Chapter 3: Lớp và đối tượng

Chia sẻ: NGUYEN THI HUYNH GIAO | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

0
101
lượt xem
20
download

Chapter 3: Lớp và đối tượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xây dựng lớp đối tượng: Khai báo: class { [quyền truy xuất:] //khai báo các thành phần dữ liệu của lớp [quyền truy xuất:] //khai báo các thành phần hàm của lớp };

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chapter 3: Lớp và đối tượng

 1. Lập trình hướng đối tượng Hà Văn Sang Bộ môn: Tin học TC – KT Khoa: Hệ Thống Thông Tin Kinh tế - Học Viện Tài Chính Tel: 0982.165.568 Email: sanghv@hvtc.edu.vn Website: http://www.hvtc.edu.vn/sanghv 26/09/10 14:08 1
 2. CHƯƠNG III 26/09/10 14:08 2
 3. 1. Xây dựng lớp và đối tượng a. Khai báo class  { [quyền truy xuất:] //khai báo các thành phần dữ liệu của lớp [quyền truy xuất:] //khai báo các thành phần hàm của lớp }; 3/20
 4. a. Khai báo Trong đó: :  do người dùng đặt  tuân theo các qui tắc về tên Ví dụ: SV, NGUOI, Hoa_Don, ps, Ma_Tran… 4/20
 5. a. Khai báo [quyền truy xuất:]  Là khả năng truy xuất thành phần dữ liệu  Ngầm định là private priate: trong phạm vi lớp đó public: ở mọi nơi nếu đối tượng tồn tại protected: phạm vi lớp đó và các lớp con kế thừa  5/20
 6. a. Khai báo Thành phần của lớp  Có thể gồm: Dữ liệu  Thuộc tính Phương thức 6/20
 7. a. Khai báo Khai báo thành phần  Dữ liệu: Tương tự như khai báo biến    ; Chú ý: không được khởi tạo giá trị ban đầu 7/20
 8. a. Khai báo Khai báo thành phần  Hàm thành phần Cách 1: Khai báo trong lớp và định nghĩa ngoài lớp   tênlớp::([đối sô]) { //  } Cách 2: định nghĩa ngay trong lớp 8/20
 9. a. Khai báo Ví dụ 1: Xây dựng cấu trúc dữ liệu mô tả sinh viên: Dữ liệu: họ tên, ngày sinh, giới tính, Điểm toán,  lý, hóa, Đtb Phương thức: nhập, tính đtb, in  Lớp sinh viên 9/20
 10. a. Khai báo Ví dụ 2: Xây dựng cấu trúc dữ liệu mô tả các hóa đơn: Dữ liệu: mã vật tư, tên vật tư, loại phiếu, ngày  lập, khối lượng, đơn giá, thành tiền… Phương thức: nhập, tính thành tiền, in  Lớp các hóa đơn 10/20
 11. a. Khai báo Ví dụ 3: Xây dựng cấu trúc dữ liệu mô tả các phân số: Dữ liệu: tử số, mẫu số Phương thức: nhập, tối giản, in  Lớp các phân số 11/20
 12. b. Khai báo đối tượng Cú pháp:  ; Ví dụ: khai báo 2 đối tượng sinh viên SV sv1, sv2; Khi đó sv1, sv2 là hai đối tượng sinh viên 12/20
 13. c. Truy xuất thành phần Dữ liệu .; Ví dụ: truy xuất họ tên và ngày sinh của sv sv1.ht; sv2.ns; Nếu là con trỏ: ­>; 13/20
 14. c. Truy xuất thành phần Thành phần hàm .([ds đối số]); Ví dụ: truy xuất phương thức nhập và in của sv sv1.nhap(); sv2.in(); Với con trỏ: ­>.([đối số]); 14/20
 15. 2. Các phương thức Một đối tượng thường có 4 kiểu hành vi cơ bản Các phương thức khởi tạo: Constructor Các phương thức truy vấn: Queries Các phương thức cập nhập: Updates Các phương thức hủy: Destructor 15/20
 16. a. Hàm khởi tạo Khai báo: ([ds tham số]); Định nghĩa ngoài lớp: ::([ds tham số]) { //thân hàm } 16/20
 17. a. Hàm khởi tạo (tiếp) Như vậy hàm khởi tạo: Có với mọi lớp Tên hàm giống tên lớp Không có kiểu nên không cần khai báo Không có giá trị trả về Nếu không xây dựng thì chương trình tự động  sinh hàm khởi tạo mặc định Được gọi tự động khi khai báo thể hiện của lớp 17/20
 18. a. Hàm khởi tạo (tiếp) Một số hàm khởi tạo: ­ Hàm khởi tạo mặc định (default constructor) ­ Hàm khởi tạo sao chép (copy constructor) Khai báo: (const  &) Đối tượng mới sẽ là bản sao của đối tượng đã có 18/20
 19. b. Hàm hủy - Destructor Khai báo: ~(); Chức năng: - Hủy bỏ, giải phóng các đối tượng khi nó hết phạm vi tồn tại 19/20
 20. b. Hàm hủy (tiếp) Như vậy hàm hủy: Không có đối số Không có giá trị trả về Không định nghĩa lại Trùng tên với lớp và có dấu ~ ở trước Thực hiện một số công việc trứơc khi hệ thống  giải phóng bộ nhớ Chương trình dịch tự động sinh hàm hủy mặc  định 20/20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản