Cài đặt OrCad captune & Layout phiên bản 9.0

Chia sẻ: Nguyenhoanglong Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
213
lượt xem
56
download

Cài đặt OrCad captune & Layout phiên bản 9.0

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về cài đặt Orcad captune & Layout phiên bản 9.0

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cài đặt OrCad captune & Layout phiên bản 9.0

 1. PHUÏ LUÏC CAØI ÑAËT OrCAD CAPTURE & LAYOUT PHIEÂN BAÛN 9.0 Ñaây laø phaàn huôùng daãn nhanh ñeå caøi ñaët chöông trình OrCAD vaøo oå cöùng cuûa caùc baïn. Ñeå caøi ñaët vaø chaïy OrCAD, heä thoáng maùy cuûa caùc baïn phaûi thoûa nhöõng yeâu caàu toái thieåu sau ñaây: Coù ít nhaát 640KB boä nhôù. Boä nhôù phuï (EMS) cuõng ñöôïc hoã trôï Moät maùy IBM Pentium hoaëc moät maùy tính caù nhaân töông thích, coù moät oå ñóa chöùa chöông trình caøi ñaët (oå cöùng hay CD-ROM). Phaàn höôùng daãn naøy chuùng toâi trình baøy caùch caøi ñaët ñoái vôùi chöông trình coù treân ñóa CD neân toát nhaát laø maùy cuûa caùc baïn coù gaén saün oå CD-ROM Heä ñieàu haønh Win3.11, Win9x, Win me hoaëc Win NT Khoâng gian ñóa troáng ñuû cho trình öùng duïng maø caùc baïn muoán caøi ñaët. Vaø tröôùc khi caøi ñaët phaàn meàm, caùc baïn caàn bieát loaïi card maøn hình maø caùc baïn ñang duøng, OrCAD Capture töông thích hôn caû vôùi chuaån VGA. Coù moät ñieàu laøm caùc baïn khoù khaên, nhöng laïi laø söï thaät: Ñoâi luùc, caùc thoâng tin quan troïng laïi khoâng ñöôïc trình baøy trong nhöõng taøi lieäu huôùng daãn. Vì vaäy tröôùc khi caøi ñaët phaàn meàm, caùc baïn phaûi ñoïc kyõ moät taäp tin teân laø Read.me naèm trong thö muïc ñaàu tieân cuûa moãi boä ñóa goác. Taäp tin Read.me coù chöùa caùc thoâng tin veà khoâng gian ñóa troáng maø moãi trình öùng duïng ñoøi hoûi. Vieäc caøi ñaët Orcad Capture raát deã thöïc hieän, chuùng ta coù raát nhieàu caùch ñeå caøi ñaët, trong phaàn naøy chuùng toâi chæ neâu leân caùch caøi ñaët chuaån, phoå bieán vaø thöïc hieän deã daøng. Caùc baïn haõy laøm theo caùc böôùc sau :
 2. I. CAØI ÑAËT DUØNG CHÖÔNG TRÌNH OrCAD vôùi WIN98 Baïn haõy nhaán vaøo nuùt “Start” ôû goùc döôùi beân traùi maøn hình trong cöûa soå laøm vieäc Windows, luùc naøy treân maøn hình seõ xuaát hieän trình ñôn Start : Haõy nhaán vaøo nuùt “Start” ôû goùc döôùi beân traùi maøn hình trong moâi tröôøng Win9x, luùc naøy treân maøn hình seõ xuaát hieän trình ñôn Start, tieáp tuïc choïn leänh Run, treân maøn hình seõ xuaát hieän hoäp thoaïi Run. Trong hoäp thoaïi Run baïn ñaùnh leänh setup cuûa chöông trình OrCAD Capture (nhôù ñaùnh roõ ñöôøng daãn), neáu trong tröôøng hôïp ta khoâng nhôù roõ ñöôøng daãn thì haõy nhaán chuoät vaøo nuùt Browse, hoäp thoaïi Browse seõ xuaát hieän vaø giuùp chuùng ta tìm ñöôïc file leänh caàn tìm. Sau khi ñaõ tìm thaáy leänh setup trong thö muïc cuûa chöông trình OrCAD, ta haõy choïn leänh ñoù vaø nhaán nuùt Open ñeå trôû laïi hoäp thoaïi Run. Tieáp tuïc nhaán nuùt OK ôû hoäp thoaïi Run. Sau khi nhaán OK, chöông trình Setup OrCAD Capture seõ ñöôïc töï ñoäng chaïy
