intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý dự án đầu tư

Xem 1-20 trên 3542 kết quả Quản lý dự án đầu tư
 • Trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của Công ty cổ phần Tư vấn và Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hà Nội mới đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty, đặc biệt là nguồn nhân lực kinh doanh trực tiếp.

  pdf121p bakerboys03 02-05-2022 1 0   Download

 • Bài viết tiến hành phân tích quy trình thực hiện lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án, phát hiện những vướng mắc và tồn tại trong quá trình thực thi các quy định pháp lý có liên quan, từ đó đưa ra một số gợi ý nhằm tháo gỡ các khó khăn, đảm bảo tính pháp lý của các dự án, hướng đến một thị trường bất động sản hiệu quả và minh bạch hơn, hướng đến hoàn thiện các quy định pháp lý về hoạt động lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án, bảo đảm tính hợp pháp, tính đồng bộ và khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động này.

  pdf14p viellenkullman 13-05-2022 2 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Sách lược đầu tư của W. Buffett trình bày nội dung còn lại như sau: nắm giữ dài hạn cổ phiếu có chất lượng, chiến lược điều hành của Buffett, Buffett dạy cho bạn cách đọc báo cáo tài chính, 5 dự án đầu tư kinh điển của Buffett,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf113p gaogao2708 23-04-2022 19 8   Download

 • Trong những năm qua công tác quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu địa chính tại xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An vẫn được thực hiện thường xuyên, liên tục. Do vậy, để hiện đại hóa hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính số từ năm 2019 tỉnh Nghệ An đã bắt đầu triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn toàn tỉnh và trong đó có ứng dụng phần mềm Vilis 2.0 xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu địa chính số trên địa bàn xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

  pdf14p viindranooyi 04-05-2022 8 1   Download

 • Năng lực cạnh tranh đóng vai trò quan trọng đối với hiệu quả và năng suất của khu kinh tế. Nghiên cứu phân tích hiện trạng năng lực cạnh tranh của Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, bằng phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê và so sánh nguồn dữ liệu của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn.

  pdf12p viindranooyi 07-05-2022 23 1   Download

 • Đề tài ngiên cứu đã tổng hợp cơ sở lý luận về quản lý dự án đầu tư; phân tích đánh giá thực trạng quản lý dự án đầu tư tại Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao; đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý các dự án đầu tư tại Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao, đảm bảo sử dụng vốn đầu tư hiệu quả và định hướng, hoạch định công tác quản lý dự án đầu tư trong tương lại.

  pdf93p bakerboys02 27-04-2022 12 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là đưa ra một số giải pháp chủ yếu hoàn thiện công tác quản lý và nâng cao hiệu quả các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang nhằm đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế trong giai đoạn tới.

  pdf122p bakerboys02 27-04-2022 23 2   Download

 • Nghiên cứu sẽ xây dựng một công cụ mô phỏng tính toán xác định phương án tối ưu đầu tư điện mặt trời mái trong các điều kiện cụ thể. Công cụ này không chỉ hỗ trợ các hộ tiêu dùng ra các quyết định đầu tư phù hợp đồng trời thông qua việc điều chỉnh các yếu tố đầu vào có thể hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước trong việc xác định các mức giá FIT hợp lý, cân bằng giữa các vùng miền.

  pdf3p vistephenhawking 26-04-2022 0 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về dự án đầu tư và phân tích hiệu quả dự án đầu tƣ khu biệt thự Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf99p badbuddy10 21-04-2022 2 0   Download

 • Bài viết chia sẻ một số nhận định ban đầu về một số vấn đề thể chế và pháp lý liên quan đến quản lý dữ liệu phát sinh trong ứng dụng IoT ở Việt Nam từ kinh nghiệm quốc tế và hiện trạng ở Việt Nam, từ đó, đề xuất xây dựng và hoàn chỉnh khuôn khổ thể chế và pháp lý liên quan đến bảo đảm tính an toàn và bảo vệ tính cá nhân của các dữ liệu thu thập được từ IoT.

  pdf15p viplato 05-04-2022 5 0   Download

 • Nghiên cứu được tiến hành với các đối tượng bao gồm công nhân và kỹ sư đến từ các đơn vị nhà thầu thi công, tư vấn quản lý dự án và chủ đầu tư của các loại hình dự án khác nhau. Dữ liệu thu về 72 bảng khảo sát hợp lệ, các nhân tố được xếp hạng theo từng mức độ ảnh hưởng (RII) và sau đó tiến hành phân tích nhân tố khám phá (EFA).

  pdf5p vinikolatesla 25-03-2022 9 0   Download

 • Việt Nam là nước có nhiều tiềm năng về năng lượng để phát triển năng lượng tái tạo. Các dự án năng lượng tái tạo cần vốn đầu tư lớn trong thời gian dài nên tín dụng ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong tài trợ vốn để thực hiện các dự án này. Phát triển tín dụng là cần thiết để phát triển các dự án năng lượng tái tạo, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Bài viết này nghiên cứu thực trạng, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển tín dụng đối với năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

  pdf4p vinikolatesla 25-03-2022 2 1   Download

 • Luận văn nghiên cứu, đánh giá quy điṇh pháp luật của Nhà nước hiện nay đối với việc hỗ trợ, khuyến khích đầu tư phát triển các dự án năng lượng tái tạo; khảo sát, đánh giá thực trạng và hậu quả của việc khai thác nguồn tài nguyên năng lượng sơ cấp ở Việt Nam; luân văn đưa ra các giải pháp về cơ chế, chính sách để khắc phục những hạn chế. Qua đó khuyến khích được các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực này, góp phần từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý của nhà nước.

  pdf98p badbuddy07 11-03-2022 4 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Nghiên cứu rủi ro dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan nghiên cứu về rủi ro dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị; Cơ sở lý luận về rủi ro dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị; Kết quả nghiên cứu về rủi ro dự án đầu tư xây dựng Đường sắt đô thị tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

  pdf194p vikissinger 03-03-2022 7 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, Bài giảng Kỹ thuật theo dõi, giám sát an toàn mạng: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về phát hiện xâm nhập; các kỹ thuật phát hiện xâm nhập, dấu hiệu tấn công và chữ ký; phân tích dữ liệu; tri thức về nguy cơ bảo mật và tài nguyên cần bảo vệ; phát hiện xâm nhập dựa trên bất thường với dữ liệu thống kê; các phương pháp quy chuẩn thực tiễn tốt nhất cho phân tích;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf103p chenlinong_0310 23-02-2022 14 4   Download

 • Quyết định số 957/2021/QĐ-BCT ban hành về việc thành lập Ban Quản lý Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện”. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019.

  doc6p hoadaquy852 16-02-2022 1 0   Download

 • Quyết định số 1283/2021/QĐ-BTP ban hành về việc phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án giải thể Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản tập trung thuộc Cục Kế hoạch - Tài chính. Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

  doc22p hoadaquy852 16-02-2022 6 0   Download

 • Giáo trình Lập và phân tích dự án đầu tư gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 cung cấp những kiến thức về: Một số nội dung cơ bản về đầu tư, dự án đầu tư; trình tự, nội dung nghiên cứu và công tác tổ chức soạn thảo một dự án đầu tư; nghiên cứu về thị trường trong dự án đầu tư; nghiên cứu giải pháp kỹ thuật trong dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf35p cucngoainhan6 07-02-2022 11 4   Download

 • Giáo trình Lập và phân tích dự án đầu tư (Nghề Kế toán doanh nghiệp - Trình độ Cao đẳng): Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Phân tích tài chính trong dự án đầu tư; phân tích kinh tế xã hội và đánh giá tác động về môi trường trong dự án đầu tư; ứng dụng excel trong lập dự án; một số nội dung về quản lý thực hiện dự án. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf43p cucngoainhan6 07-02-2022 4 3   Download

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về của pháp luật về quản lý thuế đối với dự án thủy điện đầu tư tại CHDCND Lào, luận văn còn đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế đối với các dự án thuỷ điện đầu tƣ tại CHDCND Lào; các quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật trong thực tiễn; chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm, những mặt đã đáp ứng được yêu cầu cũng như những mặt chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf127p badbuddy05 16-02-2022 4 1   Download

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý dự án đầu tư
p_strCode=quanlyduandautu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2