intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cải cách chính sách thương mại

Chia sẻ: Hgiang Hgiang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

172
lượt xem
51
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các cơ hội và thách thức:Cải cách thương mại đòi hỏi phải có cải cách rộng khắp trong toàn bộ nền kinh tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cải cách chính sách thương mại

  1. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Ngoại thương: Thể chế và tác động Bài giảng 5 Niên khóa 2006-2007 Caûi caùch chính saùch thöông maïi Caùc cô hoäi vaø thaùch thöùc: Caûi caùch thöông maïi ñoøi hoûi phaûi coù caûi caùch roäng khaép trong toaøn boä neàn kinh teá Caùc phöông aùn löïa choïn chieán löôïc phaùt trieån Höôùng veà xuaát khaåu hay Thay theá nhaäp khaåu Ari Kokko Ari Kokko 1
  2. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Ngoại thương: Thể chế và tác động Bài giảng 5 Niên khóa 2006-2007 Höôùng veà xuaát khaåu Phaùt trieån döïa treân vieäc khai thaùc caùc lôïi theá so saùnh trong caùc ngaønh saûn xuaát maïnh nhaát – Yeáu toá trung taâm: töï do hoùa thöông maïi – Phaù giaù thöôøng laø bieän phaùp kích thích xuaát khaåu ban ñaàu Söï thònh vöôïng lan daàn ñeán caùc ngaønh khaùc Lôïi ích: ngoaïi teä, caïnh tranh, chuyeån giao coâng ngheä, vieäc laøm Vaán ñeà: thoâng tin, thò tröôøng khoâng hoaøn chænh, tieáp caän thò tröôøng, söï lan truyeàn cuûa lôïi ích – Ñoâi khi khoù thuyeát phuïc caùc nhoùm lôïi ích veà vieäc caàn phaûi töï do hoùa thöông maïi Ari Kokko Thay theá nhaäp khaåu Phaùt trieån naêng löïc caùc ngaønh saûn xuaát trong nöôùc ñeå thay theá haøng nhaäp khaåu Raøo caûn thöông maïi, trôï caáp vaø kieåm soaùt ngoaïi hoái laø caàn thieát ñeå baûo veä ngaønh coâng nghieäp non treû trong nöôùc: söï can thieäp cuûa nhaø nöôùc thay theá cho giaù thò tröôøng Lôïi ích: ñi taét, ñieàu phoái, söùc maïnh toång hôïp Vaán ñeà: möùc caïnh tranh thaáp, yeáu toá ñaàu vaøo “khoâng phuø hôïp”, chi phí haønh chính, thaâm huït taøi khoaûn vaõng lai, caùc nhoùm lôïi ích – Caùc ngaønh non treû thöôøng choáng laïi aùp löïc “tröôûng thaønh” – Nghòch lyù: yeâu caàu nhaäp khaåu trong nhieàu naêm Ari Kokko Ari Kokko 2
  3. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Ngoại thương: Thể chế và tác động Bài giảng 5 Niên khóa 2006-2007 Baèng chöùng thöïc nghieäm Taêng tröôûng vaø xuaát khaåu ñi keøm nhau, nhöng quan heä nhaân quaû laø khoâng roõ raøng – Khoâng quoác gia naøo phaùt trieån maø khoâng coù xuaát khaåu – Xuaát khaåu taïo ra taêng tröôûng hay taêng tröôûng taïo ra khaû naêng caïnh tranh trong xuaát khaåu? Coøn coù nhieàu baát ñoàng hôn nöõa veà quan heä giöõa taêng tröôûng vaø möùc ñoä môû cöûa – Nhieàu cuoäc nghieân cöùu xuyeân quoác gia cho raèng coù moái quan heä giöõa taêng tröôûng vaø caùc thöôùc ño khaùc nhau cuûa môû cöûa – Khoù ño löôøng möùc ñoä môû cöûa – Caùc nhaø pheâ bình laäp luaän raèng chæ môû cöûa khoâng thoâi thì chöa ñuû: caùc neàn kinh teá töï do hoùa chính saùch thöông Ari Kokko i cuûa mình khoâng luoân luoân töï ñoäng taêng tröôûng. maï Ví duï Ari Kokko Ari Kokko 3
  4. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Ngoại thương: Thể chế và tác động Bài giảng 5 Niên khóa 2006-2007 Caùc ñieåm caàn caân nhaéc khaùc: caûi caùch thöông maïi ñoøi hoûi phaûi coù caûi caùch roäng khaép trong toaøn neàn kinh teá Caùc yeâu caàu veà theå cheá Heä thoáng tæ giaù hoái ñoaùi Caùc taùc ñoäng ñoái vôùi ngaân saùch Caùc nhoùm lôïi ích Caùc taùc ñoäng veà maët xaõ hoäi Ari Kokko Caùc yeâu caàu veà ñònh cheá Ñeå thaønh coâng, töï do hoùa thöông maïi ñoøi hoûi phaûi coù caùc ñònh cheá toát – Quyeàn sôû höõu taøi saûn, caùc quy ñònh, oån ñònh vó moâ, baûo hieåm xaõ hoäi, quaûn trò xung ñoät Caûi caùch thöông maïi khoâng chæ laø caûi caùch chính saùch thöông maïi, maø coøn laø caûi caùch vieäc hoaïch ñònh chính saùch – Nhöng ñoâi khi taùc ñoäng laïi theo chieàu ngöôïc laïi: caûi caùch thöông maïi coù theå giuùp taïo ra caùc ñònh cheá toát hôn vaø hoaïch ñònh chính saùch toát hôn Ari Kokko Ari Kokko 4
  5. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Ngoại thương: Thể chế và tác động Bài giảng 5 Niên khóa 2006-2007 Heä thoáng tæ giaù hoái ñoaùi Thay theá nhaäp khaåu thöôøng ñi keøm vôùi tæ giaù hoái ñoaùi ñöôïc ñònh quaù cao – Baûo hoä vaø trôï caáp cho vieäc nhaäp khaåu maùy moùc vaø saûn phaåm trung gian Vieäc höôùng ngoaïi ñoøi hoûi moät chính saùch tæ giaù hoái ñoaùi coù caân nhaéc kyõ hôn – Khi coù nhieàu raøo caûn thöông maïi thì heä thoáng tæ giaù hoái ñoaùi laø ít quan troïng. Quan ngaïi veà söï oån ñònh vaø khaû naêng caïnh tranh – Möùc ñoä nhaïy caûm vó moâ taêng leân khi tæ phaàn cuûa thöông maïi trong GDP gia taêng. – Thöôøng caàn phaûi phaù giaù ñoàng noäi teä Ari Kokko Taùc ñoäng ñoái vôùi ngaân saùch Nguoàn thu töø thueá quan thöôøng laø moät boä phaän quan troïng trong toång soá thu cuûa chính phuû – Thueá vaø lôïi nhuaän thu ñöôïc töø caùc doanh nghieäp ñöôïc baûo hoä coù theå coøn quan troïng hôn? Caûi caùch thöông maïi coù theå laøm giaûm soá thu cuûa chính phuû – Nhöng vieäc giaûm caùc thueá quan maø tröôùc ñaây cao ñeán möùc ngaên chaën nhaäp khaåu coù theå giuùp taêng soá thu Caàn phaûi boå sung caûi caùch thöông maïi baèng caûi caùch ngaân saùch – Böôùc ñi tieâu bieåu: aùp duïng thueá trò gía gia taêng (VAT) vaø môû roäng dieän chòu thueá lôïi töùc vaø thueá thu nhaäp. Ari Kokko Ari Kokko 5
  6. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Ngoại thương: Thể chế và tác động Bài giảng 5 Niên khóa 2006-2007 Caùc nhoùm lôïi ích Caùc nhoùm lôïi ích tröôùc ñaây ñöôïc lôïi nhôø baûo hoä thöôøng hay choáng caûi caùch thöông maïi – Khoù thuùc ñaåy caùc nhoùm lôïi ích vaän ñoäng cho töï do hoùa khi lôïi ích thu ñöôïc laø khoâng chaéc chaén Caàn tìm caùch vöôït qua quyeàn löïc cuûa caùc nhoùm lôïi ích – Caûi caùch heä thoáng ra quyeát ñònh – Vai troø cuûa caùc toå chöùc quoác teá – Hoã trôï nhaèm taïo thuaän lôïi cho vieäc chuyeån ñoåi sang töï do thöông maïi Ari Kokko Caùc taùc ñoäng xaõ hoäi Caûi caùch thöông maïi taïo ra ngöôøi thaéng cuõng nhö ngöôøi thua – Coù lyù do hôïp lyù ñeå ñeàn buø cho “ngöôøi thua”: hoã trôï veà chính trò ñoái vôùi chính phuû seõ bò xoùi moøn neáu trong trung haïn coù nhieàu ngöôøi thua hôn laø ngöôøi thaéng. Caàn phaûi thieát keá caùc chöông trình hoã trôï coù muïc tieâu cho nhöõng nhoùm deã bò toån thöông – Coâng nhaân trong caùc ngaønh saûn xuaát thay theá nhaäp khaåu – Caùc nhoùm daân cö bò thieät töø vieäc ñoàng tieàn giaûm giaù thöïc? – Taùc ñoäng cuûa vieäc haïn cheá ngaân saùch nghieâm ngaët hôn? Ari Kokko Ari Kokko 6
  7. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Ngoại thương: Thể chế và tác động Bài giảng 5 Niên khóa 2006-2007 Caùc taùc ñoäng raéc roái khaùc Töï do hoùa thöông maïi seõ coù nhöõng aûnh höôûng gì ñeán moâi tröôøng? Vieäc gia taêng tieáp xuùc vôùi theá giôùi seõ taùc ñoäng nhö theá naøo ñeán xaõ hoäi – Big Mac thay cho Phôû? – Vuõ ñieäu Gogo thay cho muùa Laêm-voâng? – Taùc ñoäng cuûa söï gia taêng trong khoaûng caùch thu nhaäp? Ari Kokko Ñieåm coát yeáu Caûi caùch thöông maïi laø moät thaùch thöùc lôùn ñoái vôùi haàu heát caùc nöôùc ñang phaùt trieån – Laø ñieàu kieän caàn, nhöng chöa phaûi laø ñieàu kieän ñuû ñeå taêng tröôûng kinh teá Coù nhieàu laäp luaän uûng hoä caét giaûm baûo hoä moät caùch töø töø – Tröø phi phöông phaùp töø töø laïi giuùp cuûng coá vöõng chaéc quyeàn löïc cuûa caùc nhoùm lôïi ích ñang choáng laïi vieäc töï do hoùa hôn nöõa. Tính minh baïch vaø coù theå döï ñoaùn ñoâi khi coøn quan troïng hôn laø möùc ñoä cuûa caùc raøo caûn maäu dòch? – Caùc ñònh cheá vaø chính saùch trong nöôùc laø quan troïng trung taâm, caû cho taêng tröôûng chung vaø cho khaû naêng höôûng lôïi töø caûi caùch thöông maïi Ari Kokko Ari Kokko 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2