intTypePromotion=1

Chỉ thị 04/2004/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
92
lượt xem
5
download

Chỉ thị 04/2004/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 04/2004/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường quản lý, giám sát nhằm đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn - hiệu quả - bền vững

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 04/2004/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA chØ th Þ   cña Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc viÖt nam  Sè 04/2004/CT­NHNN Ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2004 VÒ viÖc  t¨ng cêng qu¶n lý, gi¸m s¸t nh»m ®¶m b¶o ho¹t ®éng  tÝn dông an toµn ­ hiÖu qu¶ ­ bÒn v÷ng Trong thêi gian qua, c¸c tæ chøc tÝn dông ®∙ cã nh÷ng   gi¶i  ph¸p  thiÕt  thùc  trong   viÖc  n©ng  cao  chÊt  lîng  tÝn   dông   vµ   ®∙   ®¹t   ®îc   nh÷ng   kÕt   qu¶   tÝch   cùc.   Tuy   nhiªn   trong   ho¹t   ®éng   tÝn   dông   cßn   tiÒm   Èn   rñi   ro,   cã   nh÷ng   biÓu hiÖn trë l¹i t×nh tr¹ng bao cÊp, nî xÊu vÉn tiÕp tôc   ph¸t sinh. Nguyªn nh©n chñ yÕu cña t×nh tr¹ng nµy lµ viÖc   chÊp   hµnh   quy   chÕ   cho   vay,   quy   ®Þnh   kiÓm   tra   gi¸m   s¸t   ho¹t  ®éng cña tæ chøc tÝn dông cha  ®Çy  ®ñ. NhiÒu tæ chøc   tÝn dông cha ®¶m b¶o ®îc mét sè chØ tiªu an toµn tÝn dông   trong ho¹t  ®éng,  ®Æc biÖt vÊn  ®Ò  cung cÇu trªn thÞ  tr êng   tÝn dông cha ®îc tæ chøc tÝn dông quan t©m ®óng møc. §Ó  gi¶m thiÓu nh÷ng rñi ro trong ho¹t  ®éng tÝn dông   ng©n hµng, kh«ng ngõng n©ng cao tÝnh an toµn ­ hiÖu qu¶ ­   bÒn  v÷ng  trong   ho¹t   ®éng  tÝn  dông,   Thèng   ®èc  Ng©n  hµng   Nhµ  níc yªu cÇu Héi  ®ång qu¶n trÞ, Tæng Gi¸m  ®èc (Gi¸m   ®èc) c¸c tæ chøc tÝn dông vµ  Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc   Ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam thùc hiÖn c¸c néi dung sau: I. §èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông 1.  Thùc hiÖn   ®Çy  ®ñ  vµ  nghiªm  tóc  c¸c quy   ®Þnh  cña  ph¸p   luËt   vÒ   cho   vay,   b¶o   l∙nh   vµ   cho   thuª   tµi   chÝnh.  Tõng tæ chøc tÝn dông rµ so¸t l¹i viÖc híng dÉn thùc hiÖn  c¸c quy  ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam  ®èi víi tõng  h×nh thøc cÊp tÝn dông  ®Ó  kÞp thêi bæ sung, söa  ®æi cho  phï  hîp víi thùc tiÔn ho¹t  ®éng cña ng©n hµng,  ®ång thêi  ®¶m b¶o tu©n thñ  c¸c quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt, t¨ng  cêng  kiÓm tra gi¸m s¸t ho¹t  ®éng tÝn dông nh»m gi¶m thiÓu rñi  ro tÝn dông. 2. Cã  biÖn ph¸p triÓn khai thùc hiÖn cã  hiÖu qu¶ chØ  ®¹o cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc vÒ viÖc n©ng cao chÊt  lîng   tÝn   dông   theo   néi   dung   ChØ   thÞ   sè   08/2003/CT­NHNN  ngµy 24/12/2003 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc. 3.   Thùc   hiÖn   nghiªm   chØnh   c¸c   quy   ®Þnh   t¹i   Quy   chÕ  cho vay cña tæ chøc tÝn dông  ®èi víi kh¸ch hµng ban hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh sè  1627/2001/Q§­NHNN ngµy 31/12/2001  cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc. C¸c tæ chøc tÝn dông b¸m  s¸t quy ®Þnh t¹i Quy chÕ cho vay cña tæ chøc tÝn dông ®èi  
  2. 2 víi kh¸ch hµng ®Ó híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thuéc hÖ thèng thùc  hiÖn xem xÐt cho vay theo nguyªn t¾c chñ   ®éng, linh ho¹t  phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña m×nh, nhng ph¶i ®¶m b¶o  an toµn vµ   ®ñ  c¨n cø ph¸p lý   ®Ó  xö  lý  khi cã  tranh chÊp.   Khi xem xÐt cÊp tÝn dông cho c¸c dù ¸n, ph¬ng ¸n cÇn lu ý  hiÖu qu¶ sö dông vèn vay, cô thÓ: 3.1. Chñ ®éng tiÕp cËn chiÕn lîc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch  ph¸t triÓn cña ngµnh,  ®Þa ph¬ng  ®∙  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn  phª duyÖt;  ®êng lèi, chñ  tr¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ  x∙ héi   cña §¶ng, Nhµ  níc trong tõng thêi kú,  ®Ó  ph©n tÝch,  ®¸nh   gi¸   vµ   x¸c   ®Þnh   nhu   cÇu   vèn,   trong   ®ã   cã   vèn   tÝn   dông  ng©n   hµng   ®Ó   x¸c   ®Þnh   ®Þnh   híng   cho   ho¹t   ®éng   cÊp   tÝn  dông, x¸c  ®Þnh h¹n møc tÝn dông cho tõng mÆt hµng, ngµnh  hµng hoÆc lÜnh vùc  ®Çu t  ®Ó   ®¶m b¶o an toµn vµ  ph©n t¸n  rñi ro tÝn dông. Trªn  c¬  së   ®Þnh híng cÊp  tÝn dông   ®∙  ®îc x¸c  ®Þnh,  c¸c tæ chøc tÝn dông cÇn phèi hîp  ®Ó  lùa chän c¸c dù  ¸n  ®Çu t, ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cã  hiÖu qu¶ cao  ®Ó  cÊp tÝn dông;  ®Æc biÖt lµ   ®èi víi c¸c dù  ¸n sö  dông vèn  lín, cã nhu cÇu ®ång tµi trî cña nhiÒu tæ chøc tÝn dông. 3.2. §èi víi phÇn vèn c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i  ®Çu t  thuéc c¸c dù  ¸n cã  sù  tham gia cho vay cña c¸c tæ chøc  kh«ng  ph¶i  lµ  tæ chøc  tÝn  dông:  c¸c ng©n hµng  ph¶i   ®¶m  b¶o   an   toµn,   hiÖu   qu¶   vèn   ®Çu   t,   thu   håi   ®ñ   vèn,   thùc  hiÖn  ®óng  quy   ®Þnh  hiÖn hµnh cña ph¸p  luËt  vÒ  cho  vay,  b¶o  ®¶m tiÒn vay, quy  ®Þnh vÒ  c¸c tû  lÖ  b¶o  ®¶m an toµn,   gi¶m thiÓu rñi ro kú h¹n. 3.3. C¸c tæ chøc tÝn dông thùc hiÖn  ®óng quy  ®Þnh vÒ  cung cÊp, khai th¸c vµ  sö  dông th«ng tin tÝn dông, kh«ng  ®Ó  x¶y ra t×nh tr¹ng mét kh¸ch hµng vay vèn t¹i nhiÒu tæ  chøc tÝn dông nhng kh«ng cã  sù  kiÓm tra,  ®¸nh gi¸ vÒ  møc  ®é rñi ro. 4. Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o ®¶m an toµn liªn quan  ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù an toµn  vµ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng tÝn dông: 4.1. Tæ chøc tÝn dông ph¶i chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch   huy ®éng vµ sö dông vèn nh»m võa ®¶m b¶o an toµn cho ho¹t   ®éng chung, võa b¶o  ®¶m c¬  cÊu nguån vèn ­ sö  dông vèn  hîp lý vÒ kú h¹n trong ho¹t ®éng tÝn dông. Thùc hiÖn gi¸m  s¸t vµ  kiÓm tra thêng xuyªn viÖc thùc hiÖn c¸c quy  ®Þnh  vÒ tû lÖ tèi ®a cña nguån vèn ng¾n h¹n ®îc sö dông ®Ó cho  vay trung, dµi h¹n. 4.2. Thùc hiÖn ph©n lo¹i tµi s¶n Cã  theo møc  ®é  rñi  ro vµ  trÝch lËp dù  phßng rñi ro theo  ®óng quy  ®Þnh, chñ  ®éng xö  lý  kÞp thêi c¸c rñi ro ph¸t sinh trong ho¹t  ®éng  tÝn dông theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh. Kh«ng  ®Ó  nî  nÇn d©y da  kÐo dµi lµm gi¶m chÊt lîng tÝn dông.
  3. 3 4.3. Cã  biÖn ph¸p tÝch cùc nh»m chñ   ®éng n©ng cao tû  lÖ  an toµn vèn. §èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông cha  ®¹t tû  lÖ an toµn vèn 8% ph¶i cã gi¶i ph¸p cô thÓ phÊn ®Êu ®a tû  lÖ vèn tù cã trªn tµi s¶n cã rñi ro ®¹t vµ vît møc 8%. 4.4. ChÊp hµnh nghiªm chØnh quy  ®Þnh vÒ  giíi h¹n cho  vay, b¶o l∙nh tèi  ®a  ®èi víi mét kh¸ch hµng, chñ   ®éng  ®Ò  xuÊt c¸c gi¶i  ph¸p nh»m võa ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu vay   vèn cña kh¸ch hµng, võa  ®¶m b¶o an toµn, chÊt l îng, hiÖu  qu¶ cña ho¹t ®éng tÝn dông. 4.5.   ChÊp   hµnh   nghiªm   tóc   quy   ®Þnh   vÒ   b¶o   ®¶m   tiÒn  vay cña tæ chøc tÝn dông theo quy  ®Þnh cña ChÝnh phñ  vµ  híng dÉn cña Ng©n hµng Nhµ  níc. Chó  träng c¸c biÖn ph¸p  ®¶m b¶o an toµn vèn tÝn dông  ®Æc biÖt lµ  trong c¸c trêng  hîp cho vay kh«ng cã  b¶o  ®¶m hoÆc cho vay  ®¶m b¶o b»ng  tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay. 5.   Thùc   hiÖn   rµ   so¸t,   ®¸nh   gi¸,   ph©n   lo¹i   nî   theo  nguyªn nh©n khã thu håi ®Ó cã biÖn ph¸p qu¶n lý, gi¸m s¸t  vµ  xö  lý  nî  thÝch hîp nh»m gi¶m thiÓu nî  gia h¹n, nî  qu¸   h¹n: 5.1. TiÕn hµnh ph©n lo¹i,  ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thu håi   cña toµn bé c¸c kho¶n nî ®∙ gia h¹n, ®iÒu chØnh kú h¹n vµ   nî   qu¸   h¹n.   Trªn   c¬   së   ®ã  tËp  trung   c¸n   bé   ®Ó  thu  nî,  kh«ng   ®Ó   t×nh   tr¹ng   nî   nÇn   kÐo   dµi,   kh¸ch   hµng   cã   kh¶  n¨ng mµ  kh«ng tËn thu  ®Ó  tr¶ nî  ng©n hµng; ¸p dông c¸c  biÖn ph¸p  ®Ó  tËn thu kÓ  c¶ viÖc trÝch tµi kho¶n tiÒn göi  ®Ó  thu nî. Kiªn quyÕt kh«ng  ®Ó  nî  qu¸ h¹n míi ph¸t sinh  do nguyªn nh©n chñ quan. 5.2. §èi víi c¸c kho¶n nî  do kh¸ch hµng cè  t×nh ch©y  ú, cã  kh¶ n¨ng tµi chÝnh, cã  tµi s¶n nhng kh«ng tr¶ nî  ng©n hµng: a. TiÕn hµnh c¸c thñ tôc khëi kiÖn kh¸ch hµng vi ph¹m   hîp ®ång tÝn dông, theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; b. Phèi hîp chÆt chÏ  víi c¬  quan thi hµnh ¸n t¹i  ®Þa  ph¬ng ®Ó thu håi nî. Trêng hîp tæ chøc tÝn dông ®ang qu¶n  lý  tµi s¶n nhng cha ph¸t m¹i th×  hoµn chØnh hå  s¬, giÊy  tê ®Ó cã thÓ b¸n thu håi nî. c. Tæng hîp b¸o c¸o Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc kÕt  qu¶ xö lý nî ch©y ú theo ®Þnh kú 6 th¸ng mét lÇn. 6.  T¨ng cêng sù   phèi hîp,  kÕt  hîp gi÷a  c¸c bé   phËn  trong mét tæ chøc tÝn dông vµ  gi÷a c¸c tæ chøc tÝn dông  trong ho¹t  ®éng tÝn dông  ®Ó  kiÓm so¸t chÆt chÏ  viÖc chÊp  hµnh quy tr×nh  cÊp tÝn dông,  ®¶m b¶o theo  dâi  chÆt  chÏ  c¸c kho¶n vay tõ lóc míi ph¸t sinh ®Õn khi thu håi hÕt nî   vay.
  4. 4 II. §èi víi c¸c ®¬n vÞ thuéc ng©n hµng  nhµ níc ViÖt Nam 1. C¸c ®¬n vÞ t¹i trô së Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam 1.1. Trong ph¹m vi chøc n¨ng nhiÖm vô  cña m×nh, c¸c   ®¬n vÞ  t¹i trô  së  Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam thùc hiÖn  tèt chøc n¨ng,  nhiÖm vô  qu¶n lý  gi¸m s¸t cña Ng©n  hµng  Trung  ¬ng  ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông  ®Ó  sím ph¸t hiÖn  vµ  xö  lý  kÞp thêi nh÷ng víng m¾c, kiÕn nghÞ  cña tæ chøc  tÝn dông vµ c¸c ®¬n vÞ liªn quan, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi  trong ho¹t  ®éng tÝn dông theo nguyªn t¾c b¶o  ®¶m an toµn  ­ hiÖu qu¶ ­ bÒn v÷ng, n©ng cao vai trß qu¶n lý, gi¸m s¸t   cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam. 1.2. Trung t©m th«ng tin tÝn dông ph¶i cã  biÖn ph¸p   cô   thÓ   ®Ó   t¨ng   cêng   tæ   chøc   vµ   bé   m¸y   c¶   vÒ   n¨ng   lùc  tr×nh  ®é  vµ  nghiÖp vô  chuyªn m«n, tõng bíc n©ng cao chÊt  lîng  th«ng  tin kh¸ch  hµng  cung cÊp cho c¸c tæ chøc tÝn  dông, quy ®Þnh cô thÓ chÆt chÏ viÖc phèi hîp cung cÊp, sö  dông,  khai   th¸c   th«ng  tin  gi÷a   Trung   t©m   th«ng   tin   tÝn   dông víi c¸c tæ chøc tÝn dông,  trong  ®ã  chó  träng  n©ng  cao chÊt lîng th«ng tin  ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng c¶ vÒ  quy m«  sè lîng kh¸ch hµng vµ néi dung th«ng tin cung cÊp. 1.3. Vô C¸c ng©n hµng nghiªn cøu tr×nh Thèng ®èc Ng©n   hµng Nhµ níc vÒ viÖc më réng ®èi tîng xö lý nî b»ng nguån  dù  phßng rñi ro theo híng më  réng quyÒn tù  chñ  tù  chÞu  tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc tÝn dông, t¹o  ®iÒu kiÖn cho c¸c  tæ chøc tÝn dông chñ   ®éng xö  lý  c¸c kho¶n nî  tån  ®äng do   nguyªn nh©n kh¸ch quan kh«ng cßn kh¶ n¨ng thu håi, kh«ng  thuéc  ®èi tîng, ph¹m vi xö  lý  nî  theo c¸c quy  ®Þnh cña  Nhµ níc. 2. Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam chi nh¸nh tØnh, thµnh  phè trùc thuéc Trung ¬ng 2.1.   Gi¸m   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   chi   nh¸nh  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng thêng xuyªn theo dâi  vµ  phèi hîp víi c¸c tæ chøc tÝn dông trªn  ®Þa bµn  ®Ó  cã  biÖn   ph¸p   cô   thÓ   n©ng   cao   tÝnh   tù   chñ,   tù   chÞu   tr¸ch  nhiÖm trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c tæ chøc tÝn dông   vµ  ng¨n chÆn sù  c¹nh tranh  kh«ng lµnh  m¹nh  gi÷a c¸c tæ  chøc tÝn dông. 2.2. Thùc hiÖn viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t t×nh h×nh thùc   hiÖn quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  cho vay vµ  c¬  chÕ  b¶o  ®¶m   tiÒn vay, vÒ  b¶o l∙nh vµ  cho thuª tµi chÝnh cña tæ chøc  tÝn dông. 2.3. §Þnh kú  hµng th¸ng tæng hîp b¸o c¸o  ®Çy  ®ñ, cô  thÓ vµ kÞp thêi diÔn biÕn t×nh h×nh thùc hiÖn chØ ®¹o cña 
  5. 5 Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc t¹i ChØ thÞ  nµy trªn  ®Þa bµn  vÒ Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam (Vô TÝn dông). III. Tæ chøc thùc hiÖn 1.   Thñ   trëng   c¸c   ®¬n   vÞ   liªn   quan   t¹i   trô   së   Ng©n  hµng Nhµ  níc ViÖt Nam, Héi  ®ång qu¶n trÞ, Tæng Gi¸m  ®èc  (Gi¸m  ®èc) c¸c tæ chøc tÝn dông, Gi¸m  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam chi nh¸nh tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ­ ¬ng vµ  c¸c  ®¬n vÞ  liªn  quan chÞu tr¸ch  nhiÖm thùc  hiÖn  nghiªm tóc ChØ thÞ nµy. 2.   ChØ   thÞ   nµy   cã   hiÖu   lùc   sau   15   ngµy   kÓ   tõ   ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph¸t sinh víng m¾c, c¸c ®¬n  vÞ   b¸o   c¸o   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ®Ó   ®îc   xem   xÐt  gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2