intTypePromotion=3

Cách tạo RSS trong ASP.NET

Chia sẻ: Han Quyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
197
lượt xem
52
download

Cách tạo RSS trong ASP.NET

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trước hết, chúng ta tìm hiểu định nghĩa về RSS là gì. RSS (Really Simple Syndication) là định dạng dữ liệu dựa theo chuẩn XML được sử dụng để chia sẻ và phát tán nội dung Web. Việc sử dụng các chương trình đọc tin (News Reader, RSS Reader hay RSS Feeds) sẽ giúp bạn luôn xem được nhanh chóng tin tức mới nhất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách tạo RSS trong ASP.NET

  1. Cách tạo RSS trong ASP.NET Trước hết, chúng ta tìm hiểu định nghĩa về RSS là gì. RSS (Really Simple Syndication) là định dạng dữ liệu dựa theo chuẩn XML đ ược s ử d ụng đ ể chia sẻ và phát tán nội dung Web. Việc sử dụng các chương trình đọc tin (News Reader, RSS Reader hay RSS Feeds) sẽ giúp bạn luôn xem được nhanh chóng tin t ức m ới nh ất Mỗi tin dưới dạng RSS sẽ gồm : Tiêu đề, tóm tắt nội dung và đ ường dẫn nối đ ến trang Webchứa nội dung đầy đủ của tin. Quay trở lại về chương trình. Trước hết, chúng ta sẽ t ạo 2 struct để th ể hiện kênh (channel) và nội dung. Về sau chỉ việc dùng 2 channel này để tạo các kênh và nội dung thông tin Đây là struct cho một RSS Channel public struct RssChannel { public string Title; public string Link; public string Description; } Còn đây là struct cho một RSS Item public struct RssItem { public string Title; public string Link; public string Description; } Sau đó chúng ta viết 2 methods để tạo channel và t ạo các item trong channel nh ư sau: private static XmlDocument addRssChannel(XmlDocument xmlDocument, RssChannel channel) { XmlElement channelElement = xmlDocument.CreateElement("channel"); XmlNode rssElement = xmlDocument.SelectSingleNode("rss"); rssElement.AppendChild(channelElement); XmlElement titleElement = xmlDocument.CreateElement("title"); titleElement.InnerText = channel.Title; channelElement.AppendChild(titleElement); XmlElement linkElement = xmlDocument.CreateElement("link"); linkElement.InnerText = channel.Link; channelElement.AppendChild(linkElement);
  2. XmlElement descriptionElement = xmlDocument.CreateElement("description"); descriptionElement.InnerText = channel.Description; channelElement.AppendChild(descriptionElement); // Generator information XmlElement generatorElement = xmlDocument.CreateElement("generator"); generatorElement.InnerText = "Your RSS Generator name and version "; channelElement.AppendChild(generatorElement); return xmlDocument; } và Đây là code để tạo một item cho channel: private static XmlDocument addRssItem(XmlDocument xmlDocument, RssItem item) { XmlElement itemElement = xmlDocument.CreateElement("item"); XmlNode channelElement = xmlDocument.SelectSingleNode("rss/channel"); XmlElement titleElement = xmlDocument.CreateElement("title"); titleElement.InnerText = item.Title; itemElement.AppendChild(titleElement); XmlElement linkElement = xmlDocument.CreateElement("link"); linkElement.InnerText = item.Link; itemElement.AppendChild(linkElement); XmlElement descriptionElement = xmlDocument.CreateElement("description"); descriptionElement.InnerText = item.Description; itemElement.AppendChild(descriptionElement); // append the item channelElement.AppendChild(itemElement); return xmlDocument; } Sau đó ta lập một class để sinh ra RSS, ví dụ tên class là NewsRss, class này s ẽ ch ứa 2 cái struct trên và cả 2 methods trên. Code của class thì chỉ quan trọng cái constructor để tạo XmlDocument và một s ố methods nh ằm tạo channel, add item, trả về
  3. xml document: public NewsRSS() { _rss = new XmlDocument(); XmlDeclaration xmlDeclaration = _rss.CreateXmlDeclaration("1.0", "utf-8", null); _rss.InsertBefore(xmlDeclaration, _rss.DocumentElement); XmlElement rssElement = _rss.CreateElement("rss"); XmlAttribute rssVersionAttribute = _rss.CreateAttribute("version"); rssVersionAttribute.InnerText = "2.0"; rssElement.Attributes.Append(rssVersionAttribute); _rss.AppendChild(rssElement); } public void AddRssChannel(RssChannel channel) { _rss = addRssChannel(_rss, channel); } public void AddRssItem(RssItem item) { _rss = addRssItem(_rss, item); } public string RssDocument { get { return _rss.OuterXml; } } public XmlDocument RssXMLDocument { get { return _rss; } } Về bây giờ ta tạo các instant của class này mà sử dụng thôi: Ví dụ tạo rss document và tạo channel: NewsRSS rss = new NewsRSS(); NewsRSS.RssChannel channel = new NewsRSS.RssChannel(); channel.Title = "Zensoft Website"; channel.Link = "http://zensoft.vn";
  4. channel.Description = "Website Chia xẻ Thông tin về CNTT."; rss.AddRssChannel(channel); Ví dụ tạo rss item: NewsRSS.RssItem item = new NewsRSS.RssItem(); item.Title = "Lập Trình"; item.Link = "http://zensoft.vn/ShowCategory.aspx?ID=9"; item.Description = "Các Bài Viết Hướng Dẫn về lập Trình"; rss.AddRssItem(item); Cuối cùng, write cái Rss trên thành Xml document ra Response object trại cái ASPX page t ương tác với bên ngoài: Response.Clear(); Response.ContentType = "text/xml"; Response.Write(rss.RssDocument); Response.End(); Các Bạn có thể download mã nguồn tại đây.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản