CácTruyện tiếu lâm hay nhất - phần 3

Chia sẻ: Chu Văn Kiền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
41
lượt xem
10
download

CácTruyện tiếu lâm hay nhất - phần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một anh chàng vào một nhà tắm công cộng thấy 3 thanh niên da đen đang tắm.Nhưng 1 trong 3 người này lại có"cái ấy" màu trắng.Anh ta ngạc nhiên lắm bèn hỏi : Các anh có phải là người da đen không.Một trong 3 thanh niên trả lời: Chúng tôi không phải là người da đen, chúng tôi là thợ mỏ còn anh đây thì vừa mới cưới vợ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CácTruyện tiếu lâm hay nhất - phần 3

 1. Mét anh chµng vµo mét nhµ t¾m c«ng céng thÊy 3 thanh niªn da ®en ®ang t¾m.Nhng 1 trong 3 ngêi nµy l¹i cã"c¸i Êy" mµu tr¾ng.Anh ta ng¹c nhiªn l¾m bÌn hái : C¸c anh cã ph¶i lµ ngêi da ®en kh«ng.Mét trong 3 thanh niªn tr¶ lêi: Chóng t«i kh«ng ph¶i lµ ngêi da ®en, chóng t«i lµ thî má cßn anh ®©y th× võa míi cíi vî. Anh ®Õn bªn em, em lÆng im M¾t em lÈn tr¸nh m¾t anh t×m Anh hiÓu thÕ lµ em ®ång ý Tèi nay ch¾c ®îc síng lÞm tim... Henrich Hain¬ Thµy gi¸o hái häc sinh n÷: Tay ph¶i em cã 5 róp, tay tr¸i cã 5 róp, hái ®ót tay vµo tói quÇn, em cã bao nhiªu Häc trß: Tha thµy, cã 10 Thµy: Sai, c« cã 505 róp Häc trß (bùc): ThÕ thµy nÕu thÕ cã bao nhiªu? Thµy: TÊt nhiªn, t«i cã 515 Trß: Tha thµy, sai råi, cña thµy chØ cã 5,5 mµ th«i Cã hai ngêi yªu nhau rñ nhau vµo c«ng viªn ch¬i, c« g¸i th× mÆc v¸y. Trong lóc nãi chuyÖn th× cã mét con ong bay vµo v¸y c« g¸i. Hái con ong ®èt vµo ®©u? §è c¸c anh c©u ®è nµy: " ThuyÒn long hai chiÕc thuyÒn long M×nh rång ®ui phông ®ong ®a hai hµng Mét chiÕc th× chë five girls Hai chiÕc th× chë ten girls go West lake" Ai gi¶i ®¸p ®îc c©u ®è nµy th× ®Õn 162 tØnh Gia Lai nhËn phÇn th- ëng. Mét anh häc trß ngêi b¾c vµo kinh ®« HuÕ ®i thi. Sau anh ®â cao ®îc quan g¶ con g¸i cho. §ªm t©n h«n, sau lÇn ®Çu tiªn, nµng hái: xong hØ?
 2. Anh ta biÕt r»ng "hØ" cã nghÜa lµ ®iÒu vui síng, "song" lµ 2, ch¾c lµ nµng muèn thªm 2 ®iÒu vui síng n÷a, cßn sung søc nªn anh chiÒu ngay theo ý nµng. Lóc nµy ®· nöa ®ªm, nµng rÊt muèn ®i ngñ, bÌn hái anh: "Ngò hØ", anh tëng lµ nµng ®ßi 5 lÇn n÷a. Tuy mÖt nhng søc trai trÎ vµ anh kh«ng muèn ®Ó nµng thÊt väng, anh tiÕp tôc... DÕn lÇn thø 3, thø 4 anh v× cè søc qu¸ chiÕc giêng rung lªn, lÇn cuèi th× bång nhiªn r¾c... rr¾c...Çm... chiÕc giêng kh«ng chÞu næi t×nh yªu cña 2 vî chång trÎ. Nµng thÊy giêng g¸y liÒn hái anh "SËp hØ", anh nghe nh "ThËp hØ". C¸c b¹n cã thÊy thËt téi nghiÖp cho anh chµng B¾c kú kh«ng?... Vµo kho¶ng ®Çu thËp kû 70, trong mét buæi liªn hoan tiÔn ®a thanh niªn lªn ®êng vµo nam chiÕn ®Êu. Sau khi tµn cuéc, b¸c chñ tÞch x· h« : - §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam Mu«n N¨m Díi héi trêng h« : "Mu«n n¨m Mu«n n¨m Mu«n n¨m..." - B¸c chñ tÞch x· h« tiÕp : MiÒn Nam anh dòng tù hµo Thanh niªn miÒn B¾c lÏ nµo ngåi yªn. Díi héi trêng h« :"Ngåi yªn Ngåi yªn Ngåi yªn..." C« gi¸o trÎ míi ra trêng,c« muèn ph¶i cã mét vµo ®Ò thËt thó vÞ cho c¸c em häc sinh, nghÜ m·i c« bËt cêi reo lªn thÝch thó: C¸c em ®· biÕt ngêi n«ng d©n dïng g× ®Ó bãn cho c©y: Häc sinh ë díi nhao nhao: - Tha c« ph©n ¹ Em nµo cã thÓ kÓ cho c« cã c¸c lo¹i ph©n nµo: - Ph©n chuång, ph©n b¾c, ph©n xanh, ph©n l©n, ph©n kali,... cã rÊt nhiÒu lo¹i ph©n. Nhng h«m nay c¸c em sÏ biÕt thªm mét lo¹i ph©n míi: ®ã lµ ph©n sè. Mét lÝnh Mü nhËn lÖnh lªn ®êng, khi anh ta chi tay víi ngêi yªu cña m×nh, c« g¸i khãc, vµ ®ßi anh cho mét bøc ¶nh lµm kû vËt. Lôc trong ba l« mét håi, anh lÝnh chØ t×m thÊy mét bøc ¶nh cña anh ta chôp t¹i b·i t¾m tiªn. VËy lµ anh ta ®µnh ph¶i xÐ lÊy nöa trªn tÊm ¶nh ®a cho c« g¸i. Lóc ®ã Bµ néi cña anh còng khãc mµ ®ßi mét tÊm h×nh cña ch¸u. RÊt lóng tóng víi t×nh huèng nµy, nhng anh ta nghÜ r»ng
 3. bµ m¾t kÐm l¾m råi nªn anh ®a lu«n nöa cßn l¹i cña bøc ¶nh cho bµ. §óng nh anh nghÜ, sau khi xem ¶nh bµ néi kªu lªn " Th»ng bÐ gièng hÖt ¤ng néi, ®Çu tãc th× bï xï, cßn c¸i caravat kh«ng bao giê ®Ó ngay ng¾n" Mét ph¸t thanh viªn ®ang ®äc qu¶ng c¸o cho h·ng kem ®¸nh r¨ng D¹ Lan trªn ®µi ph¸t thanh, theo qu¸n tÝnh, anh ®äc tiÕp mÈu qu¶ng c¸o bao cao su OK nh sau: - Bao cao su OK nh¹y c¶m, khoÎ nh lùc sÜ, cã mét bao nhá dµnh riªng cho trÎ em. Mét cô giµ ë quª ®îc con trai dÉn ®i chiªm ngìng c¶nh quan thµnh phè. Trªn ®êng, cô ®Ó ý thÊy rÊt nhiÒu quý c«, quý bµ thêng ®eo tÊt tay dµi ®Õn tËn n¸ch. ThÊy l¹, cô bÌn hái cËu con trai cña m×nh . Anh con tha : - Trêi n¾ng nªn ngêi ta ®eo tÊt ®Ó chèng ®en tay bè ¹ . - ThÕ hä cã ®eo ®îc c¶ ®êi kh«ng, "c¸i Êy" cña tao ®îc che kÝn mÊy chôc n¨m nay mµ vÉn cßn ®en ®©y nµy. Mét chó bß ®ùc nh×n thÊy mét chiÕc g¨ng tay cña ngêi nµo ®ã r¬i trªn ®ång cá, quay l¹i nãi víi c¸c nµng bß c¸i: - èi la la, cã chÞ nµo ®¸nh r¬i coãc-xª, quay l¹i ®©y mµ nhÆt nµy. Gi¸m ®èc nghiÖp vô nãi qua ®iÖn tho¹i: "NÕu cã ngêi c¶m thÊy høng thó ®èi víi c¸i giêng lín cña quèc v¬ng xin gäi qua tæng ®µi xin sè 71..." Cha nãi døt lêi th× tiÕng mét c« g¸i truyÒn l¹i: "Xin hái, cã kÌm theo quèc v¬ng h«ng?" T¹i buæi tiÖc rîu mõng sinh nhËt vî, ngêi chång l«i tõ trong hép ra mét chuçi ngäc s¸ng long lanh ®eo tÆng vî tríc mÆt ®¸m ®«ng b¹n bÌ. Mét h«m, mét ngêi b¹n nãi víi «ng chång " T«i nh×n thÊy bµ nhµ phÊn khëi l¾m. Gi¸ nh «ng cã thÓ tÆng cho bµ Êy mét chiÕc xe du lÞch th× bµ cßn phÊn khëi h¬n nhiÒu". Ngêi chång véi xua hai tay nãi khÏ vµo tai b¹n : "T«i còng ®· tõng nghÜ nh vËy, nhng khèn khæ kh«ng cã xe du lÞch gi¶"
 4. T¹i b·i t¾m, cã c« g¸i xinh nh méng mÆc ®å bikini tiÕn l¹i chç mét cËu thanh niªn vµ mét «ng giµ ®ang n»m ph¬i n¾ng ®Ó hái giê. Anh chµng thanh niªn nhanh nhÑn tr¶ lêi: - Em ¬i, hiÖn ®ang lµ giê cao ®iÓm: 12 giê ! Cßn «ng giµ th× c»n nh»n nãi : - §¸ng tiÕc lµ ®· s¾p 5 giê rëi chiÒu råi, tha c« ! T¹i mét tr¹i giam n÷ tr¹i trëng sau khi ®i nhËn tiÕp tÕ l¬ng thùc vÒ khoe: - ChÞ em ¬i, t«i muèn b¸o cho chÞ em 2 tin míi mét tin vui , mét tin buån, chÞ em thÝch nghe tin nµo tríc. C¸c n÷ tï nh©n nhao nhao lªn : - Nãi tin vui tríc ®i , sau ®ã h·y nãi tin buån. N÷ tr¹i th«ng b¸o : - Tin vui lµ : chóng ta ®îc tiÕp tÕ rÊt nhiÒu da chuét t¬i vµ to. C¶ phßng giam nh tøc níc vì bê reo lªn vui síng. ChÞ em hái : - ThÕ tin buån lµ g×? - Tin buån lµ : TÊt c¶ c¸c qu¶ da chuét ®Òu bÞ th¸i thµnh l¸t hÕt råi. Trong r¹p h¸t, mét ®«i trai g¸i cø h«n nhau liªn tôc, tõ phÝa sau mét giäng phÉn né cÊt lªn: - Trß nµy diÔn ra ë nhµ cã h¬n kh«ng! TiÕng tr¶ lêi tõ phÝa trªn: - Nhng ë nhµ vî t«i kh«ng cho phÐp, tha ngµi! ë mét gia ®×nh kia, mét h«m mêi thîng kh¸ch ®Õn chiªu ®·i mãn B¸nh tr«i - B¸nh chay( Mãn ¨n cæ truyÒn cña d©n téc ViÖt Nam ta, mµ ai còng a thÝch). §èt bÕp m·i míi ®îc chÞ vî ch¹y véi lªn, nghe ®iÖu hít ha, hít h¶i hái chång : M×nh ¬i, h«m nay em lµm B¸nh tr«i - B¸nh chay tiÕp 2 b¸c nhÐ! Anh chång thÊy vî lµm bÕp l©u qu¸, ph¸t c¸utøc m×nh b¶o: - Lµm c¸i b¸nh con cï c.. Êy ( c¸c ®éc gi¶ th«ng c¶m, tÝnh m×nh ý nhÞ l¸m..) ChÞ vî tëng thËt, hÝ höng lao vµo bÕp nÆn toµn h×nh con Êy, lªn mêi kh¸ch. Kh«ng ngê h«m ®ã, chÞ ta lµm nh©n b¸nh ngon qu¸, c¶ kh¸ch vµ chñ dÒu nøc në khen ngon. ChÞ vî thÊy thÕ síng qu¸ véi b¶o: ' Êy lµ em cha thªm c¸i L«ng, th«ng c¸i Lç ®Êy, chø kh«ng cßn ngon
 5. n÷a.'.. " Mét anh chång ®i c«ng t¸c xa ®ét ngét chë vÒ nhµ, nh×n thÊy c« vî trÎ n»m thÉn thê trªn giêng, anh bÌn hái: - Em lµm sao thÕ? - H×nh nh em bÞ nhåi m¸u c¬ tim. ®óng lóc ®ã ®øa con trai nhá ch¹y l¹i kªu: - Bè ¬i, trong tñ cã ma! Anh véi ch¹y l¹i më toang c¸nh tñ, th× thÊy «ng b¹n chÝ th©n cña m×nh trÇn nh nhéng ®ang ®øng trong ®ã, anh bÌn tr¸ch: - CËu tÖ thËt, thÊy vî tí bÞ nhåi m¸u c¬ tim mµ cËu cßn döng dng ®øng trong ®ã do¹ ma th»ng bÐ!!! Mét bµ hín hë sang khoe víi b¹n: - T«i võa tuyªn bè ly dÞ víi chång, xuèng ®Õn cÇu thang ®· nghe thÊy tiÕng næ, ch¾c «ng Êy tù s¸t! - Hay lµ «ng Êy më champagne? -!!! Cã mét cÇu thñ bãng ræ rñ mét "cave" vÒ phßng ®Ó .... Khi anh ta cëi ¸o, c« g¸i nh×n thÊy dßng ch÷ Reebok x¨m trªn tay cña anh ta. C« ta hái t¹i sao anh ta l¹i x¨m dßng ch÷ ®ã. Anh ta nãi r»ng nh vËy h·ng Reebok sÏ tr¶ tiÒn anh qu¶ng c¸o cho hä. Khi anh ta cëi quÇn dµi, c« ta l¹i nh×n thÊy dßng ch÷ Puma x¨m trªn ®ïi. C« ta l¹i hái vµ anh cÇu thñ bãng ræ l¹i gi¶i thÝch t¬ng tù. §Õn lóc anh cëi quÇn "xÞp" ra th× c« g¸i nh×n thÊy dßng ch÷ "Aids" x¨m trªn "c¸i Êy" cña anh ta. C« g¸i gi·y n¶y:" Kh«ng, t«i kh«ng quan hÖ víi ai bÞ Aids." Anh cÇu thñ bãng ræ tr¶ lêi: " §õng lo em ¹, tÝ n÷a th«i nã sÏ thµnh ch÷ Adidas mµ." Mïa xu©n n¨m 2500, tr¹m vò trô Tr¸i ®Êt quyÕt ®Þnh cïng tr¹m vò trô Thiªn Hµ tæ chøc mét chuyÕn thÝ nghiÖm vÒ cuéc sèng gia ®×nh ngoµi Thiªn hµ. §¹i diÖn tr¸i ®Êt vµ ®¹i diÖn Thiªn hµ cïng cö mçi bªn mét chµng trai vµ mét c« g¸i tham gia trªn tr¹m vò trô Kh«ng gian. ë trªn tµu ®îc 10 ngµy th× tõng ®«i "t×nh nh©n" ®ã dêng nh ®· qu¸ nhµm ch¸n víi c¸c "thÝ nghiÖm" ®Òu ®Æn vµo buæi tèi do Ban tæ chøc ®· lªn kÕ ho¹ch. Hä bÌn bµn nhau vËy th× nªn ch¨ng chóng ta thö ®æi ®«i cho nhau ®Ó xem cm gi¸c thÕ nµo. Qu¶ lµ mét ý kiÕn
 6. tuyÖt vêi! Tèi h«m ®ã, chµng trai Tr¸i ®Êt sang buång c« g¸i Thiªn hµ, cßn chµng trai Thiªn hµ sang buång c« g¸i Tr¸i ®Êt. Sau khi chµng trai Thiªn hµ tho¸t y xong, c« g¸i Tr¸i ®Êt véi v· nh×n vµo c¸i cña quØ Êy...?! Trêi ¬i, qu¶ lµ thÊt väng bëi v× nã h×nh thï qu¸ nhá bÐ vµ kú dÞ kh¸c thêng. - "Kh«ng sao, em th©n yªu h·y nh×n ®©y" - chµng trai Thiªn hµ võa nãi võa vÆn tai tr¸i mét vßng, hai vßng, råi ba vßng,... cø mçi vßng lµ "nã" l¹i dµi thªm ®Õn 4cm!? - "TuyÖt qu¸, anh yªu ¹. ChiÒu dµi vËy lµ qu¸ ®ñ råi. Nhng sao h×nh d¹ng nã l¹ nhØ, kh«ng gièng ë tr¸i ®Êt!" - c« g¸i thèt lªn sung síng vµ tß mß. - "å, kh«ng sao. §iÒu ®ã anh hoµn toµn ®¸p øng ®îc" - chµng trai võa nãi võa xoay tai bªn phi vµ thÕ lµ h×nh thï nã ®æi kh¸c theo chiÒu vÆn, chç nµy th× vång lªn, chç kia th× tÝm l¹i,... - "Qu¶ lµ tuyÖt qu¸ råi!" - c« g¸i reo lªn mõng rì vµ lao vµo ®iÒu chØnh tai tr¸i tai phi cña chµng cho tíi khi ®Æt ®îc mét "dream size". Vµ thÕ lµ tèi h«m ®ã, hä ®îc mét ®ªm rÊt tuyÖt mµ cã lÏ trong c¸c b¹n ch¼ng hÒ cã ai ®îc hëng trong ®êi. S¸ng h«m sau, tØnh giÊc lßng cßn trµn ®Çy sung síng, c« g¸i Tr¸i ®Êt véi v· lao tíi gÆp chµng trai Tr¸i ®Êt ®Ó hái th¨m. "§ªm qua ch¾c anh còng tuyÖt vêi l¾m ph¶i kh«ng?" - c« g¸i hái. Chµng trai nhÊc khu«n mÆt thiÕu ngñ lªn vµ ñ rò ®¸p: "TuyÖt vêi c¸i nçi g× c¬ chø, ®· ch¼ng ®îc c¸i nµo ®Õn n¬i ®Õn chèn mµ nã l¹i cø vÆn hÕt tai tr¸i lÉn tai phi ch¼ng hiÓu ®Ó lµm c¸i qu¸i g× c¬ chø?"... Mét héi nghÞ bµn vÒ ®×nh s¶n. Giê gi¶i lao, ngêi ta thÊy cã mét ngêi ¨n mÆt theo kiÓu vâ sÜ, tay x¸ch mét thanh g¬m lªn tríc diÔn ®µn. Mét con ruåi bay ngang qua, thanh g¬m vung lªn nh chíp vµ con ruåi ®øt lµm hai. TÊt c¶ rÊt lÊy lµm th¸n phôc. Mét ngêi kh¸c tiÕn lªn, g¬m trong tay. L¹i mét chó ruåi bay qua. Anh ta vung g¬m, con ruåi lËp tøc bÞ ph©n thµnh t¸m m¶nh, vÉn bay cïng nhau mét ®o¹n. ThËt kh«ng biÕt dïng lêi nµo ®Ó nãi. L¹i mét ngêi n÷a lªn. Mét con ruåi bay qua, anh ta vung g¬m, con ruåi lîn mÊy vßng råi bay ®i mÊt. Mäi ngêi cêi å lªn chÕ giÔu. Khi Êy mét ngêi ®øng lªn: "Tha bµ con, con ruåi võa råi kh«ng thÓ cã con ®îc n÷a v× bé phËn cÇn thiÕt cña nã ®· bÞ c¾t. Chóng t«i thùc hiÖn ®×nh s¶n còng nhanh chãng vµ chÝnh x¸c nh vËy."
 7. Cã 3 nhµ du hµnh vò trô chuÈn bÞ lªn tµu con thoi phãng lªn mÆt tr¨ng. Theo qui ®Þnh mçi ngêi chØ ®îc mang theo 100 kg phôc vô nhu cÇu c¸ nh©n. Nhµ du hµnh thø nhÊt nãi; 'Tí mang theo vî tí', ngêi thø 2 nãi:"Tí thÝch ®äc s¸ch, tí mang s¸ch ®i'. Ngêi thø 3 nãi:" Tí nghiÖn x×gµ, tí mang x×gµ ®i". Ngµy ro× khái mÆt ®Êt, mäi ngêi ®Òu mang theo nh÷ng thø m×nh thÝch. Sau khi th¸m hiÓm 3 n¨m trë vÒ. Tµu h¹ c¸nh an toµn, c¸c phãng viªn, nhµ b¸o lao ®Õn ch©n cÇu thang quay phim chôp ¶nh. Ngêi thø nhÊt ra khái tµu cïng bµ vî dÉn theo ra 3 ®óa trÎ con vµ mét ®øa bÕ trªn tay. Ngêi thø 2 ra khái tµu víi ®«i kÝnh cËn dµy cép, mang trong ®Çu rÊt nhiÒu tri thøc nh mét häc gi¶. Ngêi thø ba chui ra khái tµu tay cÇm ®iÕu x×gµ to tíng, x« c¸c phãng viªn ra hái: " Ai cã löa kh«ng cho t«i xin". Em v« cïng xa nhí cña anh! Anh nhí em h¬n bao giê hÕt. Em vÒ phÐp, råi em l¹i ®i, ®Ó l¹i trong lßng anh mét nçi nhí kh«n ngu«i. anh nhí em cån cµo, nhí tõng c¬n, tõng c¬n. Nh÷ng c¬n nhí nã xÐ lßng anh, ®au h¬n c¶ khi bÞ ®au ruét thõa. Tõ ngµy em quay l¹i Piatigorxk, anh vÉn khoÎ. Con còng kháe vµ ngoan. Con häc ch¨m l¾m. Ai còng nh¾c em. Chim cña chóng m×nh gµy xäp ®i, ngay sau khi em cÊt c¸nh. Em ®i råi, cßn ai ch¨m sãc chim cña chóng m×nh ®©u. Nh×n l«ng cña chim chóng m×nh x¬ x¸c, rèi bï mµ anh ®au lßng. Nghe nã kªu mçi ®ªm mµ anh n·o ruét. L«ng chim kh«ng cßn ®îc ®en tuyÒn nh ngµy em ë ViÖt Nam ®©u. Ch©n chim dµi ra, cæ chim ngáng lªn, ®Çu chim mãp l¹i. Buån qu¸ em µ. Khi rçi, anh ch¨m chim, ¸p cËu ta vµo ®ïi mµ cho ¨n, mµ vuèt ve, mµ nÞnh nät. Anh toµn nãi "cËu ph¶i g¾ng chÞu, con mÑ ®Ü l¹i s¾p vÒ råi". Cµng nghe anh nãi cu cËu cµng thæn thøc, ®Çu cø gËt gµ, gËt gï. Anh kh«ng hiÓu, cËu ta cã ®ång ý víi anh kh«ng? Mçi lÇn anh gäi tªn em lµ y nh r»ng cËu ta nhám ®Çu dËy, cø nh lµ em s¾p ®i lµm vÒ kh«ng b»ng. NÕu kh«ng nÞnh cËu ta, ch¾c cu cËu sÏ kh«ng cho anh ngñ, ch¼ng cho anh ¨n, kh«ng cho anh lµm viÖc mÊt. HuyÒn, b¹n g¸i th©n nhÊt cña em vÉn hay sang nhµ m×nh ch¬i. S¸ng s¸ng, HuyÒn sang gäi chim dËy, cho chim cña chóng m×nh tËp thÓ dôc vµ m¸t xa cho cËu ta. HuyÒn n©ng chim lªn, h¹ chim xuèng, xoa m×nh chim, g·i g·i ®Çu chim, vuèt ve miÖng chim. Cã h«m HuyÒn dïng thø kem g× ®ã xoa lªn m×nh chim. Chao «i, cu cËu kho¸i hÕt lêi, cø ngáng ®Çu lªn mµ nghe, mµ ngãng, y nh trÎ con hãng chuyÖn ngêi lín. Ph¶i nãi Chim cña chóng m×nh rÊt kho¸i HuyÒn. khi
 8. HuyÒn sang, cËu ta ngáng cæ dËy ngay. Ng¾m nh×n hä ch¬i víi nhau mµ anh síng run ngêi. Gièng chim h×nh nh nã nhËy c¶m l¾m, cø thÊy ngêi ®Ñp lµ thÝch, cø thÊy ai chiÒu lµ síng. Cã lÇn ®i ch¬i cïng cËu, gÆp Oanh, ngêi ®Ñp c«ng ty, cËu cø cuèng c¶ lªn, mæ lung tung. Cßn khi gÆp H¬ng, phã g¸m ®èc trung t©m F. cËu ta nhæ bõa b·i ra lång. Em v« cïng xa nhí cña anh! §ît tíi thµnh phè tæ chøc thi chim. Em thÊy thÕ nµo? M×nh cã nªn v¸c chim cña tôi m×nh ®i thi hay kh«ng? VÒ kÝch cì th× ®¹t. L«ng h¬i xï, th× HuyÒn høa ®· cã c¸ch. NÐu em ®ång ý, anh vµ HuyÒn sÏ chuÈn bÞ chu ®¸o, luyÖn tËp cho cËu ta ®Ó ®i thi ®îc gi¶i. Th«i anh dõng bót ®©y. Cã tiÕng chu«ng. Ch¾c lµ HuyÒn ®· tíi. T¹i sao anh biÕt ? V× chim ®· ngáng ®Çu lªn vµ b¾t ®Çu hãt. H«n em ngµn lÇn. Anh yªu ( Chim ë ®©y lµ con khiÕu, hai vî chång mua ®îc ë Ng· T Së tríc khi c« vî ®i Nghiªn cøu sinh ë Nga) ChuyÖn kÓ r»ng vµo ®êi Lý, cã hoµng tö con vua ph¬ng B¾c sang cíi c«ng chóa con g¸i ph¬ng Nam. BÊy giê cè ®« ph¬ng Nam ®ãng t¹i HuÕ. Tríc khi sang ®ãn d©u ë cè ®« HuÕ, vua cha ph¬ng b¾c dÆn con hoµng tö r»ng "tríc khi cíi con g¸i xø Nam vÒ con phi "kiÓm tra" thËt cÈn thËn v× tríc ®©y cha ®· tõng thö, thÊy c¸c c« g¸i ph¬ng nam "kháe" v« cïng". Chµng hoµng tö phng b¾c v©ng lêi cha, ®Õn ngµy lµnh th¸ng tèt cïng ®oµn tïy tïng sang ®ãn d©u ph¬ng Nam. Tèi h«m ®a nµng d©u vÒ ph¬ng B¾c chµng hoµng tö nghÜ ®Õn lêi cha dÆn bÌn quyÕt ®Þnh kiÓm tra thùc h xem sao. ThÕ lµ tèi h«m ®ã hä lao vµo mét trËn m©y ma... §Ó chøng tá søc m¹nh cña ph¬ng b¾c chµng cè g¾ng hÕt søc chõng ®©u 45 phót th× xong. C«ng chóa lóc ®ã quay ra hái víi däng HuÕ v« cïng dÔ th¬ng "Xong hÞ" (Xong nhØ?). Hoµng tö phÇn v× thÊm mÖt, phÇn v× kh«ng th¹o tiÕng ViÖt tëng c«ng chóa nãi lµ muèn c¸i thø hai (Xong --> Song). ¤kª, ngêi ph- ng b¾c thÕ lµ thêng, chµng hoµng tö nghÜ vËy bÌn lµm lu«n c¸i n÷a. Võa kÕt thóc xong th× c¸i thø tiÕng HuÕ dÔ th¬ng Êy l¹i cÊt lªn "Tam hÞ" (T¾m nhØ). ThËt lµ ngoµi søc tëng tîng nhng kh«ng sao, chµng hoµng tö bÌn cè c¸i n÷a, dï sao còng kh«ng qu¸ søc. C«ng chóa th× mÖt qu¸ nªn lóc chµng võa xong bÌn véi nãi nãi "Ngò hÞ" (Ngñ nhØ). ThËt khñng khiÕp qu¸, nhng ch¼ng lÏ quèc thÓ ph¬ng B¾c l¹i chÞu thua ph¬ng Nam sao, nghÜ vËy nªn chµng hoµng tö bÌn tËp trung hÕt søc ®Ó lµm lÊy thªm hai c¸i n÷a... ThËt lµ mÖt hÕt chç nãi, nhng råi còng xong c¶, cã lÏ sau chuyÕn nµy th× m×nh ph¶i lªn T©y t¹ng
 9. ®Ó uèng thuèc c¶ th¸ng mÊt - chµng hoµng tö nghÜ. Nhng bçng c«ng chóa l¹i kÐo tay chµng vµ nãi "Ngò thËp hØ" (50 c¸i -Ngñ thËt nhØ!)... L¹y ®øc PhËt Ala, lêi cha nãi qu¶ kh«ng sai tÝ nµo. ThÕ lµ ch¼ng nãi ch¼ng r»ng chµng hoµng tö phng b¾c väi vµng trÇn nh nhéng lao th¼ng ra khái phßng vät lªn ngùa lao véi vÒ ph¬ng b¾c mµ trong t©m trÝ cßn v« cïng thÊt kinh vµ ho¶ng lo¹n... ChuyÖn nµy ®· ®îc sö s¸ch ph¬ng b¾c ghi ®êi cho con ch¸u mai sau. - Lóc con trai 7 tuæi: Bè t«i rÊt vÜ ®¹i, nhêi biÕt hÕt mäi chuyÖn. - Lóc con trai 14 tuæi: H×nh nh ®«i lóc bè t«i còng cã sai lÇm. - Lóc con trai 25 tuæi: Nh÷ng suy nghÜ cña bè t«i ®· lçi thêi råi, cô l¹c hËu qu¸. - Lóc con trai 35 tuæi: NÕu bè t«i th«ng minh, th¸o v¸t nh t«i, «ng ®· trë thµnh triÖu phó. - Lóc con trai 45 tuæi: Kh«ng hiÓu t«i cã thÓ bµn b¹c víi bè t«i viÖc nµy kh«ng? - Lóc con trai 55 tuæi: TiÕc r»ng bè t«i ®· chÕt. Thµnh thËt mµ nãi «ng cã nh÷ng suy nghÜ vµ nhËn xÐt còng cã lý ®Êy. - Lóc con trai 60 tuæi: Ngêi bè ®¸ng kÝnh cña t«i. Bè hiÓu ®îc mäi ®iÒu. ChØ tiÕc r»ng khi con hiÓu ®îc bè th× ®· muén råi. Mét chµng trai bÞ ®¾m tµu tr«i d¹t vµo mét hoang ®¶o nä vµ chµng ta ®· sèng nh mét R«binson.Chµng cø sèng nh vËy rÊt nhiÒu n¨m. Mét ngµy kia chµng cøu ®îc mét c« g¸i tr«i d¹t trªn biÓn víi mét c¸i thïng to. Khi tØnh l¹i c« g¸i v« cïng c¶m kÝch ¬n cøu m¹ng vµ ®· nãi víi chµng : - Hìi chµng trai dòng c¶m, em sÏ cho chµng c¸i mµ bao n¨m trêi nay chµng thiÕu! M¾t s¸ng rùc: - Ph¶i ch¨ng c¸i thïng to nµy ®ùng toµn rîu vang? Mét anh chµng qua nhµ b¹n ch¬i, thÊy vî b¹n bông tuy ®· qu¸ to mµ lóc th× ngåi chËn lªn bµn phÝm m¸y tÝnh, cã lóc l¹i dïng con chuét xoa xoa... th× lÊy lµm ngîng ngËp vµ kinh ng¹c v« cïng. Lóc ra vÒ, anh hái nhá ngêi b¹n trai:
 10. - Vî anh lµm g× mµ kú l¹ vµ khñng khiÕp qu¸ ? - µ, c« Êy ®ang d¹y con häc m¸y tÝnh Êy mµ! Cã tiÕng gâ cöa. Ngêi më cöa lµ vÞ ®µn «ng mÆc quÇn lãt: - Nµy anh lµ ai mµ gâ cöa vµo giê nµy? - T«i lµ chång c« Êy vµ ®©y lµ nhµ t«i. - ThÕ th× anh muèn g×? - T«i muènvÌ nhµ m×nh vµ muèn ¨n. §ãi bá mÑ cßn hái. - Cã Ýt c¬m nguéi tõ ngµy h«m qua cã ¨n kh«ng? - ¨n tÊt. - ThÕ th× quay l¹i sau mét tiÕng n÷a.- VÞ ®µn «ng mÆc quÇn lãt tr¶ lêi vµ ®ãng sÇm cöa l¹i. Trong mét qu¸n thÞt chã cuèi th¸ng, cã mét «ng kh¸ch sµnh ¨n phµn nµn víi chñ qu¸n: ¤ng kh¸ch: Nµy «ng chñ, con chã nµy thÕ nµo mµ giµ thÕ, ¨n g·y c¶ r¨ng !!! ¤ng chñ qu¸n quay ra m¾ng : - Nµy anh kia, ¨n nãi ph¶i cã lÔ phÐp mét chót chø, kh«ng ®îc hçn? ¤ng kh¸ch bùc m×nh l¾m bÌn vÆc l¹i: - ¤ng b¶o ai hçn, c¶ nhµ xem t«i nãi cã sai kh«ng nµo !!! Lóc nµy chñ qu¸n míi lªn tiÕng: - Anh ph¶i gäi la` "Cô Chã" chø !!! 1. C¾m vµo run rÈy toµn th©n Rót ra níc ch¶y tõ ch©n xuèng sµn Hìi chµng c«ng tö giµu sang C¾m vµo xin chí véi vµng rót ra. §è lµ g×? 2. Tr¾ng tr¾ng, ®en ®en, lñm lïm lïm Còng ®ai, còng èc, còng tïm lum ThÞt g©n nhÐt phøa vµo trong Êy, Mét lóc l«i ra nhòn nhïn nhïn... §è lµ g× Mét kÎ lang thang gÆp mét bµ thuéc giíi thîng lu: - Tha ma-®am, cho t«i xin 105 fr¨ng ®Ó uèng rîu.
 11. - 105 fr¨ng? §Ó uèng rîu chØ cÇn 5 fr¨ng, sao l¹i cÇn thªm 100 lµm g×? - Tha bµ, sau khi uèng rîu, t«i c¶m thÊy rÊt hng phÊn vµ bÞ kÝch thÝch. T«i cÇn 100 fr¨ng ®Ó tr¶ cho c« g¸i. Thë khai sinh lËp ®Þa, Thîng ®Õ sau khi nÆn ra chµng Adam th× ®· qu¸ mÖt mái liÒn vÒ nghØ ng¬i. Nhng v× thÊy Adam cø lñi thñi mét m×nh nªn Thîng ®Õ th¬ng t×nh quyÕt ®Þnh t¹o ra thªm mét ngêi ddµn bµ n÷a. Thîng ®Õ liÒn sai thiªn thÇn ®i t×m Adam lÊy mét chiÕc x¬ng sên vÒ ®Ó t¹o ra ngêi ®µn bµ. Thiªn thÇn ®i t×m Adam m·i kh«ng thÊy th× bÊt chît gÆp quØ sø. QuØ sø võa ¨n c¾p cña th- îng ®Õ chiÕc nhÉn ngäc nªn thÊy thiªn thÇn th× ho¶ng sî tëng thiªn thÇn ®Õn b¾t m×nh bÒn chui tôt vµo trong hang trèn. Thiªn thÇn chØ kÞp cÇm c¸i ®u«i cña quØ sø kÐo l¹i, kh«ng may c¸i ®u«i bÞ ®øt lu«n. Thiªn thÇn liÒn ®em c¸i ®u«i vÒ ®a cho Thîng ®Õ vµ nãi dèi ®ã lµ c¸i x¬ng sên cña Adam. Vµ tõ ®ã ngêi phô n÷ ®· ra ®êi. M·i ®Õn b©y giê ngêi ta vÉn tëng ®µn bµ ®îc sinh ra tõ chiÕc x¬ng sên cña Adam nhng kh«ng ph¶i. VËy lµ: §µn bµ sinh ra tõ chiÕc ®u«i cña quØ sø, sù dèi tr¸ cña thiªn thÇn vµ sù mÖt mái cña Thîng ®Õ Trong chiÕn tranh, mét chµng bé ®éi l¹c ®¬n vÞ ®i m·i míi t×m ®Õn ®îc mét l¸n tr¹i cña ®¬n vÞ n÷ thanh niªn xung phong. Trong l¸n chØ cßn mét nµng ®ang trùc ,chµng xin ngñ nhê qua ®ªm . C¶ chµng vµ nµng ®Òu l©u ngµy xa nhµ nªn rÊt khat khao t×nh c¶m , nhng v× kû luat chien tranh nªn c¶ hai bªn cè g¾ng gi÷ g×n . Tèi ®Õn ,hai ngêi m¾c hai vâng ngñ riªng cè nhÞn kh«ng ®Î chuyÖn g× x¶y ra . S¸ng h«m sau , khi chia tay nµng kh«ng nhÞn ®îc n÷a , bÌn xin chµng cho sê c¸i cña chµng mét tý. Khi nµng võa sê vµo thÊy c¸i cña chµng cøng qu¸ bÌn thèt lªn : - Gím ! ThÕ mµ cø cßn lµm kh¸ch m·i . ifle cleaning He star salesman had include an item of $50 for girls on his expense acct. The boss called him in and confide,"Look I dont mind you enjoying yourself and entertaining our customers,but lets be more tactful. List those expenses as being for hunting." So the salesman expense acct.included items of "$50 for hunting"
 12. pretty regularly after that- until one month the initial entry read,$200 for cleaning rifle." Swapping Two couples were enjoying their vacation together at a resort hotel.They were in the lobby when a thunderstorm cut off the hotels electricity,leaving little to do but retire to their rooms.Bill was a rather devout chap;so beforegetting into bed with his companion,he said his prayers.As he got under the covers,the lights suddenly went on,and he discovered he was in the wrong room.He instantly started to dash for the hallway. "Its too late,"called the girl from the bed."My guy doesn't pray." Mileage Mama and Papa were in bed in the dark,and little Johnny,hearing many noises,asked,"What are you doing,Pop?" and Pop replied,"I m filling up Mom's gas tank."Then Johnny remarked,"She doesn't get much mileage,Pop, the milk man filled it up just this morning." 80-year old An eighty-year old roue called to his doctor, "I would like you to examine me.To see if I am sexually fit." "Very well,let me see your sex organs,pls." The aged patient stuck out his index finger and his tongue. §óng ngµy ®óng th¸ng anh chång ®a vî vµo bÖnh viÖn phô s¶n. Ngåi ®îi phßng ngoµi ®îc mét l¸t, c« y t¸ b¸o cho anh biÕt vî anh míi sinh h¹ mét hoµng tö, anh ®¸p: - ThËt chÝnh x¸c. MÊy phót sau, c« y t¸ l¹i ch¹y ra nãi r»ng vî anh võa sinh thªm mét c«ng chóa n÷a, anh l¹i ®¸p: - ChÝnh x¸c ®Õn tõng phót. Sau anh xin phÐp ra ngoµi. C« y t¸ hái t¹i sao, anh tr¶ lêi r»ng: - Ph¶i ®Õn 10h30 th× vî t«i míi sinh thªm ®øa n÷a.
