intTypePromotion=1

Cẩm nang về cách chữa bệnh cho PC

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
211
lượt xem
96
download

Cẩm nang về cách chữa bệnh cho PC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các chuyên gia về PC không chỉ giải đáp cho bạn những thắc mắc thường gặp, họ còn giúp bạn nhanh chóng làm dịu những cơn nhức đầu vì phần cứng máy tính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cẩm nang về cách chữa bệnh cho PC

 1. Tech24.vn – nơi b n có th tìm th y nh ng gì b n c n ! C M NANG CH A B NH CHO PC Ai mà ch ng thích m t PC "kh e m nh". Hãy tham kh o hư ng d n trong bài này ñ có ñư c nh ng tr giúp cơ b n, nh ng ý ki n thi t th c, và li u thu c phòng b nh c n thi t. Các chuyên gia v PC không ch gi i ñáp cho b n nh ng th c m c thư ng g p, h còn giúp b n nhanh chóng làm d u nh ng cơn nh c ñ u khó ch u vì ph n c ng máy tính. Không d gì tìm ñư c s tr giúp h u ích, nh t là khi PC c a b n d ch ng mà ch ng có l y m t l i thông báo. Nơi có trách nhi m b o trì máy chưa ch c ñã tr l i ngay trong ngày. Ngư i ph trách k thu t c a cơ quan b n có th l i v ng m t. Lúc này có l b n "sôi máu" l m? T t nh t là x n tay áo lên và t làm m i vi c. Gi i pháp cho các v n ñ ph n c ng thông d ng nh t chính là s hi u bi t c a b n. T t c nh ng gì b n c n là m t cu n hư ng d n nh , và r t nhi u ñi u c n thi t mà b n có th tìm th y bài này. V y nh ng v n ñ gì v ph n c ng mà ngư i dùng thư ng hay g p nh t? Có ph i 32 MB RAM cho t c ñ ch m? Hay c ng d ch ng? Cũng có th card ñ h a m i l i ho t ñ ng ch ng hơn gì cái cũ. V i m i vư ng m c ph n c ng, tác gi s ñưa ra nh ng ch n ñoán và mô t qui trình giúp b n t gi i quy t. B n ch c n chu n b làm quen v i ho t ñ ng bên trong c a h th ng như chương trình CMOS, nó ch a câu tr l i cho nhi u v n ñ ph n c ng. Tuy nhiên nh ng ch d n ñây cũng không th gi i quy t ñư c m i tr c tr c v ph n c ng có th x y ra. C n hi u rõ kh năng c a mình và bi t d ng ñúng lúc, ñó là l i khuyên "vàng". T s a ch a máy tính ñem l i nhi u l i ích, nhưng ñôi khi b n v n c n ñ n s giúp ñ c a chuyên gia. Cơ b n v h th ng Quá nóng Th nh tho ng màn hình c a tôi ch còn m t màu xanh, c ng ch m h n ñi, h th ng b treo. Hãy cho l i khuyên. Máy l nh trong phòng b n ch y th nào? Nên nh nhi t ñ cao là k thù nguy hi m nh t c a PC. Ph i ch u ñ ng lâu tình tr ng quá nóng có th gi m tu i th ho c phá h y h th ng c a b n. Màn hình xanh và c ng trì tr là nh ng bi u hi n kinh ñi n c nh báo hi n tư ng quá nóng, c n bi n pháp gi i quy t t c th i. Hãy b t ñ u b ng vi c lau b i bám trên PC. B i bít kín các khe thoát gió c a qu t cũng có th làm tăng nhi t ñ bên trong. Ki m tra k c bên trong h th ng, l p b i s tác ñ ng như ch t cách nhi t, làm nóng các chip và m ch ñi n. Nên dùng bình khí nén ñ th i b i; không ñư c lau b ng nư c hay ch t t y r a; n u c n lau ph i dùng v t li u ch ng tĩnh ñi n ñ lau. Cu i cùng, ki m tra ñ ñ m b o t t c các qu t làm mát ñ u ch y t t. Qu t c a b ngu n khi s p h ng thư ng gây ti ng n l n, nhưng qu t nh cho CPU thì h u như không nghe rõ, nó mà h ng thì CPU c a b n cũng có th tiêu luôn vì nóng. BIOS c a ph n l n các PC Pentium II ñ u theo dõi RPM (vòng quay/phút) c a m i qu t và ñưa ra thông báo l i khi phát hi n th y có nguy hi m. C n xem l i tính năng này trong chương trình thi t l p CMOS c a b n có ñư c kích ho t không. ð i v i nh ng thi t b cũ không có tính năng ki m tra qu t, hãy cài ñ t tính năng ki m tra nhi t ñ . Ph n m m 110 Alert c a PC Power and Cooling có giá 17 USD, nó s phát chuông khi nhi t ñ bên trong c a PC vư t quá 43oC và báo ñ ng cho b n n u qu t CPU h ng. Converted to pdf by tech24.vn
 2. Tech24.vn – nơi b n có th tìm th y nh ng gì b n c n ! * 110 Alert - 17 USD; PC Power and Cooling; www.pcpowercooling.com Không ñ ñi n Tôi m i b sung m t ñĩa th hai là Zip, và CD-RW cho h th ng Pentium II-233 mà tôi t l p ráp. Nhưng hi n gi h p máy r t nóng, khó mà ch m tay vào ñư c. Li u có ph i h th ng b quá t i? B n ñã t xác ñ nh ñư c v n ñ . Khi b ngu n máy PC ph i nuôi thêm nh ng thành ph n m i, hi n tư ng b nóng lên ch ng t nó làm vi c quá t i. Ph n l n các b ngu n có công su t 200W, như v y có th không ñ . N u b n mua lo i máy r thì thư ng b ngu n khá y u. ði u này d n ñ n nh ng tr c tr c và nhi t ñ tăng gây nguy hi m. Gi i pháp là m t b ngu n m i. Hãy ki m tra xem b ngu n hi n t i có công su t bao nhiêu, r i d tính 25 W cho ñĩa c ng b sung và 10 W cho m i thi t b m i khác. C ng h t c l i và d phòng thêm 20 %, ñó s là lư ng công su t c n thi t cho b ngu n m i mà b n nên mua. Password c a tôi là gì ? Tôi thi t l p password h th ng m i ñ ñăng nh p m i khi m máy tính, nhưng ch c là tôi gõ nh m nên sau ñó tôi không th kh i ñ ng máy ñư c n a. Có cách nào thi t l p l i password? Password h th ng mà b n nói t i ñư c lưu trong CMOS, m t chương trình nh qu n lý nhi u ch c năng c a máy tính (xem m c "Trong b ng quái v t"). ðáng ti c, vi c m t password CMOS cũng gi ng như ñánh rơi chìa khóa trong ñ ng rác: b n s ph i th c hi n nhi u vi c phi n ph c. Ch ng có cách gi i quy t nào ñơn gi n cho trư ng h p quên m t password CMOS. B n có th g i ñ n nhà s n xu t h th ng hay BIOS h i xem PC c a b n có password m c ñ nh không. N u không, b n s ph i t n m t ít th i gian mày mò bên trong h th ng. Hãy xem cu n hư ng d n h th ng, tìm jumper c a bo m ñ thi t l p l i password. Trong trư ng h p không có thì tìm jumper thi t l p l i toàn b CMOS. Cách cu i cùng là tháo viên pin nh trên bo m ra, chính nó duy trì các thông s thi t l p CMOS. Nhưng nên nh r ng m t khi h y b các thi t l p CMOS, b n ph i cài ñ t l i b ng tay m t cách th công. Thi u b nh Th nh tho ng khi làm vi c trong Windows, m và ñóng các chương trình, tôi nh n ñư c thông báo không ñ b nh . H th ng c a tôi ñã có 32 MB RAM. Tôi có c n b sung thêm? Không c n. Có th b n b th t thoát b nh . ðôi khi trong lúc m t chương trình ph n m m ñóng l i, nó không gi i phóng b nh ñã s d ng, vì v y Windows không bi t s t n t i c a ph n b nh này. V n ñ này tr m tr ng hơn nhi u trong Windows 3.x so v i trong Windows 95/98, tuy nhiên v n x y ra trong Win95/98. Cách duy nh t ñ s a ñ i là kh i ñ ng l i PC. N u xác ñ nh ñư c chương trình nào chi m d ng b nh như v y, b n có th cài ñ t l i ñ ñ phòng trư ng h p có lúc nó s b h ng. Xác ñ nh ngu n g c gây ra tr c tr c thư ng không d . May m n là Windows 9x có m t công c ch n ñoán xu t s c - System Monitor - liên t c theo dõi hi u năng c a PC theo th i gian th c. ð ch y System Monitor, hãy vào menu System Tools (ch n Start.Programs.Accessories.System Tools). N u System Monitor không có ñó, b n ph i cài ñ t nó t CD-ROM Windows 9x thông qua Add/Remove Programs trong Control Panel. Ch n Numeric Charts và Always on Top trong menu View ñ ñ t m t c a s nh trên màn hình làm vi c. Sau ñó t menu Memory Manager c a System Monitor (ch n Edit.Add Item.Memory Manager ñ truy c p nó), ch n các thông s th ng kê hi u năng mà b n mu n hi n th . Chú ý ba ch s - Unused Converted to pdf by tech24.vn
 3. Tech24.vn – nơi b n có th tìm th y nh ng gì b n c n ! physical memory (b nh v t lý không s d ng ñ n), Swapfile in use (file hoán chuy n ñang s d ng), Swapfile size (kích thư c file hoán chuy n) - khi b n m , s d ng và ñóng các ng d ng khác nhau. ði u này s giúp b n xác ñ nh ngu n g c gây th t thoát. Nh xem xét c th ng kê Threads thông qua Edit.Add Item.Kernel.Threads. Nó s tăng ho c gi m tùy theo s lư ng chương trình ñang ch y. N u nó tăng không ph thu c công vi c b n ñang làm thì có th b n ñã b th t thoát b nh . S p h t pin Sau khi tôi t t máy tính ñi kho ng vài gi là ñ ng h h th ng l i ch sai th i gian. Không hi u PC ch m ñi, hay ñ ng h tay c a tôi ch y nhanh lên, hay Superman ñã kéo lùi th i gian l i? Theo cách nói thông t c là PC c a b n b ch m ñi. Có m t viên pin nh trên bo m nuôi ñ ng h h th ng khi b n t t PC. ð ng h ch m có nghĩa là c n ph i thay pin. N u pin ch t h n thì b n có nguy cơ b m t toàn b các thông s thi t l p quan tr ng trong chương trình CMOS c a mình vì pin này nuôi c CMOS. Hãy ki m tra trong cu n hư ng d n xem pin c a b n là lo i gì và n m v trí nào trên bo m . Thông thư ng nó là lo i pin nh d ng r i d tháo l p. N u như pin ñư c n i v i bo m b ng dây thì b n cũng có th g n pin thay th vào m i n i bên c nh. Ph i nh lưu t t c thông s thi t l p CMOS trư c khi thay pin; n u không b n có th b tr ng tay. Máy b treo và không ph c h i ñư c Th t là cú s c n u vào m t bu i sáng b n r n, b n kh i ñ ng máy PC và th y nó ch t c ng. Trong trư ng h p này, hãy l c quan và th c hi n theo các bư c sau: 1. Ki m tra nh ng gì rõ r t nh t. Hãy xem t t c các dây cáp h th ng có c m bình thư ng không. 2. Tìm ñ u m i. Kh i ñ ng l i PC và theo dõi k màn hình xem có manh m i v h ng ph n c ng không. N u các thành ph n kh i ñ ng t t thì m t thông báo xác nh n s xu t hi n trên màn hình. Khi có m t thành ph n g p s c , PC có th hi n th thông báo l i v s c này. 3. An toàn. Kh i ñ ng Windows trong ch ñ Safe b ng cách gi F8 ngay trư c khi Windows kh i ñ ng. Ch n Safe Mode t Startup Menu c a Windows ñ t i riêng h ñi u hành, không có các driver và các chương trình khác. 4. Kh i ñ ng l i. N u PC kh i ñ ng trong ch ñ Safe, hãy kh i ñ ng l i, tr v Startup Menu c a Windows và ch n Step-by-step confirmation. Nó s t i m i l n m t driver. N u may m n, b n s xác ñ nh ñư c driver hay thi t b nào là th ph m. 5. ð c ph n gi i thích. N u PC v n tr c tr c, hãy kh i ñ ng l i, vào Startup Menu và ch n Logged (\bootlog.txt). Nh v y s t o ra m t file log g i là bootlog.txt trong folder g c ghi l i t ng bư c c a quá trình kh i ñ ng và xác nh n bư c ñó thành công ho c th t b i. 6. ði ñ n k t lu n. M c dù file log mang tính k thu t, nhưng ki m tra nó b ng m t trình văn b n s có th cung c p ñ u m i cho b n. N u không thì nó cũng có ích cho ngư i h tr k thu t. Lưu tr M t cluster Tôi vô ý nh n ph i nút t t PC khi chưa thoát kh i Windows. Sau ñó tôi kh i ñ ng máy thì ScanDisk tìm th y các cluster th t l c và các file liên k t chéo (cross-linked file), r i h i xem có mu n lưu chúng l i không. Có c n không? Có th có, có th không. Sau khi t t máy không ñúng qui ñ nh, ScanDisk thư ng tìm th y các cluster Converted to pdf by tech24.vn
 4. Tech24.vn – nơi b n có th tìm th y nh ng gì b n c n ! th t l c và file liên k t chéo. C hai ch là l i tính toán trong b ng ñ nh v file (File Allocation Table - FAT) c a ñĩa c ng ch không ph i h ng v t lý trên b m t ñĩa. T t c các file trên ñĩa c ng ñ u ñư c chia thành nhi u ño n nh g i là cluster. Cluster th t l c ñơn gi n là cluster không còn ñư c k t n i v i file hi n h u. Tr khi b n s m t file quan tr ng mà b n ñã m khi máy g p s c , còn không thì không c n chuy n ñ i các cluster th t l c thành file; chúng thư ng vô d ng. ð i v i các cluster h ng cũng v y; nên xóa chúng ñi. File liên k t chéo, theo FAT c a ñĩa c ng, là file có dùng chung cluster v i file khác. ScanDisk s ñ ngh t o hai file riêng bi t, m i file có m t b n sao riêng c a cluster tranh ch p. ðây là phương án t t nh t mà b n nên theo. N u nghi ng c ng b h ng, b n hãy ch y ScanDisk. Nh n Start.Programs .Accessories.System Tools.ScanDisk và ch n m c Thorough. Ti n ích này s quét toàn b b m t ñĩa ñ ki m tra ch h ng v t lý. (Lưu ý: quá trình này có th m t hàng gi tùy theo kích thư c ñĩa c a b n). Có th s xu t hi n m t s sector h ng do hao mòn và hư h ng thông thư ng. Nhưng n u b n thư ng xuyên phát hi n th y các sector h ng ngày càng xu t hi n nhi u, thì ch c là có v n ñ . Hãy sao lưu ngay toàn b d li u và mua cho mình m t ñĩa m i. Thi u b nh o Tôi không thay ñ i máy tính và các ng d ng ñã vài năm, b ng dưng g n ñây l i th y xu t hi n thông báo 'insufficient memory' (không ñ b nh ) khi tôi m m t s b ng tính. ði u gì x y ra v i b nh c a máy? Th t là m t câu h i hóc búa. Có v như v n ñ không ph i b nh . Có th sau nhi u năm s d ng ñĩa c ng c a b n ñã ch t c ng. Windows c n ch tr ng trên ñĩa ñ x lý file tráo ñ i - là nơi ch a d li u khi RAM b trưng d ng h t. N u b n m các b ng tính l n hay nhi u ng d ng mà ñĩa c ng ñã ñ y, file hoán chuy n không th làm vi c bình thư ng. B n có hai l a ch n: gi i phóng ñĩa b ng cách xóa hay chuy n d i các file, ho c di chuy n file hoán chuy n sang nơi khác (partition hay c ng b sung) có nhi u ch hơn. ð chuy n file hoán chuy n ñi, nh n phím ph i vào My Computer, ch n Properties, nh n vào ô Performance trong h p tho i System Properties. Nh n nút Virtual Memory và ch n Let me specify my own virtual memory settings. H p 'Hard disk' s li t kê các partition và ñĩa hi n có ñ ng th i cho bi t dung lư ng còn tr ng c a t ng cái. ðĩa b co l i Tôi mua m t ñĩa mà tôi cho là lo i EIDE 2 GB và cài ñ t nó vào h th ng Pentium II m i b ng tính năng t ñ ng phát hi n (autodetect) trong chương trình thi t l p CMOS, nhưng Windows l i báo ñĩa ch có 504 MB. Có ph i tôi ñã b l a? Không ph i. Nhưng ngư i ta thư ng nói: "ð ng nên tin ai, ngay c chính mình". Có th b n ñã cài ñ t ñĩa c ng sai trong chương trình thi t l p CMOS. Hãy tr l i chương trình t phát hi n c a CMOS và th cài ñ t l i ñĩa c ng. Chương trình s ñưa ra vài l a ch n c u hình. Có th l n trư c b n ñã ch n nh m c u hình ñ máy tính hi u r ng ñĩa m i là lo i IDE (kích thư c h n ch m c 504 MB). L n này hãy ch n phương án LBA (Logical Block Addressing), nó cho phép PC c a b n ñ nh c u hình ñĩa l n hơn 504 MB. Chính và ph Tôi không th nào làm cho máy tính c a mình nh n bi t ñư c c ng m i. Tôi ñã cài ñ t nó vào cùng Converted to pdf by tech24.vn
 5. Tech24.vn – nơi b n có th tìm th y nh ng gì b n c n ! cáp EIDE ñi u khi n c ng ñ u tiên và th thi t l p nó trong CMOS nhưng không thành công. Không sao ñâu. Khi b n k t n i hai ñĩa c ng hay các thi t b EIDE khác vào cùng m t cáp, m t thi t b ph i ñư c ch ñ nh là "chính" (master) và m t là "ph " (slave). N u ban ñ u c a b n là kh i ñ ng, nó ñư c thi t l p là chính. Có th m i cũng ñư c thi t l p là chính và vì v y h th ng không "th y" ñư c nó. Mu n kh c ph c ñi u này, b n ch c n thay ñ i jumper trên m i ñ ñ t thành ph . B n s tìm th y các thông s thi t l p jumper ngay trên c ng ho c trong tài li u kèm theo. N u trên c ng không ghi s n, b n nên l y bút ghi th ng lên ñó ñ ti n tham kh o sau này. V n ñ kh i ñ ng Tôi mu n kh i ñ ng máy b ng ñĩa m m c p c u. Tôi ñưa ñĩa m m vào và b t máy thì th y Windows v n ñư c kh i ñ ng t c ng. Trong trư ng h p này tôi có c n làm m t hi u l c c ng không? ð ng nên làm v y. Hãy ki m tra các thông s thi t l p ñĩa kh i ñ ng trong chương trình thi t l p CMOS c a h th ng. Tìm Boot Sequence hay thông s nào tương t . Nó có th ñư c ñ t là 'C:, A:', có nghĩa là h th ng s xét ñ n C trư c tiên khi kh i ñ ng, sau ñó m i ñ n A. Hãy thay ñ i thông s này thành 'A:, C:'. Ph n l n các máy tính m i ñ u có BIOS cho phép b n thi t l p kh i ñ ng th nh t là Zip, LS-120 hay CD-ROM. ðĩa m m kém ch t lư ng Tôi ch y ScanDisk trên m t s ñĩa m m mà tôi dùng ñ sao lưu các file cũ và th y có nhi u sector h ng, vì v y tôi ñã chuy n d li u sang ñĩa m i. Có nên format l i r i dùng nh ng ñĩa cũ này không? V m t lý thuy t thì có, nhưng không an toàn chút nào. Khi m t ñĩa m m, nh t là ñĩa ñã dùng vài năm, có d u hi u tr c tr c thì t t nh t là sao l i d li u trên ñó vào ñĩa m i r i v t nó ñi. ðĩa c ng quá l n? Tôi m i b sung m t ñĩa c ng 4 GB cho h th ng Pentium 166 ch y Windows 95. Nhưng tôi g p ñ th r c r i trong quá trình làm cho Windows nh n bi t c ng này. ði u gì x y ra v y? Trư c h t hãy liên h v i nhà s n xu t h th ng ñ bi t ch c BIOS c a b n có h tr 4 GB không. N u không, b n c n ph i nâng c p BIOS b ng cách t i nó t Web site c a nhà s n xu t ho c mua m i t m t hãng th ba như Micro Firmware ch ng h n. N u v n ñ không ph i do BIOS, thì có th th ph m là h th ng ñ nh v file (FAT) mà PC s d ng ñ t ch c file trên ñĩa c ng. Như ñã bi t, FAT16 không h tr các phân vùng (partition - phân vùng ñĩa c ng ñư c ñ nh nghĩa b ng ch cái tên ñĩa) l n hơn 2 GB. N u ñang dùng FAT16, b n có hai l a ch n: t o nhi u phân vùng nh ñ cho FAT16 x lý, ho c nâng c p lên FAT32. B n có th t o 2 hay 3 phân vùng, m i phân vùng này không l n hơn 2 GB, b ng ti n ích DOS FDISK n u ñĩa c ng ñang tr ng. Còn n u có d li u, b n c n ti n ích ki u như PartitionMagic 70 USD c a PowerQuest ñ th c hi n công vi c này. S ti n ñ u tư cũng ñáng giá. Phương án th hai là nâng c p h th ng file c a ñĩa lên FAT32, có th h tr phân vùng l n t i 8 GB. Nhưng b n ch có th làm ñi u này khi có Win 98 ho c phiên b n OSR2 c a Win 95. ð xác ñ nh phiên b n Win 95 b n ñang dùng, nh n phím ph i chu t vào My Computer và ch n Properties. N u s phiên b n k t thúc b ng B t c là b n OSR2 và b n có th dùng PartitionMagic chuy n ñ i h th ng thành FAT32. Windows 98 có ti n ích chuy n ñ i riêng c a nó. Converted to pdf by tech24.vn
 6. Tech24.vn – nơi b n có th tìm th y nh ng gì b n c n ! V n ñ âm thanh C CD-ROM và loa c a tôi ñ u ho t ñ ng t t khi tôi chơi các trò chơi như Flight Simulator hay Tomb Raider. Nhưng khi ñưa CD nh c vào thì tôi l i không nghe ñư c gì. Có ñi u khi n âm thanh riêng cho CD nh c không? Không, mà b n cũng không c n ñ n. V n ñ c a b n khá ph bi n. Tín hi u t CD audio, b qua m i ho t ñ ng bên trong PC, ñi t CD-ROM ñ n card âm thanh nh m t dây cáp nh . Vì th không ít trư ng h p dây cáp này ti p xúc kém ho c hoàn toàn không còn tác d ng. Hãy n i l i cáp ho c mua cáp m i v i giá kho ng 5 USD. ð i ñĩa m m Tôi m i ñ i ñĩa m m 5,25 inch cũ vào máy ñ sao chép m t s ñĩa cũ. M i ñ ng tác l p ñ t có v ñúng, nhưng Windows không ch u nh n ñĩa này. Có th cho bi t t i sao? B n c n ph i ki m tra chương trình thi t l p CMOS. Hãy vào màn hình ñ u tiên trong chương trình thi t l p, b n s tìm th y nh ng thông s cài ñ t cho ñĩa m m. B n c n thay ñ i A: t 3,5 inch (hay 1,44 MB) thành 5,25 inch (hay 1,2 MB). ð ng quên ñ i tr l i khi b n l p 3,5 inch vào. Tr c tr c v i Zip Tôi g n m t Zip l p ngoài vào c ng song song c a máy in laser mà không th y máy tính có ph n ng gì? T i sao? Khi ph i dùng chung c ng song song, Zip và máy in luôn gây g v i nhau (gi ng như Microsoft và B Tư Pháp M ). Mu n cho hai thi t b này ch y ñ ng th i trên m t c ng song song thì khá ph c t p n u không mu n nói là không th ñư c. Có th tham kh o thông tin v tính tương thích và các bi n pháp gi i quy t r c r i liên quan ñ n Zip t i trang Web c a nhà s n xu t. N u v n không tìm th y l i gi i, hãy t i xu ng và cài ñ t trình ñi u khi n m i nh t dành cho máy in c a b n. Sau ñó ki m tra xem c ng song song có làm vi c t t không b ng cách nh n phím ph i chu t vào My Computer và ch n Properties. Tìm trong m c Ports (COM and LPT) và nh n ñúp vào m c c ng LPT, quan sát h p 'Device Status' ñ xem nó có ñang th c hi n ñúng ch c năng không. N u không, b n ph i liên h v i nhà s n xu t h th ng. Còn n u ñúng thì bư c ti p theo là tìm thông s thi t l p c ng song song trong chương trình cài ñ t CMOS và ñ m b o không ñ t nó là ECP; các thi t l p Standard và EPP thì thân thi n v i Zip hơn. M t cách làm khác là vô hi u hóa h tr ñ nh hư ng kép (bidirectional) c a máy in. Vi c này có th làm m t m t s kh năng giao ti p c a máy in (ch ng h n thông báo s p h t gi y) nhưng l i có tác d ng "ñánh th c" các Zip ñang trong tr ng thái "lơ mơ". Cách th c hi n như sau: ch n Start.Settings.Printers ñ m thư m c Printers; nh n phím ph i chu t lên bi u tư ng máy in c a b n r i ch n Properties; cu i cùng, ch n nhãn Details, nh n nút Spool Settings r i ñ n Disable Bi-directional Support for this printer. Zip gây n khi ho t ñ ng Zip c a tôi khi ch y thư ng phát ra ti ng n. Tôi ñư c bi t ñây có th là bi u hi n c a s h ng hóc, không bi t có ph i ñĩa c a tôi s p h ng không? ð ng quá lo l ng! Có th th n ch t chưa ñ n gõ vào Zip c a b n ñâu. ðôi khi ti ng ñ ng l ch k ch là hoàn toàn bình thư ng ñ i v i ñĩa này, ñ c bi t là khi nó truy xu t ho c lưu d li u. Nhưng n u ti ng Converted to pdf by tech24.vn
 7. Tech24.vn – nơi b n có th tìm th y nh ng gì b n c n ! n l n và phát ra liên t c thì b n nên liên h ngay v i nơi cung c p thi t b . Trong lúc chưa xác ñ nh ñư c v n ñ , ch nhét ñĩa có d li u quan tr ng vào . N u thích t mình gi i quy t v n ñ , b n th cho ch y chương trình ch n ñoán ñi kèm theo Zip. Nh n phím ph i chu t lên bi u tư ng Zip trong Explorer, ch n Diagnostics r i ch n ti p Diagnose now. N u m i chuy n v n chưa sáng t , b n hãy th m t ti n ích m nh hơn c a Gibson Research có t i www.grc.com/clickdeath.htm. Trong b ng quái v t n bên dư i màn hình nhi u màu s c và các bi u tư ng ng o m n c a Windows là BIOS, m t ph n m m nh bé v i các l nh ñơn gi n nh m ki m soát nh ng ph n cơ b n nh t c a PC. Trong khi BIOS bi t cách ñ c ñĩa m m 720 KB và 1,44 MB thì nó l i không bi t h th ng c a b n có lo i gì (ho c có ñĩa m m hay không). C n ph i cho BIOS bi t nh ng ñi u này khi b t PC. ðó chính là thông tin ñư c lưu trong các thông s thi t l p CMOS c a b n. CMOS d a trên m t chip nh ñư c nuôi b ng pin, ho t ñ ng c khi máy PC ñã t t. Ngày nay, m i BIOS có m t chương trình thi t l p CMOS mà b n có th s d ng ñ ñ nh c u hình và gi i quy t tr c tr c cho các thành ph n cơ b n c a PC. Có nhi u cách khác nhau ñ vào chương trình thi t l p CMOS. H u h t các PC ñ u có thông báo xu t hi n trên màn hình khi b n b t máy, cho bi t c n nh n DEL, F1 hay phím nào khác ñ m chương trình này. N u không nhìn th y thông báo, b n nên tham kh o sách hư ng d n. camnangchuabenhchopc04 Không ph i t t c các chương trình thi t l p CMOS ñ u th hi n gi ng nhau. Các nhà s n xu t BIOS khác nhau thư ng s d ng thu t ng khác nhau cho cùng thông s thi t l p. Nhưng b n s d dàng nh n bi t ñư c ph n l n các thông s b n c n. Trong trư ng h p không n m rõ v thông s nào ñó, b n có th tham kh o trong cu n hư ng d n kèm theo h th ng ho c bo m . Kinh nghi m khi làm vi c trong CMOS: ñ ng c t h t m i ñư ng thoái lui. Vô tình thay ñ i sai thông s có th làm máy ngưng ho t ñ ng. Khi vào chương trình thi t l p, hãy tìm ch c năng 'Exit Without Saving Changes' (thoát mà không lưu nh ng thay ñ i) ho c tương t . Sau này, n u b n có chút nghi ng là ñã thay ñ i m t thông s không quen thu c thì hãy ch n l i thoát này. ð an toàn, nh sao lưu t t c thi t l p CMOS trư c khi có b t kỳ thay ñ i nào. Nhi u chương trình có th giúp b n làm vi c này, k c Norton Utilities; ho c cũng có th ghi l i b ng tay. Ph i c nh giác v i nh ng l a ch n 'Load BIOS Defaults' (t i các thông s m c ñ nh c a BIOS) vì b n không th bi t ch c các giá tr thi t l p m c ñ nh này có ph i là giá tr t i ưu ban ñ u không. Các nhà s n xu t PC thư ng thay ñ i thi t l p BIOS ñ phù h p v i PC c a h và các c u hình riêng. Cu i cùng, bi n pháp duy nh t ñ gi i quy t m t s xung ñ t ph n c ng là nâng c p BIOS b ng phiên b n m i nh t c a nhà s n xu t. Ph n l n các PC hi n nay ch a flash BIOS cho phép nâng c p thông qua chương trình ph n m m có ñư c t nhà s n xu t h th ng. B n có th xác ñ nh phiên b n BIOS ñang dùng c a mình khi quan sát màn hình kh i ñ ng. Vào bên trong máy Khi ñã quy t ñ nh t s a l i ph n c ng, s m hay mu n gì b n cũng có lúc ph i tháo n p máy và thò tay vào bên trong. Nhưng ñ ng v i manh ñ ng trư c khi ti n hành nh ng bư c sau: 1. Tháo cáp. Ch t t máy cũng chưa ñ . Nhi u h th ng v n còn có dòng ñi n dù nh khi ñã t t. ð an toàn b n ph i rút c modem và cáp m ng ra. 2. S p x p có t ch c. Nên hình dung trư c nh ng công vi c b n s làm bên trong PC. B n c n có Converted to pdf by tech24.vn
 8. Tech24.vn – nơi b n có th tìm th y nh ng gì b n c n ! ch ñ "v t l n" v i các card m r ng và chip b nh , ñ ng th i làm sao ñ nhìn rõ ñư c m i th . 3. N i ñ t. Ngư i b n có th tích ñi n ñ ñ b gi t b i nh ng dòng ñi n nh trong máy tính. Bi n pháp b o v t t nh t là ñeo dây n i ñ t vào c tay (có bán các c a hàng ñ ñi n t ). Iít nh t cũng nên ch m tay vào v kim lo i c a PC trư c khi x lý m ch ñi n bên trong. 4. C n th n. Khi kéo hay ñ y các card b sung, ñ ng quên là m ch ñi n c a chúng r t m ng manh. Không bao gi nên v n, xo n card m r ng. Nh n card vào khe c m m r ng ñôi khi cũng ph i hơi m nh tay, nhưng nh t t thôi. 5. Dùng công c chu n. ð ng bao gi làm vi c v i máy tính b ng nh ng th ñ linh tinh ti n tay v ñư c như dao, k p gi y, chúng có th gây t n thương cho b n cũng như cho máy. ð m b o v driver Driver ph n m m mà b n có kèm theo card video có th ñã l i th i. ð có ñư c driver t t nh t, hãy lưu ý ñ n nh ng l i khuyên khôn ngoan này: 1. Tìm ñúng phiên b n. Tìm hi u s model và s series chính xác c a thi t b ph n c ng trư c khi vào Web site c a nhà s n xu t ñ t i driver. 2. ð ng nh m l n. Lưu ý ñ ng l y nh m b n beta c a driver, nó có th gây r c r i cho h th ng c a b n. 3. Làm theo ch d n. Hãy ñ c tài li u và làm theo nh ng gì nó hư ng d n. Nhà s n xu t bao gi cũng n m rõ nh t cách cài ñ t các driver c a h . 4. Trư c tiên ph i g b các driver cũ. Khi thay th m t card hi n h u, ph i lo i b driver cũ trư c khi cài ñ t ph n c ng m i. Vào Device Manager b ng cách nh n phím ph i chu t lên My Computer và ch n Properties. Tìm thi t b cũ r i nh n nút Remove. Vì b n không th lo i b card ñ h a trong Device Manager, hãy thay ñ i driver c a nó thành driver VGA chu n c a Windows. 5. Không bao gi ng t gi a ch ng quá trình cài ñ t driver. N u có thay ñ i ý ñ nh, b n cũng ph i hoàn t t quá trình cài ñ t driver r i hãy g b nó. N u d ng gi a ch ng có th làm thay ñ i ho c h ng các file h th ng ch ch t. 6. Không c n phiên b n m i nh t. N u card ñ h a, card âm thanh và nh ng th tương t ñang làm vi c t t thì vi c gì ph i nâng c p lên phiên b n driver m i nh t? Hãy xem xét m i chi ti t trong Web site c a công ty xem có nh t thi t ph i chu c thêm phi n ph c hay không. Các IRQ, DMA ... Ai ñã t ng cài ñ t card và các thi t b ngo i vi th i DOS và Windows 3.x còn th nh hành h n s bi t r t rõ c m giác ho ng s khi nh c t i IRQ, DMA, hay ñ a ch I/O. Gi i t a n i lo l ng này qu không d . Windows 9x ñã làm cho qui trình d dàng hơn chút ít nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không b s c . camnangchuabenhchopc05 N u mu n gán IRQ riêng c a mình, b n ph i t i ô Resources c a t ng thi t b và b ch n Use automatic settings. IRQ, DMA và ñ a ch I/O (thư ng ñư c g i là tài nguyên h th ng) ñư c gán riêng cho t ng b ph n trong máy tính. Chúng ñi u khi n dòng d li u lưu thông m t cách tr t t gi a các b ph n và máy tính. N u có 2 b ph n cùng dùng chung m t ngu n tài nguyên, ch ng h n modem và chu t ñ u ñư c thi t l p là IRQ 3, thì h th ng có th g p s c . Cũng may là Windows 9x, bus PCI và công ngh Plug-and-Play ñã h p s c làm t t công vi c phân b tài nguyên m i khi kh i ñ ng h th ng. Nhưng xung ñ t v n có th x y ra, ñ c bi t là ñ i v i các lo i card cũ, không h tr Plug-and-Play mà ch làm vi c v i m t ho c hai ngu n tài nguyên c th . Trong Windows 98, xung ñ t tài nguyên ñư c li t kê trong Hardware Resources.Conflicts\Sharing trong ti n ích System Information. N u là Windows 95, b n tìm xung ñ t trong Device Manager. Converted to pdf by tech24.vn
 9. Tech24.vn – nơi b n có th tìm th y nh ng gì b n c n ! Dù trong trư ng h p nào, n u có xung ñ t t n t i b n cũng ph i kh c ph c ngay trong Device Manager. Gi s b n có m t card âm thanh và m t card m ng, c hai ñ u không Plug-and-Play và ñ u ñư c thi t l p là IRQ 5, nhưng theo tài li u k thu t thì card m ng còn có th thi t l p l i là IRQ 7. Như v y, trư c tiên, b n ph i thi t l p card m ng là IRQ 7. Sau ñó gi l i c IRQ 5 và IRQ 7 ñ Windows kh i dùng chúng cho các thi t b khác. Cách làm là nh n ñúp vào bi u tư ng Computer trong Device Manager và ch n Reserve Resources. N u Windows nh n bi t c hai card này cùng thi t l p c a chúng thì coi như xong. Còn không, b n ph i nh n ñúp vào tên c a t ng card trong Device Manager, t i ô Resources và bu c m i card ph i ch p nh n IRQ do b n ñưa ra b ng cách b ch n Use automatic settings. ð H a 3D hay không 3D? Tôi m i cài ñ t card ñ h a 3D cho máy tính c a mình vì trư c ñây máy không chơi ñư c game. Nhưng v i card m i máy v n không chơi ñư c các game 3D. T i sao v y? L th t! Máy tính c a b n có l v n còn ñang dùng chip ñ h a cũ. Nh ng h th ng có chip ñ h a ñư c tích h p ngay trên bo m ch ch có th t ñ ng tìm và cài ñ t card ñ h a m i. Nhưng cũng có m t s yêu c u b n ph i vô hi u hóa chip tích h p b ng cách thay ñ i thi t l p jumper trên bo m ch ch ho c thay ñ i thi t l p trong chương trình cài ñ t CMOS. Hãy quan sát trên màn hình khi máy tính kh i ñ ng ñ tìm thông báo v tên c a chip ho c card ñ h a ñang s d ng. V n ñ s ñư c xác minh n u b n th y màn hình không hi n th tên card m i. H ng màn hình Màn hình c a tôi m i ñây xu t hi n các v t màu sau khi s d ng kho ng vài gi . ðó là d u hi u màn hình s p h ng? Chưa h n. N u tình tr ng này có th kh c ph c b ng cách t t màn hình ñi r i b t l i thì nguyên nhân ch là nh ng trư ng ñi n t r i rác trên màn hình. Thay vì t t màn hình, b n có th nh n nút gi i t (degauss button) trên băng ñi u khi n c a màn hình, nút này thư ng có hình m t mi ng nam châm nh . Màn hình s nh p nháy trong ch c lát r i tr v bình thư ng. Màn hình rung Màn hình 19 inch m i c a tôi t nhiên b rung. Có th kh c ph c ñư c không? Trư c h t c n ph i nói r ng ñ rung c a màn hình là m t ñ c tính liên quan ñ n t l "làm tươi" (refresh) theo chi u d c. T l làm tươi là s l n trong m t giây màn hình v l i toàn b hình nh ñang hi n th . N u t l này dư i 70 Hz (là 70 màn hình/giây) màn hình có th b rung. Trung bình con s này ph i n m trong kho ng t 75 ñ n 85 Hz, th m chí cao hơn n u b n thư ng xem hình có ñ phân gi i cao. Bây gi hãy ki m tra xem card ñ h a và màn hình có làm t t trách nhi m c a mình không. ð xác ñ nh t l làm tươi c a card ñ h a, ñ u tiên b n nh n ñúp vào bi u tư ng Display trong Control Panel r i ch n nhãn Settings. Sau ñó nh n nút Advanced và ch n Adapter. B n s nhìn th y m t s l a ch n phía cu i h p tho i: Optimal, m c ñ nh Adapter, và m t t p h p các t l làm tươi riêng cho m t s adapter. Không ph i màn hình nào cũng h tr t t c các t l làm tươi, vì th b n ph i xem k tài li u hư ng d n ñi kèm v i màn hình. C hai phương án Optimal và m c ñ nh Adapter s ch n m t t l làm tươi d a trên nh ng h n ch c a màn hình. Optimal thi t l p t l cao hơn, nhưng ñ Windows ñưa ra m t t l t i ưu thì nó cũng c n ph i bi t nh ng gi i h n c a màn hình. N u Windows không th tìm th y Converted to pdf by tech24.vn
 10. Tech24.vn – nơi b n có th tìm th y nh ng gì b n c n ! file.inf cho màn hình thì nó s t ñ ng ñưa ra t l làm tươi là 60 Hz. Ch n Monitor trong h p tho i Properties c a adapter. N u màn hình c a b n không ñư c li t kê trong danh sách, b n nh t nút Change và làm theo các ch d n. Màn hình d ch ng Máy tính nhà c a tôi có màn hình r t khác v i màn hình cơ quan khi hi n th cùng m t hình nh. Màn hình máy tính cơ quan hi n th hình nh r t rõ nét còn màn hình nhà thì cho hình m hơn dù ñã h t s c ñi u ch nh. Có ph i màn hình cũ nhà c a tôi s p h ng? N u nói v ch t lư ng hình nh thì không ph i màn hình nào cũng như nhau. Màn hình cũ có th ñã ñ n tu i "v hưu" vì khi thành ph n phospho c a màn hình tr nên già c i thì hình nh mà nó hi n th b m và nhòe. ð kh c ph c t m th i tình tr ng này b n có th ch nh ñ tương ph n và ñ sáng c a màn hình. Tuy nhiên ñ ng nh m l n gi a hình m (blurring) v i hình có bóng (ghosting). N u hình có bóng thì có th là do card ñ h a và màn hình k t n i v i nhau chưa t t, b n hãy c n th n ki m tra l i ch c m này. Dây cáp "r m" ho c quá dài cũng là m t nguyên nhân. Th thay dây m i xem tình hình có ñư c c i thi n không. Trình b o dư ng màn hình Trình b o dư ng màn hình (screen saver) có giúp kéo dài tu i th c a màn hình? Nh n ñ nh trên ch ñúng v i màn hình monochrome. Màn hình phospho màu ngày nay ch u ñ ng t t hơn b c ti n b i c a chúng. Vì v y, screen saver có giá tr gi i trí nhi u hơn là giúp kéo dài tu i th . Không nh ng th , vi c ch y screen saver còn có th làm màn hình mau h ng hơn. ðúng là ñ sáng c a phân t phospho trên màn hình s b m d n ñi sau m t th i gian s d ng nhưng thành ph n b h ng ñ u tiên l i là súng ñi n t (electron gun), b ph n d n ñư ng cho chùm tia chi u sáng c a màn hình. Vì v y cách t t nh t ñ b o dư ng màn hình là thi t l p các công c qu n lý màn hình ñ màn hình ñư c t ñ ng t t ñi khi không s d ng. Trong Windows 98, b n có th kích ho t và hi u ch nh nh ng thi t l p này trong m c Power schemes n m trong bi u tư ng Power Management c a Control Panel. ðơn gi n hơn, b n ch c n t t h n màn hình khi không dùng ñ n nó trong m t th i gian. M t con tr Tôi m i cài ñ t m t ph n m m ñ h a m i và sau ñó, khi làm vi c trong chương trình này, con tr b bi n m t m i khi tôi nh n vào thanh menu. Vì sao v y? Nh ng v n ñ v ñ h a thư ng x y ra khi có s xung ñ t gi a ng d ng và trình ñi u khi n ñ h a sai ho c cũ. ð xác ñ nh xem v n ñ c a b n có ph i do trình ñi u khi n ñ h a hay không, b n hãy th cài driver VGA c a Windows. Cách làm như sau: nh n phím ph i vào My Computer, ch n Properties, nh n vào nhãn Device Manager r i ch n View devices by type, nh n ñúp vào Display adapters. Ti p theo, nh n ñúp vào adapter màn hình, ch n Driver, ch n ti p Update Driver r i nh n Next. Chưa h t, b n nh n vào Display a list, ch n Next, nh n Show all hardware, ch n Standard display types trong danh sách các nhà s n xu t và Standard Display Adapter trong danh sách Models. Nh n Next ñ k t thúc. Thi t b ngo i vi Modem c a tôi phát ra ti ng n khi làm vi c. Làm th nào ñ kh c ph c? Trong Control Panel, b n nh n ñúp vào bi u tư ng Modems r i ñi m sáng modem c a b n trong danh sách. Sau ñó ch n Properties. Trong ô General b n s th y m t thanh trư t ñi u ch nh m c ñ âm Converted to pdf by tech24.vn
 11. Tech24.vn – nơi b n có th tìm th y nh ng gì b n c n ! thanh modem phát ra. N u modem c a b n không h tr tính năng này thì b n t i ô Connection và nh n vào nút Advanced. Ơ ñây có h p "Extra settings" ñ b n thêm m t s l nh ñi u khi n modem. ð modem gi im l ng khi làm vi c, gõ ATMO. K t n i b gián ño n Tôi r t b c mình khi modem t nhiên ng t k t n i t i ISP. Mà ñi u này x y ra r t thư ng xuyên, kho ng 2 l n/gi . Nguyên nhân này do ñâu: ph n m m, ph n c ng hay ISP? Nh ng l n m t k t n i m t cách ng u nhiên thư ng x y ra khi modem ho c c ng tu n t không duy trì ñư c dòng lưu thông c a d li u. S b t l c này có th do nh ng ñi u ki n v ñư ng dây, ph n c ng ñã cũ, ho c c hai. Sau ñây là m t s cách ñ làm ch m l i dòng lưu thông d li u và t ñó có th kh c ph c ñư c v n ñ . ð u tiên trong Control Panel, b n m Modems và nh n vào Properties. Ơ phía cu i ô General, b n có th thay ñ i t c ñ t i ña c a modem b ng cách ch n t c ñ ch m hơn sau ñó k t n i l i ñ n ISP. ði u này t t nhiên làm ch m t c ñ modem, nhưng b n l i có th duy trì ñư c k t n i. B n có th th cách khác là t i ô Connection trong Properties và nh n vào nút Port settings. Có hai thanh ñi u khi n lu ng d li u thông qua c ng tu n t . Kéo ngư c hai thanh này v bên trái r i th k t n i l i. Modem không giao ti p ñư c v i DOS Tôi m i mua m t h th ng Celeron-433 nhưng không làm sao cho modem làm vi c ñư c v i các ph n m m giao ti p DOS cũ. T i sao? Nhi u h th ng r ti n có modem ph n m m (Winmodem) không làm vi c ñư c trong môi trư ng DOS. Modem lo i này thi u nh ng ph n c ng có trong các modem chu n. Thay vì s d ng chip, chúng l i dùng ph n m m lưu trên ñĩa c ng ñ ch huy các ho t ñ ng, mà nh ng ph n m m này l i ch ch y trong Windows. N u quá yêu các chương trình DOS cũ c a mình, b n hãy b ti n mua m t modem m i, lo i l p trong có giá 40 USD ñ n 80 USD mà thôi. Modem X Modem m i c a tôi làm vi c r t t t khi k t n i Web nhưng m t s tính năng, như Caller ID, l i không có tác d ng. Tôi có ph m sai l m khi cài ñ t? R t có th . Nhi u v n ñ có th x y ra khi b n cài ñ t không ñúng driver cho modem. Khi b t ñ u cài ñ t m t modem, Windows s tìm ki m thông tin c u hình sao cho phù h p v i modem ñó, n u không th y thông tin c n thi t, Windows s coi modem c a b n là lo i chung chung, có kh năng th c hi n các ho t ñ ng cơ b n ch không ch a nh ng tính năng riêng ñư c thi t k ñ c trưng cho lo i modem ñó. N u b n cài ñ t modem b ng ph n m m ñi kèm thì thư ng không có v n ñ gì x y ra, nhưng cũng nên vào Web site c a nhà s n xu t ñ xem có trình ñi u khi n m i không. ð bi t ñang dùng phiên b n trình ñi u khi n nào, b n nh n ñúp vào tên modem trong Device Manager và ch n nút Driver. Nút Update Driver kh i ñ ng m t trình wizard d n b n ñi qua các bư c cài ñ t m t trình ñi u khi n m i t cơ s d li u trình ñi u khi n c a Windows có trong ñĩa CD-ROM Windows, ho c cũng có th trên ñĩa m m, ñĩa c ng ho c CD-ROM c a nhà s n xu t modem. R c r i c a máy in Converted to pdf by tech24.vn
 12. Tech24.vn – nơi b n có th tìm th y nh ng gì b n c n ! Văn b n và hình nh trong Word khi tôi in t máy in laser trông c như b nóng ch y ra v y. Hãy giúp tôi! Máy in c a b n có th ñã ñ n lúc ph i s a ch a, nhưng trư c h t b n nên th m t s bi n pháp r ti n hơn xem sao. ð u tiên, b n ph i ñ c ph n "Các tình hu ng ñ i v i máy in" cũng trong bài này. N u nh ng ch d n ñây không giúp ñư c gì, và máy in l i là lo i h tr Postscript, hãy ch y m t trình ñi u khi n Postscript. N u vi c in n tr l i bình thư ng thì có th nguyên nhân là do file unidrv.dll b h ng. Hãy sao l i phiên b n g c t ñĩa CD-ROM Windows 98. B n cũng có th th b qua ch c năng spooling c a Windows. ðây là ch c năng chuy n tác v in thành m t ñ nh d ng d li u trung gian g i là EMF, lưu tr l i r i sau ñó in ra. G i tác v in tr c ti p ñ n máy in là b qua qui trình này và vì th tránh ñư c nh ng xung ñ t mà máy in có th có v i ch c năng spooling trong Windows. ð t t/m spooling, b n m Details trong menu Properties và nh n vào Spool Settings. Máy in tr c tr c? T ô Details c a máy in b n nh n vào nút Spool Settings (A). Sau ñó b n có th th b t/t t tính năng Spooling (B) ho c cũng có th thay ñ i ñ nh d ng d li u c a nó ñ có th s d ng RAM máy in m t cách hi u qu hơn (C). Cu i cùng, b n hãy th in t DOS. Cách ñơn gi n ñ làm vi c này là ch n Restart in DOS mode trong menu Shutdown c a Windows và ch cho d u nh c DOS xu t hi n. T i d u nh c, b n gõ dir>LPT1 và Enter. Câu l nh ñơn gi n này t o m t danh sách thư m c các tên file và sau ñó g i chúng ñ n máy in. N u danh sách này ñư c in ra mà không có v n ñ gì thì có v như v n ñ b n nêu là do l i ph n m m, ch không ph i l i ph n c ng. Còn n u c g ng này ch ng mang l i ñi u gì thì hãy nhanh chóng g i cho b ph n h tr k thu t. Hình nh không ñ ng ñ u Khi tôi in file văn b n b ng máy in laser thì không có v n ñ gì x y ra. Nhưng n u là file hình nh thì ch in ñư c m t ph n c a hình nh ñó. T i sao? Có th máy in không có ñ b nh ñ in toàn b hình nh. N u thư ng xuyên ph i in ñ h a, b n nên tăng cư ng b nh . N u máy in c a b n ñã có trên 1 MB b nh thì có th trình ñi u khi n máy in không s d ng b nh ñó. M Properties c a máy in b ng cách nh n phím ph i vào bi u tư ng máy in trong folder Printer. Sau ñó ch n Device options. N u th y thi t l p b nh thì ki m tra xem thông s có phù h p không. B n cũng có th t i ô Details, nh n vào nút Spool Settings và ñ i thi t l p 'Spool data format' t EMF thành RAW. Vi c làm này có th làm tăng hi u qu RAM c a máy in. Phương cách cu i cùng là h b t ñ phân gi i c a máy in trong m c Graphics. Cách này làm gi m ch t lư ng hình nh c a hình in ra nhưng ti t ki m ñư c b nh c a máy in. Chu t khó ñi u khi n Tôi thay ñ i ñ phân gi i c a màn hình t 640x480 thành 800x600 và th là con tr chu t tr nên r t khó ñi u khi n. Có th kh c ph c ñư c không? Bi u hi n b t thư ng c a chu t thư ng là do có xung ñ t gi a trình ñi u khi n chu t và trình ñi u khi n màn hình. ð xác ñ nh c th , nh n phím ph i chu t vào My Computer, vào Properties và ch n Performance. Sau ñó nh n nút Graphics r i ñ y con tr trên thanh Hardware acceleration m t n c v bên Converted to pdf by tech24.vn
