intTypePromotion=1

Cân bằng trắng - White Balance

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
155
lượt xem
66
download

Cân bằng trắng - White Balance

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có lẽ đây là một trong những câu hỏi được nhiều bạn sử dụng máy ảnh số đặt ra nhất vì hiểu được sự quan trọng và ảnh hưởng của nó tới kết quả ảnh chụp ra trong các điều kiện ánh sáng khác nhau. Trong các loại máy dCam hay BCam thì bạn thường không có khả năng "Fine-tune" (vi chỉnh) cho cân bằng trắng nhưng việc lựa chọn WB theo điều kiện ánh sáng thực tế luôn cho kết quả tốt hơn là chế độ "Auto WB". Còn với các dSLR thì việc vi chỉnh WB lại là...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cân bằng trắng - White Balance

  1. Cân b ng tr ng - White Balance Có l ây là m t trong nh ng câu h i ư c nhi u b n s d ng máy nh s t ra nh t vì hi u ư c s quan tr ng và nh hư ng c a nó t i k t qu nh ch p ra trong các i u ki n ánh sáng khác nhau. Trong các lo i máy dCam hay BCam thì b n thư ng không có kh năng "Fine-tune" (vi ch nh) cho cân b ng tr ng nhưng vi c l a ch n WB theo i u ki n ánh sáng th c t luôn cho k t qu t t hơn là ch "Auto WB". Còn v i các dSLR thì vi c vi ch nh WB l i là m t vi c làm òi h i kinh nghi m th c t và ph thu c vào t ng chi c dSLR c th . Kinh nghi m th c hành luôn là quý báu nh t là khi nó l i ư c chia x v i t t c m i ngư i. Tôi xin ư c lư c trích, gi i thi u v i các b n bài vi t c a tác gi N.v Niekerk v vi c vi ch nh cân b ng tr ng v i thân máy nh Nikon D100. Nguyên t c u tiên: There is no single white balance setting that will cover every situation. Không có m t cân b ng tr ng nào l i có th ng d ng cho t t c các trư ng h p. N u như trên các di n àn v nhi p nh có th b n ã nghe nói t i vi c vi ch nh cân b ng tr ng "Cloudy -3" dùng cho m i i u ki n ánh sáng. Cách làm này có hi u qu trong m t s i u ki n ánh sáng nh t nh th nhưng nó không ph i là gi i pháp cho t t c các trư ng h p ánh sáng khác nhau. B n có th th ng d ng và s nhanh chóng nh n th y gi i h n c a nó trong th c t . Ch duy nh t bám vào m t cách WB là t mình h i mình. Nh ng cách ch nh WB khác nhau t n t i vì ơn gi n: ánh sáng thay i trong các i u ki n khác nhau.
  2. Th m chí m c dù WB có th ư c thay i khi b n ch p v i c u trúc nh RAW th nhưng vi c ch nh s a nh c a b n s ơn gi n hơn n u b n s d ng úng WB khi ch p. Có khá nhi u b n ch p nh b ng c u trúc NEF c a Nikon (c u trúc RAW c a Nikon) v n cho r ng có th s d ng b t kỳ WB nào th m chí khi s sai l ch là r t l n vì sau ó b n có th hi u ch nh l i b ng Nikon Capture Editor. Ý tư ng này nhanh chóng ưa b n vào ngõ c t khi WB sai làm m t m t s kênh m u (colour channels) trong nh và vi c hi u ch nh WB tr nên khó khăn nh t là trong các vùng ánh sáng cao. Theo ý ki n c a tác gi thì các ch WB c a D100 cho k t qu nh trung tính trong a ph n các trư ng h p ánh sáng khác nhau. Th nhưng Niekerk v n mu n vi ch nh (Fine-tune) các WB này. Incandescent Ch WB v i ánh sáng èn dây tóc m u vàng cho ta ngay l p t c k t qu t t vì nó gi m thi u và th m chí lo i b ánh sáng vàng da cam r t thành công. tăng tông m u m áp cho b c nh thì tác gi dùng "Incandescent -1". Fluorescent Ch cân b ng tr ng này cũng cho k t qu t t nhưng v n l in m ch nh ng èn nê-ông này hay cho các ánh sáng r t khác bi t. B n c n xem l i trên màn hình LCD trư c khi quy t nh tăng hay gi m tông m u m c a nh. Direct Sunlight Ch WB này cho nh p và m u s c trung tính trong a s các i u ki n ánh n ng khác nhau. N u b n mu n làm nh có tông m u m hơn thì có th
