Câu hỏi trắc nghiệm phần niken

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
6
download

Câu hỏi trắc nghiệm phần niken

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trắc nghiệm phần niken', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi trắc nghiệm phần niken

  1. MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ HOÁ HỌC THPT ---------------------------------------------------------------------------- Caâu 1: Cho EZn 2 / Zn 0 0 0,76V ; EFe2 / Fe 0 0,44V ; ECu 2 / Cu 0 0,34V ; E Ni 2 / Ni 0,26V ; Tính oxi hoùa cuûa caùc ion treân giaûm daàn theo thöù töï: A. Cu2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+ C. Zn2+ > Fe2+ > Cu2+> Ni2+ B. Zn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Cu2+ D. Ni2+ > Cu2+ > Fe2+ > Zn2+ Giaûi: Caâu A ñuùng do E0 caøng lôùn thì tính oxi hoùa caøng lôùn, tính khöû caøng beù. Caâu 2: Ñieän phaân 100 ml dung dòch NiSO4 0,04M (anod trô) vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän I = 0,25A. Sau 1 giôø, khoái löôïng Ni thoaùt ra baùm ôû ñieän cöïc laø: A. 0,275 gam B. 0,236 gam C. 0,55 gam D. A, B, C sai Giaûi: Caâu B ñuùng 0,1 0,004 2 96500 Ñeà NiSO4 ñieän phaân hoaøn toaøn thì caàn t 308,8( s ) 3600( s ) neân sau 1 giôø thì NiSO4 0,25 ñaõ ñieän phaân hoaøn toaøn hay: mNi = 59 0,004 = 0,236 gam Caâu 3: Trong caùc hôïp kim sau, hôïp kim khoâng gæ laø: A. Fe-Cr-Cu B. Fe-Al-Zn C. Fe-Co-Ni D. Fe-Cr-Ni Giaûi: Caâu D ñuùng vì Fe-Cr-Ni laø inox khoâng gæ Caâu 4: Troän 100 ml dung dòch NiCl2 0,1 M vôùi 300 ml dung dòch NaOH 0,05M ñeán phaûn öùng hoaøn toaøn loïc taùch keát tuûa caân naëng m1 gam. Hoøa tan hoaøn toaøn m1 gam keát tuûa trong dung dòch NH3 dö thaáy taïo thaønh m2 phöùc [Ni(NH3)6](OH)2. Giaù trò cuûa m1, m2 laàn löôït laø: A. 0,93g ; 1,95g C. 0,6975g ; 1,4625g B. 1,395g ; 2,925g D. A, B, C ñeàu sai Giaûi: Caâu C ñuùng Ni2+ + 2OH- Ni(OH)2 C0 0,01 0,015 (mol) -3 -3 [ ] 2,5.10 --- 7,5.10 (mol) Ni(OH)2 + 6NH3 [Ni(NH3)6](OH)2 -3 7,5.10 7,5.10-3 mol Vaäy m1 = 93.7,5.10-3 = 0,6975 gam m2 = 195.7,5.10-3 = 1,4625 gam Caâu 5: Toång heä soá caân baèng cuûa phaûn öùng: Ni(OH)2 + KBrO + H2O Ni(OH)3 + KBr laø: A. 6 C. 8 B. 7 D. A, B, C ñeàu sai Giaûi: Choïn caâu B vì: 2Ni(OH)2 + KBrO + H2O 2Ni(OH)3 + KBr Caâu 6: Saûn phaåm cuûa phaûn öùng hoøa tan Ni(OH)3 trong dd HCl dö laø: A. NiCl3 + H2O C. Ni + Cl2 + H2O B. NiCl2 + Cl2 + H2O D. A, B, C ñeàu sai Giaûi: Caâu B ñuùng vì Ni(OH)3 laø chaát oxi hoùa maïnh oxi hoùa Cl thaønh Cl2 vaø bò khöû thaønh Ni2+ - Caâu 7: Hoøa tan hoaøn toaøn 12,9 gam hoãn hôïp A goàm Ni vaø Fe vaøo löôïng dö dung dòch HCl thaáy taïo ra V1 lít khí H2 (ñktc). Daãn toaøn boä khí thoaùt ra qua oáng ñöïng löôïng dö boät CuO nung noùng ñeán phaûn öùng hoaøn toaøn thaáy khoái löôïng chaát raén giaûm ñi 3,6 gam. % khoái löôïng Fe vaø Ni trong hoãn hôïp A laàn löôït laø: A. 45,74% ; 54,26% C. 13,72% ; 86,28% B. 86,28% ; 13,72% D. 54,26% ; 45,74% Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 1
  2. MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ HOÁ HỌC THPT Giaûi: Choïn caâu D Khoái löôïng chaát raén giaûm baèng khoái löôïng Oxi trong CuO phaûn öùng vaäy soá mol O phaûn öùng laø soá mol H2O taïo 3,6 59a 56b 12,9 a 0,1 % Fe thaønh => n H 2O n H 2 0,225mol . Ta coù heä phöông trình: 16 a b 0,225 b 0,125 % Ni Caâu 8: Khaúng ñònh khoâng ñuùng trong caùc khaúng ñònh döôùi ñaây laø: A. Hoaït tính hoaù hoïc cuûa Fe > Co > Ni B. Fe, Co, Ni tan trong dung dòch Acid maïnh nhö HCl, H2SO4 loaõng giaûi phoùng H2 C. ÔÛ nhieät ñoä noùng ñoû, Ni phaûn öùng vôùi F2 taïo thaønh NiF3 D. Trong phoøng thí nghieäm, ngöôøi ta duøng cheùn nung Ni ñeå naáu chaûy kieàm Giaûi: Caâu C vì Ni khoâng bò F2 phaù huyû => nhöõng thieát bò trong khí quyeån F2 thöôøng ñöôïc laøm baèng Ni Caâu 9: Trong töï nhieân Ni coù naêm ñoàng vò vôùi haøm löôïng: Ni58 68,1% ; Ni60 26,2% ; Ni61 1,1% ; Ni62 3,6% ; Ni64 0,9%. Töø caùc soá lieäu cho treân, ta tính ñöôïc khoái löôïng nguyeân töû trung bình cuûa Ni vôùi giaù trò: (ñvC): A. 58,697 C. 58,344 B. 59,012 D. A, B, C ñeàu sai 58 68,1 60 26,2 61 1,1 62 3,6 64 0,9 Giaûi: Caâu A ñuùng vì M N i 58,697 100 Caâu 10: Caùc khaúng ñònh sau ñeàu ñuùng ngoaïi tröø: A. Fe, Co, Ni laø nhöõng kim loaïi hoaït ñoäng maïnh ñöùng tröôùc H trong daõy hoaït ñoäng hoaù hoïc cuûa kim loaïi B. Fe, Co, Ni bò nam chaâm huùt vaø döôùi taùc duïng cuûa doøng ñieän trôû thaønh nam chaâm C. Hôn 80% löôïng Ni saûn xuaát ra ñeå cheá taïo hôïp kim D. Ni(OH)2 laø chaát raén maøu luïc, beàn vôùi khoâng khí vaø chæ bò bieán ñoåi khi taùc duïng vôùi nhöõng chaát oxi hoùa maïnh. Giaûi: Caâu A vì Fe, Co, Ni laø nhöõng kim loaïi hoaït ñoäng hoùa hoïc trung bình ñöùng sau Mg trong daõy hoaït ñoäng hoùa hoïc cuûa kim loaïi. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 2
Đồng bộ tài khoản