Chỉ thị 07/CT-NH3 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
134
lượt xem
8
download

Chỉ thị 07/CT-NH3 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 07/CT-NH3 của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong ngành Ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 07/CT-NH3 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ch Ø   Þ th c ñ a  h è n g  ® è c  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  07/CT­N H 3  n g µ y 12  T s th¸ng 7 n¨ m  1997 v Ò   Ö c t¨ng  ê n g  c«n g  t¸c vi c ti Õ p d © n, gi¶i u y Õ t  hi Õ u  n ¹i, è c¸o c ñ a c«n g  d © n  q k  t trong n g µ n h  N g © n  h µ n g Trong  ÷ng  nh n¨m  qua,thi µnh     h Ph¸p  Önh  Õu  ¹i, èc¸o (KN,TC)  ña  l khi n       t   c c«ng  ©n  µ      d v c¸c v¨n b¶n chØ  o  íng dÉn  ña  Ýnh  ñ.Tæng  ®¹ h   c Ch ph   thanh    tra Nhµ   íc,Thèng  c  ©n  µng  µ   íc(NHNN)  ∙  n  ®è Ng h Nh n   ® ban  µnh  h Th«ng   è  ts 17/ TTNH3,  µy  ng 30/12/1992  íng  Én    h d gi¶iquyÕt  KN,    TC trong  µnh  ©n   ng Ng hµng  (NH).Nh×n    chung, trong thêigian       qua, c«ng    Õp  ©n,  Ðt  µ      t¸cti d x v gi¶i quyÕt KN,    ña    TC c c«ng  ©n  ∙  t® îckÕt  d ® ®¹     qu¶  Êt ®Þnh. nh   Tuy nhiªn,ë  Òu  n   Þ     nhi ®¬ v trong  µnh,  Öc    Õt  Ng vi gi¶iquy KN,    Çn  TC l ®Ç u   òng      Çn  Õp theo  c nh c¸c l ti   cßn  ét  è  ån t¹   Õu  ãt.T×nh  ¹ng®¬n   m s t   ithi s   , tr   th göivîtcÊp  Én  Òu,hiÖu       v nhi   qu¶ trong c«ng    Ðt,gi¶iquyÕt    t¸cx     KN,      TC cßn h¹n  Õ.  ch C«ng    t¸cthanh    Êp  µnh  trach h Ph¸p  Önh  l KN,    ña  TC c c«ng  ©n  a   d ch th ng  ê xuyªn,th«ng      tinb¸o  cha  Þp  êi. c¸o  k th   C«ng    Õp  ©n  n   t¸cti d ®Õ KN,   TC cha  îc coiträng,cha  è  Ý c¸n bé  ã  ®     b tr     c kh¶  n¨ng,kinh nghiÖm   Õp  ©n,  ã      ti d c n¬icßn      ®Ó c«ng  ©n  d ph¶i®i  ¹ nhiÒu  Çn.NhiÒu  n  Þ, c¸c cÊp    o     l  i l  ®¬ v     l∙nh®¹ cha  quan  ©m   ng  t ®ó møc;  a  Êp  µnh  ng  ×nh tù,thñ  ôc quy  nh   ch ch h ®ó tr     t  ®Þ cña  Ph¸p  Önh  Õu  ¹i,tè c¸o  ña  l khi n     c c«ng  ©n;  ö  ý thiÕu  Èn  ¬ng    d x l  kh tr døt ®iÓ m;  cßn  Óu  Ön   ëng  n  y  Ð   bi hi t t ®ï ®È n tr¸nh,ng¹iva  ¹m,  î m Êt  µnh      ch s  th tÝch. § Ó   ¾c  ôc  ×nh  ¹ng trªnvµ  Ên  kh ph t tr     ch chØnh c«ng      Õt  t¸cgi¶iquy KN,  TC   ña  µnh, Thèng  c  c ng   ®è NHNN   yªu  Çu  ñ  ëng    n  Þ  c Th tr c¸c ®¬ v trong toµn    ngµnh  ùc hiÖn  ètc¸cvÊn    th   t    ®Ò sau  y: ®© 1.  Ên   Ch chØnh ngay  c«ng    Õp  ©n   t¸c ti d theo  tinh thÇn    ChØ   Þ  è  th s 18/TTg,ngµy    15/1/1993,cña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò     Th t Ch ph v c«ng    chøc  Õp t¸ctæ  ti   d ©n     gi¶iquyÕt  Õu  ¹i  è  khi n ,t c¸o  ña  c c«ng  ©n:  çi  n   Þ   d M ®¬ v ph¶i cã  a     ®Þ ®iÓ m  (phßng  Õp d©n  ti   riªngbiÖt)vµ    ¬ng  Ön  Çn  Õt; ö    é  ã      c¸c ph ti c thi   c¸n b c c phÈ m   Êt chÝnh  Þ,n¨ng  ùc,tr×nh ®é   ch   tr   l    nghiÖp  ô  ètchuyªn tr¸chc«ng    v t      t¸c tiÕp d©n; l∙nh®¹o  n  Þ       ®¬ v ph¶ibè  Ý thêigian tiÕp d©n    tr         theo  Þch ®Þnh  ú; l  k  n¬igiao dÞch      ph¶icã  ïngth gãp    µ  Ón    th     ý v bi chØ  Én  n   d ®Õ phßng  Õp d©n. ti     C«ng    Õp  ©n  t¸cti d ph¶i ® îc g ¾n   íiviÖc    Õt  Þp  êi,cã  Öu       v  gi¶iquy k th   hi qu¶ nh÷ng  KN,    ña  TC c c«ng  ©n  µ  µtr¸chnhiÖ m  ña  ñ  ëng    n  Þ. d v l    c Th tr c¸c®¬ v 2.  ñ   ëng    n   Þ   Th tr c¸c ®¬ v ph¶i ® Æc   Öt quan  ©m   n     bi   t ®Õ c«ng     t¸cgi¶i quyÕt  Õu  ¹i, è c¸o cña  khi n      t c«ng  ©n;  ©ng  d n cao    Çn  tinhth tr¸chnhiÖ m,  ùc   th   hiÖn  ng  Èm   Òn  ña  ×nh   ®ó th quy cm trong  Öc  Ðt,gi¶iquyÕt  Õu  ¹i  è vi x     khi n ,t   c¸o;tæ    chøc  µ      n    Õu  ¹i  è c¸o cßn  ån ®äng  õ tr c tí nay, r so¸tc¸c ®¬ th khi n ,     t t  t  í    i   nhÊt  µ nh÷ng  ô  Öc  ªnquan  n   l  v vi li   ®Õ cho  vay  ã  µis¶n  Õ  Êp, tiÒn  öi c t  th ch   g  tiÕtkiÖm  ña  ©n  ©n; tËp    c nh d   trung gi¶iquyÕt  µ  ö  ýdøt ®iÓ m     ô  Öc     v x l    c¸c v vi næi  é m   c trong quý  I   II /1997.
  2. 2 3. ViÖc    Õt    gi¶iquy KN,   TC ph¶i thùc  Ön    hi theo  ng  ×nh  ù,thñ  ôc ®ó tr t  t  ph¸p  Ëtquy  nh,  ©n  ñ thêih¹n  lu   ®Þ tu th     quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Ph¸p  Önh  ®Þ ti  22  36  l gi¶iquyÕt    KN,    ña  TC c c«ng  ©n. §èivíi d      KN,    éc thÈm  Òn  Çn  u   TC thu   quy l ®Ç (t¹ n¬i ph¸tsinh  ô  Öc),thñ  ëng  n   Þ      i   v vi   tr ®¬ v kh«ng  îc v×  ÷ng  ng  ¬, ®   nh ®é c  m ôc  ch    ©n  µ   á  ®Ý c¸ nh m b qua,®ïn  y  Én nhau,kh«ng    Õt  µ    êi   ®È l     gi¶iquy v tr¶l   ngêi KN,    TC.  èi víinh÷ng  §   KN,    TC kh«ng  éc  Èm  Òn,  ñ  ëng  n   thu th quy th tr ®¬ vÞ  ph¶i nhanh  ãng    ch chuyÓn  n   ¬i cã  Èm   Òn  ®Õ n   th quy xem   Ðt,xö  ýtheo  x   l  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt,     kh«ng  µm  ×ho∙n,chË m   Ô. l tr     ch 4.  ã   Ön  C bi ph¸p  ö  ý tiÕp  µ  x l  v døt  iÓ m   ÷ng  n   Õu  ¹ithuéc  ® nh ®¬ khi n   thÈm  quyÒn  ∙    ® gi¶iquyÕt  ng  a  ã  nh ch c quyÕt  nh     ®Þ gi¶iquyÕt, ®Ó     c«ng  d©n  ã  ¬  ë  ëikiÖn  Toµ  µnh  Ýnh  c c s kh   ra  h ch hoÆc   ¬  c quan chøc n¨ng.§ång    thêi    Õt  ÷ng  Õu  ¹icña  ,gi¶iquy nh khi n   c«ng  ©n  i víi d ®è     Õt  nh    Õt quy ®Þ gi¶iquy   KN,  cña  Êp  íi TC  c d. 5. Trong    ×nh gi¶iquyÕt    qu¸ tr     KN, TC,    Õt  Ën    é  Þ  khik lu c¸n b b KN,    ã  TC c vi ph¹m  ¬  Õ   Ýnh    c ch ch s¸ch  µ  v nghiÖp  ô, th×  Öc  ö  ý kû  Ët ph¶i tiÕn  v  vi x l   lu     hµnh  kÞp  thêi nghiªm tóc theo tinh thÇn ChØ  thÞ  01/CT­ , NH3, ngµy  19/3/1997,cña  èng  c    Th ®è NHNN   Ò     êng  u  v t¨ngc ®Ê tranh chèng    tham  òng  nh trong ngµnh NH; C«ng  v¨n sè  756/CV­ NH3, ngµy 16/12/1996, Ò  chÊn   v chØnh  ¹t®éng    µ  ho   NH v C«ng    è  v¨n s 452/CV­ TCCB,  µy  ng 05/5/1997,vÒ   ö   x lývÊn    bé    ®Ò c¸n  sau  thanh    êng  îp  ã  ö  ývÒ   tra.Tr h c x l   kinh tÕ    (thu håi cho     nhµ  íchoÆc   µn    n  ho tr¶cho  c«ng  ©n...  × ph¶ithi µnh  d )  th    h ngay  µ  ©n  v ph c«ng  bé  Ën  ph theo  âi,®«n  c    µnh  Õt  nh.  Õ u     ©n, ®¬n  Þ  µo  d  ®è thih quy ®Þ N c¸ nh   vn kh«ng    µnh, th×  ¬  thih   c quan    Õt  nh    Õt  îc¸p  ông    Ön  ra quy ®Þ gi¶iquy ®   d c¸c bi ph¸p  ô  Ó  c th theo  Èm   Òn    éc  i îng  th quy ®Ó bu ®è t ph¶i thùc  Ön    hi hoÆc     ®Ò nghÞ  ¬  c quan  chøc  n¨ng  ö  ýtheo  x l  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët®Ó   ¶m   lu   ® b¶o    thi hµnh  Õt ®Þnh  . quy   ®ã 6.  ñ   Þch  Ch t H§QT,  Tæng  gi¸m  c,  ®è Gi¸m  c    chøc  Ýn  ông  ®è c¸c tæ  td ph¶i chØ   o      ®¹ s¸tsao  Öc    Õt    n  Þ     vi gi¶iquy c¸c ®¬ v th KN,    TC trong  n  Þ, ®¬ v   ®ång  êicã  th   tr¸chnhiÖ m     Õt  Þp  êic¸ctè c¸o ®èi víi   gi¶iquy k th             Gi¸m  c, Phã  ®è   gi¸m  c,  Õ   ®è K to¸n tr ng, KiÓ m     ëng    n  Þ   éc  Òn   ë   so¸ttr c¸c ®¬ v thu quy qu¶n  ý l  trùctiÕp.Trong    Õn hµnh    Õt,cÇn  Õt  îp víi     khiti   gi¶iquy   k h   Ch¸nh  thanh      trachi nh¸nh NHNN     a  µn  µ  trªn®Þ b v th«ng    Õt  b¸o k qu¶    Õt cho  gi¶iquy   Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  NHNN.  Ngoµi ra, cÇn     xem   Ðt  x ngay  c¸c  n    m µ   Êp  íi®∙    ®¬ th c d   gi¶i quyÕt nhng  ¬ng  ù    ® s kh«ng  Êp  Ën,tiÕp tôcgöi®¬n    Êp  ch nh       lªnc trªn. 7. Qu¸  ×nh    Õt      tr gi¶iquy c¸c KN,    Çn  TC c ph¶i chó    n     ý ®Õ c«ng      t¸cb¶o m Ët  îcquy  nh  ¹  ®  ®Þ tiQuy Õt  nh  è  ®Þ s 681/TTg,ngµy    15/11/1994,cña  ñ ­   Th t íng  Ýnh   ñ   Ò   Ch ph v danh  ôc   Ý   Ët  µ   íc trong  µnh  ©n   µng; m bm Nh n   ng Ng h   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 299/Q§­NH14,  µy  ng 26/11/1994,cña  èng  c    Th ®è NHNN     ban hµnh  quy  nh   Ò   ®Þ v b¶o  Ö   Ý   Ët  µ   íc trong  ¹t®éng  ©n   µng. vbm Nh n   ho   Ng h   Nh÷ng  ô  Öc  Ðt thÊy  v vi x   nghiªm  äng,cã  tr   kh¶ n¨ng  ©y  Ëu  g h qu¶  ín, l  ph¶ib¸o    c¸o ngay  Ò     v NHNNT W   (qua Thanh      ã  íng xö  ýkÞp  êi. tra)®Ó c h   l   th
  3. 3 8. Thanh    tra NHNNT W   µ  v Thanh    tra Chi nh¸nh NHNN  ph¶i tËp    trung  lµm  ètc¸cviÖc  t    sau: ­ ChØ   o, huÊn  Ön, híng  Én  ®¹   luy   d nghiÖp  ô  v cho c¸n  é  b trong  µnh  ng lµm c«ng    Õp  ©n,    Õt    n   KNTC   ña  t¸cti d gi¶iquy c¸c ®¬ th c c«ng  ©n  µ  Õn d v ti   hµnh  Óm     ki tra tr¸chnhiÖm   ña    ñ  ëng  n  Þ    c c¸c th tr ®¬ v trong ngµnh  Ò   Êp    v ch hµnh  Ph¸p  Önh  l KN,    ña  TC c c«ng  ©n,  Õt  d k qu¶  c«ng    Õp d©n,  éidung  t¸cti   n  chÊtl ng gi¶i  î     Õt vô  Öc. quy   vi ­ Thùc  Ön    hi nghiªm  Öc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  vi x ph     h ch trong lÜnh  ùc      v NH theo NghÞ  ®Þnh  18/CP, ngµy 24/02/1997 cña ChÝnh  phñ; lµm râ tr¸ch   nhiÖ m   ña  ÷ng    ©n, ®¬n  Þ  ∙    Õt  n    c nh c¸ nh   v ® gi¶iquy ®¬ th KN,   TC kh«ng  theo  ®óng  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët,sai b¶n  Êt  ù  Öc, lµm  lu     ch s vi   ¶nh  ëng  n   h ®Õ quyÒn  µ  îÝch  îp ph¸p cña  êiKN,  v l  i h    ng   TC. ­  ùc  Ön  Th hi chøc  n¨ng tham  u,    m gi¶iquyÕt c¸c  ô  Öc  éc  Èm   v vi thu th quyÒn  ña  èng  c  c Th ®è hoÆc  Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  NHNN. ­ Phèi hîp  íic¸c Vô,  ôc, c¸c tæ      v    C     chøc  ã  ªnquan      Õt  ô  c li   ®Ó gi¶iquy v viÖc  Þp  êitheo sù  k th     chØ  o  ña  èng  c. ®¹ c Th ®è ­ Ph¶ichñ  ng    Õt  ÷ng  ô  Öc  µ   ñ  ëng    n  Þ        ®é gi¶iquy nh v vi m Th tr c¸c®¬ v NH díi ét  Êp  ∙    Õt  ng  ¬ng  ù  a  Êp  Ën, tiÕp tôc göi®¬n     m c ® gi¶iquy nh ® s ch ch nh       lªn cÊp trªn. 9. C¸c  n   Þ   ®¬ v ph¶i nghiªm  óc  ùc  Ön  y   ,  Þp  êichÕ       t th hi ®Ç ®ñ k th   ®é th«ng    tinb¸o  ®Þnh  ú  Ò   c¸o  k v c«ng    Õp  ©n,  Õt  t¸cti d k qu¶    Õt  gi¶iquy KN,    TC cña c«ng  ©n  d theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ, Tæng   ®Þ c Ch ph   thanh    µ   íc vµ  tra Nh n   Thèng  c  ®è NHNNVN. Ch¸nh  thanh    tra NHNN   ã  c tr¸ch nhiÖ m   íng  Én,    h d theo  âi,®«n   c, d  ®è   kiÓm    Öc  ùc hiÖn;Thñ  ëng    n  Þ  travi th     tr c¸c ®¬ v ph¶itæ    chøc  phæ   Õn,qu¸n  bi   tr Öt i  ChØ   Þ  µy  n   µn  Ó  th n ®Õ to th CBCNV   trong®¬n  Þ.   v
Đồng bộ tài khoản