intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Can thiệp nâng cao tuân thủ quy trình kỹ thuật tiêm an toàn của điều dưỡng tại bệnh viện Bắc Thăng Long năm 2012

Chia sẻ: Nữ Nữ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
49
lượt xem
5
download

Can thiệp nâng cao tuân thủ quy trình kỹ thuật tiêm an toàn của điều dưỡng tại bệnh viện Bắc Thăng Long năm 2012

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêm là kỹ thuật cơ abnr và phổ biến, đóng vai trò quan trọng trong điều trị bệnh nhân. Tuy nhiên, tiêm không an toàn có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng người bệnh. Để có thể tăng tỷ lệ tuân thủ quy trình tiêm an toàn tại bệnh viện, nghiên cứu thiết kế can thiệp trước sau không có nhóm đối chứng, kết hợp định lượng và định tính được thực hiện trên toàn bộ 53 điều dưỡng trung cấp hệ 2 năm của các khoa lâm sàng tại bệnh viện Bắc Thăng Long trong thời gian từ 12/2011-7/2012.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Can thiệp nâng cao tuân thủ quy trình kỹ thuật tiêm an toàn của điều dưỡng tại bệnh viện Bắc Thăng Long năm 2012

| TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> Can thieäp naâng cao tuaân thuû quy trình kyõ thuaät<br /> tieâm an toaøn cuûa ñieàu döôõng taïi beänh vieän Baéc<br /> Thaêng Long naêm 2012<br /> Leâ Thò Kim Oanh (*), Ñoã Quang Thuaàn (*), Buøi Thò Thu Haø (**)<br /> <br /> Tieâm laø kyõ thuaät cô baûn vaø phoå bieán, ñoùng vai troø quan troïng trong ñieàu trò beänh nhaân. Tuy nhieân<br /> tieâm khoâng an toaøn coù theå gaây nguy hieåm ñeán söùc khoeû vaø tính maïng ngöôøi beänh. Ñeå coù theå taêng tyû<br /> leä tuaân thuû quy trình tieâm an toaøn taïi beänh vieän, nghieân cöùu thieát keá can thieäp tröôùc sau khoâng coù<br /> nhoùm ñoái chöùng, keát hôïp ñònh löôïng vaø ñònh tính ñöôïc thöïc hieän treân toaøn boä 53 ñieàu döôõng trung<br /> caáp heä 2 naêm cuûa caùc khoa laâm saøng taïi beänh vieän Baéc Thaêng Long trong thôøi gian töø 12/2011-7/2012.<br /> Vôùi caùc giaûi phaùp can thieäp nhö taäp huaán, theo doõi giaùm saùt, tyû leä tuaân thuû quy trình tieâm an toaøn<br /> (TAT) ñaõ taêng töø 0% tröôùc can thieäp leân 54,7% sau can thieäp, vôùi ñieåm trung bình taêng töø 1,00±<br /> 0,00 leân 1,54± 0,50 vaø söï khaùc bieät coù yù nghóa thoáng keâ (P

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản