Chỉ thị 04/2003/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
97
lượt xem
15
download

Chỉ thị 04/2003/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 04/2003/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 04/2003/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ch Ø   Þ th c ñ a th è ng ® è c  N g © n  h µ n g  n h µ  n íc s è  04/2003/CT­N H N N   n g µ y  18 th¸ng 6 n¨ m  2003 v Ò   Ö c t¨ng  ê n g  c«n g  t¸c vi c   ki Ó m  s o¸t é i b é , ki Ó m  to¸n n é i b é  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc  n Trong  ÷ng  nh n¨m  Çn  y,  g ®© c«ng    Óm    éibé,kiÓm    éibé   t¸cki so¸tn     to¸nn   Ng ©n  µng  µ   íc®∙  õng bíc®i  µo  Ò   Õp,    nh  µ  ã  Êtl ng,t¸c h Nh n   t     v n n æn ®Þ v c ch  î     ®éng  Ých  ùc  n   Öu  t c ®Õ hi qu¶  ¹t®éng  ña    n  Þ  éc  ©n   µng   ho   c c¸c ®¬ v thu Ng h Nhµ   íc.Thñ  ëng    n  Þ  ∙  Ën  n  tr c¸c ®¬ v ® nh thøc ® îcý  Üa  µ  Çm      ngh vt quan  äng  tr cña c«ng    Óm     éibé  t¸cki so¸tn   nªn  ∙  ã  ù  ® c s quan  ©m   µ  chøc  iÓn khai t v tæ  tr     tètho¹t®éng  Óm    éibé  ¹ ®¬n  Þ  × nh.  ô     ki so¸tn   t i   vm V Tæng  Óm    íi ki so¸tv   chøc  n¨ng  µ®¬n  Þ  l  v tham  u m cho  èng  c  Th ®è trong lÜnh  ùc  Óm    v ki so¸t, Óm    ki to¸n  néibé  ©n  µng  µ   íc®∙  êng    Ng h Nh n   th xuyªn chØ  o    ®¹ nghiÖp  ô,kiÓm    éi v  so¸tn   bé  ¹    n  Þ, chinh¸nh  µ  µm  ètc«ng    Óm   t i ®¬ v     c¸c v l t  t¸cki to¸n néi bé, ®¶m         b¶o cho    n  Þ   éc  ©n   µng  µ   íc tu©n  ñ  ng  c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   th ®ó ph¸p  Ët,chÊp   lu   hµnh  ètc¸c chÕ     Ýnh  t    ®é ch s¸ch  ña  µ   íc vµ  ©n   µng  µ   íc,h¹n  c Nh n   Ng h Nh n   chÕ   ñiro thÊttho¸t µis¶n,n©ng  r        t   cao tr¸chnhiÖ m  ña  õng ®¬n  Þ  µ  çi c¸    ct  vvm  nh©n  trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  Ö m   ô.C¸n  é  µm         nhi v  b l c«ng    Óm    éi t¸cki so¸tn   bé, kiÓm     éi bé  ¹    n  Þ, chinh¸nh  òng  ∙  ã  Òu  ç  ùc thùc    to¸nn   t i ®¬ v     c¸c c ® c nhi n l   hiÖn  ètnhiÖ m  ô  îcgiao. t  v®  Tuy  nhiªn,bªn  ¹nh  ÷ng  Õt    c nh k qu¶  ∙  t ® îc,thêigian  ® ®¹      qua  c«ng    t¸c kiÓm    éibé,kiÓm    éibé  ©n  µng  µ   íccòng  ∙  éc  ém ét  è  so¸tn     to¸nn   Ng h Nh n   ® b l  s tån  ¹   ét  è  n  Þ  t iM s ®¬ v cßn  : xem   Ñ   nh c«ng    ù kiÓm     Óm     éi bé,  t¸ct   tra,ki so¸tn   dÉn  n   Öc  a  ©n  ñ  ng  ®Õ vi ch tu th ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët,c¬  Õ   Ýnh   lu   ch ch s¸ch  ña  µ   íc vµ  ©n   µng  µ   íc,cha  Êp  µnh  ètquy  Õ,    c Nh n   Ng h Nh n   ch h t  ch quy tr×nh nghiÖp  ô;C«ng    Óm    ña    é  Êp    v  t¸cki trac c¸n b c trªn, Æc   ÖtlµcÊp     ® bi     trªn trùctiÕp ®èi víi        c«ng  Öc  ña  Êp  íi a  y    êng  vi c c d   ch ®Ç ®ñ th xuyªn;Tr¸chnhiÖ m       tù kiÓm     ña    é  i víic«ng  Öc  a    so¸tc c¸n b ®è     vi ch cao,viÖc  Óm     Óm       ki tra,ki so¸t c«ng  Öc  Én nhau  ña    é  a  îcchó  äng;M ét  è  vi l   c c¸n b ch ®   tr   s nghiÖp  ô  Òm  n   v ti È rñiro    cao  ng  a  ã  nh ch c v¨n  b¶n  íng  Én  Þp  êi  y     h d k th ,®Ç ®ñ hoÆc   a  ùc ch th hiÖn  nghiªm  ócc¸cquy  nh  Ò   ¶m   t    ®Þ v® b¶o  toµn  ®∙  Én  n     ¹m,  an  nªn  d ®Õ viph cã  kh¶  n¨ng x¶y  thÊttho¸ttµis¶n  : viph¹m  ra       nh     nguyªn  ¾c  t b¶o  Ët m trong  qu¶n  ývµ  ö  ông  Ët  Èu    Ëp  ¬ng  ×nh thanh  l  s d m kh truyc ch tr   to¸n chuyÓn  Òn    ti ®iÖn  ö NHNN,  ¬ng  ×nh    äc  t  ch tr tinh øng  ông  d trong  nghiÖp  ô  v kho  ü, vi qu     ph¹m   c¸c quy  nh  toµn,chÕ       µo  ®Þ an    ®é ra v kho  ü.T¹im ét  è  n  Þ, chi qu     s ®¬ v     nh¸nh,Thñ  ëng  n  Þ, Gi¸m  c      tr ®¬ v   ®è chinh¸nh  kh«ng  quan  ©m  ng  t ®ó møc  µ   v cha  ùctiÕp chØ  o  tr     ®¹ c«ng    Óm    éibé  t¸cki so¸tn   nªn  ∙  ¹n  Õ   Õt  ® h ch k qu¶  ¹t ho   ®éng  Óm    éibé  ña  n  Þ. ki so¸tn   c ®¬ v § Ó   Þp  êikh ¾c  ôc  ÷ng  ån  ¹  k th   ph nh t ti trªn,n©ng    cao  Êt l ng  ch  î c«ng   t¸c kiÓm     éi bé, kiÓm   so¸tn     to¸n néi bé  ©n   µng  µ   íc trong  êigian  í       Ng h Nh n   th   ti , Thèng  c  ©n  µng  µ   ícchØ  Þ: ®è Ng h Nh n   th 1. Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c      tr c¸c ®¬ v thu   h Nh n   ®è chinh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  h Nh n     ph tr   Trung  ng  cø  µo  ¬ c¨n  v chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô  îcgiao tæ    v®    chøc  iÓn khaic«ng    Óm    éibé  ¹ ®¬n   tr     t¸cki so¸tn   t i   vÞ  ×nh  y  ,  êng  m ®Ç ®ñ th xuyªn,cã  Öu    hi qu¶  theo quy  nh  ¹ Ch ¬ng  , ®Þ ti  II Quy  chÕ   Óm     éi bé, kiÓm   ki so¸tn     to¸n néi bé  ©n   µng  µ   íc ban  µnh      Ng h Nh n   h theo  Quy Õt ®Þnh  486/2003/Q§­ NHNN  ngµy 19/5/2003 cña Thèng ®èc  Ng ©n   hµng  µ   íc,®¶m   Nh n   b¶o  Öc  ©n  ñ ph¸p luËt, ¬  Õ   Ýnh  vi tu th       ch ch c s¸ch cña  µ     Nh
  2. 2 níc,quy  Õ,    ch quy  ×nh nghiÖp  ô  ña  ©n  µng  µ   íc,ng¨n ngõa  ÷ng  tr   v c Ng h Nh n     nh rñiro cã  Ó      th x¶y    ra trong tÊtc¶    Æt   ¹t®éng  ¹ ®¬n  Þ.Thñ  ëng  n       c¸cm ho   t i v  tr ®¬ vÞ, Gi¸m  c      ®è chinh¸nh  ùctiÕp phô  tr     tr¸chc«ng    Óm    éibé  µ  Þu    t¸cki so¸tn   v ch tr¸chnhiÖ m   íc Thèng  c  Ò   Êt l ng  ¹t®éng  Óm     éi bé  ¹  n     tr   ®è v ch  î ho   ki so¸tn   t i ®¬ vÞ  × nh. m 2.Thñ  ëng    n  Þ,Gi¸m  c      tr c¸c®¬ v   ®è chinh¸nh  ph¶ix©y  ùng    d m«i  êng  ù tr t  kiÓm     ¶m   so¸t® b¶o  toµn  ¹t®éng  ¹  n  Þ, bao  å m:  an  ho   ti ®¬ v   g Ban  µnh    h quy chÕ   µm  Öc  ña  l vi c Ban    o  n  Þ, ñy  Òn  µ  ©n  Êp  l∙nh®¹ ®¬ v   quy v ph c tr¸chnhiÖm     kiÓm    éibé  n   õng  so¸tn   ®Õ t phßng  ban  trong ®¬n  Þ; Ph ©n    v  c«ng  tr¸chnhiÖm     cña    c¸c phßng  ban  µ  õng    ©n  vt c¸ nh trong ®¬n  Þ  ùa      v d trªnnguyªn  ¾c  Óm   t ki so¸tkÐp, ®¶m       b¶o  äi  m c«ng  Öc  u   ã  êithùc hiÖn  µ  êikiÓm    ¹  vi ®Ò c ng     v ng   tral i; L∙nh  o  õng  Êp  ®¹ t c ph¶i®¸nh      gi¸møc    ñiro cña  õng  ®é r     t nghiÖp  ô        v ®Ó ®Ò ra c¸c biÖn    ph¸p  Óm    ï hîp;Phæ   Õn  êng  ki so¸tph     bi th xuyªn,kÞp  êic¸c v¨n b¶n    th       quy  ¹m  ph ph¸p  Ëtcña  µ   íc li   lu   Nh n   ªnquan  n   ¹t®éng  ©n  µng, quy  ®Õ ho   ng h   chÕ,  quy  ×nh nghiÖp  ô  ña  ©n   µng  µ   íc ®Õ n   Êtc¶  bé  tr   v c Ng h Nh n   t   c¸n  trong   ®¬n   Þ;  v Quy  nh   Õ     ®Þ ch ®é th«ng    tinb¸o  c¸o  éi bé, chÕ     ©n  ñ  µ  n    ®é d ch v c«ng  khaitµichÝnh     trong ®¬n  Þ; C¸n  é    v  b qu¶n  ýtõng  Êp  ¹  n  Þ  l  c ti ®¬ v ph¶i   thùc hiÖn  y      ®Ç ®ñ quy  ×nh kiÓm    ña  êil∙nh®¹o    ö  ýc«ng  Öc; tr   trac ng     khix l   vi 3. Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c      tr c¸c ®¬ v thu   h Nh n   ®è chinh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  h Nh n     ph chØ   o    é  Ën  ®¹ c¸c b ph chøc  n¨ng  ña  c ®¬n  Þ  × nh  chøc  ùc hiÖn  êng  vm tæ  th   th xuyªn,cã  Ò   Õp  ¹t®éng  ù kiÓm    nn ho   t  so¸ttrong xö  ýc«ng  Öc  ña    é;ChØnh  öa      l  vi c c¸n b   s nghiªm  óc,kÞp  êinh÷ng  t  th   tån  ¹   Õu  ãt ph¸thiÖn  t i thi s   ,   qua c«ng    Óm     éi bé, kiÓm   t¸cki so¸tn     to¸n néi bé;     Kh«ng   ®Ó x¶y  t×nh  ¹ng lÆp  ¹ nh÷ng  Õu  ãt,tån  ¹  ∙  ra  tr   li  thi s   t i ph¸thiÖn  µ  ®   v kiÕn  Þ   ngh qua  Óm   ki so¸t, Óm    ki to¸n néi bé. Gi¸m  c  ë       ®è S Giao  Þch  ©n   d Ng hµng  µ   íc,Gi¸m  c    Nh n   ®è chinh¸nh  NHNN   tØnh,thµnh  è    ph quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th thêih¹n  ö  ông,thay ® æi  ÷  ý  iÖn  ö trong thanh    iÖn  ö li   ©n     sd     ch k ® t    to¸n® t   ªnng hµng. 4. Vô  Õ       µichÝnh  ã    K to¸n­ T   c tr¸chnhiÖ m   íng dÉn  ô  Ó  êih¹n    h  c th th   thay   ® æi  Ët  Èu    Ëp, m∙  m kh truyc   kho¸ b¶o  Ët    m trong thanh      to¸nchuyÓn  Òn ®iÖn  ti   tö nh»m   ©ng    n cao  Ýnh  toµn,b¶o  Ët  t an    m trong qu¶n  ývµ  ö  ông  Ö   èng    l  s d h th chuyÓn  Òn ®iÖn  öNg ©n  µng  µ   íc. ti   t  h Nh n 5.  ôc  C C«ng nghÖ  Tin  äc  ©n   µng  h Ng h quy  nh   ô  Ó  êih¹n  ö  ®Þ c th th   s dông  kho¸b¶o  Ët  m∙    m trong thanh    iÖn  öli   ©n  µng;Nghiªncøu      to¸n® t   ªnng h     ¸p dông      c¸c gi¶iph¸p  ü  Ët®Ó   Ët  Èu    Ëp, m∙  k thu   m kh truyc   kho¸ b¶o  Ët, ch÷  ý    m  k ®iÖn  ö tù ®éng  Êt  Öu  ùcsau  ét  êigian sö  ông  t    m hi l   m th    d theo quy  nh  ña  ®Þ c Ng ©n  µng  µ   íc,buéc  êicã  Èm  Òn  Êp  h Nh n   ng   th quy c ph¶icÊp  ¹ m∙  ãa      l   kh b¶o i m Ët,ch÷  ý  iÖn  ö,buéc  êisö  ông    k® t  ng   d ph¶ithay ® æi  Ët  Èu    Ëp  ­     m kh truyc ch ¬ng  ×nh    ¶m   tr ®Ó ® b¶o  toµn, h¹n  Õ   ñiro  an    ch r   trong  giao  Þch  Õ   d k to¸n,   thanh    iÖn  öng©n  µng. to¸n® t  h 6.Côc    Ph¸tthanh  µ    v kho  ü  ã  qu c tr¸chnhiÖ m  ùc hiÖn  µ  Óm    Öc    th   v ki travi thùc hiÖn      c¸c quy  nh  Ò   ¶m   ®Þ v® b¶o  toµn  an  trong ho¹t®éng     kho  ü  êng  qu th xuyªn,® Æc   Öt lµ chÕ     vµo    bi     ®é ra  kho  ü. KiÓ m     qu   tra chÆt  Ï viÖc  ùc ch   th   hiÖn  quy  nh  ®Þ qu¶n  ývµ  ö  ông  Ët  Èu  Ën  µnh  Çn  Ò m     äc  l  s d m kh v h ph m tinh øng  ông  d trongnghiÖp  ô    v kho  ü. qu 7.Vô    Tæng  Óm    Çn    êng  ki so¸tc t¨ngc c«ng    Óm    Óm  t¸cki tra,ki so¸t, Óm    ki to¸n néi bé  i  íitÊtc¶    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc nh»m   ¶m       ®è v     c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ® b¶o  Öc  ©n  ñ    vi tu th c¸c quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc,cña  ©n   µng  ®Þ hi h c Nh n   Ng h Nhµ   íc,qu¶n  ýan  µn,hiÖu  n  l   to   qu¶  µis¶n  Òn vèn,tµichÝnh  ¹    n  Þ  t  ti      t i ®¬ v c¸c
  3. 3 vµ  µn  Ö   èng  ©n   µng  µ   íc.Phßng  é  Ën  Óm    éibé) t¹ to h th Ng h Nh n   (b ph ki so¸tn     i   c¸c chinh¸nh     tØnh, thµnh  è, Côc    ph   qu¶n  Þ,Së   tr   Giao  Þch, V¨n  d   phßng  i ®¹   diÖn  ©n  µng  µ   íct¹ thµnh  è  å   Ý   Ng h Nh n   i   ph H Ch Minh  ùc hiÖn  Óm    éi th   ki so¸tn   bé  äi  Ünh  ùc  ¹t®éng  ña  n  Þ  ml v ho   c ®¬ v theo  ¬ng  ph ph¸p  µ  v quy  ×nh híng tr     dÉn  ña  ô   c V Tæng   Óm   ki so¸t, ¶m    ® b¶o cho  ¹t®éng  ña  n  Þ  ©n  ñ ho   c ®¬ v tu th   ®óng  quy  nh  Ön  µnh, ng¨n  õa  ¹n  Õ   ñiro.Trong  êng  îp    ®Þ hi h   ng h ch r     tr h ph¸t hiÖn  ã  ÷ng    ¹m  c nh viph nghiªm  äng g©y  Êttho¸t µis¶n  µ  íc,KiÓ m     tr   th      t nh n   so¸t viªncã  Òn      ùctiÕp Thèng  c    quy b¸o c¸o tr     ®è th«ng  qua  ô  V Tæng  Óm  ki so¸t. 8.ChØ   Þ  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ¨ng    th n c hi l   15  k t  ® C«ng  b¸o. Thñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ®è chi nh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  h Nh n     ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸ch nhiÖ m     nghiªn cøu    qu¸n  iÖtvµ  iÓn khai thùc  Ön  ètChØ   Þ  µy, b¸o  tr   tr     hi t   th n   c¸o  Õt  k qu¶  ùc  Ön  Ò   ©n   µng  µ   íc Trung  ng  th hi v Ng h Nh n   ¬ theo  íng  Én  ña  ô  h d cV Tæng  Óm  ki so¸t. ô  ëng  ô    tr V V Tæng  Óm    ã  ki so¸tc tr¸chnhiÖ m     chØ  o,kiÓm   ®¹   travµ    tæng  îp kÕt  h  qu¶  ùc hiÖn  ña    n  Þ  th   c c¸c ®¬ v b¸o    èng  c  ©n   c¸o Th ®è Ng hµng  µ   íc. Nh n  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản