intTypePromotion=3

Câu hỏi trắc nghiệm Chuyên đề nguồn điện xoay chiều

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
88
lượt xem
7
download

Câu hỏi trắc nghiệm Chuyên đề nguồn điện xoay chiều

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề nguồn điện xoay chiều', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi trắc nghiệm Chuyên đề nguồn điện xoay chiều

  1. Câu h i tr c nghi m Chuyên đ ngu n đi n xoay chi u Câu 1. Cho khung dây có N vòng dây, đư ng kính m i vòng d = 20 cm, đ t khung dây trong m t t trư ng có B= 400àT pháp tuy n c a khung h p v i B m t góc ϕ. Tìm t thông qua khung, tìm giá tr c c đ i, và c c ti u c a t thông A. Φ = BS cos ϕ và Φ(max) = 0,012Wb B. Φ = BS sin ϕ và Φ(max) = 0,012Wb C. Φ = BSN cos ϕ và Φ(max) = 6,28.10-4 Wb D. Φ = BSN cos ϕ và Φ(max) = 0,05 Wb Dùng các d ki n sau đây đ gi i các câu 2 và 3 M t khung dây b t có d = 10 cm, B = 1,2.10 – 2 T, m t ph ng khung dây vuông góc v i t trư ng, R= 2 , kéo cu n dây ra kh i t trư ng trong th i gian 0,01 s. Ch n đáp án đúng Câu 2. Tìm đ bi n thiên t thông và su t đi n đ ng su t hi n trên khung dây A. ∆Φ = 0,0565 Wb, e = 5,65 V C. ∆Φ = 0,0141 Wb, e = 1,41 V B. ∆Φ = 0,0141 Wb, e = 0,07 V D. ∆Φ = 0,0565 Wb, e = 1,41 V Câu 3. Bi t khung dây kín, xác đ nh đi n lư ng chuy n qua m t ti t di n c a dây trong thowif gian trên A. 0,028 C B. 1,41 àC C. 14,1 àC D. 7,03 mC Câu 4. T thông qua m t khung dây ph thu c vào các y u t nào? A. Kích thư c c a m t vòng dây và s vòng dây B. Đ l n c a c m ng t t i đó C. Góc c a tr c ng dây và véc tơ c m ng t t i đó
  2. D. C 3 y u t trên Câu 5. Su t đi n đ ng xu t hi n trên cu n c m đư c xác đ nh theo công th c A. e = - L ∆Φ B. e = - L ∆ I C. e = - L ∆I/∆ t D. e = - L ∆Φ/ ∆t Câu 6. Cho t thông bi n thiên qua m t khung dây có bi u th c: Φ = 2.10 -2 .cos(720t – π/3) Wb. Xác đ nh su t đi n đ ng c m ng su t hi n trên khung dây A. e = - 14,4sin(720t – π/3) V B. e = 14,4sin(720t – π/3) V C. e = 144sin(720t – π/3) V C. e = 14,4sin(720t + π/6) V Câu 7. M t cu n dây có đi n tr R, tính đi n lư ng chuy n qua cu n dây trong th i gian t thông bi n thiên qua cu n dây ∆q A. ∆q = - ∆Φ/( R ∆t) B. ∆q = R ∆Φ/∆t C. ∆q = - ∆Φ/ ∆t D. R Câu 8 Trong th i gian là 4 ms dòng đi n qua c ôn c m bi n thiên m t lư ng là 4mA, su t đi n đ ng trên m ch là 1,2V. Xác đ nh h s t c m c a cu n dây A. 1,2 mH B. 1,2 H C. 12 mH D. 0,12 H Câu 9 Cho m t khung dây có di n tích là S quay trong t trư ng B v i v n t c góc ω khong thay đ i. Xác đ nh xu t đi n đ ng c m ng xu t hi n trong khung A. Φ = NBS cos( ωt) B. e = ωBSN sinωt C. e = ∆Φ/∆t D. A và C Câu 10 Cho m t khung dây quay trong t trư ng đ u, m nh đ nào sau đây là đúng? A. Ph n t o ra t trư ng là ph n ng B. Ph n t o ra dòng đi n là ph n ng C. Ph n t o ra t trư ng luôn quay D. Ph n t o ra dòng đi n luôn đ ng yên Câu 11. máy phát đi n xoay chi u thì m nh đ mô t đúng c u t o c a máy là A. Ph n t o ra t trư ng là ph n c m B. Ph n t o ra dòng đi n là ph n c m C. Ph n c m và ph n ng đ u có th đ ng yên hay chuy n đ ng D. A và C
  3. Câu 12. Ch n phát bi u đúng khi nói v máy phát đi n xoay chi u m t pha A. Các cu n c m đư c qu n trên các lõi thép làm b ng tôn silic B. Trong ph n l n các máy phát ph n c m ph i là nam châm vĩnh c u C. Khi roto quay v i t c đ n vòng/s, s c p c c là p thì f = np D. A và C Câu 13. Máy phát đi n xoay chi u m t pha có p c p c c, s vòng quay c a rôto là n (vòng/phút) thì t n s dòng đi n xác đ nh là: A. f = np B. f = 60np C. f = np/60 D. f = 60n/p Câu 14. Cho máy có 4 c p c c, t n s là f = 50 Hz, tìm s vòng quay c a roto A. 25 vòng/s B. 50 vòng/s C. 12,5 vòng/s D. 75 vòng/s Câu 15. Khi n = 360 vòng/phút, máy có 10 c p c c thì t n s c a dòng đi n mà máy phát ra A. 60 Hz B. 30 Hz C. 90 Hz D. 120 Hz Câu 16. M t máy phát đi n có hai c p c c rôto quay v i t c đ 30 vòng/phút, máy phát đi n th hai có 6 c p c c.H i máy phát đi n th hai ph i có t c đ là bao nhiêu thì hai dòng đi n do các máy phát ra hòa vào cùng m t m ng đi n A. 15 vòng/phút B. 30 vòng/phút C. 10 vòng/phút D. 12 vòng/phút M t máy phát đi n xoay chi u có 2 c p c c, ph n ng có hai cu n dây, máy phát ra dòng đi n có t n s f = 50 Hz, tr l i các câu h i sau. (C9 và C10) Câu 17. V n t c góc quay c a rôto là ( vòng/s) A. 25 B. 50 C. 75 D. 100 Câu 18. Cho su t đi n đ ng hi u d ng là 220 V. Φ(max) = 5 mWb, tính s vòng dây trên m i cu n dây. A. 99 vòng B. 49,5 vòng C. 198 vòng D. 150 vòng
  4. C©u 19. M t dòng đi n xoay chi u i = 6,28sin100πt(A) qua bình đi n phân đ ng dung d ch H2SO4 v i đi n c c Pt. Tính theo Coulomb đi n lư ng t i qua bình trong 5 phút. A. 100 C B. 150 C C. 200 C D. 600 C Câu 20. M t dòng đi n xoay chi u i = 6,28sin100πt(A) qua bình đi n phân đ ng dung d ch H2SO4 v i đi n c c Pt. Tính th tích h n h p khí thu đư c m i đi n c c trong th i gian 16 phút 5 giây. A. 0,112 l B. 0,224 l C. 0,336 l D. 1,12 l Câu 21 Cho m t máy bi n th có hi u su t 80%. Cu n sơ c p có 150 vòng, cu n th c p có 300 vòng. Hai đ u cu n th c p n i v i m t cu n dây có đi n tr ho t đ ng 100 , đ t c m 0,1/π H. H s công su t m ch sơ c p b ng 1. Hai đ u cu n sơ c p đư c đ t hi u đi n th xoay chi u có U1 = 100V, t n s 50Hz. Tính công su t m ch th c p. A. 100W B. 150W C. 200W D. 250W Câu 22 Cho m t máy bi n th có hi u su t 80%. Cu n sơ c p có 150 vòng, cu n th c p có 300 vòng. Hai đ u cu n th c p n i v i m t cu n dây có đi n tr ho t đ ng 100 , đ t c m 0,1/π H. H s công su t m ch sơ c p b ng 1. Hai đ u cu n sơ c p đư c đ t hi u đi n th xoay chi u có U1 = 100V, t n s 50Hz. Tính cư ng đ hi u d ng m ch sơ c p. A. 1,5A B. 1,8A C. 2,0A D. 2,5A Câu 23. M t máy phát đi n có ph n c m g m hai c p c c và ph n ng g m hai c p cu n dây m c n i ti p. S c đi n đ ng hi u d ng c a máy là 220V và t n s 50Hz. Cho bi t t thông c c đ i qua m i vòng dây là 4MWb. Tính s vòng dây c a m i cu n trong ph n ng. A. 48 vòng B. 50 vòng C. 60 vòng E. 62 vòng Câu 24 M t máy phát đi n có ph n c m g m hai c p c c và ph n ng g m hai c p cu n dây m c n i ti p. S c đi n đ ng hi u d ng c a máy là 220V và t n s 50Hz. Cho bi t t thông c c đ i qua m i vòng dây là 4MWb. Tính s vòng dây c a m i cu n trong ph n ng.
  5. A. 50 vòng B. 54 vòng C. 60 vòng D. 62 vòng Câu 25 M t đư ng dây có đi n tr 4 d n m t dòng đi n xoay chi u m t pha t nơi s n xu t đ n nơi tiêu dùng. Hi u đi n th hi u d ng ngu n đi n lúc phát ra là U = 5000V, công su t đi n là 500kW. H s công su t c a m ch đi n là cosφ = 0,8. Có bao nhiêu ph n trăm công su t b m t mát trên đư ng dây do t a nhi t? A. 10% B. 12,5% C. 16,4% D. 20% Câu 26 M t máy phát đi n ba pha m c hình sao có hi u đi n th pha Up =115,5V và t n s 50Hz. Ngư i ta đưa dòng ba pha vào ba t i như nhau m c hình tam giác, m i t i có đi n tr thu n 12,4 và đ t c m 50mH. Tính cư ng đ dòng đi n qua các t i. A. 8A B. 10A C. 11A D. 12A Câu 27. M t máy phát đi n ba pha m c hình sao có hi u đi n th pha Up =115,5V và t n s 50Hz. Ngư i ta đưa dòng ba pha vào ba t i như nhau m c hình tam giác, m i t i có đi n tr thu n 12,4 và đ t c m 50mH. Tính công su t do các t i tiêu th . A. 3500W B. 3625W C. 3700W D. 3720W Câu 28. Cu n th c p c a m t máy bi n th có 990 vòng. T thông xoay chi u trong lõi bi n th có t n s 50Hz và giá tr t thông c c đ i b ng 1MWb. Tính giá tr hi u d ng và các giá tr t c th i c a s c đi n đ ng cu n th c p. A. E = 110V; e = 110sin100πtV B. E = 110V; e = 156sin100πtV C. E = 156V; e = 156sin100πtV D. E = 220V; e = 311sin100πtV Câu 29. Cu n sơ c p c a m t máy bi n th có 1023 vòng, cu n th c p có 75 vòng. Đ t vào hai đ u c a cu n sơ c p m t hi u đi n th xoay chi u có giá tr hi u d ng 3000V. N i hai đ u cu n th c p b ng m t đi n tr thu n R = 10 . Tính cư ng đ hi u d ng c a dòng đi n trong m ch th c p. A. 22A B. 19,4A C. 14,2A D. 11A
  6. Câu 30 Cu n sơ c p c a m t máy bi n th có 1023 vòng, cu n th c p có 75 vòng. Đ t vào hai đ u c a cu n sơ c p m t hi u đi n th xoay chi u có giá tr hi u d ng 3000V. Ngư i ta n i hai đ u cu n th c p vào m t đ ng cơ đi n có công su t 2,5kW và h s công su t cosφ = 0,8 thì cư ng đ hi u d ng trong m ch th c p b ng bao nhiêu? A. 22A B. 19,4A C. 14,2A D. 12,6A Câu 31 Ngư i ta c n truy n m t công su t đi n m t pha 10000kW dư i m t hi u đi n th hi u d ng 5kV đi xa. M ch đi n có h s công su t cosφ = 0,8 . Mu n cho t l năng lư ng m t trên đư ng dây không quá 10% thì đi n tr c a đư ng dây ph i có giá tr trong kho ng nào? A. 10 < R < 12 B. R < 14 C. R < 16 D. 16 < R < 18
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản