intTypePromotion=1

Cây cảnh, cây hoa cảnh part 9

Chia sẻ: Asgfkj Aslfho | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
125
lượt xem
31
download

Cây cảnh, cây hoa cảnh part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hình thái: -Cây thảo cao 1-3 m, thân rễ mọc chằng chịt trên mặt đất, lá không cuống mọc so le dàI 30-40cm, rộng 5-9m cm, gốc tròn, đầu thuôn dàI thành mũi nhọn, mặt trên sẫm bóng, mặt dưới nhạt, hai mặt nhẵn, lưới bẹ nguyên. -Cụm hoa mọc o thân rễ thành bông, có 5-11 hoa màu trắng, lá bắc ngoàI có mũi nhọn ở đầ, lá bắc tong có loại răng nhỏ, đầu dàI 1,5-2 cm.Có 3 tràng, tràng dàI 22,5 cm, chia 3 thuỳ, thuỳ giữa hình khum, hai thuỳ bên nhỏ, cánh môI dạng thìa...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cây cảnh, cây hoa cảnh part 9

  1. 7. Dracaena surculosa Lindl. var. pustulata Hort. : Phất dụ trúc, Trúc Thiết Quan âm, Trúc Nhật Tên khác : Dracaena godseffiana 13. Dracaena marginata Lam. : Phất dụ lá hẹp Cây trồng ở Lăng Ông (Lê Văn Duyệt) . 14. Dracaena marginata ‘Tricolor’ : Phất dụ tam sắc Cây mới nhập trồng vài năm nay
  2. I.H×nh th¸i: -C©y th¶o cao 1-3 m, th©n rÔ mäc ch»ng chÞt trªn mÆt Sa nh©n tr¾ng ®Êt, l¸ kh«ng cuèng mäc so le dµI 30-40cm, réng 5-9m cm, gèc trßn, ®Çu thu«n dµI thµnh mòi nhän, mÆt trªn Amomum villosum sÉm bãng, mÆt d­íi nh¹t, hai mÆt nh½n, l­íi bÑ nguyªn. -Côm hoa mäc o th©n rÔ thµnh b«ng, cã 5-11 hoa mµu tr¾ng, l¸ b¾c ngoµI cã mòi nhän ë ®Ç, l¸ b¾c tong cã lo¹i r¨ng nhá, ®Çu dµI 1,5-2 cm.Cã 3 trµng, trµng dµI 2- 2,5 cm, chia 3 thuú, thuú gi÷a h×nh khum, hai thuú bªn nhá, c¸nh m«I d¹ng th×a trßn, ®­êng kÝnh 1,6-2 cm, cã däc ®á tÝa ë gi÷a phiÕn, mÐp nguyªn, ®Çu c¸nh m«I chia lo¹i thuú gËp ra phÝa sau . ChØ nhÞ dµI b»ng bao phÊn , bÇu gÇn h×nh cÇu cã l«ng mÞn. -Qu¶ h×nh cÇu, cã gai mÞn, nguyªn hoÆc xÎ ®«I, h¹t cã ¸o sÇn sïi. -Mua` hoa: th¸ng 4-5, mïa qu¶ th¸ng 6-7. II. Bé phËn dïng lµm thuèc: -Qu¶ sa nh©n, bá vá lÊy khèi h¹t mµu tr¾ng, ph¬I kh«, cã thÓ chÕ biÕn. III. C«ng dông: -Gióp tiªu ho¸ , ch÷a ®au bông l¹nh, tiªu ch¶y, n«n oÑ,®éng thai…. IV. øng dông trong c¶nh quan:
  3. I. H×nh th¸i: -C©y th¶n cao 1-1.5m. Th©n rÔ h×nh nãn, cã v»n ngangvµ khøa däc mang nh÷ng cñ h×nh trô to¶ ra theo h×nh ch©n vÞt, dµy, n¹c, co mµu vµng nh¹t ë trong vµ nh÷ng vßng NghÖ ®en xanh ë cñ giµ. Ngoµi nh÷ng cñ h×nh trô, th©n rÔ cßn mang nh÷ng cñ h×nh tr¸I xoan hoÆc h×nh trøng, mµu tr¾ng, cã cuèng dµI vµ m¶nh. L¸ h×nh mòi m¸c, dai 30-60cm, Cureuma zedoavia réng 7-8cm, kh«ng cuèng, cã bÑ dµI ë gèc, ®Çu nhän cã ®èm tÝa däc theo g©n gi÷a ë mÆt trªn, mÐp nguyªn h¬I uèn l­în -Côm hoa h×nh trô, dµI 20cm, réng 5cm, mäc tï th©n rÔ trªn c¸n mäc ë bªn c¹nh th©n. Th­êng xuÊt hiÖn tr­íc khi c©y ra l¸, l¸ b¾c phÝa d­íi mµu lôc nh¹t, l¸ b¾c phÝa ngäc kh«ng mang hoa sinh s¶n, mµu vµng nh¹t.Hoa nhiÒu mµu vµng, thuú h×nh mòi m¸c, bao phÊn kÐo dµi. -Mïa hoa qu¶ th¸ng 4-5. II. Bé phËn dïng lµm thuèc: Th©n rÔ thu h¸i vµo mïa thu ®«ng, röa s¹ch, th¸i l¸t ph¬i kh«. III. C«ng dông: Thuèc ch÷a ®au bông, ¨n kh«ng tiªu, ®©y h¬I, bÕ kinh, tÝch huyÕt. IV. øng dông trong c¶nh quan: - Th­êng trång thµnh d¶I, hµng c©y trong bån, trong chËu, trång s¸t víi bê t­êng hoa. - Còng cã thÓ trång thµnh bôi, khãm ë trong v­ên, cã thÓ trång thµnh b·I, trång trang trÝ v­ên. - NghÖ ®en cã nhiÒu mµu hoa nªn sÏ t« thªm sù rùc rì cho v­ên. Khi kh«ng cã hoa th× lµm nÒn xanh cho c¸c c©y kh¸c.
  4. Cọ • Livistona saribus
  5. Cọ Livistona chinensis
  6. Lụi, L.Grandis L. sp
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2