intTypePromotion=1
ADSENSE

Cách mạng công nghệ lần thứ tư và một số vấn đề đặt ra đối với công đoàn Việt Nam

Chia sẻ: Trần Minh Luân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

63
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Cách mạng công nghệ lần thứ tư và một số vấn đề đặt ra đối với công đoàn Việt Nam trình bày phân tích nội dung cơ bản của cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ tư, từ đó làm rõ một số vấn đề đặt ra với Công đoàn Việt Nam trước sự tác động của cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ tư và gợi ý một số giải pháp định hướng cho hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thời gian tới,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách mạng công nghệ lần thứ tư và một số vấn đề đặt ra đối với công đoàn Việt Nam

NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> <br /> CAÁCH MAÅNG CÖNGAÂ<br /> NGHÏÅ<br /> TMÖÅ<br /> SÖËLÊÌN<br /> VÊËN<br /> TTHÛÁ<br /> RA<br /> ÀÏÌ ÀÙÅ<br /> TÛ<br /> ÀÖËI VÚÁI CÖNG ÀOAÂN VIÏÅT NA<br /> NGUYÏÎN HAÃI HOAÂNG, ÀINH THÕ THU TRANG*<br /> Ngaây nhêån: 05/06/2017<br /> Ngaây phaãn biïån: 24/08/2017<br /> Ngaây duyïåt àùng: 28/09/2017<br /> <br /> Toám tùæt:<br />  Caách maång cöng nghïå lêìn thûá tû ngaây caâng taác àöång trûåc tiïëp àïën thõ trûúâng lao àöång<br /> àöång trong tûúng lai. Baâi viïët naây trïn cú súã phên tñch nöåi dung cú baãn cuãa cuöåc Caách maång cöng <br /> söë vêën àïì àùåt ra vúái Cöng àoaân Viïåt Nam trûúác sûå taác àöång cuãa cuöåc Caách maång cöng nghïå lêì<br /> hûúáng cho hoaåt àöång cuãa töí chûác Cöng àoaân Viïåt Nam trong thúâi gian túái.<br /> Tûâ khoaá: <br /> Caách maång cöng nghïå lêìn thûá tû; Cöng àoaân Viïåt Nam; Caách maång cöng nghïå lêìn thûá<br /> <br /> THE FOURTH TECHNOLOGICAL REVOLUTION AND SOME ISSUES FOR THE VIETN<br /> <br /> Abstract:<br />   The fourth industrial revolution has a direct impact on the labor market and changes the labor mar<br /> This article mentions to the basic contents of The fourth industrial revolution, the challenges and orientable <br /> development of Vietnamese union in the near future.<br /> Keywords:<br />  Industry 4.0; Vietnamese union; industry 4.0 with the Vietnamese union.<br /> 1. Àùåt vêën àïì<br /> vêën àïì gò àöëi vúái hoaåt àöång cuãa töí chûác Cöng àoaân<br /> Khaái niïåm Industry 4.0 hay laâ Cuöåc caách maång Viïåt Nam, vúái tû caách laâ töí chûác baão vïå quyïìn vaâ lúåi<br /> cöng nghïå lêìn thûá tû lêìn àêìu tiïn àûúåc àïì cêåp trong<br /> ñch húåp phaáp cuãa cöng nhên lao àöång. Chuáng töi cöë<br /> baãn Kïë hoaåch haânh àöång chiïën lûúåc cöng nghïå cao gùæng ài tòm cêu traã lúâi naây vúái baâi viïët dûúái àêy.<br /> àûúåc chñnh phuã Àûác thöng qua vaâo nùm 2012, laâ<br /> 2. Caách maång cöng nghïå lêìn thûá tû - àùåc àiïím,<br /> möåt thuêåt ngûä bao göìm möåt loaåt caác cöng nghïå tûå xu hûúáng vaâ taác àöång<br /> àöång hoáa hiïån àaåi, trao àöíi dûä liïåu vaâ chïë taåo. Cuöåc Lõch sûã phaát triïín cuãa caách maång cöng nghïå cho<br /> caách maång cöng nghïå lêìn thûá tû àûúåc àõnh nghôa laâ àïën nay àaä vaâ àang traãi qua böën cuöåc caách maång<br /> “möåt cuåm thuêåt ngûä cho caác cöng nghïå vaâ khaái niïåmtiïu biïíu taác àöång gêy biïën àöíi coá tñnh chêët lõch sûã<br /> cuãa töí chûác trong chuöîi giaá trõ” ài cuâng vúái caác hïåtrong möëi quan hïå giûäa con ngûúâi vúái giúái tûå nhiïn<br /> thöëng vêåt lyá trong khöng gian aão, Internet cuãa vaån cuäng nhû trong möëi quan hïå giûäa con ngûúâi vúái con<br /> vêåt vaâ Internet cuãa caác dõch vuå. Cuöåc caách maångngûúâi. Cuöåc caách maång lêìn thûá nhêët diïîn ra tûâ giûäa<br /> cöng nghïå lêìn thûá tû taåo àiïìu kiïån thuêån lúåi cho viïåc thïë kyã XVIII àïën giûäa thïë kyã XIX vúái viïåc phaát minh<br /> taåo ra caác nhaâ maáy thöng minh. Trong caác nhaâ maáy ra maáy húi nûúác, maáy moác cú khñ, cöng nghiïåp luyïån<br /> thöng minh naây, caác hïå thöëng vêåt lyá khöng gian aão kim, caác tuyïën àûúâng sùæt, hïå thöëng giao thöng,...<br /> seä giaám saát caác quaá trònh vêåt lyá, taåo ra möåt baãn sao<br /> trong àoá haåt nhên laâ cöng nghïå cú khñ - chïë taåo maáy.<br /> aão cuãa thïë giúái vêåt lyá. Vúái Internet cuãa vaån vêåt, caác<br /> Cuöåc caách maång cöng nghïå lêìn thûá hai diïîn ra vaâo<br /> hïå thöëng vêåt lyá khöng gian aão naây tûúng taác vúái nhau cuöëi thïë kyã XIX, àêìu thïë kyã XX vúái viïåc phaát minh ra<br /> vaâ vúái con ngûúâi theo thúâi gian thûåc, vaâ thöng qua maáy phaát àiïån vaâ caác nguöìn nùng lûúång múái dêîn<br /> caác dõch vuå cuãa Internet thò ngûúâi duâng seä àûúåc tham àïën sûå ra àúâi cuãa dêy truyïìn lùæp raáp, àiïån khñ hoáa,<br /> gia vaâo chuöîi giaá trõ thöng qua viïåc sûã duång caác dõch cöng nghiïåp hoáa toaân böå nïìn saãn xuêët vêåt chêët vaâ<br /> vuå naây.<br /> àúâi söëng xaä höåi. Giai àoaån cuöëi thêåp kyã 60, àêìu thêåp<br /> Vêåy thûåc chêët Cuöåc caách maång cöng nghïå lêìn<br /> thûá tû bao göìm nhûäng nöåi dung gò vaâ noá àùåt ra nhûäng *  Trûúâng  Àaåi  hoåc Cöng  àoaân<br /> <br /> 31 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 8 thaáng 9/2017<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> kyã 70 cuãa thïë kyã XX, trïn nïìn taãng cuãa khoa hoåc kyä àêíy nïìn kinh tïë thïë giúái chuyïín sang kinh tïë tri<br /> thuêåt tiïën böå, caác phaát minh diïîn ra chuã yïëu úã lônhthûác - “thöng minh”. Caác thaânh tûåu múái cuãa khoa<br /> vûåc cöng nghïå cuãa nïìn saãn xuêët vêåt chêët, vúái viïåc hoåc - cöng nghïå àûúåc ûáng duång àïí töëi ûu hoáa quaá<br /> khaám phaá ra caác vêåt liïåu múái, nùng lûúång múái,... àaätrònh saãn xuêët, phên phöëi, trao àöíi, tiïu duâng vaâ<br /> àaánh dêëu sûå thaânh cöng cuãa cuöåc caách maång cöng quaãn lyá, quaãn trõ...<br /> nghïå lêìn thûá ba. Àïën cuöåc caách maång cöng nghïå<br /> Vïì mùåt möi trûúâng, cuöåc caách maång cöng nghïå<br /> lêìn thûá tû àûúåc bùæt àêìu xuêët hiïån tûâ thêåp niïn àêìu lêìn thûá tû coá taác àöång tñch cûåc trong ngùæn haån vaâ<br /> tiïn cuãa thïë kyã XXI vúái sûå kiïån taåi Höåi chúå Hanonverhïët sûác tñch cûåc trong trung haån vaâ daâi haån nhúâ<br /> nùm 2011 diïîn ra taåi Àûác, möåt söë cuöåc Höåi thaão caác ûáng duång cöng nghïå tiïët kiïåm nùng lûúång,<br /> àûúåc töí chûác àïí baân àïën khaái niïåm “nïìn cöng nghiïåp nguyïn vêåt liïåu thên thiïån vúái möi trûúâng vaâ caác<br /> 4.0”, möåt nïìn cöng nghiïåp cuãa caác nhaâ maáy thöng cöng nghïå giaám saát möi trûúâng àang phaát triïín<br /> minh vaâ cuãa chuöîi giaá trõ toaân cêìu trong saãn xuêët - nhanh àûúåc höî trúå búãi Internet kïët nöëi vaån vêåt,<br /> dõch vuå - kinh doanh.<br /> giuáp thu thêåp vaâ xûã lyá thöng tin liïn tuåc theo thúâi<br /> Cuöåc caách maång cöng nghïå lêìn thûá tû xuêët hiïån gian thûåc cuäng nhû àûa ra caãnh baáo súám vïì caác<br /> vúái nhûäng àùåc trûng cú baãn nhû sau:<br /> thaãm hoåa thiïn nhiïn.<br /> Thûá nhêët, nhúâ khaã nùng kïët nöëi thöng qua caác<br /> Vïì mùåt xaä höåi, cuöåc caách maång cöng nghïå lêìn<br /> thiïët bõ di àöång vaâ khaã nùng tiïëp cêån vúái cú súã dûäthûá tû thuác àêíy chuyïín dõch cú cêëu lao àöång xaä höåi<br /> liïåu lúán, nhûäng tñnh nùng xûã lyá thöng tin seä àûúåc úã nhiïìu nûúác vúái sûå xuêët hiïån ngaây caâng àöng àaão<br /> nhên lïn búãi nhûäng àöåt phaá cöng nghïå trïn nhiïìu<br /> têìng lúáp saáng taåo trong caác lônh vûåc khoa hoåc, cöng<br /> lônh vûåc.<br /> nghïå, thiïët kïë, vùn hoáa, nghïå thuêåt, giaãi trñ, truyïìn<br /> Thûá hai, töëc àöå cuãa cuöåc Caách maång cöng nghïå thöng, giaáo duåc, àaâo taåo, y tïë, phaáp luêåt... Vïì viïåc<br /> lêìn thûá tû laâ khöng coá tiïìn lïå trong lõch sûã. Nïëu caác laâm, trong trung haån vaâ daâi haån, caác ngaânh, lônh vûåc<br /> cuöåc caách maång cöng nghïå trûúác àêy diïîn ra vúái töëc sûã duång nhiïìu lao àöång kyä nùng thêëp seä bõ taác àöång<br /> àöå tuyïën tñnh, thò töëc àöå phaát triïín cuãa cuöåc caáchtrûåc tiïëp vaâ nhiïìu nhêët do nhu cêìu sûã duång lao àöång<br /> maång cöng nghïå lêìn thûá tû laâ theo haâm söë muä.<br /> tay nghïì cao tùng trong khi nhu cêìu sûã duång lao<br /> Thûá ba, cuöåc caách maång lêìn naây laâm thay àöíi àöång kyä nùng thêëp ngaây caâng giaãm. Nhoám lao àöång<br /> cùn baãn caách thûác con ngûúâi taåo ra saãn phêím, tûâ chõu taác àöång maånh nhêët laâ lao àöång phöí thöng do<br /> àoá taåo nïn “caách maång” vïì töí chûác caác chuöîi saãn rêët dïî bõ thay thïë búãi quaá trònh tûå àöång hoáa vaâ robot<br /> xuêët - giaá trõ. Bïì röång vaâ chiïìu sêu cuãa nhûäng thay hoáa. Chïnh lïåch giaâu ngheâo, phên hoáa xaä höåi seä<br /> àöíi naây baáo trûúác sûå chuyïín àöíi maånh meä cuãa toaântiïëp tuåc gia tùng.<br /> böå hïå thöëng saãn xuêët, quaãn lyá vaâ quaãn trõ cuãa xaä 3. Möåt söë vêën àïì àùåt ra àöëi vúái Cöng àoaân<br /> höåi loaâi ngûúâi.<br /> Viïåt Nam<br /> Caác xu thïë lúán cuãa cuöåc caách maång cöng nghïå<br /> Cuöåc caách maång cöng nghïå lêìn thûá tû, cuâng vúái<br /> coá thïí àûúåc chia thaânh 3 nhoám: vêåt lyá, kyä thuêåt söë vaâ<br /> viïåc thûåc hiïån Chûúng trònh nghõ sûå 2030 cuãa Liïn<br /> sinh hoåc. Caã ba àïìu liïn quan chùåt cheä vúái nhau vaâ húåp quöëc vïì phaát triïín bïìn vûäng vaâ thûåc hiïån caác<br /> vúái caác cöng nghïå khaác àïí àem laåi lúåi ñch cho nhau cam kïët Höåi nhêåp quöëc tïë àaä múã ra nhiïìu cú höåi<br /> dûåa vaâo nhûäng khaám phaá vaâ tiïën böå cuãa tûâng nhoám.<br /> thuêån lúåi nhûng cuäng àùåt ra khöng ñt khoá khùn, thaách<br /> Laâ sûå húåp nhêët cuãa nhiïìu loaåi cöng nghïå vaâ laâm xoáathûác cho hoaåt àöång cuãa töí chûác Cöng àoaân Viïåt<br /> nhoâa ranh giúái giûäa lônh vûåc vêåt lyá, kyä thuêåt söë vaâ<br /> Nam. Nhûäng nùm túái, do hiïåu ûáng cuãa cuöåc Caách<br /> sinh hoåc, vúái trung têm laâ sûå phaát triïín cuãa trñ tuïå maång cöng nghïå lêìn thûá tû, trong àoá, “nhûäng khoá<br /> nhên taåo, robot, IoT (Internet vaån vêåt).<br /> khùn gay gùæt vïì viïåc laâm, seä laâ nhûäng thaách thûác<br /> Nïëu so vúái caác cuöåc caách maång cöng nghïå trûúác rêët lúán àöëi vúái töí chûác vaâ hoaåt àöång cuãa Cöng àoaân<br /> àêy, Caách maång cöng nghïå lêìn thûá tû naây àang phaát Viïåt Nam”1. Trûúác thûåc tiïîn vêån àöång cuãa cuöåc Caách<br /> triïín vúái töëc àöå cêëp söë muä. Noá seä laâm thay àöíi triïåt<br /> maång cöng nghïå lêìn thûá tû vúái tû caách laâ chuã thïí<br /> àïí vïì caách söëng, laâm viïåc vaâ quan hïå cuãa con ngûúâi. tham gia vaâo hoaåt àöång cöng àoaân, theo chuáng töi<br /> Àùåc biïåt cuöåc caách maång naây seä laâm thay àöíi lûåc<br /> lûúång lao àöång trong tûúng lai.<br /> 1<br />  Töíng Liïn àoaân Lao àöång Viïåt Nam, (2017), Vùn kiïån<br /> Vïì mùåt kinh tïë, cuöåc caách maång cöng nghiïåp<br /> Höåi nghõ lêìn thûá chñn Ban chêëp haânh Töíng Liïn àoaân<br /> lêìn thûá tû seä taác àöång maånh meä àïën saãn xuêët, thuác Lao àöång  Viïåt Nam khoáa XI,  tr. 22, Nxb Lao  àöång.<br /> 32 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 8 thaáng 9/2017<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> thûåc tiïîn àoá seä àùåt ra möåt söë vêën àïì cho töí chûác trung bònh do sûå phaát triïín cuãa siïu tûå àöång hoáa vaâ<br /> Cöng àoaân Viïåt Nam nhû sau:<br /> siïu kïët nöëi, cöång vúái trñ tuïå nhên taåo seä taác àöång<br /> Thûá nhêët, nguy cú thêët nghiïåp gia tùng, vêën àïì àaáng kïí àïën baãn chêët cuãa caác cöng viïåc tri thûác cuãa<br /> chuyïín àöíi cú cêëu viïåc laâm cuãa caác àoaân viïn trong hoå. Khi aáp duång caác cöng nghïå cao thò caác têåp àoaân<br /> quaá trònh saãn xuêët ngaây àûúåc àùåt ra ngaây caâng cêëpàa quöëc gia ngaây caâng giaãm búát sûå phuå thuöåc vaâo<br /> baách vaâ gùåp nhiïìu thaách thûác.<br /> nguöìn nhên cöng giaá reã vaâ hoaân toaân coá thïí di rúâi<br /> Nhû caác nhaâ kinh tïë Erik Brynjolfsson vaâ Andrew nhaâ maáy, àùåc biïåt laâ lônh vûåc lùæp raáp, chïë taåo, dïåt<br /> McAfee àaä chó ra, Caách maång cöng nghïå lêìn thûá tû may vïì caác quöëc gia phaát triïín hún àïí taåo viïåc laâm<br /> coá thïí mang laåi sûå bêët bònh àùèng lúán hún, àùåc biïåt laâtêån thu chuöîi giaá trõ, aãnh hûúãng àïën triïín voång cuãa<br /> úã khaã nùng phaá vúä thõ trûúâng lao àöång. Chùèng haån,Viïåt Nam trúã thaânh möåt cöng xûúãng múái cuãa thïë<br /> khi caác hïå thöëng tûå àöång hoaá thay thïë cho lao àöång giúái, dêîn àïën nguy cú tùng tó lïå thêët nghiïåp, mêët öín<br /> thuã cöng trong toaân böå nïìn kinh tïë, sûå chuyïín dõch àõnh kinh tïë xaä höåi nïëu khöng coá sûå dõch chuyïín kõp<br /> tûâ nhên cöng sang maáy moác coá thïí laâm trêìm troång thúâi vïì cú cêëu ngaânh kinh tïë vaâ cú cêëu lao àöång. <br /> thïm sûå chïnh lïåch giûäa lúåi nhuêån trïn vöën vaâ lúåi Töëc àöå lan truyïìn, phaát triïín cuãa caách maång 4.0<br /> nhuêån so vúái sûác lao àöång. Nhûng nïëu nhòn theo diïîn ra nhanh, ngay caã àöëi vúái nhûäng nûúác ngheâo,<br /> möåt hûúáng khaác, Caách maång cöng nghïå lêìn thûá tû nûúác àang phaát triïín hoùåc àang phaát triïín, àêy cuäng<br /> cuäng coá khaã nùng taåo ra nhiïìu viïåc laâm an toaân vúái laâ àiïím khaác biïåt cuãa cuöåc caách maång 4.0 so vúái ba<br /> mûác thu nhêåp cao hún. Úàthúâi àiïím naây, chuáng ta cuöåc caách maång trûúác àêy, caác nûúác ngheâo, nûúác<br /> khöng thïí khùèng àõnh chñnh xaác vò caác kõch baãn àïìu àang phaát triïín seä chõu thiïåt haåi nhiïìu nhêët, maáy<br /> coá khaã nùng diïîn ra, lõch sûã cho thêëy, kïët quaã coá thïí moác thay thïë möåt phêìn hoùåc toaân böå cöng viïåc cuãa<br /> seä laâ möåt sûå kïët húåp cuãa caã 2 kõch baãn nïu trïn. ngûúâi lao àöång seä dêîn àïën tònh traång dû thûâa nguöìn<br /> Nhûng coá möåt àiïìu chùæc chùæn rùçng trong tûúng lai, nhên lûåc vaâ nguy cú ngay trûúác mùæt laâ viïåc mêët viïåc<br /> nùng lûåc seä laâ yïëu töë àaåi diïån quan troång cuãa saãnlaâm cuãa haâng triïåu ngûúâi. Àiïìu naây, laâm cho baãn<br /> xuêët, hún laâ vöën. Àiïìu naây seä laâm phaát sinh möåt thõthên vêën àïì viïåc laâm vöën dô vêîn laâ vêën àïì bûác xuác,<br /> trûúâng viïåc laâm ngaây caâng taách biïåt thaânh caác phên nay thûåc sûå laâ möåt thaách thûác lúán àöëi vúái baãn thên<br /> àoaån “kyä nùng thêëp/lûúng thêëp” vaâ “kyä nùng cao/lûúng ngûúâi lao àöång vaâ hoaåt àöång cuãa töí chûác Cöng àoaân.<br /> cao”, do àoá seä dêîn àïën sûå gia tùng cùng thùèng vaâ sûå Theo thöëng kï cuãa Töí chûác lao àöång quöëc tïë (ILO),<br /> phên hoáa giaâu ngheâo trong xaä höåi. Úàmöåt khña caånhtrong Baáo caáo ASEAN trong quaá trònh chuyïín àöíi:<br /> khaác, duâ caác cuöåc caách maång cöng nghïå thûúâng thöíi Tûúng lai cuãa caác cöng viïåc coá nguy cú bõ tûå àöång<br /> buâng lïn nhûäng lo ngaåi vïì thêët nghiïåp khi maáy moác hoáa àaä ûúác tñnh vaâ chó ra rùçng: “86% trïn töíng söë<br /> laâm àûúåc têët caã moåi viïåc, nhûng caác nhaâ nghiïn cûáu lao àöång laâm cöng ùn lûúng trong ngaânh dïåt may tin rùçng viïåc giaãm töíng söë viïåc laâm laâ khöng thïí. Búãida giaây cuãa Viïåt Nam coá thïí seä phaãi àöëi mùåt vúái<br /> siïu tûå àöång hoáa vaâ siïu kïët nöëi coá thïí nêng cao nguy cú tûå àöång hoáa cao... nhûäng xu hûúáng cöng<br /> nùng suêët nhûäng cöng viïåc hiïån taåi hoùåc taåo ra nhu nghïå naây coá thïí seä phaá huãy ngaânh dïåt may - da giaây<br /> cêìu vïì nhûäng cöng viïåc hoaân toaân múái, nïn coá thïí úã Viïåt Nam,... trong ngaânh àiïån - àiïån tûã, möåt tyã lïå<br /> chó laâ nhûäng yïu cêìu cao hún vïì chêët lûúång nguöìn lúán ngûúâi lao àöång laâm cöng ùn lûúng (khoaãng 3/4)<br /> nhên lûåc. Tuy hiïån nay vêîn khoá hònh dung cöng viïåc<br /> coá nguy cú cao do tûå àöång hoáa trong nhûäng thêåp kyã<br /> 3<br /> khi Caách maång cöng nghïå lêìn thûá tû thûåc sûå buâng túái”<br /> . Àêy laâ nhûäng ngaânh xuêët khêíu chñnh cuãa Viïåt<br /> nöí seä nhû thïë naâo, nhûng chùæc chùæn seä taác àöång lúánNam, chiïëm gêìn 40% töíng söë viïåc laâm trong lônh<br /> àïën lûåc lûúång lao àöång. Theo àoá, möåt phêìn lûåc lûúång vûåc saãn xuêët. <br /> lao àöång kyä nùng thêëp (chùèng haån caác cöng nhên<br /> Nhû vêåy, cú höåi viïåc laâm cho caác nhoám àöëi tûúång<br /> trong dêy chuyïìn lùæp raáp) vöën àaä bõ aãnh hûúãng nùång dïî bõ töín thûúng, yïëu thïë (lao àöång ngheâo, lao àöång<br /> nïì búãi tûå àöång hoáa cú baãn trong cuöåc caách maång laâ ngûúâi dên töåc thiïíu söë, lao àöång laâ ngûúâi khuyïët<br /> cöng nghïå lêìn thûá 3, nay coá thïí bõ aãnh hûúãng hún têåt, lao àöång dïî bõ thay thïë búãi robot, hoùåc quaá trònh<br /> nûäa. Tuy nhiïn, sûå ra àúâi cuãa “cobots”, tûác robot robot hoáa trong lao àöång saãn xuêët,...) vaâ thûåc hiïån<br /> húåp taác coá khaã nùng di chuyïín vaâ tûúng taác seä höî trúå<br /> àaáng kïí nhoám naây, giuáp caác cöng viïåc kyä nùng thêëp 3  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-asia/-roàaåt nùng suêët nhaãy voåt. Nhûäng ngûúâi bõ aãnh hûúãng b a n g k o k / - i l o - h a n o i / d o c u m e n t s / p u b l i c a t i o n /<br /> nùång nhêët coá thïí laâ lûåc lûúång lao àöång coá kyä nùng wcms_537823.pdf<br /> <br /> 33 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 8 thaáng 9/2017<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> chuyïín  dõch cú cêëu lao àöång cho àoaân viïn an toaân,<br /> lao àöång trong nhaâ maáy seä laâ têët yïëu vaâ phöí biïën,<br /> hiïåu quaã; thûåc hiïån àaâo taåo laåi söë àoaân viïn, cöng ngûúâi cöng nhên seä bõ robot “cûúáp mêët” viïåc laâm vaâ<br /> nhên lao àöång nhû thïë naâo vêîn laâ baâi toaán thûúâng seä coá haâng triïåu cöng nhên, àoaân viïn cöng àoaân<br /> trûåc, àöìng thúâi laâ nan àïì trong hoaåt àöång cuãa töí mêët viïåc, àiïìu naây àaä laâm cho tònh traång thêët nghiïåp<br /> chûác Cöng àoaân, àùåc biïåt laâ Cöng àoaân cú súã trong ngaây möåt gia tùng vúái quy mö lúán vaâ trïn diïån röång;<br /> böëi caãnh taác àöång cuãa caách maång 4.0.