intTypePromotion=1
ADSENSE

Chấp thuận chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong nước

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

114
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chấp thuận chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong nước', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chấp thuận chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong nước

  1. Chấp thuận chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong nước Thông tin Lĩnh vực thống kê: Cấp phép thành lập và hoạt động ngân h àng Cơ quan có th ẩm quyền quyết định: Ngân hàng nhà nước Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:
  2. Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong th ời hạn tối đa 32 ngày kể từ ngày nh ận đầy đủ hồ sơ theo quy định Đối tư ợng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Các bước Mô tả bước Tên bước Trường hợp tự nguyện xin đóng cửa chi nhánh/văn phòng đại diện, Tổ chức tín dụng phi ngân hàng ph ải nộp bộ hồ sơ cho Ngân hàng Nhà 1. Bước 1 nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) để xem xét, ch ấp thuận; 2. Bước 2 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, thẩm định hồ sơ;
  3. Mô tả bước Tên bước Trong th ời hạn tối đa 32 (ba mươi hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân h àng Nhà nư ớc Việt Nam có văn bản chấp thuận 3. Bước 3 ho ặc không chấp thuận cho Tổ chức tín dụng phi ngân h àng m ở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nư ớc ngo ài; Trong th ời gian 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đ ược văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng qu ản trị của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải ra quyết định chấm dứt họat động chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. Nội dung của Quyết định chấm dứt hoạt động được quy định tại Điều 10 Quyết định số 01/2008/QĐ-NHNN ngày 09/1/2008. Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong 4. Bước 4 nước của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng ph ải được gửi tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức tín dụng phi ngân h àng đ ặt trụ sở chính và nơi đặt chi nhánh hoặc văn phòng đ ại diện; đồng thời phải niêm yết công khai tại trụ sở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động; đăng báo Trung ương hoặc địa phương trong 03 (ba) số liên tiếp 15 (m ười lăm) ngày trước ngày ch ấm dứt hoạt động; Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có chi nhánh ho ặc văn phòng đại diện ch ấm dứt hoạt động có trách nhiệm giải quyết các nghĩa vụ cho các chủ 5. Bước 5 nợ và giải quyết các tồn tại khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
  4. H ồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ngư ời đư ợc uỷ quyền đề nghị chấm 1. dứt hoạt động chi nhánh hoặc văn phòng đại diện; 2. Văn bản ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với trường hợp uỷ quyền); Ngh ị quyết và biên bản họp Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động chi 3. nhánh hoặc văn phòng đ ại diện; Ý kiến của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, th ành phố trực thuộc 4. trung ương về việc tổ chức tín dụng phi ngân hàng đề nghị chấm dứt hoạt động chi nhánh hoặc văn phòng đ ại diện tại địa bàn; Phương án xử lý khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, trong đó nêu rõ thực trạng tài chính của chi nhánh hoặc văn phòng đ ại diện và 5. phương án xử lý các vấn đề tồn tại về tổ chức, hoạt động của chi nhánh hoặc văn phòng đ ại diện. Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2