Câu hỏi vấn đáp triết học Mac- Lênin

Chia sẻ: Le Thanh Dat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
337
lượt xem
0
download

Câu hỏi vấn đáp triết học Mac- Lênin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích những điều kiện ra đời của Triết học Mác và nêu những giai đoạn chủ yếu trong sự hình thành và phát triển của triết học Mác-Lênin.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi vấn đáp triết học Mac- Lênin

  1. Diễn đàn Sinh viên Hành chính www.HanhchinhVN.Com Câu hỏi thi vấn đáp môn Triết học Câu 1. Phân tích những điều kiện ra đời của Triết học Mác và nêu những giai đoạn chủ yếu trong sự hình thành và phát triển của triết học Mác-Lênin. Câu 2. Khái niệm thế giới quan, các hình thức thế giới quan. Nội dung, bản chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng với tư cách là hạt nhân của thế giới quan khoa học. Những nguyên tắc phương pháp luận của thế giới quan duy vật biện chứng và việc vận dụng chúng vào sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay? Câu 3. Trình bày lịch sử phát triển của phép biện chứng, những nội dung cơ bản của phép biện chứng và sự vận dụng những nguyên tắc phương pháp luận được rút ra từ sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay Câu 4. Trình bày và phân tích khái niệm phương pháp và phương pháp luận. Nêu các nguyên tắc phương pháp luận cơ bản và ý nghĩa của nó trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Câu 5. Phân tích cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện và quan điểm phát triển? Vận dụng quan điểm toàn diện và phát triển như thế nào trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay? Câu 6. Phân tích nội dung quy luật mâu thuẫn của phép biện chứng duy vật? Ý nghĩa của phương pháp luận của quy luật này trong việc phát hiện và phân tích mâu thuẫn ở nước ta hiện nay? Câu 7. Phân tích nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại? Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật này trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay? Câu 8. Phân tích nội dung quy luật phủ định của phủ định? Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật này trong việc xây dựng nền văn hóa mới tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở nước ta hiện nay? Câu 9. Quan niệm của triết học Mác – Lênin về thực tiễn, nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn? Ý nghĩa phương pháp luận của quan niệm này trong việc đổi mới tư duy lý luận và nhận thức con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta? Câu 10.
  2. Diễn đàn Sinh viên Hành chính www.HanhchinhVN.Com Quan niệm của triết học Mác – Lênin về lý luận và thực tiễn, quan hệ giữa thực tiễn và lý luận? Đảng ta vận dụng quan hệ này vào việc đổi mới tư duy lý luận như thế nào?
  3. Diễn đàn Sinh viên Hành chính www.HanhchinhVN.Com Câu 11. Quan điểm của triết học Mác – Lênin về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Vai trò quyết định của lực lượng sản xuất đối với quan hệ sản xuất? Luận chứng cho thấy, ngày nay khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp? Câu 12. Quan niệm của triết học Mác-Leenin về vai trò của khoa học, kỹ thuật và nhân tố con người trong lực lượng sản xuất ? Sự vận dụng quan điểm đó ở nước ta hiện nay ? Câu 13. Phân tích nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ? Vận dụng quy luật này luận chứng tính tất yếu của sự tồn tại và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay ? Câu 14. Phân tích nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tích chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ? Vận dụng quy luật này lý giải tính tất yếu của việc định hướng con đường phát triển xã hội Việt Nam hiện nay theo hướng xã hội chủ nghĩa ? Câu 15. Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng XH? Vận dụng mối quan hệ này vào việc luận chứng tính tất yếu của việc cải cách nền hành chính quốc gia ở nước ta hiện nay? Câu 16. Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng xã hội để phân tích vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự phát triển xã hội ở nước ta ? Câu 17. Phân tích luận điểm của Mác: “Tôi coi sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên”? Ý nghĩa phương pháp luận của luận điểm trên ? Câu 18. Vận dụng lý luận hình thái kinh tế - XH của Mác. Phân tích tính tất yếu của việc định hướng con đường đi lên CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ? Câu 19. Phân tích nội dung những nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ? Câu 20. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – lênin về mối quan hệ giữa vấn đề giai cấp, dân tộc, nhân loại và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn cách mạng hiện nay?
  4. Diễn đàn Sinh viên Hành chính www.HanhchinhVN.Com Câu 21. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-lênin về nguồn gốc và bản chất của nhà nước? Nêu quá trình hình thành tư tưởng về nhà nước pháp quyền trong lịch sử tư tưởng? Những đặc trưng của nhà nước pháp quyền? Câu 22. Quan niệm của chủ nghĩa Mác-Leenin về nguồn gốc và bản chất của nhà nước? Bản chất của nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam? Vai trò của nhà nước pháp quyền XHCN đối với việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay. Câu 23. Quan điểm của triết học Mác-lênin về bản chất con người và giải phóng con người? Ý nghĩa của quan điểm này đối với việc phát triển con người trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta ?
Đồng bộ tài khoản