Chỉ thị 2038/CT-BNN-QLCL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
89
lượt xem
2
download

Chỉ thị 2038/CT-BNN-QLCL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 2038/CT-BNN-QLCL về tăng cường kiểm soát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 2038/CT-BNN-QLCL

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p – T do – H nh phúc ------------- ------------------- S : 2038/CT-BNN-QLCL Hà N i, ngày 13 tháng 07 năm 2009 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG KI M SOÁT CH T LƯ NG, V SINH AN TOÀN TH C PH M NÔNG LÂM TH Y S N Th i gian qua, công tác qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm nông lâm th y s n ã ư c các c p, các ngành Trung ương và a phương quan tâm và ã thu ư c m t s k t qu t t. Ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm ã t ng bư c c i thi n, s n phNm nông lâm th y s n c a Vi t Nam ã ư c nhi u th trư ng nh p khNu ch p nh n. Tuy nhiên, ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm nông lâm th y s n m t s nơi chưa t yêu c u; k t qu ki m tra, thanh tra cho th y t l m u s n phNm nông lâm th y s n chưa m b o an toàn v sinh th c phNm v n còn cao… i u này ã gây nên nh ng b c xúc trong xã h i, nh hư ng n s c kh e, l i ích c a ngư i tiêu dùng; nh hư ng n s n xu t kinh doanh c a các cơ s s n xu t kinh doanh chân chính và uy tín s n phNm th c phNm nông lâm th y s n c a Vi t Nam trên trư ng qu c t . Nguyên nhân c a các t n t i nêu trên là do t ch c qu n lý ch t lư ng, an toàn v sinh th c phNm nông lâm th y s n m t s a phương chưa ư c ki n toàn ho c chưa m nh; các chính sách c a nhà nư c h tr và khuy n khích ngư i dân, cơ s s n xu t kinh doanh nông lâm th y s n v m b o v sinh an toàn th c phNm còn chưa y ; công tác ch o, qu n lý v sinh an toàn th c phNm m t s a phương v n chưa ư c quan tâm úng m c; m t s nông dân và cơ s s n xu t kinh doanh chưa ch p hành t t quy nh v v sinh an toàn th c phNm; vi c thanh tra, ki m tra, giám sát chưa ư c th c hi n thư ng xuyên, bi n pháp x lý các trư ng h p vi ph m chưa m nh có tính răn e. th c hi n t t công tác qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm nông lâm th y s n theo phân công c a Chính ph , B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch th : 1. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương t p trung ch o các S , ban, ngành có liên quan tri n khai các nhi m v : a) Ki n toàn cơ quan qu n lý ch t lư ng nông lâm s n và th y s n a phương: Căn c Thông tư liên t ch gi a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và B N i v s 31/2009/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 5/6/2009 v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c và biên ch c a Chi c c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n tr c thu c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (Thông tư có hi u l c t ngày 22/7/2009), tri n khai thành l p và quy nh c th nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c và biên ch c a Chi c c Qu n lý ch t lư ng Nông Lâm s n và Th y s n và s m ưa vào ho t ng nh m ki m soát ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm t i a
  2. phương. i v i a phương ã thành l p Chi c c qu n lý ch t lư ng nông s n và th y s n theo hư ng d n t i Thông tư Liên t ch s 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 c n rà soát l i và i u ch nh nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c và biên ch c a Chi c c cho phù h p v i n i dung hư ng d n t i Thông tư Liên t ch s 31/2009/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 5/6/2009; b) B trí h p lý ngu n ngân sách chi thư ng xuyên hàng năm cho công tác qu n lý ch t lư ng, VSATTP nông lâm th y s n t i a phương (t c p t nh, thành ph n c p xã, phư ng). u tư các trang thi t b ki m nghi m c n thi t cho Chi c c qu n lý ch t lư ng nông lâm s n và th y s n phân tích các ch tiêu cơ b n v ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm, song song v i vi c ào t o, nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c ph c v công tác qu n lý VSATTP t i a phương, chú tr ng c bi t là ngu n nhân l c t i c p huy n, xã; khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia u tư các phòng ki m nghi m cung c p d ch v k thu t ph c v cho vi c qu n lý ch t lư ng VSATTP; c) Có chính sách h tr cho ngư i dân, cơ s s n xu t kinh doanh trong vi c nâng c p, c i t o cơ s s n xu t áp d ng quy trình s n xu t phù h p theo hư ng m b o ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm (áp d ng VietGAP, HACCP…); h tr t ch c s n xu t (chăn nuôi, tr ng tr t, sơ ch , ch bi n) liên k t phát tri n b n v ng; xây d ng thương hi u, phát tri n h th ng s n xu t và tiêu th th c phNm an toàn. d) Ch o các ơn v ch c năng liên quan a phương tăng cư ng công tác qu n lý, ki m soát ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm theo hư ng d n chuyên môn c a các cơ quan trung ương. 2. C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n; C c Ch bi n, Thương m i Nông lâm th y s n và ngh mu i; C c Chăn nuôi; C c Tr ng tr t; C c Thú y, C c B o v th c v t; C c nuôi tr ng th y s n trong ph m vi ch c năng, nhi m v ư c giao: a) Ny nhanh ti n hoàn thi n cơ ch chính sách; các văn b n quy ph m pháp lu t, tiêu chuNn, quy chuNn k thu t v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm nông lâm th y s n. b) Ki n toàn h th ng thanh tra chuyên ngành v ch t lư ng nông lâm th y s n t trung ương n a phương. c) u tư k t h p v i Ny m nh xã h i hóa nh m s m hình thành h th ng các phòng ki m nghi m ch t lư ng, an toàn v sinh th c phNm nông lâm th y s n t trung ương n a phương. d) T ch c ào t o t p hu n nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c qu n lý VSATTP cho các ơn v trong toàn h th ng, c bi t là cho các ơn v óng t i a phương. e) Ch o các ơn v tr c thu c h th ng t trung ương n a phương hư ng d n, h tr các cơ s s n xu t áp d ng quy trình s n xu t m b o ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm (áp d ng VietGAP, HACCP…); th c hi n t t công tác tuyên truy n, ph bi n nâng cao nh n th c c a ngư i s n xu t, kinh doanh, tiêu dùng v v sinh an toàn th c phNm; công tác giám sát, ki m tra, thanh tra thư ng xuyên và t xu t v
  3. VSATTP i v i các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh nông lâm th y s n t s n xu t gi ng, tr ng tr t, chăn nuôi, thu hái, thu mua n sơ ch , b o qu n và ch bi n. X lý nghiêm các trư ng h p phát hi n vi ph m theo quy nh hi n hành c a pháp lu t có tính răn e cao. g) Ph i h p v i các cơ quan ch c năng liên quan gi i quy t t t các vư ng m c v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm, h tr các nhà s n xu t kinh doanh ti p c n v i th trư ng trong và ngoài nư c. 3. Các H i, hi p h i: a) V n ng các cơ s s n xu t kinh doanh là h i viên t giác ch p hành t t các quy nh c a nhà nư c, c a B Nông nghi p và PTNT, B ngành liên quan v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm. b) Hư ng d n các cơ s s n xu t kinh doanh là h i viên m r ng liên k t s n xu t t nguyên li u n ch bi n và ưa s n phNm ra tiêu th trên th trư ng m b o v sinh an toàn th c phNm. 4. Các cơ s s n xu t kinh doanh nông lâm th y s n: a) Ch p hành t t các quy nh c a nhà nư c, c a B Nông nghi p và PTNT, B ngành liên quan v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm. b) Tăng cư ng tính ch ng trong ho t ng m b o ch t lư ng và v sinh an toàn th c phNm trong s n xu t kinh doanh. c) Ch ng xây d ng mô hình liên k t s n xu t t nguyên li u n ch bi n và ưa ra tiêu th s n phNm trên th trư ng nh m th c hi n t t vi c truy xu t ngu n g c s n phNm và xây d ng thương hi u s n phNm ch t lư ng an toàn v sinh th c phNm. ngh các ơn v ư c giao nhi m v có trách nhi m t ch c, th c hi n ch th này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c phát sinh, báo cáo B Nông nghi p và PTNT xem xét gi i quy t./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ( b/c); - Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ( b/c); - Văn phòng Chính ph ; - Lãnh o B ; - B Y t , B Công Thương, B KHCN; Cao c Phát - y ban nhân dân các t nh/thành ph ; - Các H i, hi p h i ngành ngh NN&PTNT; - Các cơ s s n xu t kinh doanh nông lâm th y s n; - Các V , C c, VP B , Thanh tra; - Lưu: VT, C c QLCL.
Đồng bộ tài khoản