intTypePromotion=1
ADSENSE

Cân đối kế toán - Bảng mẫu

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

2.747
lượt xem
453
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế toán tài chính là kế toán thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin liên quan đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp cho người quản lý và những đối tượng ngoài doanh nghiệp, giúp họ ra các quyết định phù hợp với mục tiêu mà họ quan tâm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cân đối kế toán - Bảng mẫu

  1. Maãu soá B 01-DN Cty :………………. Maõ Soá Thueá :…………………. BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Naêm 200…….. Ñôn vò tính: Ñoàng. TAØI SAÛN MAÕ SOÁ SOÁ ÑAÀU NAÊM SOÁ CUOÁI KYØ 1 2 3 4 100 - - A. TAØI SAÛN LÖU ÑOÄNG VAØ ÑAÀU TÖ NGAÉN HAÏN I. Tieàn 110 - - 1. Tieàn maët taïi quyõ (goàm caû ngaân phieáu) 111 2. Tieàn göûi ngaân haøng 112 3. Tieàn ñang chuyeån 113 II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 120 - 1. Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn 121 2. Ñaàu tö ngaén haïn khaùc 128 3. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn (*) 129 III. Caùc khoaûn phaûi thu 130 - - 1. Phaûi thu cuûa khaùch haøng 131 2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 3. Thueá giaù trò gia taêng ñöôïc khaáu tröø 133 - 4. Phaûi thu noäi boä 134 - . Voán kinh doanh ôû caùc ñôn vò tröïc thuoäc 135 . Phaûi thu noäi boä khaùc 136 5. Phaûi thu theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây döïng 137 6. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 138 6. Döï phoøng khoaûn phaûi thu khoù ñoøi (*) 139 IV. Haøng toàn kho 140 - - 1. Haøng mua ñang ñi treân döôøng 141 2. Nguyeân lieäu, vaät lieäu toàn kho 142 3. Coâng cuï, duïng cuï trong kho 143 4. Chi phí saûn xuaát, kinh doanh dôû dang 144 5. Thaønh phaåm toàn kho 145 6. Haøng hoùa toàn kho 146 - 7. Haøng göûi ñi baùn 147 8. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho ( * ) 149 V. Taøi saûn löu ñoäng khaùc 150 - - 1. Taïm öùng 151 2. Chi phí traû tröôùc 152 3. Chi phí chôø keát chuyeån 153 - 4. Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù 154 5. Caùc khoaûn caàm coá , kyù cöôïc, kyù quyõ ngaén haïn 155 VI. Chi söï nghieäp 160 - 1. Chi söï nghieäp naêm tröôùc 161 2. Chi söï nghieäp naêm nay 162
  2. 200 - - B. TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH, ÑAÀU TÖ DAØI HAÏN I. Taøi saûn coá ñònh 210 - - 1. Taøi saûn coá ñònh höõu hình 211 - - . Nguyeân giaù 212 - . Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 213 2. Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính 214 - . Nguyeân giaù 215 . Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 216 3. Taøi saûn coá ñònh voâ hình 217 - . Nguyeân giaù 218 . Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 219 II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 220 - 1. Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn 221 2. Goùp voán lieân doanh 222 3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc 228 4. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö daøi haïn (*) 229 III. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 230 IV. Caùc khoaûn kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn 240 - V. Chi phí traû tröôùc daøi haïn 241 250 - - TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN SOÁ SOÁ NGUOÀN VOÁN MAÕ SOÁ ÑAÀU CUOÁI NAÊM KYØ 1 2 3 4 300 - - A. NÔÏ PHAÛI TRAÛ I. Nôï ngaén haïn 310 - - 1. Vay ngaén haïn 311 2. Nôï daøi haïn ñeán haïn traû 312 3. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 313 4. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 314 5. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 315 - 6. Phaûi traû coâng nhaân vieân 316 7. Phaûi traû cho caùc ñôn vò noäi boä 317 8. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 318 9. Phaûi traû theo tieán ñoä keá hoïach hôïp ñoàng xaây döïng 319 II. Nôï daøi haïn 320 - - 1. Vay daøi haïn 321 2. Nôï daøi haïn khaùc 322
  3. 3. Traùi phieáu phaùt haønh 323 III. Nôï khaùc 330 - - 1. Chi phí phaûi traû 331 2. Taøi saûn thöøa chôø xöû lyù 332 3. Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn 333 - 400 - - B. NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU I. Nguoàn voán, quyõ 410 - - 1. Nguoàn voán kinh doanh 411 2. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn 412 3. Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi 413 4. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 414 5. Quyõ döï phoøng taøi chính 415 6. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 416 9. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB 417 II. Nguoàn kinh phí , quyõ khaùc 420 - 1. Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi 422 2. Quyõ quaûn lyù cuûa caáp treân 423 - 3. Nguoàn kinh phí söï nghieäp 424 . Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm tröôùc 425 . Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm nay 426 3. Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ 427 430 TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN CAÙC CHÆ TIEÂU NGOAØI BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN SOÁ SOÁ CHÆ TIEÂU ÑAÀU CUOÁI NAÊM KYØ 1. Taøi saûn cho thueâ ngoaøi - - 2. Vaät tö, haøng hoùa nhaän giöõ hoä, nhaän gia coâng - - 3. Haøng hoùa nhaän giöõ hoä , nhaän gia coâng - - 4. Nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù - - 5. Ngoaïi teä caùc loïai - - 6. Haïn möùc kinh phí coøn laïi 7. Nguoàn voán khaáu hao cô baûn hieän coù - Ghi chuù: Soá lieäu trong caùc chæ tieâu coù daáu (*) ñöôïc ghi baèng soá aâm döôùi hình thöùc ghi trong ngoaëc ñôn(). naêm 200… Laäp ngaøy thaùng KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG GIAÙM ÑOÁC
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=2747

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2