Chỉ thị 24-BYT/CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
3
download

Chỉ thị 24-BYT/CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 24-BYT/CT về công tác phòng chống bướu cổ do Bộ Trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 24-BYT/CT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 24-BYT/CT Hà N i, ngày 29 tháng 8 năm 1991 CH THN V CÔNG TÁC PHÒNG CH NG BƯ U C T i H i ngh Qu c gia phòng ch ng bư u c ngày 6/6/1991, Ch t ch H i ng B trư ng Mư i ã có nh ng ch th quan tr ng v công tác này. Nhi u ng chí lãnh o cao c p c a ng, Nhà nư c i di n các B Tài chính, Thương Nghi p, các oàn th như Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, Trung ương H i Liên hi p ph n Vi t Nam, i di n lãnh o c a 22 U ban nhân dân các t nh mi n núi, trung du - nơi có 10 tri u dân c n ư c phòng ch ng b nh bư u c - ã tham d h i ngh quan tr ng này và óng góp nhi u ý ki n quý báu. i di n Qu Nhi ng Liên hi p Qu c (UNICEF) t i Hà N i cũng nhi t tình tham d h i ngh trên. Trong kỳ h p th 9 Qu c h i khoá VIII, nhi u i bi u các t nh r t quan tâm n v n phát tri n kinh t , xã h i mi n núi, trung du, trong ó, có v n b o v và nâng cao s c kh e ng bào các dân t c. Ngh quy t i h i VII, Ngh quy t 22 c a B Chính tr v nâng cao kinh t , xã h i cho mi n núi s m i vào cu c s ng c a nhân dân, B ngh các S Y t tri n khai ngay nh ng công vi c dư i ây: 1. Kh o sát và ánh giá tình hình c th v s c kh e, b nh t t c a nhân dân. c bi t chú ý n ph n trong tu i sinh n , tr sơ sinh, tr em trong l a tu i t 0- 36 tháng và dư i 5 tu i m c b nh bư u c , n n. 2. C ng c và ki n toàn các tr m bư u c , nh t thi t không sáp nh p tr m này vào Trung tâm y t d phòng t i các t nh có toàn b lãnh th n m trong vùng có b nh bư u c lưu hành; không tùy ý san s v t tư, k thu t, hoá ch t, thu c men, phương ti n i l i và trang thi t b khác ã ư c qu c t vi n tr cho chương trình bư u c vào các m c ích khác. 3. T ch c th c hi n t t và báo cáo k t qu v vi c tri n khai Quy t nh s 29/BYT- Q ngày 18/01/1990 và văn b n s 4134/QLSK ngày 11/7/1991 c a B Y t t i t nh mình và g i v B Y t (V KH, TCKT, TCL , QLSK) theo nh kỳ 3 tháng 1 l n. 4. T ch c l ng ghép ho t ng chương trình phòng ch ng bư u c v i các chương trình y t khác, trư c h t, v i chương trình phòng ch ng s t rét, tiêm ch ng m r ng, b o v bà m , tr em, ch ng suy dinh dư ng... (n u có).
  2. 5. Sưu t m các s li u lưu tr c a nh ng năm trư c xác nh kh năng u tư các ngu n kinh phí (Trung ương, t nh, huy n trong nư c và vi n tr ) và xu t m c u tư cho nh ng năm trư c m t. 6. Tăng cư ng công tác giáo d c s c kh e trên các phương ti n thông tin i chúng, k t h p ch t ch v i ngành giáo d c, văn hoá thông tin... s d ng ngôn ng dân t c nâng cao nh n th c c a nhân dân trong vi c phòng ch ng b nh bư u c và m i nguy h i c a b nh này i v i s phát tri n nòi gi ng các dân t c. 7. Th t s quan tâm và có hi u qu nh m t ng bư c nâng cao m c s ng và trình chuyên môn k thu t, qu n lý, ho t ng xã h i c a i ngũ cán b y t , trư c h t là cán b y t cơ s và huy n. xu t v i các ngành, các c p c a t nh h tr cho công tác này. Trên ây là m t s công vi c c n xúc ti n ng th i trong th i gian trư c m t, Ngh quy t i h i VII, Ngh quy t 22 c a B Chính tr th t s và s m i vào cu c s ng nhân dân, ph c v l i ích c p bách và chính áng c a ng bào các dân t c th hi n c th quan i m úng n v chính sách dân t c c a ng và Nhà nư c ta. Nh n ư c Ch th này, các ng chí Giám c S Y t ph i t ch c vi c th c hi n nghiêm túc và báo cáo k t qu v B . Trong quá trình th c hi n n u có nh ng v n n y sinh, c n xu t, các ng chí c n báo cáo B nghiên c u và hoàn thi n các ch trương, k ho ch công tác phòng ch ng bư u c . Ph m Song ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản