹n cã thÓ t¹o nhiÒu swap partition nÕu cÇn thiÕt (m¸y Server lín). Root partition (/). Chøa c¸c file hÖ thèng cÇn thiÕt cho viÖc khëi ®éng (boot) vµ c¸c file cÊu h×nh. Partition cã kÝch th−íc tõ 50 MB ®Õn 100 MB. /usr partition dïng chøa phÇn mÒm Red Hat Linux sÏ ®−îc cµi ®Æt. Tïy theo c¸c thµnh phÇn (packages) cÇn cµi ®Æt mµ chän kÝch th−íc tõ 300 MB ®Õn 700 MB. /tmp partition dïng l−u trö c¸c file t¹m thêi do c¸c ch−¬ng tr×nh khi ch¹y t¹o ra. Partition nÇy nªn cã dung l−îng lín ®èi víi c¸c m¸y Server (network server) hay hÖ thèng cã nhiÒu ng−êi sö dông (multiuser systems). Cã thÓ kh«ng cÇn trªn m¸y c¸ nh©n (single-user workstations). Tµi liÖu h−íng dÉn: Tr−íc khi cµi ®Æt, nÕu c¸c b¹n rµnh tiÕng Anh th× cã thÓ tham kh¶o c¸c tµi liÖu h−íng dÉn (tr×nh bµy theo d¹ng HTM) chøa trong th− môc DOC trªn ®Üa CD gèc. Cµi ®Æt tõ CDROM: Khëi ®éng:
 2. www.nhipsongcongnghe.net B¹n khëi ®éng b»ng Dos (tõ ®Üa mÒm hay ®Üa cøng ®Òu ®−îc) vµ cµi ®Æt driver ®iÒu khiÓn CDRom ®Ó cµi Linux trùc tiÕp tõ ®Üa CD cho nhanh. §Üa cøng cã thÓ kh«ng cÇn fdisk vµ format tr−íc. Sau khi khëi ®éng xong chuyÓn con nh¸y sang æ CDRom, vµo th− môc Dosutils råi ch¹y file Autoboot.bat. ThÝ dô: C:\>d: D:\>dosutils D:\dosutils>autoboot.bat Chän ng«n ng÷ hiÓn thÞ: Trong hép tho¹i chän ng«n ng÷ (Choose a Language), b¹n dïng phÝm mòt tªn ®Ó di chuyÓn vÖt s¸ng, bÊm phÝm Tab ®Ó di chuyÓn giöa c¸c môc vµ nót bÊm. Sau khi chän xong bÊm Enter. Chän ng«n ng÷ cho bµn phÝm: Sau khi chän lùa, bÊm Enter. Chó ý: Sau nÇy nÕu b¹n muèn thay ®æi ng«n ng÷ bµn phÝm, b¹n cÇn dïng lÞnh /usr/sbin/kbdconfig. Hæ trî PCMCIA: NÕu b¹n cã thiÕt bÞ PCMCIA, b¹n ph¶i tr¶ lêi YES vµ cã thÓ ®−îc yªu cÇu ®−a ®Üa driver vµo ®Ó cµi ®Æt bæ sung. Chän nguån cµi ®Æt:
 3. www.nhipsongcongnghe.net Trong thÝ dô nÇy, ta chän Local CDRom ®Ó cµi Linux trùc tiÕp tõ ®Üa CD. NÕu æ CDRom cña b¹n theo chuÈn IDE, Ch−¬ng tr×nh sÏ nhËn diÖn ®−îc æ ®Üa vµ tiÕp tôc cµi ®Æt. NÕu æ ®Üa CDRom thuéc c¸c chuÈn kh¸c th× ch−¬ng tr×nh sÏ kh«ng tù nhËn diÖn ®−îc vµ ®ßi hái c¸c b¹n ph¶i tù chØ ®Þnh trong c¸c hép tho¹i tiÕp theo. NÕu æ CDRom cña b¹n theo chuÈn IDE nh−ng ch−¬ng tr×nh kh«ng nhËn diÖn ®−îc. B¹n ph¶i khëi ®éng l¹i ch−¬ng tr×nh cµi ®Æt råi ®¸nh lÞnh: linux hdX=cdrom. Thay thÕ X b»ng 1 trong c¸c ký tù d−íi ®©y: a -- NÕu æ CDRom g¾n vµo ®−êng IDE thø 1 vµ ®−îc set lµ master. b -- NÕu æ CDRom g¾n vµo ®−êng IDE thø 1 vµ ®−îc set lµ slave. c -- NÕu æ CDRom g¾n vµo ®−êng IDE thø 2 vµ ®−îc set lµ master. d -- NÕu æ CDRom g¾n vµo ®−êng IDE thø 2 vµ ®−îc set lµ slave. Cµi míi hay n©ng cÊp: B¹n chän Install khi cµi míi hay chän Upgrade ®Ó n©ng cÊp khi trªn m¸y b¹n ®· cã Linux 2.0 hay míi h¬n. Cµi driver SCSI: B¹n chän Yes khi b¹n cã Card SCSI, Hép tho¹i liÖt kª danh s¸ch driver sÏ xuÊt hiÖn cho b¹n chän lùa. Ch−¬ng tr×nh cµi ®Æt cã kh¶ n¨ng tù nhËn diÖn ®−îc ®a sè c¸c card SCSI hiÖn cã trªn thÞ tr−êng. T¹o Partition cho Red Hat Linux: Ch−¬ng tr×nh cµi ®Æt cung cÊp cho b¹n 2 tiÖn Ých ®Ó chia ®Üa lµ:
 4. www.nhipsongcongnghe.net Disk Druid: Cßn gäi lµ tiÖn Ých qu¶n lý ®Üa Red Hat Linux install-time. B¹n cã thÓ t¹o, xãa partition tïy theo nhu cÇu vµ cã thÓ cho hiÖu lùc (mount) hay v« hiÖu hãa (unmount) tõng partition. * ý nghÜa c¸c cét trong phÇn Current Disk Partitions: Mount Point: Tªn sö dông cña partition sÏ hiÖu lùc (mount) khi cµi ®Æt vµ ch¹y Red Hat Linux. Device: Tªn hÖ thèng cña partition. Requested: KÝch th−íc tèi thiÓu yªu cÇu cho partition. Actual: KÝch th−íc hiÖn hµnh cña partition. Type: KiÓu qu¶n lý cña partition. * ý nghÜa c¸c cét trong phÇn Drive Summaries: Drive: Tªn æ ®Üa cøng. Geom [C/H/S]: Th«ng sè cña ®Üa cøng (sè l−îng cylinders, heads, vµ sectors). Total: Dung l−îng æ cøng. Used: Dung l−¬ng ®· sö dông. Free: Dung l−¬ng ch−a sö dông. Bar Graph: §å thÞ biÓu diÓn tØ lÖ dung l−îng sö dông/tæng dung l−îng. T¹o partition (nót Add):
 5. www.nhipsongcongnghe.net Mount Point: Di chuyÓn vÖt s¸ng ®Õn môc nÇy råi gá tªn sö dông cña partition. ThÝ dô: root partition (/), Usr partition (/usr). Size (Megs): ChØ ®Þnh dung l−îng cña partition (megabytes). Chó ý: Dïng phÝm [Backspace] ®Ó xãa vµ gá sè míi. Growable?: ChØ ®Þnh −u tiªn cho dung l−îng cña partition nÇy khi chia ®Üa. NhÊn phÝm [Space] ®¸nh dÊu hay bá dÊu chän. NÕu chän môc nÇy: Khi dung l−îng tù do trªn æ cøng thiÕu, dung l−îng partition −u tiªn sÏ ®−îc giö nguyªn vµ c¸c partition kh¸c sÏ bÞ thu nhá l¹i. Khi dung l−îng tù do trªn æ cøng d−, partition −u tiªn sÏ chiÕm hÕt phÇn d− nÇy. Type: ChØ ®Þnh kiÓu qu¶n lý partition. Allowable Drives: ChØ ®Þnh æ ®Üa sÏ t¹o partition míi (nÕu cã nhiÒu æ ®Üa). Ok: TiÕn hµnh t¹o partition. Cancel: Hñy bá viÖc t¹o míi. Chó ý: Trong tr−êng hîp kh«ng thÓ t¹o ®−îc partition míi, ch−¬ng tr×nh sÏ cho hiÓn thÞ th«ng b¸o lçi. B¹n ph¶i xãa partition nÇy ®i råi t¹o l¹i. Xãa partition (nót Delete): §Ó xãa partition, b¹n chuyÓn vÖt chän ®Õn partition trong phÇn Current Disk Partitions råi chän nót Delete. BÊm nót [Space]. B¹n sÏ ®−îc yªu cÇu x¸c nhËn l¹i. Thay ®æi partition (nót Edit): §Ó thay ®æi partition , b¹n chuyÓn vÖt chän ®Õn partition trong phÇn Current Disk Partitions råi chän nót Edit. B¹n sÏ ®−îc ®−a vµo hép tho¹i Edit New partition gièng nh− khi t¹o míi. Chó ý: §èi víi partition ®· cã, b¹n chØ thay ®æi ®−îc tªn sö dông (mount point) cña partition. NÕu b¹n muèn thay ®æi c¸c chi tiÕt kh¸c, b¹n ph¶i xãa partition cò vµ t¹o l¹i partition míi. KÕt nèi víi æ ®Üa m¹ng (Add NFS):
 6. www.nhipsongcongnghe.net §Ó kÕt nèi víi c¸c æ ®Üa cña m¸y Server, b¹n bÊm nót F2 (Add NFS).Trong hép tho¹i Edit Network Mount Point b¹n cÇn nhËp tªn NFS server, ®−êng dÉn cña æ ®Üa m¹ng (NFS Path) vµ tªn sö dông trªn m¸y b¹n (mount point). Hoµn tÊt: Sau khi hoµn tÊt viÖc chia ®Üa vµ ®Æt tªn cho c¸c partition (chØ nh÷ng partition ®· ®Æt tªn míi sö dông ®−îc), b¹n chän nót OK råi bÊm phÝm Space ®Ó trê vÒ mµn h×nh cµi ®Æt. Chó ý: §Ó cµi Linux b¹n ph¶i cã tèi thiÓu 1 Partition Linux native ®−îc ®Æt tªn / (root) vµ 1 partition Linux swap (kh«ng cÇn ®Æt tªn). Fdisk: TiÖn Ých nÇy linh ®éng h¬n Disk Druid nh−ng phøc t¹p vµ ®ßi hái b¹n ph¶i cã kinh nghiÖm khi sö dông. Trong hép tho¹i Partition Disks, b¹n chän æ ®Üa (nÕu cã nhiÒu æ ®Üa) råi chän nót Edit ®Ó cÊu h×nh (ch¹y Fdisk) vµ chän nót Done khi hoµn tÊt.
 7. www.nhipsongcongnghe.net Vµi ®iÒu cÇn biÕt vÒ Fdisk: BÊm phÝm M ®Ó xem th«ng tin trî gióp. BÊm phÝm P ®Ó xem danh s¸ch partition hiÖn hµnh. BÊm nót N ®Ó t¹o partition. BÊm nót W ®Ó save vµ tho¸t. BÊm nót Q ®Ó tho¸t mµ kh«ng save. Chän æ Swap: Ch−¬ng tr×nh cµi ®Æt yªu cÇu b¹n chØ ®Þnh æ ®Üa Swap ®Ó sö dông trong qu¸ tr×nh cµi Linux. B¹n dïng phÝm Space ®Ó ®¸nh dÊu chän partition Swap. NÕu b¹n muèn kiÓm tra bÒ mÆt ®Üa th× chän thªm môc Check for bad blocks during format (tèc ®é cµi ®Æt sÏ chËm bít). Chó ý: Ch−¬ng tr×nh sÏ ngõng cµi ®Æt nÕu kh«ng t×m thÊy partition swap.
 8. www.nhipsongcongnghe.net Format partition: B¹n dïng phÝm Space ®Ó ®¸nh dÊu c¸c partition cÇn ph¶i format (nÕu b¹n n©ng cÊp th× kh«ng cÇn ph¶i format c¸c partition cò). NÕu b¹n muèn kiÓm tra bÒ mÆt ®Üa th× chän thªm môc Check for bad blocks during format (tèc ®é cµi ®Æt sÏ chËm bít). Chän lùa c¸c thµnh phÇn cµi ®Æt: Chän nhãm: Hép tho¹i Components to Install cho phÐp b¹n lùa chän c¸c nhãm ch−¬ng tr×nh cÇn cµi ®Æt. B¹n dïng phÝm Space ®Ó chän hay bá chän. §Ó chän tõng ch−¬ng tr×nh trong nhãm, b¹n ®¸nh dÊu chän môc Select individual packages. Chän riªng lÏ: B¹n chän nhãm ch−¬ng tr×nh trong hép tho¹i Select Group, bÊm OK
 9. www.nhipsongcongnghe.net §¸nh dÊu chän tõng ch−¬ng tr×nh riªng lÏ trong nhãm ë hép tho¹i Select Packages råi bÊm OK. B¹n cã thÓ xem m« t¶ tÝnh n¨ng cña tõng ch−¬ng tr×nh b»ng c¸ch chän ch−¬ng tr×nh råi bÊm phÝm F1. Chó ý: Cã mét sè ch−¬ng tr×nh khi ch¹y cÇn ph¶i liªn kÕt víi c¸c ch−¬ng tr×nh kh¸c, khi b¹n chän nh÷ng ch−¬ng tr×nh nÇy sÏ cã 1 hép tho¹i nh¾c nhë b¹n cµi thªm c¸c ch−¬ng tr×nh liªn kÕt. CÊu h×nh Mouse: Ch−¬ng tr×nh sÏ tù ®éng dß t×m ra mouse trªn ®a sè m¸y. Trong tr−êng hîp kh«ng dß t×m ra, b¹n sÏ ph¶i tù khai b¸o trong c¸c hép tho¹i kÕ tiÕp. NÕu muèn thay ®æi cÊu h×nh mouse sau khi cµi ®Æt, b¹n dïng lÞnh /usr/sbin/mouseconfig. Chän mói giê: B¹n cã thÓ chän mói giê Asia/Sai Gon trong hép tho¹i Configure Timezone.
 10. www.nhipsongcongnghe.net Chän c¸c ch−¬ng tr×nh khi khëi ®éng: Hép tho¹i Services cho phÐp b¹n chän c¸c driver dÞch vô sÏ tù ®éng ch¹y mçi khi khëi ®éng Linux. B¹n chän dÞch vô råi bÊm phÝm F1 ®Ó xem m« t¶ vÒ tÝnh n¨ng cña dÞch vô. Sau khi cµi ®Æt b¹n cã thÓ thay ®æi c¸c chän lùa nÇy khi dïng lÞnh /usr/sbin/ntsysv hay /sbin/chkconfig. Cµi m¸y in: KiÓu kÕt nèi:
 11. www.nhipsongcongnghe.net Local: M¸y in kÕt nèi trùc tiÕp víi m¸y tÝnh. Remote lpd/LAN Manager: M¸y in dïng chung trong m¹ng. §Æt tªn: Name of queue: Tªn sö dông cña m¸y in. Spool directory: tªn th− môc lµm viÖc dµnh cho m¸y in. Chän cæng:
 12. www.nhipsongcongnghe.net ChØ ®Þnh cæng kÕt nèi víi m¸y in (/dev/lp0 = LPT1, /dev/lp1= LPT2). Chó ý: NÕu cµi m¸y in m¹ng, b¹n ph¶i khai b¸o trong c¸c hép tho¹i riªng. Chän lo¹i m¸y in
 13. www.nhipsongcongnghe.net B¹n chän lo¹i m¸y in trong hép tho¹i liÖt kª danh s¸ch (configure Printer).Cuèi cïng lµ hép tho¹i chän khæ giÊy vµ ®é ph©n gi¶i cho m¸y in. §Æt Root Password: Ch−¬ng tr×nh cµi ®Æt ®ßi hái b¹n thiÕt lËp Root Password (tèi thiÓu ph¶i dµi 6 ký tù), Password nÇy ®−îc dïng ®Ó Login vµo hÖ thèng lÇn ®Çu tiªn. Chó ý: Ng−êi sö dông Root ®−îc coi nh− lµ ng−êi qu¶n lý hÖ thèng (Superuser) do ®ã sau khi ch¹y Linux lÇn ®Çu tiªn, b¹n cã thÓ x¸c lËp c¸c account ng−êi sö dông kh¸c ®Ó Login trong c¸c lÇn sau (®Ó b¶o mËt cho Root password). T¹o ®Üa mÒm khëi ®éng: Trong hép tho¹i Bootdisk b¹n cã thÓ chØ ®Þnh cho ch−¬ng tr×nh cµi ®Æt t¹o®Üa mÒm khëi ®éng. Cµi ®Æt LILO (LInux LOader): B¹n cã thÓ cµi LILO (file hÖ thèng ®Ó khëi ®éng) vµo 2 n¬i:
 14. www.nhipsongcongnghe.net Master Boot Record (MBR): NÕu b¹n chØ cµi ®Æt 1 hÖ ®iÒu hµnh Linux . Sector ®Çu tiªn cña partition root: NÕu b¹n cã cµi ®¨t ch−¬ng tr×nh qu¶n lý Boot (System Commander hay OS/2's Boot Manager) ®Ó cã thÓ khëi ®éng b»ng nhiÒu hÖ ®iÒu hµnh. Chó ý: Linux còng cho phÐp b¹n khëi ®éng b»ng nhiÒu hÖ ®iÒu hµnh qua chän lùa trong hép tho¹i Bootable Partition. Khi ch−a cã kinh nghiÖm sö dông Linux, tèt nhÊt lµ chóng ta kh«ng cµi m¹ng vµ còng kh«ng nªn cµi nhiÒu hÖ ®iÒu hµnh cïng víi Linux. Sau khi hoµn tÊt cµi ®Æt, m¸y tÝnh sÏ khëi ®éng l¹i Logging in: Sau khi boot l¹i b¹n sÏ thÊy hiÓn thÞ trªn mµn h×nh: Red Hat Linux release 5.1 (Manhattan) Kernel 2.0.34 on an i586 login: LÇn ®Çu tiªn ch¹y Linux, b¹n ph¶i login víi tªn "root", ®©y lµ tªn ng−êi sö dông cã mäi quyÒn h¹n víi hÖ thèng. B×nh th−êng tªn nÇy dµnh riªng cho ng−êi qu¶n lý m¹ng. §Ó login, b¹n gá root (td: login:root) råi bÊm phÝm Enter. TiÕp theo ë dßng Password: B¹n gá password ®· t¹o trong qu¸ tr×nh cµi ®Æt (trong khi gá sÏ kh«ng cã bÊt kú dÊu hiÖu nµo hiÖn ra trªn mµn h×nh ®Ó b¶o mËt) råi bÊm Enter. Khi mµn h×nh xuÊt hiÖn dßng [rootYþbigdog /root]#
 15. www.nhipsongcongnghe.net Coi nh− b¹n ®· hoµn tÊt login. T¹i dßng lÞnh nÇy b¹n cã thÓ gá vµo c¸c lÞnh c¬ b¶n cña Linux (t−¬ng tù giao diÖn dßng lÞnh Dos) hay vµo giao diÖn ®å häa cña Linux b»ng c¸c gá lÞnh startx (td: [rootYþbigdog /root]#startx).
Đồng bộ tài khoản