 3. Treân maøn hình ta seõ thaáy baûng thoâng baùo Setup xuaát hieän ñeå chuaån bò cho vieäc caøi ñaët Chöông trình seõ töï ñoäng chaïy cho ñeán 100% cöûa soå Welcome xuaát hieän, nhaán nuùt Next ñeå qua trang keá tieáp, Cöûa soå Warning xuaát hieän nhaáp vaøo OK ñeå tieáp tuïc.
 4. Chöông trình seõ hieän ra baûng License Agreement thoâng baùo veà ñaêng kyù baûn quyeàn Nhaán YES trong baûng License Agreement ñeå tieáp tuïc quaù trình caøi ñaët. Tieáp tuïc choïn nuùt Yes trong cöûa soå Installation Setup ñeå tieáp tuïc quaù trình caøi ñaët.
 5. Caùc baïn haõy nhaäp hoï teân (trong muïc Name) vaø coâng ty cuûa baïn (trong muïc Company) theo yeâu caàu cuûa chöông trình, sau ñoù nhaán Next. Teân vaø coâng ty vöøa nhaäp xuaát hieän taïi hai haøng naøy Chöông trình seõ hoûi laïi xem lieäu baïn ñaõ nhaäp thoâng tin ñuùng chöa, neáu chöa nhaán nuùt No. Coøn neáu ñaõ chính xaùc nhaán nuùt Yes. Baïn haõy nhaäp maõ soá ñaêng kyù theo yeäu caàu cuûa chöông trình. Sau ñoù nhaán nuùt Next. (maõ cho trong file serial.txt hay comment.txt treân ñóa caøi ñaët vaø thöôøng ñeå trong thö muïc Cracked nhaáp ñuùp chuoät vaøo file naøy trong cöûa soå Explorer ñeå xem maõ caøi ñaët)
 6. Sau khi ñaõ nhaäp ñaày ñuû vaø chính xaùc caùc maõ soá ñaêng kyù, chöông trình seõ tieán haønh quaù trình caøi ñaët. Vôùi hoäp thoaïi Authorization Code xuaát hieän, caùc baïn haõy nhaán nuùt Next.
 7. Töø luùc naøy trôû ñi, trình caøi ñaët seõ nhaéc caùc baïn nhaäp nhöõng thoâng tin maø noù caàn ñeå caøi ñaët phaàn meàm vaøo heä thoáng cuûa caùc baïn. Ñeå baét ñaàu, chöông trình seõ hoûi caùc baïn ñöôøng daãn nôi chöùa phaàn caøi ñaët môùi vaø choïn cheá ñoä caøi ñaët. Khi ñaõ xaùc ñònh xong, haõy nhaán vaøo nuùt Next ñeå tieáp tuïc. Sau khi nhaán Next, treân maøn hình seõ xuaát hieän thoâng baùo sau
 8. Thoâng baùo treân baùo cho ta bieát chöông trình ñang chuaån bò nhöõng file ñeå caøi ñaët, khi ñaõ chuaån bò xong caùc baïn seõ thaáy maøn hình caøi ñaët xuaát hieän.
 9. Caùc thoâng baùo döôùi ñaây trong suoát quaù trình caøi ñaët seõ laàn löôït xuaát hieän so vôùi möùc % Setup
 10. Sau khi cheùp xong nhöõng taäp tin caàn caøi ñaët, chöông trình caøi ñaët seõ ñöa ra moät hoäp thoaïi Acrobat 3.0 Installation thoâng baùo hoûi xem baïn coù muoán caøi ñaët tieáp tuïc chöông trình Adobe Acrobat Reader hay khoâng? Nhaáp nuùt Yes ñeå caøi ñaët chöông trình naøy. Chöông trình caøi ñaët seõ laàn löôït xuaát hieän caùc hoäp thoaïi thoâng baùo. Caùc baïn chæ vieäc nhaán nuùt Next ñeå tieáp tuïc tieán haønh quaù trình caøi ñaët.
 11. Haõy choïn thö muïc ñeå chöùa chöông trình naøy treân oå cöùng, sau ñoù nhaán nuùt Next. Quaù trình caøi ñaët tieáp tuïc vôùi maøn hình hieån thò soá phaàn traêm döõ lieäu ñöôïc caøi ñaët treân oå cöùng Chöông trình hieän hoäp thoaïi hoûi xem coù muoán tham khaûo taäp tin Read me khoâng. Neáu muoán xem, nhaáp choïn noù sau ñoù nhaáp Fimish
 12. Ñeán ñaây quaù trình caøi ñaët chöông trình Acrobat Reader ñaõ hoaøn taát. Sau khi cheùp xong nhöõng taäp tin caàn caøi ñaët, chöông trình caøi ñaët seõ ñöa ra moät hoäp thoaïi thoâng baùo cho chuùng ta bieát chöông trình Setup OrCAD ñaõ hoaøn thaønh. ÔÛ hoäp thoaïi OrCAD Setup Complete naøy, neáu baïn muoán xem nhöõng thoâng tin caàn thieát veà chöông trình Orcad Capture thì haõy ñaùnh daáu vaøo oâ vuoâng keá beân haøng chöõ Launch the internet browser to view the Reademe file. Nhaán Finish ñeå keát thuùc caøi ñaët Böôùc cuoái cuøng laø cheùp file OrCAD.lic töø ñóa caøi ñaët vaøo trong thö muïc vöøa caøi ñaët OrCAD treân ñóa cöùng.
 13. Khi môû trình ñôn Start cuûa Win98, caùc baïn seõ thaáy xuaát hieän theâm moät bieåu töôïng chöông trình môùi, ñoù chính laø bieåu töôïng cuûa chöông trình OrCAD Capture vöøa ñöôïc caøi ñaët. Neáu muoán xem caùc file höôùng daãn baèng tieáng Anh nhaáp choïn Acrobat Reader 3.0 ñeå môû caùc file coù ñònh daïng .pdf trong ñóa caøi ñaët OrCAD. Löu yù : Trong quaù trình chöông trình OrCAD ñang caøi ñaët neáu baïn muoán boû qua thì haõy nhaán nuùt Cancel trong caùc hoäp thoaïi. Khi ñoù hoäp thoaïi thoâng baùo Exit Setup seõ xuaát hieän treân maøn hình. Neáu vì lyù do naøo ñoù caùc baïn muoán thoaùt khoûi chöông trình caøi ñaët OrCAD vaø trôû veà moâi tröôøng Win98 thì haõy nhaán nuùt Exit Setup. Coøn neáu caùc ta nhaán Resume thì chöông trình seõ tieáp tuïc thöïc hieän coâng vieäc caøi ñaët.
 14. CAØI ÑAËT OrCAD 9.2 Vieäc caøi ñaët OrCAD 9.2 cuõng töông töï nhö 9.0 chæ khaùc nhau choã khai baùo maõ caøi ñaët. Tröôùc khi tieán haønh caøi ñaët caùc baïn caàn ghi tham soá maõ caøi ñaët cuûa OrCAD 9.2. Caùc böôùc tieán haønh nhö sau Nhaáp chuoät phaûi vaøo nuùt Start ôûø goùc döôùi beân traùi maøn hình. Moät cöûa soå môùi xuaát hieän, trong cöûa soå naøy nhaáp choïn Explore. Cöûa soå Exploring xuaát hieän, nhaáp ñuùp chuoät vaøo thö muïc Crack treân ñóa caøi ñaët. Tieáp tuïc nhaáp ñuùp chuoät vaøo file insall.nfo trong thö muïc Crack Moät cöûa soå môùi xuaát hieän
 15. Moät soá maùy môû hoäp thoaïi Open With yeâu caàu choïn trình duyeät baûn ñeå ñoïc file naøy. ÔÛû ñaây ta coù theå duøng trình Notepad hay Wordpad ñeå môû. Choïn trình duyeät xong nhaáp chuoät vaøo nuùt OK (ôû ñaây ta choïn Notepad laø trình duyeät vaên baûn) Cöûa soå insall nfo xuaát hieän cho ta bieát maõ caøi ñaët töøng phaân heä cuûa OrCAD.
 16. Muoán caøi ñaët phaân heä naøo cuûa OrCAD thì haõy nhaäp caùc chöõ A, B ….. K töông öùng vôùi phaân heä cuûa OrCAD. Khi chöông trình hoûi maõ luùc caøi ñaët caùc baïn haõy nhaäp caùc maõ naøy vaøo (Nhôù laø caùc chöõ naøy phaûi laàn löôït ñaùnh xuoáng haøng). Caùc baïn coù theå xem theâm phim höôùng daãn caùch caøi ñaët OrCAD treân ñóa CD-ROM Maõ caøi ñaët chöông trình OrCAD 9.2 Capture A CaptureCIS B LayoutStd E LayoutPlus F LayoutEngEd G PSpice H PSpiceAD I PSpiceADBasics J PSpiceOptimizer K Sau khi chöông trình hoûi ñöa authorization code. Haõy nhaâp laàn löôït töøng kyù töï cho ôû treân laàn löôït nhöng nhôù xuoáng haøng. Nhaäp u thay cho B, F, I, K. Sau khi caøi ñaët xong caàn phaûi chaïy laïi ñeå bung caùc file
Đồng bộ tài khoản