 13. Tech24.vn – nơi b n có th tìm th y nh ng gì b n c n ! trái. N u sau ñó chu t ho t ñ ng l i bình thư ng thì có nghĩa là b n ñã có xung ñ t v i trình ñi u khi n. Các v n ñ v USB Tôi có máy tính Pentium-233 ch y Windows 95 v i các c ng USB g n s n, nhưng tôi không làm sao cho chu t USB ho t ñ ng ñư c. Ch ng l USB không ph i là lo i Plug and Play? USB là Plug and Play. Nhưng có c ng USB không có nghĩa là chu t ch c ch n s làm vi c ñư c. Khi m i có USB, m t s máy tính ñư c g n c ng USB ch nh m "l y le" ch lúc ñó các ñ c t USB chưa ra ñ i. ð thi t l p m t k t n i USB, b n ph i có ñúng lo i ph n c ng, ñúng phiên b n Windows (Win 95 OSR2 ho c Win 98), và ñúng BIOS. Mu n bi t máy tính ñã có s n USB chưa, b n ch y usbready.exe, m t ti n ích mi n phí ñ ki m tra h th ng và cho bi t máy còn c n nh ng gì. T i file này t Web site USB (www.usb/usbready.exe). N u có m t c ng chưa ñư c gán ch c năng, b n có th thêm các c ng USB v i m t card m r ng PCI như USB BusPort c a Belkin giá 50 USD (www.belkin.com). Các tình hu ng ñ i v i máy in Th t khó ch u n u b n ñang mu n in m t file quan tr ng mà l i th y xu t hi n dòng ch "Error writing to LPT1" trên màn hình. R t có th máy in b h ng, nhưng trư c khi mang máy ñi s a b n th làm theo các ch d n sau ñây: 1. Ki m tra ngu n ñi n và gi y. Ph i ñ m b o là máy ñã ñư c c m vào ngu n ñi n và gi y có s n trong khay. Gi i phóng b nh máy in b ng cách t t máy trong giây lát r i b t l i. 2. Ki m tra dây cáp. Cáp máy in ph i ñư c g n ch t c ñ u máy tính và ñ u máy in. N u cáp quá cũ ho c quá dài thì vi c truy n tín hi u cũng không ñư c t t. Hãy b ra vài ch c nghìn ñ ng ñ mua m t dây cáp m i, lo i IEEE 1284 (ch không ph i tương thích IEEE 1284) ch t lư ng cao. 3. Ki m tra các c ng. Vào Device Manager (nh n phím ph i chu t vào My Computer r i ch n Properties). T i 'PORTS (COM and LPT)' và nh n ñúp vào thi t l p LPT1. Ph i ñ m b o là h p tho i 'Device status' không có các xung ñ t IRQ và DMA. 4. Dàn x p các xung ñ t. N u b n có xung ñ t DMA v i c ng song song thì ph i ki m tra xem c ng này có ñư c c u hình là ECP không. ECP ñư c dùng trong ña s các máy in m i, giúp tăng t c ñ in nh s d ng RAM c a máy tính. N u máy in dùng ECP và b n b xung ñ t DMA, thì hãy ch ñ nh c ng song song là m t DMA không ñư c s d ng thông qua chương trình thi t l p CMOS ho c Device Manager. N u máy in không h tr ECP, b n c n c u hình c ng song song sao cho ch m hơn và tương thích trong thi t l p CMOS. ða s các máy tính ñ u có 4 thi t l p. Thi t l p chu n là ch m nh t nhưng l i có kh năng tương thích r ng. 5. Cài ñ t trình ñi u khi n m i. N u trình ñi u khi n b tr c tr c ho c quá cũ, b n hãy cài ñ t m t phiên b n m i b ng cách vào folder Printers (ch n Start.Settings.Printers) và xóa bi u tư ng máy in c a b n ñi. Sau ñó t i Web site c a nhà s n xu t máy in b n ñang dùng ñ t i v và cài ñ t m t trình ñi u khi n m i. Còn n u không, b n cài ñ t l i trình ñi u khi n hi n t i thông qua bi u tư ng Add Printer. Tìm ki m s c ð ng nh c công tìm ki m s c , chúng s t tìm ñ n b n. Và ch ng nào chúng ñ n gõ vào máy tính c a b n thì b n ch mu n nhanh chóng t ng kh chúng ra kh i c a. M c dù có nhi u ti n ích t các hãng th ba, nhưng b n v n c nên ch n ñi m xu t phát là các công c trong Win95 và Win98. 1. Các wizard kh c ph c h ng hóc. C Win95 và Win98 ñ u có các wizard giúp gi i quy t các tranh ch p ph n c ng và nhi u v n ñ khác. ð xem danh sách các wizard này b n ch n Start.Help, vào ô Index r i gõ troubleshooting. Converted to pdf by tech24.vn
 14. Tech24.vn – nơi b n có th tìm th y nh ng gì b n c n ! 2. Device Manager. ðây là công c r t h u hi u ñ phát hi n nh ng tr c tr c ph n c ng và thay ñ i thông s cài ñ t. Nh n phím ph i vào My Computer và ch n Properties ñ tìm Device Manager. Bi u tư ng vòng tròn vàng xung quanh d u ch m than (!) là thông báo có s c . 3. Ti n ích System Information. B n có th tìm ti n ích tuy t v i này c a Win98 t i Start.Programs.Accessories.System Tools. Ti n ích có 3 ph n: Hardware Resources cho b n thông tin sơ b v IRQ, DMA cùng m t s tài nguyên khác; Components li t kê t t c nh ng thi t b có s c và cung c p thông tin v driver; Software Environment ch ra nh ng chương trình ñang ch y. 4. Ti n ích System Configuration. N m trong menu Tools c a ti n ích System Information, chương trình này cho phép hi u ch nh, vô hi u hóa, ho c ch y m t ph n hay toàn b các file h th ng, ch ng h n như system.ini và autoexec.bat. Theo cách này b n có th bi t chính xác nguyên nhân c a v n ñ là do ñâu. 5. System File Checker. ðây là m t công c khác có trong ti n ích System Information c a Win98. Nó có th phát hi n các file b h ng ho c không theo chu n, sau ñó t thay b ng các phiên b n g c có trong ñĩa CD-ROM Windows 98. 6. Registry Checker. Có l ñây là công c quan tr ng nh t trong các chương trình c a System Information. Nó quét Registry và s a ch a m t vài h ng hóc nh t ñ nh. Th nhưng ch c năng quan tr ng nh t c a Registry Checker l i là sao lưu các file Registry (system.dat và user.dat) và nhi u file quan tr ng khác. Converted to pdf by tech24.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2