Cách trồng dưa chuột, bí ngô, su su

Chia sẻ: Nguyễn Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
443
lượt xem
86
download

Cách trồng dưa chuột, bí ngô, su su

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cách trồng dưa chuột, bí ngô, su su. Dưa chuột có đầy đủ các loại khoáng chất và vitamin chủ yếu cần thiết cho con người. Thường để ăn tươi, dưa chuột còn để xào nấu muối, nén,....sử dụng khi thiếu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách trồng dưa chuột, bí ngô, su su

 1. S¸ch h−íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói c¸ch trång d−a chuét, bÝ ng«, su su
 2. môc lôc C©y d−a chuét................................................................................................................3 C¸c nhãm gièng ........................................................................................................4 Bãn ph©n cho d−a chuét ..........................................................................................10 C©y bÝ ng« ...................................................................................................................20 Thu ho¹ch ................................................................................................................27 Su su ............................................................................................................................28 Kho¶ng c¸ch trång ..................................................................................................30 Giµn su su ................................................................................................................33 2
 3. C©y d−a chuét ♦ D−a chuét cã ®Çy ®ñ c¸c lo¹i kho¸ng chÊt vµ vitamin chñ yÕu cÇn thiÕt cho con ng−êi. ♦ Th−êng ®Ó ¨n t−¬i, d−a chuét cßn ®Ó xµo nÊu muèi, nÐn,....sö dông khi thiÕu 3
 4. C¸c nhãm gièng D−a chuét cã 4 nhãm gièng: ♦ Qu¶ rÊt nhá (d−a chuét bao tö): 150 - 200 qu¶ /kg ♦ Qu¶ nhá: chiÒu dµi qu¶ d−íi 11cm, ®−êng kÝnh qu¶ 2,5 - 3,5 cm ♦ Qu¶ trung b×nh: qu¶ cã kÝch th−íc 13 - 20 x 3,5 - 4,5 cm ♦ Qu¶ to: kÝch th−íc qu¶ 30 - 45 x 4 - 5 cm 4
 5. ♦ Th©n d−a chuét thuéc lo¹i th©n leo, trªn th©n cã nh¸nh ♦ Trªn c©y cã hoa ®ùc vµ hoa c¸i riªng biÖt (c©y ®¬n tÝnh cïng gèc) ♦ RÔ d−a chuét ph¸t triÓn yÕu, chñ yÕu tËp trung trªn tÇng ®Êt mÆt. 5
 6. ♦ Do bé rÔ ph¸t triÓn kÐm, nªn d−a chuét yÕu cÇn ®Êt t¬i xèp, giµu dinh d−ìng ♦ Trång d−a chuét trªn ®Êt sái ®¸ c©y cßi cäc vµ Ýt qu¶ 6
 7. ♦ D−a chuét thuéc nhãm c©y −a nhiÖt (−a khÝ hËu n¾ng Êm). NhiÖt ®é thÝch hîp cho c©y lµ 20 - 30 0C ♦ Bè trÝ trång d−a chuét trong mïa qu¸ nãng hay qu¸ l¹nh sÏ lµm gi¶m n¨ng suÊt. Cã thÓ gieo d−a chuét vµo th¸ng 2. 7
 8. ♦ Qu¶ d−a chuét chøa nhiÒu n−íc nªn yªu cÇu n−íc cña c©y rÊt lín ♦ T−íi ®ñ n−íc cho d−a chuét sÏ thu ®−îc n¨ng suÊt cao ♦ D−a chuét kh«ng ®−îc t−íi hay t−íi kh«ng ®ñ, qu¶ nhá, cong, vµ cã vÞ ®¾ng. 8
 9. Yªu cÇu n−íc cao nhÊt cho d−a chuét vµo 2 thêi kú: ♦ C©y ra hoa ♦ H×nh thµnh qu¶ vµ qu¶ lín 9
 10. Bãn ph©n cho d−a chuét ♦ Ph©n bãn cã t¸c dông lµm t¨ng n¨ng suÊt d−a chuét râ rÖt ♦ Bãn ph©n cho d−a chuét ph¶i bãn c©n ®èi ph©n chuång, ®¹m, l©n vµ kali. ThiÕu l©n, kali c©y Ýt qu¶, nhiÒu s©u bÖnh 10
 11. ♦ Møc ph©n bãn tèi thiÓu cho 1 sµo d−a chuét (360 m2 - 1700 - 1800 c©y) lµ: ♦ Bãn lãt 7 t¹ ph©n chuång, 7 kg supe l©n, 2,5 kg kali, 2 kg urª. ♦ Bãn thóc ®ît 1 (khi c©y cã tua cuèn): 2,5 kg kali, 2,5 kg urª ♦ Bãn thóc ®ît 2 (sau thu qu¶ lÇn 1) l−îng ph©n nh− bãn thóc lÇn 1. Sau ®ã cø 7 - 10 ngµy cã thÓ hoµ n−íc ph©n chuång lo·ng t−íi cho c©y. 11
 12. ♦ Tr−íc khi cÇy bõa ph¶i lµm vÖ sinh ®ång ruéng (thu gom tµn d− c©y bÖnh, cá d¹i, ...) ♦ R¹ch hµng chia luèng víi kho¶ng c¸ch 1,5m mçi luèng (mÆt luèng 1,2m, r·nh 0,3m) ♦ Trªn luèng r¹ch hai hµng c¸ch nhau 0,6m, vµ cho ph©n bãn lãt vµo 12
 13. ♦ Khi nhiÖt ®é thÊp (d−íi 150C) cÇn ng©m h¹t trong n−íc Êm (trong 6 - 8 giê) sau ®ã ®em ñ ®Õn khi h¹t nøt nanh. Kh«ng ®Ó mÇm h¹t qu¸ dµi lµm mÇm yÕu dÔ gÉy. NÕu kh« h¹n, kh«ng cã kh¶ n¨ng t−íi th× kh«ng nªn ñ h¹t nøt nanh tr−íc khi gieo. 13
 14. ♦ Gieo h¹t theo hai hµng trªn luèng. Trén ®Òu ®Êt vµ ph©n tr−íc khi ®Æt h¹t. ♦ Gieo h¹t thµnh hèc, c¸c hèc c¸ch nhau 40 cm. Mçi hèc ®Æt 3 h¹t, khi c©y mäc sÏ tØa chØ ®Ó l¹i 2 c©y/ hèc ♦ §é s©u gieo h¹t 1- 1,5cm. Tr−íc khi t−íi n−íc cÇn phñ lªn hèc gieo h¹t líp mïn môc lµm ®Êt ®−îc gi÷ Èm l©u vµ kh«ng chÆt dÝ 14
 15. ♦ C©y ra hoa cuèn (4-5 l¸ thËt) ph¶i lµm giµn kÞp thêi ♦ Giµn d¹ng h×nh ch÷ "A", cao 1,8-2m ♦ Dïng d©y mÒm buéc c©y lªn giµn. Buéc theo h×nh sè "8" 15
 16. ♦ Th−êng xuyªn lµm cá, xíi x¸o, tØa bá l¸ giµ, l¸ bÖnh trong ruéng d−a chuét. Khi c©y ra hoa, qu¶ kh«ng xíi s©u h¹n chÕ ®øt rÔ. 16
 17. ♦ BÖnh kh¶m l¸ d−a chuét g©y ra do siªu vi trïng (virus) l¸ c©y bÖnh gå ghÒ, chç xanh, chç vµng. C©y bÖnh cã thÓ cho qu¶ nh−ng qu¶ bÐ, dÞ h×nh ♦ TruyÒn bÖnh sang bÖnh truyÒn nhê rÖp, bä phÊn... c¸c ho¹t ®éng ch¨m sãc c©y cña con ng−êi ♦ Phßng bÖnh: Nhæ c©y bÖnh, phun thuèc s©u diÖt bä phÊn, rÖp (m«i giíi truyÒn bÖnh) 17
 18. ♦ ♦ BÖnh s−¬ng mai do nÊm g©y ra. BÖnh th−êng h¹i c¸c l¸ giµ tr−íc. L¸ bÖnh cã c¸c vïng ch¸y gãc c¹nh. BÖnh h¹i nÆng khi trêi ©m u vµ l¹nh ♦ Phßng trõ bÖnh: phun thuèc trõ nÊm (Boãc®o, Zineb, Ri®omil,....) thùc hiÖn chÕ ®é lu©n canh c©y trång nghiªm ngÆt. Thu gom c¸c l¸ bÖnh ®Ó ®èt 18
 19. ♦ Sau khi hoa në 7-10 ngµy cã thÓ thu ho¹ch qu¶ (tuú theo gièng) kh«ng ®Ó qu¶ qu¸ giµ sÏ ¶nh h−ëng ®Õn løa qu¶ sau ♦ Thu qu¶ ®Ó gièng ph¶i chän c©y khoÎ, lÊy qu¶ ë gi÷a c©y. Qu¶ ®−îc 25-30 ngµy tuæi thu vÒ ®Ó chÝn thªm 4-5 ngµy n÷a råi bæ lÊy h¹t. Gièng d−a chuét lai(F1) kh«ng ®Ó gièng ®−îc 19
 20. c©y bÝ ng« ♦ BÝ ng« lµ lo¹i c©y cã kh¶ n¨ng chÞu h¹n rÊt cao ♦ Ngän, l¸, qu¶ bÝ ng« ®Òu ®−îc dïng lµm rau, ®Æc biÖt qu¶ bÝ ng« cã chøa dinh d−ìng cao, thêi gian cÊt gi÷ l©u, vµ chÕ biÕn ®−îc nhiÒu mãn ¨n 20
Đồng bộ tài khoản