intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình cây rừng part 9

Chia sẻ: Asdfada Asfsgs | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

118
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Triền hoa ngoài Triền hoa trong Triền hoa trong nhị nhị nhị G (1- ):1-5:1 Quả hạch G (3-5):3-5:2 Quả hạch G 2-5:1-5:1 Quả hạch, quả nang, quả kí n có cánh VN có 8-10 chi trên 10 loài Triền hoa trong Triền hoa trong nhị nhị G 2- :2- :  G 2-5:1-5:2-  Quả hạch, quả nang, quả đại kép, quả mập VN có 25 chi, 100 loài Quả hạch, quả nang mềm có tử y, Quả nang khô hạt có cánh VN có 20 chi, 65 loài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình cây rừng part 9

 1. Anacardiaceae Burseraceae Simarubaceae Rutaceae Meliaceae K 3-5 rêi, hîp K 3-5 hîp K 3-5 rêi, hîp K 3-5 hîp K 3-5 rêi, hîp C rêi C rêi C rêi, hîp èng C rêi C rêi A1-2 vßng(1-) A 1-2 vßng A =C hoÆc 2C A =C hoÆc 2C A=2C hîp hì nh trô hoÆc cÇu TriÒn hoa ngoµi TriÒn hoa trong TriÒn hoa trong TriÒn hoa trong TriÒn hoa trong nhÞ nhÞ nhÞ nhÞ nhÞ G (1- ):1-5:1 G 2- :2- :  G 2-5:1-5:2-  G (3-5):3-5:2 G 2-5:1-5:1 Qu¶ h¹ch Qu¶ h¹ch Qu¶ h¹ch, qu¶ Qu¶ h¹ch, qu¶ Qu¶ h¹ch, qu¶ nang, qu¶ kÝn nang, qu¶ ®¹i nang mÒm cã cã c¸nh kÐp, qu¶ mËp tö y, Qu¶ nang kh« h¹t cã c¸nh VN cã 20 chi VN cã 5 chi VN cã 8-10 chi VN cã 25 chi, VN cã 20 chi, gÇn 60 loµi trªn 10 loµi trªn 10 loµi 100 loµi 65 loµi
 2. C¸c loµi ®¹i diÖn trong hä Anacardiaceae
 3. S¬n huyÕt S¬n ta SÊu Xoan nhõ Melanorrhoea Toxicodendron Dracontomelum Choerospondias laccifera succedanea duperreanum axillaris C©y gç nhì C©y gç nhá Gç lín C©y gç nhì Vá nøt däc. Vá nh½n Vá bong m¶ng Vá bong vÈy nhá Vá ®Ïo cã nhùa Vá ®Ïo cã nhùa Gèc cã b¹nh vÌ Th-êng ®æi ngän hµng nă n©u vµng sau ®en tr¾ng sau ®en m L¸ ®¬n L¸ KLC 1 lÇn lÎ L¸ KLC 1 lÇn lÎ L¸ KLC 1 lÇn lÎ Hình trøng Cã 9-15 l¸ chÐt. Cã 11-15 l¸ chÐt Cã 7-13 l¸ chÐt. ng-îc LC mäc gÇn ®èi LC mäc c¸ch LC mäc ®èi Đu«i nªm h¬i N¸ch g©n l¸ cã N¸ch g©n th-êng G©n song song Cuèng l¸ h¬i bÑt lÖch tóm l«ng cã tóm l«ng Hai mÆt l¸ nh½n MÆt d-íi h¬i b¹c L¸ cã vÞ chua L¸ non h¬i ®á MÐp l¸ nguyªn MÐp l¸ nguyªn MÐp l¸ nguyªn MÐp nguyªn hoÆc cã ră c-a hoÆc cã ră c-a ng ng th«
 4. Melanorrhoea Toxicodendron Dracontomelum Choerospondias laccifera succedanea duperreanum axillaris Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa tù chïm VC HT chïm VC ë HT chïm VC ë HT , d¹ng ë n¸ch l¸ n¸ch l¸ côm ngï VC n¸ch l¸ Hoa mäc lÎ C4, hì d¶i, xoÌ C 5 nh C5 C5 réng vµ sèng dai A 30 A5 A 10 A10 TriÒn hoa ngoµi TriÒn hoa trong TriÒn hoa trong TriÒn hoa ngoµi nhÞ nhÞ nhÞ nhÞ G (1-) :1:1 G 4-5:1:1 G 5:5:1. Th-êng G 5:5:1 cã 1-2 « bÞlÐp Qu¶ hì cÇu bÑt, Qu¶ hì trøng, Qu¶ hì cÇu, Qu¶ hì nh nh nh nh tr¸i C sèng dai t¹o ®Ø nh h¬i vÑo, chÝ mµu vµng, xoan, chÝ mµu n n thµnh 4 c¸nh qu¶ chÝ mµu vµng, h¹ch h¬i bÑt cã 4 vµng, cã vÞ chua. n khi kh« ®en vÕt lâm ë ®Ønh H¹ch cøng, dÝ nh vá, ®Ø cã 5 lç nh
 5. C¸c loµi ®¹i diÖn trong hä Burseraceae
 6. Tr¸m tr¾ng Tr¸m ® en Canarium album Canarium tramdenum C©y gç lín Gç lín Vá bong vÈy Vá bong vÈy Nhùa tr¾ng sau ®ôc Nhùa n©u ®en sau ®en L¸ KLC 1 lÇn lÎ L¸ KLC 1 lÇn lÎ 7-13 LC/LK 9-13 LC/LK LC mäc ®èi hoÆc gÇn ®èi LC mäc ®èi hoÆc gÇn ®èi MÆt d-íi l¸ chÐt phñ vÈy b¹c MÆt d-íi LC nh½n, l¸ th-êng dÇy rß n MÐp LC nguyªn MÐp LC nguyªn Cã l¸ kÌm Kh«ng cã l¸ kÌm
 7. Canarium album Canarium tramdenum HT xim VC hoÆc chïm ë n¸ch l¸ HT xim VC ë n¸ch l¸ Hoa Hoa HT < L¸ kÐp HT > L¸ kÐp K hîp gèc xÎ 3 thuú K hîp gèc Hoa xÎ thuú Hoa nguyªn A6 A6 G 3-5:3-5:2 G 3-5:3-5:2 Qu¶ h¹ch hì tr¸i xoan chÝ mµu nh n Qu¶ h¹ch hì tr¸i xoan chÝ mµu nh n xanh vµng h¹ch hì thoi cã 6 mói, nh tÝ ®en, 2 ®Çu gÇn trßn, Gê c¹nh m cã gê c¹nh, 2 ®Çu nhän trªn h¹ch nh½n
 8. C¸c loµi ®¹i diÖn trong hä Meliaceae
 9. Nhãm nhÞhîp hì trô nh Xoan ta L¸t hoa QuÕch tÝ a Melia azedarach Chukrasia tabularis Chisocheton chinensis C©y gç rông l¸ C©y gç lín C©y gç nhì Vá nøt hoÆc r¹n däc Vá nøt däc, nhiÒu ®èm Vá n©u ®en nh½n mµu tÝ ®en m dµi vßng quanh th©n L¸ kÐp l«ng chim 2-3 L¸ KLC 1 lÇn lÎ L¸ kÐp l«ng chim ch½n lÇn Mang 10-18 l¸ chÐt Mang 10-12 ®«i l¸ chÐt L¸ chÐt mäc ®èi LC mäc gÇn ®èi LC mäc gÇn ®èi L¸ chÐt hì tr¸i xoan nh L¸ chÐt hì trøng hoÆc nh L¸ hì tr¸i xoan dµi, nh dµi hoÆc tr¸i xoan thu«n trøng tr¸i xoan lÖch, ®«i khi KLC 2 lÇn gi¶ MÐp l¸ cã ră c-a th« ng MÐp l¸ nguyªn hoÆc cã MÐp l¸ nguyªn ră c-a th« ng L¸ nh½n N¸ch g©n cã tóm l«ng L¸ nh½n gèc cuèng l¸ phì to, cã hèc lâm ë nh phÝ trªn a
 10. Melia azedarach Chukrasia tabularis Chisocheton chinensis HT xim VC ë n¸ch l¸ HT xim VC ë ®Çu cµnh HT b«ng VC ë n¸ch l¸ Hoa M 5 Hoa M 5 Hoa M 4 K 5 hîp K 5 hì ®Ü nh a K 4 hîp C 5 mµu tÝ nh¹t m C 5, mµu vµng nh¹t C4 tr¾ng A 6-10 mÐp xÎ 7-8 thïy A 10-12 mÐp èng cã A8-10 mÐp xÎ 8- 10 10-12 ră nhá ră ng ng Bao phÊn lé ra ngoµi Bao phÊn lé ra ngoµi Bao phÊn kÝ trong èng n G 3-6:3-6:2 G 3:3:20-40 G 2-4:2-4:1 No·n ®Ý thµnh 2 tÇng nh Qu¶ h¹ch dµi 1-2cm, khi Qu¶ nang ho¸ gç hình Qu¶ nang mÒm, hì nh chÝ mµu vµng, qua n tr¸i xoan qu¶ lª ®«ng trªn cµnh sang H¹t dÑt cã c¸nh máng, H¹t mµu n©u ®en, cã vá mïa xu©n míi rông. xÕp chång chÊt ngang gi¶ mµu n©u vµng, bäc ë trong tõng « qu¶ gèc
 11. Nhãm nhÞhîp hì cÇu vµ nhÞrêi nh
 12. Xµ cõ Géi tr¾ng Géi nÕp L¸t khÐt Khaya Aphanamixis Amoora gigantea Toona sureni senegalensis grandifolia C©y gç lín Gç lín Gç lín C©y gç lín Vá bong vÈy. T¸n Cµnh non mang Cã nhùa tr¾ng Gèc cã b¹nh vÌ. xoÌ réng, ph©n sÑo cuèng l¸ hì dÝ . SÑo l¸ rông nh nh Vá dÇy nøt däc, cµnh thÊp tam gi¸c trªn cµnh hì tim sau bong m¶ng nh L¸ KLC 1 lÇn L¸ KLC 1 lÇn lÎ L¸ KLC 1 lÇn lÎ L¸ KLC 1 lÇn ch½n ch½n 3-6 ®«i LC 5-10 ®«i LC 5-7 ®«i LC 7-14 ®«i LC LC mäc gÇn ®èi LC mäc ®èi LC mäc ®èi LC mäc gÇn ®èi MÐp nguyªn, mÆt MÐp gîn sãng 2 mÆt nh½n bãng MÐp nguyªn hoÆc trªn nh½n bãng, Gèc th-êng phì nh MÐp l¸ th-êng h¬i gîn sãng. mµu lôc sÉm to, mÆt c¾t ngang nguyªn. Gèc PhiÕn l¸ nh½n, gèc cuèng hì nh cuèng l¸ phì to nh n¸ch g©n l¸ phÝ a tam gi¸c hì tam gi¸c nh sau cã tóm l«ng
 13. Khaya Aphanamixis Amoora gigantea Toona sureni senegalensis grandifolia Hoa M 4 hoÆc M3 HT xim VC HT xim VC HT xim VC ë HT c¸i hoÆc Hoa M3 Hoa M5 n¸ch l¸. d¹ng b«ng, HT d¹ng xim VC K 4 mµu lôc nh¹t K 3 hì cèc nh K 3 hîp gèc K hîp xÎ 5 thuú C4 xanh vµng C3 tr¾ng C 3 mµu tr¾ng C 5 mµu tr¾ng A(8) A(3-6) A(6-10) A 5 rêi TriÒn hoa hì ®Ü nh a TriÒn hoa næi gê TH mËp, cã mói TH kh«ng râ G 4:4:9-14 G 3:3:1-2 G 5:5:8-10 G 3:3:1-2 Qu¶ nang hì cÇu, nh Qu¶ nang mÒm Qu¶ nang hì tr¸i nh Qu¶ nang mÒm, vá ho¸ gç, nøt hì cÇu, khi chÝ nh n xoan dµi, vá qu¶ hình trøng trßn thµnh 4 m¶nh. vá qu¶ mÒm h¬i nhiÒu ®èm tr¾ng. mµu xanh vµng. H¹t dÑt, xung nøt ë ®Ø . H¹t cã nh H¹t dÑt, n©u bãng, H¹t cã vá gi¶ mµu quanh cã c¸nh qu¶ gi¶ mµu ®á 2 ®Çu cã c¸nh ®á bäc kÝn máng mµu n©u bäc kÝn máng kh«ng ®Òu vµng
 14. Bé Bå hßn - Sapindales ĐÆc ® iÓm chung cñ a hä Sapindaceae C©y gç, c©y bôi, ®«i khi lµ d©y leo. L¸ kÐp l«ng chim ch½n, l¸ kÐp 3 l¸ chÐt, Ý khi l¸ ®¬n, mäc t c¸ch. Kh«ng cã l¸ kÌm. Hoa tù xim viªn chuú. Hoa  l-ìng tÝ , ®¬n tÝ hay t¹p nh nh tÝ . nh K 4-6 C 4-6. Đ«i khi Co A 8-10. TriÒn hoa ngoµi nhÞ G 3:3:1-2 (th-êng chØcã 1 l¸ no·n ph¸t triÓn) Qu¶ ®a d¹ng th-êng lµ qu¶ nang hoÆc qu¶ mËp. H¹t th-êng cã vá gi¶ bäc kÝ hoÆc mét phÇn. n ViÖt Nam cã 30 chi, kho¶ng 90 loµi
 15. Bé Hoa mâm sãi –Scrophulariales ĐÆc ® iÓm chung cñ a hä Bignoniaceae C©y gç lín, c©y bôi hoÆc d©y leo. L¸ ®¬n hoÆc l¸ kÐp l«ng chim 1-3 lÇn, mäc ®èi, Kh«ng cã l¸ kÌm. Hoa tù xim hoÆc chïm ë n¸ch l¸ hoÆc ®Çu cµnh. Hoa l-ìng tÝ , kh«ng ®Òu. nh K hì chu«ng, xÎ 2-5 thïy hoÆc nøt theo 1 ®-êng d¹ng mo nh C hì èng hoÆc hì chu«ng, xÎ 5 thïy kh«ng ®Òu nhau, hì nh nh nh thµnh 2 m«i. A 5 ®Ý trªn èng C, th-êng 1 nhÞlÐp, 2 nhÞdµi tréi nh G 2:2:  (®«i khi cã 1 « ®Ý no·n bªn trªn v¸ch gi¶.) nh Qu¶ nang dµi, nøt thµnh 2 m¶nh, th-êng dµi vµ thâng H¹t nhiÒu, dÑp, th-êng cã c¸nh máng hoÆc l«ng.
 16. C¸c loµi ®¹i diÖn trong hä Bignoniaceae
 17. Đinh Đinh thèi Nó c n¸c Markhamia stipulata Fernandoa brillettii Oroxylon indicum C©y gç lín C©y gç nhì C©y gç nhá Vá dÇy, mµu x¸m Vá bong m¶ng Vá dÇy, h¬i sÇn sïi Cµnh non cã l«ng dÇy Ph©n cµnh thÊp Ph©n cµnh Ýt L¸ KLC 1 lÇn lÎ L¸ KLC 1 lÇn lÎ L¸ KLC 2-3 lÇn Cã 7-11 l¸ chÐt Cã 5-15 l¸ chÐt L¸ dµi 60-120cm L¸ chÐt hì trøng nh L¸ chÐt hì tr¸i xoan nh L¸ lín th-êng tËp trung hay trøng tr¸i xoan ë ngän, LC hì trøng nh L¸ non cã l«ng ë mÆt MÆt d-íi cã phñ l«ng L¸ nh½n Gèc cuèng l¸ d-íi mÞ vµ tuyÕn nhá ë gèc n phì to nh G©n bªn 9-11 ®«i G©n bªn næi râ mÆt d-íi G©n bªn 5-6 ®«i Cuèng l¸ chÐt ng¾n Cuèng l¸ chÐt ng¾n LC cã cuèng MÐp l¸ nguyªn hoÆc cã MÐp l¸ nguyªn hoÆc cã MÐp l¸ nguyªn ră c-a nhá ră c-a nhá ng ng Cã l¸ kÌm gi¶ Kh«ng cã l¸ kÌm gi¶ Kh«ng cã l¸ kÌm gi¶
 18. Markhamia stipulata Fernandoa brillettii Oroxylon indicum HT chïm ®Çu cµnh HT xim VC ë ®Çu cµnh HT chïm ë ®Çu cµnh Hoa to Hoa to Hoa to K 5 hì mo nh K 5 hì chu«ng nh K 5 hì chu«ng, mµu nh n©u tÝm C 5 mÇu vµng, m«i trªn C hîp gèc, mµu vµng C 5, hì chu«ng, mµu nh 2 thïy, m«i d-íi 3 thïy n©u t¹o thµnh 2 m«i tÝ ®á, xÎ 2 m«i m A 4, ®inh trªn èng C A 5 cã 2 nhÞdµi A 5 ®Ý trªn èng C nh G 2:2:  G 2:2:  G 2:2:  Qu¶ nang c¾t v¸ch, h¬i Qu¶ nang t¸ch « hì trô Qu¶ nang t¸ch « hì nh nh dÑt, dµi 40-50cm, réng dµi kho¶ng 40cm, cã 4 gi¶i dµi 60-100cm, khi 3-4cm, phñ l«ng dÇy c¹nh, ®Çu qu¶ nhän. Vá chÝ mµu n©u ®en nøt n mµu n©u. qu¶ ho¸ gç thµnh 2 m¶nh. H¹t dµi 5cm, cã c¸nh H¹t dÑt nh½n bãng, cã H¹t nhiÒu, dÑt, cã c¸nh c¸nh mµu tr¾ng, xÕp mµng trong suèt bao thµnh 2 hµng trong mçi quanh «.
 19. Bé Hoa m«i – Lamiales ĐÆc ® iÓm chung cñ a hä Verbenaceae C©y gç, c©y bôi hay cá. L¸ ®¬n hay kÐp ch©n vÞ th-êng mäc ®èi. t Kh«ng cã l¸ kÌm. Hoa tù ®a d¹ng. Hoa th-êng kh«ng ®Òu t¹o thµnh 2 m«i. K hîp gèc, mÐp cã 4-5 ră .ng C hîp, xÎ 4-5 thuú, xÕp lîp. A th-êng 4 trong ®ã cã 2 nhÞdµi tréi ®Ý trªn èng C. nh TriÒn hoa trong nhÞ. G 2-5:2-5:2 (th-êng cã v¸ch gi¶ t¹o thµnh 4-10 «) Qu¶ h¹ch hoÆc qu¶ nang
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=118

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2