 13. ChuyÖn xa: Ngµy xa cã bµ mÑ rÊt hay ®¸nh con, mçi lÇn ®Òu ®¸nh rÊt ®au nh- ng cËu bÐ cøng ®Çu ch¼ng bao giê khãc. Mét h«m nghÜ l¹i, bµ mÑ chît thÊy th¬ng con qu¸, h«m ®ã bµ ®¸nh rÊt nhÑ nhµng. L¹ thay, cËu bÐ l¹i oµ khãc nøc në. Bµ mÑ tra hái nguyªn nh©n, cËu bÐ ®¸p: "Con th¬ng mÑ søc ®· yÕu råi, nay ®¸nh con còng kh«ng ®¸nh ®îc ®au". Bµ mÑ c¶m ®éng l¾m. ChuyÖn nay: Cã mét «ng thÇy mª v¨n ch¬ng vµ mét cËu häc trß ngç nghÞch. ¤ng thÇy còng næi tiÕng hay ®¸nh ®ßn cËu bÐ vµ ®¸nh rÊt ®au. CËu ta còng ch¼ng bao giê khãc. H«m nä, nghÜ l¹i, «ng thÊy th¬ng cËu bÐ qu¸. H«m ®ã dï cËu bÐ vÉn kh«ng thuéc bµi, «ng còng chØ phÕt rÊt nhÑ. Ai ngê cËu ta l¹i oµ khãc nøc në. LÊy lµm l¹, «ng hái nhá: "T¹i sao mäi b÷a t«i ®¸nh ®au mµ em kh«ng khãc, h«m nay l¹i khãc". CËu bÐ tr¶ lêi: "Em th¬ng thÇy...". Vèn mª v¨n ch¬ng, «ng thÇy liÒn liªn hÖ ®Õn chuyÖn xa vµ rÊt c¶m ®éng tríc tÊm lßng cña cËu bÐ. ¤ng ®Ò nghÞ cËu bÐ ra tríc toµn líp ®Ó tr¶ lêi - T¹i sao em khãc? - Tha thÇy, em th¬ng thÇy - V× sao ph¶i th¬ng thÇy - Tha thÇy v× h«m qua ba em nãi: "NÕu nã cßn ®¸nh mµy n÷a, tao sÏ ®¸nh bá mÑ nã" .... Ngêi ta ®a n÷ ph¹m nh©n lªn ®µi ®Ó xö b¾n. §oµng, ®oµng ! Sau lo¹t sóng ®Çu tiªn, ph¹m nh©n vÉn b×nh yªn v« sù. Th× ra c¸c thiÖn x¹ do m¶i ng¾m khu«n mÆt kh¶ ¸i vµ th©n h×nh quyÕn rò cña ph¹m nh©n qu¸ mµ sóng cÇm kh«ng ch¾c tay nªn b¾n trît c¶ (!) Quan toµ bÌn lÇn lît cö c¸c tay sóng l·o luyÖn h¬n ra thay. Song kÕt qu¶ vÉn kh«ng kh¶ quan h¬n. Tay sóng cuèi cïng ra thö søc. Thùc ra ®ã lµ anh lÝnh trÎ nhÊt míi nhËp ®éi b¾n, cßn ®ang trong thêi gian tËp sù. T¸ch ! Ph¹m nh©n ng· gôc. Quan toµ thë phµo nhÑ nhâm. Kh¸m nghiÖm tö thi, b¸c sü kÕt luËn r»ng ph¹m nh©n ®· chÕt, kh«ng ph¶i v× mét viªn ®¹n, mµ v× mét chiÕc khuy quÇn g¨m s©u vµo ... tr¸n. Hai cÆp thanh niªn nä cïng nghØ t¹i mét kh¸ch s¹n du lÞch. Tèi h«m Êy lóc hä ®ang ngåi ë phßng kh¸ch th× mét c¬n b·o ®i qua v« t×nh
 14. lµm kh¸ch s¹n mÊt ®iÖn. Hä chØ kÞp lÇn vÒ phßng vµ ®i ngñ. H¾n lµ mét kÎ mé ®¹o. H¾n ch¾p tay vµ thùc hiÖn thµnh kÝnh bµi cÇu nguyÖn tríc khi lªn giêng. Khi chui vµo ch¨n vµ còng lµ lóc ®Ìn ®iÖn s¸ng trë l¹i h¾n míi nhËn ra m×nh ®· nhÇm phßng. H¾n véi vµng ch¹y ra cöa. C« g¸i trªn giêng gäi l¹i: - Kh«ng kÞp ®©u ! Th»ng b¹n tao kh«ng bao giê cÇu nguyÖn. Mét nh©n viªn trong ban chØ ®¹o KHHG§ sau 1 th¸ng ®· quay l¹i x· nä ®Ó xem kÕt qu¶ . - MÊy c¸i bao cao su t«i ®a anh th¸ng tríc, anh dïng thÊy thÕ nµo ? X· viªn : - VÉn thÕ, L¹i dai, Nhai mái miÖng l¾m. H¾n ®ang trong phßng kh¸m tuyÓn nghÜa vô qu©n sù, v× ngîng nªn lÊy tay che chç kÝn. Viªn sÜ quan y tÕ vui tÝnh thÊy vËy bÌn nãi: - §õng xÊu hæ. T«i cam ®oan sÏ kh«ng ngîng nÕu c¸i cña t«i to nh thÕ kia. H¾n bÏn lÏn tr¶ lêi: - Ch¸u còng vËy, nhng ®Êy lµ cña th»ng ®øng sau ch¸u. Trong mét cuéc ®iÒu tra x· héi häc t¹i c¸c níc Ph¸t triÓn, ®Ó tr¶ lêi cho c©u hái ®ªm t©n h«n c¸c C« D©u nãi g×, cã kÕt qu¶ nh sau: - C« D©u Mü: "Nµy cng, ®ªm nay ®¸ng gi¸ bao nhiªu?" - C« D©u Ph¸p: "Anh thÊy em ®ªm nay cã ®Ñp kh«ng?" - C« D©u NhËt: "Em cha ®îc gi¸o dôc hoµn thiÖn, cã g× mong Anh l- îng thø." - C« D©u ViÖt nam: "..." Mong c¸c b¹n t×m gióp c©u tr¶ lêi ®iÓn h×nh cña C« D©u ViÖt. --------------------- C« d©u ViÖt nam ch¼ng nãi g×, chØ kªu th«i... Chñ tÞch UBND huyÖn ®Õn th¨m 1 trêng PTCS ®iÓm. Trªn cæng tr- êng treo cao hai khÈu hiÖu - NhÊt tù vi s, b¸n tù vi s - Tiªn häc lÔ hËu häc v¨n ¤ng chñ tÞch chÆn mét cËu häc trß l¹i hái - Nµy ch¸u, ch¸u cã hiÓu c©u "NhÊt tù vi s, b¸n tù vi s" lµ g× kh«ng? CËu bÐ suy nghÜ håi l©u råi tr¶ lêi
 15. - Tha b¸c, "nhÊt tù vi s " lµ trong mét chïa cã mét «ng s - ThÕ "b¸n tù vi s" lµ g× - D¹, nghÜa lµ b¸n chïa ®i th× vÉn cßn «ng s - Trêi ¬i, thËt lµ uæng c«ng c¸c b¸c ®i ®¸nh giÆc, häc hµnh thÕ nµy lµm sao nèi nghiÖp ®îc. Ph¶i häc, häc n÷a ch¸u ¹. Ch¸u kh«ng thÊy c©u khÈu hiÖu kia µ: ®Õn bµ tiªn còng ph¶i ®i häc lÔ, hoµng hËu còng ph¶i ®i häc v¨n ®Êy ch¸u ¹. TuÇn tr¨ng mËt, cã mét anh chµng ë C«ng ty FPT cïng c« vî míi cíi vî ®i th¨m mét tr¹i gµ gièng ë CÇu DiÔn. §Õn n¬i, «ng chñ tr¹i mÆt mµy hå hëi chØ mét con gµ ®ùc dòng m·nh vµ nãi - Con gµ nµy mét ngµy cã thÓ ®¹p m¸i tíi 50 lÇn. C« vî ®i c¹nh anh chång nghe thÊy bÌn lÊy tay hÝch hÝch vµo anh chång, miÖng lÈm bÈm -Anh thÊy cha, gµ thÕ míi gäi lµ gµ chø. Anh chång tøc qu¸ bÌn quay sang hái ngay: - Nhng mét ngµy mµ nã l¹i chÞu ®¹p 50 lÇn mét con gµ m¸i µ ? - ¤, tÊt nhiªn lµ kh«ng, nã ph¶i ®¹p 50 con cßn m¸i chø. Anh chång l¹i lÊy tay hÝch hÝch c« vî... T¹i mét khu b·i t¾m v¾ng vÎ ë Cöa Lß, anh thanh niªn nä kháa th©n b¬i ngöa gi÷a tra n¾ng. Tèi vÒ, v× thÊy r¸t qu¸, anh ng©m m×nh vµo bån t¾m ®æ ®Çy s÷a. C« b¹n g¸i thÊy vËy, reo lªn: - B©y giê em míi biÕt lµm thÕ nµo mµ ®µn «ng c¸c anh n¹p c¸i chÊt Êy vµo ngêi! Mét phô n÷ tØ mÈn vµo kh¸ch s¹n nghØ. V× qu¸ cÈn thËn, ngay khi nhËn phßng bµ ta ®· ®i t×m cöa tho¸t háa, kh«ng may më nhÇm phßng t¾m cña mét quý «ng: - Xin lçi «ng, t«i ®ang ®i t×m cöa tho¸t háa cña kh¸ch s¹n. Mét lóc sau, cã tiÕng ch©n trÇn ch¹y th×nh thÞch phÝa sau, hãa ra lµ quý «ng nä. ¤ng ta hæn hÓn: - Ch¸y ë ®©u? Hai b¹n g¸i t©m sù : - CËu ®· bao giê nh×n thÊy m¾t chång cËu khi ®ang lµm t×nh cha? - Cha, thÕ cßn cËu !!! - Råi, H«m qua khi bän m×nh võa míi b¾t ®Çu th× chång m×nh
 16. vµo !!! Vua cña mét v¬ng quèc nh÷ng ®øc «ng chång sî vî tËp hîp tÊt c¶ ®µn «ng cña v¬ng quèc l¹i ®Ó ®iÒu tra. Vua tuyªn bè sÏ tö h×nh nh÷ng ai d¸m dèi tr¸. Sau ®ã ngµi ra lÖnh: - TÊt c¶ nh÷ng ai sî vî th× ®øng sang bªn tr¸i. Tøc th× mäi ngêi lÇn lît bíc sang tr¸i, chØ cßn l¹i mét ngêi ®µn «ng nhá thã. Vua thÊy vËy mõng l¾m: - Ng¬i thùc sù kh«ng sî vî ph¶i kh«ng ? - Kh«ng tha bÖ h¹, vî thÇn d©n b¶o kh«ng ®îc ®øng ë chç ®«ng ng- êi. Ba ngêi: b¸c sü, kü s vµ chÝnh trÞ gia tranh luËn nghÒ cña ai ra ®êi sím nhÊt. Anh b¸c sü tuyªn bè: - Theo kinh th¸nh, ®µn bµ ®îc t¹o thµnh tõ x¬ng sên cña ®µn «ng. VËy nghÒ b¸c sü ra ®êi sím nhÊt. Anh kü s c·i l¹i: - Còng theo kinh th¸nh, tr¸i ®Êt ®îc h×nh thµnh sau b¶y ngµy hçn mang. Vµ ®ã lµ c«ng viÖc cña ngêi kü s. VÞ chÝnh trÞ gia ph¶n b¸c l¹i: - VËy ai t¹o ra sù hçn mang ®ã? Cu Tý nhµ t«i nghÞch ngîm thÕ nµo mµ l¹i nuèt mÊt mét hßn bi ve. Sau khi gäi ®iÖn, b¸c sü an ñi r»ng hßn bi ®ã sÏ chu du theo èng tiªu ho¸ vµ 1, 2 ngµy sau sÏ ra ngoµi. Vî chång t«i còng lÊy lµm yªn t©m. Nhng cu Tý tiÕc hßn bi qu¸ nªn cø vïng v»ng, dç dµnh m·i kh«ng ®îc. Nhí ®Õn nh÷ng tiÕt môc ¶o thuËt trªn ti-vi, t«i kiÕm mét hßn bi kh¸c, giÊu vµo bµn tay, khua khua bªn tai cu Tý. "Con thÊy ®Êy," t«i xoÌ tay ra, "bè ®· lÊy ®îc hßn bi tõ tai cña con nµy !" Cu Tý thÝch l¾m. Nã gi»ng lÊy hßn bi vµ cho vµo måm. "Bè lµm l¹i ®i !"
Đồng bộ tài khoản