<br /> cuâng vúái sûå biïën àöíi cú cêëu lao àöång theo hûúáng<br /> Thûá hai, viïåc phaát triïín àoaân viïn vaâ thaânh lêåp tùng söë lûúång lao àöång trònh àöå cao, tùng tñnh àöåc<br /> cöng àoaân cú súã<br /> lêåp cuãa ngûúâi lao àöång seä laâm cho söë àoaân viïn<br /> Viïåc phaát triïín àoaân viïn, thaânh lêåp Cöng àoaân cöng àoaân coá nguy cú giaãm ài vaâ nguöìn lûåc taâi chñnh<br /> cú súã cuãa Cöng àoaân Viïåt Nam seä trúã nïn khoá khùn baão àaãm cho hoaåt àöång cuãa Cöng àoaân Viïåt Nam vò<br /> hún do sûå biïën àöång cuãa thõ trûúâng lao àöång, tñnh thïë cuäng coá nguy cú bõ giaãm suát do nguöìn thu taâi<br /> bêëp bïnh cuãa viïåc laâm, sûå àa daång, phûác taåp cuãa chñnh giaãm tûâ viïåc giaãm àoaân phñ hoùåc khöng thu<br /> caác loaåi hònh viïåc laâm, sûå dõch chuyïín cuãa lao àöång àûúåc vò àoaân viïn thêët nghiïåp. Àiïìu naây, seä gêy khoá<br /> di cû. Vúái sûå phaát triïín cuãa cöng nghïå do cuöåc Caách khùn cho Cöng àoaân Viïåt Nam trong viïåc taåo ra nhûäng<br /> maång cöng nghïå lêìn thûá tû taåo ra cuâng vúái chñnh quyïìn lúåi khaác biïåt vaâ lúán hún giûäa àoaân viïn cöng<br /> saách phaát triïín kinh tïë tû nhên, khi coi kinh tïë tû<br /> àoaân vaâ ngûúâi lao àöång khöng phaãi laâ àoaân viïn cöng<br /> nhên laâ möåt àöång lûåc quan troång thò ngûúâi lao àöång àoaân, dêîn àïën bêët lúåi trong viïåc caånh tranh, thu huát<br /> úã khu vûåc kinh tïë ngoaâi nhaâ nûúác seä tiïëp tuåc phaátngûúâi lao àöång vaâ töí chûác cuãa ngûúâi lao àöång múái<br /> triïín maånh, chiïëm tyã troång chuã yïëu. Caác hònh thûác<br /> thaânh lêåp gia nhêåp Cöng àoaân Viïåt Nam, nhû vêåy<br /> sûã duång lao àöång cuäng ngaây caâng phaát triïín àa<br /> möåt voâng luêín quêín seä xuêët hiïån, àe doåa àïën sûå töìn<br /> daång, linh hoaåt theo nhu cêìu cuãa thõ trûúâng, trong<br /> taåi vaâ phaát triïín cuãa Cöng àoaân.<br /> àoá, àaáng chuá yá laâ caác hònh thûác múái cuãa quan hïå<br /> Thûá tû, möi trûúâng hoaåt àöång cuãa Cöng àoaân coá<br /> viïåc laâm, nhû lao àöång cho thuï laåi, lao àöång baán<br /> nhiïìu biïën àöíi mang tñnh phûác taåp<br /> thúâi gian, lao àöång gia cöng taåi nhaâ... Nhûäng hònh<br /> Quan hïå lao àöång trong böëi caãnh nhûäng thaânh<br /> thûác múái cuãa quan hïå viïåc laâm seä coá taác àöång túái<br /> tûåu cuãa cuöåc caánh maång 4.0 àûúåc thûåc hiïån trong<br /> suy nghô, haânh vi ûáng xûã cuãa cöng nhên lao àöång<br /> khi quyïët àõnh lûåa choån töí chûác àaåi diïån cho mònh. nïìn kinh tïë, xaä höåi seä coá nhûäng diïîn biïën phûác taåp,<br /> “Sau 4 nùm thûåc hiïån Nghõ quyïët Àaåi höåi XI Cöng khoá lûúâng hún. Nhiïìu tònh huöëng trong quan hïå lao<br /> àoaân Viïåt Nam vïì Chûúng trònh phaát triïín àoaân àöång giûäa ngûúâi lao àöång vúái giúái chuã, trong quan<br /> hïå lao àöång giûäa ngûúâi lao àöång vúái töí chûác cöng<br /> viïn giai àoaån 2013 - 2018, àïën nay caã hïå thöëng<br /> Cöng àoaân àaä àaåt 78% chó tiïu kïë hoaåch nhiïåm àoaân seä xaãy ra vúái nhûäng diïîn biïën khoá lûúâng. Chùèng<br /> 4<br /> kyâ”<br /> , mùåc duâ nùm 2016 vúái Chûúng trònh chiïën lûúåc haån, trûúác nguy cú vaâ tyã lïå thêët nghiïåp ngaây caâng<br /> laâ “Nùm phaát triïín àoaân viïn” do Töíng Liïn àoaân gia tùng thò xu hûúáng giaãm suát àoaân viïn cöng àoaân<br /> phaát àöång; con söë naây cho thêëy thûåc tiïîn khoá khùn cuäng coá khaã nùng xaãy ra; hoùåc trûúác xu hûúáng robot<br /> trong viïåc phaát triïín àoaân viïn vaâ Cöng àoaân cú súã. hoáa thay thïë ngûúâi lao àöång trong doanh nghiïåp seä<br /> Àûáng trûúác thûåc tiïîn biïën àöång cuãa Caách maång taåo sûác eáp buöåc ngûúâi lao àöång coá thïí bõ boác löåt tûâ<br /> giúái chuã nhiïìu hún, nhûäng xung àöåt trong quan hïå<br /> cöng nghïå lêìn thûá tû diïîn biïën theo chiïìu hûúáng<br /> ngaây caâng phûác taåp, àoâi hoãi Töíng Liïn àoaân Lao lao àöång giûäa ngûúâi lao àöång vúái giúái chuã coá nguy cú<br /> àöång phaãi coá nhûäng chûúng trònh, kïë hoaåch haânh gia tùng vaâ diïîn biïën phûác taåp; hoùåc sûå biïën àöíi cú<br /> àöång thiïët thûåc ûáng phoá kõp thúâi diïîn biïën taác àöångcêëu lao àöång - ngûúâi lao àöång coá mûác àöå haâm lûúång<br /> cuãa cuöåc Caách maång cöng nghïå lêìn thûá tû nhùçm kyä thuêåt thêëp, seä tûâng bûúác tûå àiïìu chónh, nêng cao<br /> baão vïå quyïìn vaâ lúåi ñch húåp phaáp cuãa cöng nhên, trònh àöå, kyä nùng lao àöång àïí chuyïín dõch theo hûúáng<br /> lao àöång vaâ àoaân viïn, qua àoá thûåc hiïån phaát triïín lao àöång trònh àöå cao, saáng taåo; luác àoá ngûúâi lao<br /> Cöng àoaân trong tònh hònh múái.<br /> àöång coá thïí trúã thaânh möåt chuã thïí àöåc lêåp vúái sûå<br /> Thûá ba, nguöìn lûåc taâi chñnh àaãm baão cho hoaåt thaânh thaåo nhiïìu kyä nùng, hoå coá khaã nùng tûå baão vïå<br /> àöång cuãa Cöng àoaân vaâ Cöng àoaân cú súã coá nguy cú hoùåc thöng qua caác thiïët chïë phaáp luêåt àïí trûåc tiïëp<br /> giaãm suát do nguöìn thu taâi chñnh tûâ àoaân phñ cöng<br /> 4<br /> àoaân giaãm.<br />  Töíng Liïn àoaân Lao àöång Viïåt Nam, (2017), Vùn kiïån<br /> Trong xu thïë phaát triïín  caách maång 4.0, trong<br /> Höåi nghõ lêìn thûá chñn Ban chêëp haânh Töíng Liïn àoaân<br /> khoaãng thúâi gian túái viïåc robot hoáa thay thïë ngûúâi Lao àöång  Viïåt  Nam  khoáa XI,  tr. 109, Nxb Lao  àöång.<br /> 34 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 8 thaáng 9/2017<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> baão vïå quyïìn vaâ lúåi ñch húåp phaáp cuãa hoå, khi àoá hoå * Giaãi phaáp lêu daâi, coá tñnh chêët chiïën lûúåc<br /> caãm thêëy khöng cêìn thiïët thûåc hiïån quyïìn cöng àoaân<br /> Thûá nhêët, Cöng àoaân cêìn baám saát thûåc tiïîn vêån<br /> cuãa mònh trong lao àöång saãn xuêët vaâ khöng tham gia àöång cuãa cuöåc Caách maång cöng nghïå lêìn thûá tû trïn<br /> töí chûác cöng àoaân. Nhûäng tònh huöëng trïn àïìu coá thïë giúái cuäng nhû laâ úã Viïåt Nam vaâ tònh hònh lao<br /> thïí xaãy ra hoùåc àöìng loaåt xaãy ra seä taåo nhûäng khoáàöång, viïåc laâm, tûâ àoá súám coá kïë hoaåch, chûúng trònh<br /> khùn vaâ thaách thûác to lúán cho Cöng àoaân Viïåt Nam phaát triïín caác kyä nùng nghïì nghiïåp múái cho ngûúâi<br /> trong quaá trònh thûåc hiïån chûác nùng, nhiïåm vuå, vai cöng nhên, lao àöång cuäng nhû caác àoaân viïn; trong<br /> troâ cuãa mònh àiïìu hoâa caác quan hïå lao àöång, thuác àoá àùåc biïåt chuá troång àaâo taåo nêng cao trònh àöå tay<br /> àêíy xêy dûång quan hïå lao àöång haâi hoâa, öín àõnh, nghïì vaâ kyä nùng saáng taåo trong lao àöång cho àoaân<br /> tiïën böå; khöng nhûäng thïë vêën àïì naây cuäng trûåc tiïëp viïn vaâ ngûúâi lao àöång.<br /> taác àöång haån chïë àïën sûå phaát triïín cuãa töí chûác Cöng<br /> Thûá hai, trong tiïën  trònh Höåi nhêåp quöëc  tïë  vaâ<br /> àoaân Viïåt Nam trong quaá trònh hoaåt àöång cuãa mònh. thûåc tiïîn vêån àöång cuãa Caách maång cöng nghïå lêìn<br /> 4. Möåt söë giaãi phaáp àõnh hûúáng hoaåt àöång thûá tû theo cêëp söë muä, diïîn biïën vúái nhiïìu thay àöíi<br /> cuãa Cöng àoaân Viïåt Nam trûúác laân soáng caách<br /> khoá lûúâng, àoâi hoãi Cöng àoaân Viïåt Nam cêìn àöíi múái<br /> maång cöng nghïå lêìn thûá tû<br /> maånh meä, thûåc chêët caã vïì töí chûác vaâ hoaåt àöång cho<br /> * Giaãi phaáp trûúác mùæt<br /> phuâ húåp vúái thûåc tiïîn vêån àöång cuãa cuöåc Caách maång<br /> Thûá nhêët, cêìn nêng cao nhêån thûác cuãa àöåi nguä cöng nghïå lêìn thûá tû. Trong àoá, coá nhûäng giaãi phaáp<br /> caán böå cöng àoaân noái chung trong toaân hïå thöëng àöíi múái maånh meä, quyïët liïåt tû duy vïì cöng àoaân vaâ<br /> Cöng àoaân, nhêët laâ àöåi nguä caán böå cöng àoaân töí chûác böå maáy phuâ húåp vúái xu hûúáng phaát triïín cuãa<br /> chuyïn traách vaâ caán böå cöng àoaân cú súã vïì nöåi cuöåc Caách maång cöng nghïå lêìn thûá tû vaâ thöng lïå<br /> dung, xu hûúáng vêån àöång cuäng nhû sûå taác àöång quöëc tïë. Àùåc biïåt, trong àöíi múái hoaåt àöång tû duy<br /> cuãa cuöåc Caách maång cöng nghïå lêìn thûá tû àïën cuãa Cöng àoaân vaâ töí chûác, böå maáy cêìn chuá troång<br /> lao àöång vaâ viïåc laâm cuãa ngûúâi cöng nhên, lao nùng lûåc dûå baáo tònh hònh taác àöång cuãa böëi caãnh thïë<br /> àöång; xêy dûång böå phêån,vïì lêu daâi thò cêìn thaânh giúái noái chung, thûåc tiïîn taác àöång cuãa cuöåc Caách<br /> lêåp möåt töí chûác àöåc lêåp ûáng phoá vúái cuöåc Caách<br /> maång cöng nghiïåp lêìn thûá tû noái riïng àïën àúâi söëng<br /> maång cöng nghïå lêìn thûá tû; böå phêån naây coá nhiïåm cöng nhên, lao àöång, àïën viïåc laâm, cú cêëu lao àöång<br /> vuå nùæm bùæt diïîn biïën thûåc tiïîn vêån àöång cuãa cuöåc<br /> vaâ sûå chuyïín dõch cú cêëu lao àöång... àïí tûâ àoá, coá<br /> Caách maång cöng nghïå lêìn thûá tû, kõp thúâi coá baáo àõnh hûúáng chiïën lûúåc hoaåt àöång cuãa Cöng àoaân<br /> caáo àaánh giaá vïì sûå taác àöång cuäng nhû aãnh hûúãng suöët chùång àûúâng vaâ trong tûâng giai àoaån, nhùçm<br /> cuãa noá àïën lao àöång vaâ viïåc laâm, giuáp cho Töíng thûåc hiïån töët cöng taác baão vïå quyïìn vaâ lúåi ñch húåp<br /> Liïn àoaân Lao àöång coá nhûäng chûúng trònh troång phaáp cuãa àoaân viïn, tûâng bûúác phaát triïín Cöng àoaân<br /> àiïím ûáng phoá, nhùçm baão vïå quyïìn vaâ lúåi ñch húåptrong thúâi kyâ múái.<br /> phaáp cuãa ngûúâi lao àöång cuäng nhû têån duång nhûäng<br /> Thûá ba, Cöng àoaân tiïëp tuåc chuã àöång phöëi húåp<br /> cú höåi maâ cuöåc Caách maång cöng nghïå lêìn thûá tû vaâ tùng cûúâng liïn kïët, húåp taác vúái caác cú quan, töí<br /> taåo ra àïí chuyïín dõch hoaåt àöång cuãa töí chûác Cöng chûác trong vaâ ngoaâi nûúác, liïn kïët húåp taác caác bïn<br /> àoaân ngaây caâng phaát triïín.<br /> vúái doanh nghiïåp, nhùçm hònh thaânh sûå liïn kïët chuöîi<br /> Thûá hai, tñch cûåc tuyïn truyïìn àïën cöng nhên,<br /> höî trúå chuã àöång ûáng phoá vúái sûå taác àöång tiïu cûåc<br /> lao àöång vaâ caác àoaân viïn cöng àoaân vïì cuöåc caách cuãa caách maång cöng nghïå lêìn thûá tû àöëi vúái lao àöång<br /> maång cöng nghïå lêìn thûá tû, coá nhûäng hònh thûác, vaâ viïåc laâm.<br /> biïån phaáp tuyïn truyïìn cuå thïí, hiïåu quaã àïí giuáp<br /> Cöng àoaân chuã àöång trong phöëi húåp vúái Chñnh<br /> cho ngûúâi cöng nhên, lao àöång vaâ caác àoaân viïn<br /> phuã, caác Böå, Ngaânh khêín trûúng cuå thïí hoáa caác nhiïåm<br /> cöng àoaân thêëy àûúåc sûå taác àöång, àùåc biïåt laâ nhûängvuå, cuäng nhû ban haânh caác cú chïë, chñnh saách giaãi<br /> thaách thûác maâ ngûúâi cöng nhên, lao àöång phaãi quyïët nhûäng vêën àïì cêëp baách vïì an sinh xaä höåi, giaãi<br /> àöëi diïån trûúác  nhûäng hiïåu ûáng cuãa  cuöåc Caáchquyïët viïåc laâm, taåo viïåc laâm múái, chuyïín dõch cú<br /> maång cöng nghïå lêìn thûá tû, tûâ àoá giuáp ngûúâi lao cêëu lao àöång cho phuâ húåp vúái xu thïë vêån àöång cuãa<br /> àöång thûåc sûå chuã àöång, hònh thaânh vaâ trau döìi cuöåc Caách maång cöng nghïå lêìn thûá tû.<br /> nhûäng kyä nùng lao àöång múái thñch ûáng vúái nhûäng Thûåc hiïån húåp taác, liïn kïët vúái caác àöëi taác quöëc<br /> biïën àöíi vaâ taác àöång cuãa cuöåc Caách maång cöng tïë, bao göìm caác Cöng àoaân Ngaânh Toaân cêìu, caác töí<br /> nghïå lêìn thûá tû taåo ra.<br /> chûác cuãa ngûúâi lao àöång múái vaâ caác Töí chûác Àoaân<br /> <br /> 35 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 8 thaáng 9/2017<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2