  3. gi m b t i -1 ho c -2 (Daylight-2 tương ương v i WB c a èn flash theo như "Manuel" c a Nikon hư ng d n) Flash Ch WB này cho m t k t qu hoàn h o v i các èn "SpeedLight" c a Nikon th m chí ngay c khi b n ch p flash b ng ch ph n x ánh sáng (bounce). Tác gi nh n xét khi ch p v i èn "Quantum or Dynalight strobes" thì nh có tông màu hơi và b n có th hi u ch nh l i b ng Nikon Capture Editor v i c u trúc NEF. Cloudy Tác gi ưa vi ch nh "Cloudy-1" có nh m nhi u hơn trong i u ki n ánh sáng l nh khi tr i y mây. Shade Tác gi nh n xét ch WB này cho tông m u nh quá m trong a s các trư ng h p nhưng nó v n có ích khi c n n. Fill-in flash Khi s d ng èn flash ngoài tr i (cho ánh sáng l nh hơn ánh sáng thư ng) thì b n nên s d ng các WB tuỳ theo hoàn c nh. Tuy nhiên tác gi l i ưa thích s d ng duy nh t m t WB cho lo t nh ch p. Lý do r t ơn gi n: n u c n ph i hi u ch nh WB thì b n có th áp d ng m t ch s duy nh t cho t t c các t m nh. Kinh nghi m c a tác gi cho th y khi ch p nh ngoài tr i mà a s các t m nh không dùng flash ngoài tr i thì ông luôn dùng WB "Daylight" ngay c khi ch p "fill-in". N u như trong lo t nh ch p ngoài tr i b n dùng nhi u flash "fill- in" thì nên t WB "Flash" ơn gi n vì chúng ta d ch p nh n m t tông m u m
  4. hơn m t tông m u l nh trên da. Còn khi dùng "fill-in" v i th i ti t x u thì tác gi dùng WB "Cloudy-1" luôn có tông m u m. Auto white balance Tác gi không tán thư ng ch này (và tôi cũng hoàn toàn ng h ) vì m t lý do gi n d : nó làm cân b ng t t c các ánh sáng khác bi t trong khuôn hình. Gi s b n ch p m t lo t nh trong cùng m t i u ki n ánh sáng v i nh ng c nh v t khác nhau thì sau ó b n s g p khó khăn hi u ch nh chính xác tông m u cho t ng v t th cân b ng v i nhau, c bi t là khi b n có v n v i tông m u da. Thêm vào ó là "Auto white balance" ch có th " oán ch ng" hình nh mà nó i di n. Ch ng h n khi b n ch p c nh r ng cây mùa thu v i các tông m u , vàng, da cam...Auto WB s tìm cách chuy n tông m u m này v giá tr trung bình và như th b n s m t h t t t c các s c m u quy n rũ này. So really, I can't recommend to anyone to use the Auto White Balance Tác gi th t s mu n khuyên chúng ta không nên dùng "Auto WB". Preset white balance Cách t WB theo thông s k thu t cá nhân này cho b n m t kh năng tuy t v i khi ch p nh trong các i u ki n ánh sáng ph c t p như khi các ngu n ánh sáng tr n l n gi a ánh sáng èn vàng và èn nê-ông. Vi c t ch WB này là r t ơn gi n cho D100 (cũng như cho các máy dCam). Khi mà i u ki n ánh sáng cho nh tông m u l nh thì "Preset WB" luôn cho k t qu như ý. Tác gi dùng "Kodak Grey card" ch nh ch WB này và c hai m t m u tr ng cũng như m u xám u cho cùng m t k t qu : tông nh "blue-tinged" - xanh nh .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2