Chapter 14 Quick Reference

Chia sẻ: Nghia Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Chapter 14 Quick Reference

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 14 Quick tham khảo để làm này Kê khai các loại tài sản, tên của nó, một nhận accessor, và accessor một bộ. Ví dụ: struct ScreenPosition (... công nhận int X ((... ) Tập hợp (... )) ... ) Khai báo một tài sản chỉ với một nhận accessor.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chapter 14 Quick Reference

  1. Chapter 14 Quick Reference To Do this Declare the type of the property, its name, a get accessor, and a set accessor. For example: struct ScreenPosition { Declare a read/write ... property for a struct or public int X class. { get { ... } set { ... } } ... } Declare a property with only a get accessor. For example: struct ScreenPosition { Declare a read-only ... property for a struct or public int X class. { get { ... } } ... } Declare a property with only a set accessor. For example: struct ScreenPosition { Declare a write-only ... property for a struct or public int X class. { set { ... } } ... } Declare a property with just the get or set keyword, or both. For Declare a property in an example: interface
  2. To Do this interface IScreenPosition { int X { get; set; } // no body int Y { get; set; } // no body } In the class or struct that implements the interface, declare the property and implement the accessors. For example: struct ScreenPosition : IScreenPosition { public int X { Implement an interface get { ... } property in a struct or set { ... } class. } public int Y { get { ... } set { ... } } }
Đồng bộ tài khoản